Траццяк Сяргей Аляксандравіч

заведующий отделом новейшей истории Беларуси, кандидат исторических наук

Тел.: (+375 17) 379-16-10
E-mail: modernhistbel@mail.ru

Родился 26 июля 1974 г. в г. Минске в семье служащих. В 1991 г. окончил среднюю школу №49 г. Минска с серебряной медалью. В 1991 – 1996 гг. учился на историческом факультете Белорусского государственного университета по специальности «история и социально-политические дисциплины», который окончил с отличием. В 1996–1999 гг. обучался в аспирантуре Института истории НАН Беларуси по специальности «отечественная история», которую окончил без представления диссертации. В 2005 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі» (научные руководители: академик НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игнатенко И.М., академик НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор Костюк М.П.)

Трудовая деятельность:
В 1996 – 1999 гг. работал корреспондентом и художником в редакции журнала Вооружённых Сил Республики Беларусь «Армия». В 1999 – 2007 гг. младший научный сотрудник, в 2007 – 2010 гг. научный сотрудник, в январе – сентябре 2011 г. старший научный сотрудник. В октябре 2011 г. – декабре 2015 г. заведующий отделом новейшей истории Республики Беларусь. С 1 января 2016 г. – заведующий отделом новейшей истории Беларуси.

Сфера научных интересов: политическая, социальная, экономическая, военная и дипломатическая история Беларуси ХХ в., всемирная история, философия истории.

Публикации:
Редактор ряда научных изданий – сборников статей и материалов, коллективных трудов.
Автор более 80 научных и научно-популярных публикаций, в том числе:
Монографии:

 • Траццяк С.А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г. / С.А. Траццяк. – Мн.: Беларус. навука, 2009. – 208 с.

Коллективные труды (в соавторстве):

 • Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т.5. Беларусь у 1917 – 1945 гг. / Гал. рэд. М.Касцюк. – Мн.: Экаперспектыва, 2006.
 • Беларусь: Народ. Государство. Время. / Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т истории; редкол. А.А. Коваленя [и др.]. – Мн.: Беларус. навука, 2009. – 879 с.
 • Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць. / Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; В.Г. Белявец [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя (стар.) [і інш.] – Мн.: Беларус. навука, 2009. – 455 с.
 • Зямля сілы: Белавежская пушча. Фотаальбом. – Мн.: БелЭн імя П.Броўкі, 2009.
 • Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы). – [Навагрудак], 2010.
  Беларусь: страницы истории. / Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редсовет А.А. Коваленя [и др.]. – Мн.: Беларус. навука, 2011. – 408 с.
 • Полацк. 1150 = Полоцк. 1150: фотаальбом. / склад. У.П. Свентахоўскі і інш.; рэд. савет: А.М. Косінец і інш. – Мн.: Бел. Эн. імя П.Броўкі, 2012.
 • Прыпяцкае Палессе: ад старажытнасці да сучаснасці: гісторыя рэгіёна Нацыянальнага парка «Прыпяцкі» / Ю.М. Бохан і інш.; рэд. кал. А.А. Каваленя (гал. рэд.) і інш. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – 264 с.
 • Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921 – 1953 гг. В 2 кн. Кн.1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 593 с.: ил.
 • Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921 – 1953 гг. В 2 кн. Кн.2. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 335 с.: ил.

Статьи:

