Климов Марат Васильевич

старший научный сотрудник отдела сохранения и использования археологического наследия,
кандидат исторических наук

Тел.: (+375 17) 284-28-89

Родился 6 февраля 1972 г. в г. Чаусы. Окончил Белорусский государственный университет. В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию “Сельские поселения в округе Полоцка Х – сер. XVI вв.”  (научный руководитель -).

Трудовая деятельность:
В 1994–1995 гг. работал преподавателем Полоцкого государственного университета. С 1998 г. работает в Институте истории.Сфера научных интересов:

 • археологические исследования поселений округи древнего Полоцка (Верхнедвинский, Лепельский, Миорский, Полоцкий районы);
 • изучение структуры и особенностей расселения на территории Полоцкого Подвинья;
 • изучение вопросов генезиса и исторической топографии городов Подвинья.

Публикации
Автор более научных работ, из них:

Разделы в коллективных монографиях:

 • Полацкае княства ў ІХ-ХІ стст. // Гісторыя Беларусі: У 6 т. – Мн., Т.1., 2000. – С. 148—166
 • Вясковыя паселішчы, сістэма рассялення / М.В. Клімаў, В.У. Шаблюк // Археалогія Беларусі: У 4 т. – Мн., Т. 4, 2001.
 • Неўмацаваныя феадальныя сядзібы / М.В. Клімаў, В.У. Шаблюк// Археалогія Беларусі: У 4 т. – Мн., Т. 4, 2001.

Важнейшие научные статьи:

 • Акруга Полацка ў Х—ХІІІ стагоддзях: сутнасць і вытокі фармавання // Полацк: карані нашага радавода: Матэрыялы міжн. навук. канф. Полацк, 1996.
 • Сярэднявечны культавы помнік Заскаркі ў ваколіцах г. Полацкаў // ГАЗ, 2002. №17.
 • Лучна—1: Стратыграфія і храналогія феадальнай сядзібы  // Матэрыялы ІV Міжнароднай канферэнцыі «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі».— Полацк, 2002.
 • Тапаграфія і планіроўка вясковых паселішчаў у акрузе Полацка // МАБ, 2005. №9.
 • Проблема феодальных усадеб незамкового типа на территории Беларуси: ХI—XVI вв. (по материалам памятника Лучно 1) // Археология и история Пскова и Псковской земли. Мат-лы LI науч. семинара, Псков, 2006.
 • Асаблівасці рассялення ў акрузе Полацка: Х – сярэдзіна XVI ст. // ГАЗ, 2006. №21.
 • Праблема вялікіх курганоў у сувязі з пытаннем аб з’яўленні новай пахавальнай абраднасці ва ўмовах рассялення на Поўначы Беларусі  // МАБ, 2008. №15.
 • Асноўныя аспекты ў даследаванні вясковых паселішчаў Полацкага Падзвіння ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя  // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў:зб-к навук. прац. Наваполацк, 2009.
 • Новыя даныя аб Запалоцкім пасадзе ў Полацку (па выніках раскопак ў 2008г.) // МАБ – №21 – 2011. – с. 74 – 98.
 • Пытанне аб прыстанях на тэрыторыі Падзвіння ў сувязі з даследаваннем комплекса прыстані побач з помнікам Лучна 1 // Віцебскія старажытнасці: мат-лы навук. канф., прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Л.В. Аляксеева, Віцебск, 28-29 кастрычніка 2010 г. – Мінск: Медисонт,2012. – с. 246–255.
 • Models of settlements formation in Polotsk region // The Image of the Baltic a Festschrift for Nils Blomkvist / editors Michael F. Scholz, Robert Bohn, Carina Johansson – Gotland University Press, 2012. – p. 71 – 82.
 • Параўнальны аналіз асноўных катэгорый артэфактаў з Полацка і Лучна  // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі (1–3 лістапада 2012 г.): у 2 ч. Ч. 1. – Полацк: НПГКМЗ, 2013. – С. 159 – 172.