 • Беларуская гістарыяграфія аб Брэсцкім міры. // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 6 – 7 кастрычніка 1999 г.). Мн., 2000. С.211 – 212.
 • Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі ў кантэксце Брэст-Літоўскай міжнароднай сістэмы. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. – 2002, №2. С.56 – 61.
 • Становішча на Беларусі ў час Брэст-Літоўскіх перагавораў. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. – 2002, №3. С.41 – 46.
 • Антысавецкая апазіцыя ў Беларусі ў 1917 – 1918 г. // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Гродна, 3 – 4 мая 2002 года). У 4 ч. Ч.4. / Пад рэд. І.П. Крэня, У.І. Навіцкага, І.А. Змітровіча. Гродна: ГрДУ, 2003. С.155 – 163, 303 (зноскі).
 • Лістападаўская рэвалюцыя 1918 года ў Германіі і Беларусь. // Беларусь у ХХ стагоддзі: Сборник научных трудов. Вып.2. Мн., 2003. С.310 – 316.
 • Баявыя дзеянні і ўзброеныя сілы бакоў на Беларускім тэатры ваенных дзеянняў і ў прылягаючых раёнах у 1918 г. // Армия: Журнал Вооружённых сил Республики Беларусь. 2004, №6. С.56 – 62.
 • Кіеўская місія Беларускай Народнай Рэспублікі. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. – 2005, №3. С.50 – 55.
 • У.М. Ігнатоўскі і развіццё беларускай гістарычнай навукі. // Камянецкія чытанні: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Камянец, 4 верасня 2005 г.) / Адк. рэд А.А. Лукашанец. – Мн.: Права і эканоміка, 2006. С.69 – 74.
 • Роля У.М. Ігнатоўскага ў развіцці гістарычнай навукі Беларусі. // Проблемы методологии исследований истории Беларуси: Материалы Международной научной конференции (Минск, 26 – 27 октября 2006 г.). / Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя и др. – Мн: Бел. наука, 2008. С.292 – 294.
 • Брестский мир 1918 года и Беларусь. // Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ. – 2008. №1 – 4. С.128 – 138.
 • Мінск – сталіца Заходняй Камуны (снежань 1918 г.). // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада): матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 7 – 9 верасня 2007 г.) / Рэдкал: А.А. Каваленя і інш. – Мн.: Бел. навука, 2008. С.337 – 343.
 • Народнагаспадарчы комплекс Беларусі: праблемы мадэрнізацыі (1921 – 1941 гг.) // Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, перспективы: Материалы междунар. науч. конф. Минск, 22 – 23 октября 2008 г. – Мн.: Бел. навука, 2009. – С. 188 – 192.
 • Беларускае пытанне ў палітыцы Савецкай улады (лістапад 1917 – лістапад 1918 гг.). // Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці (да 90-годдзя з дня ўтварэння БССР). Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск, 18 снежня 2008 г. – Мн.: ВЦ БДУ, 2009. С.191 – 200.
 • Солы, лістапад 1917 года: заключэнне перамір’я на Заходнім фронце. // Беларусь у гады Першай сусветнай вайны: Смаргоншчына: трагедыя, гераізм, памяць: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Смаргонь, 18 – 19 мая 2007 г.) / навук. рэд.: А.М. Літвін, У.В. Ляхоўскі; рэдкал.: М.У. Мясніковіч [і інш.]. – Мн.: Чатыры чвэрці, 2009. С.457 – 464.
 • Заходняя Беларусь – складовая частка народнагаспадарчага комплексу Польскай дзяржавы (1921 – 1939 гг.). // Восень 1939 года ў гістарычным лёсе Беларусі: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 24 верасня 2009 г.) / рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: Беларус. навука, 2010. С.216 – 224.
 • Киевская миссия Белорусской Народной Республики (1918 год). // Европейские сравнительно-исторические исследования. – Вып.3. История и сообщества. – М.: ИВИ РАН, 2010. С.194 – 203.
 • Белавежская пушча, 1944 – 1957 гг.: Метамарфозы дзяржаўнага запаведніка. // Беловежская пуща: история, природа, туризм: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 600-летию заповедности Беловежской пущи “Беловежская пуща: от лесничества до Национального парка” (Каменюки, 14 нояб. 2008 г.), “Беловежская пуща: история, природа, туризм” (Каменюки, 18 – 19 сент. 2009 г.). / Упр. делами Президента Респ. Беларусь и др.; науч. ред. А.А. Коваленя, М.Е. Никифоров. – Брест: Альтернатива, 2010. С.140 – 151.
 • Белавежская пушча – дзяржаўная запаведна-паляўнічая гаспадарка (1957 – 1991). // Беловежская пуща: история, природа, туризм: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 600-летию заповедности Беловежской пущи “Беловежская пуща: от лесничества до Национального парка” (Каменюки, 14 нояб. 2008 г.), “Беловежская пуща: история, природа, туризм” (Каменюки, 18 – 19 сент. 2009 г.). / Упр. делами Президента Респ. Беларусь и др.; науч. ред. А.А. Коваленя, М.Е. Никифоров. – Брест: Альтернатива, 2010. С.151 – 159.
 • У.М. Ігнатоўскі – метадолаг гістарычнай навукі Беларусі. // Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси: к 90-летию создания Института белорусской культуры: Материалы Международной научной конференции, Минск, 8 – 9 декабря 2011 г. / редкол.: А.А. Коваленя и др. – Мн.: Беларус. навука, 2012. С.382 – 388.
 • Становление постиндустриального общества в Республике Беларусь: к постановке проблемы. // Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці: зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 24 – 25 лістапада 2011 г. / рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2012. С.341 – 348.
 • Брэсцкі мір 1918 года ў гісторыі Беларусі. // Брестчина: история и современность: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, Брест, 29 – 30 июня 2012 г. / БрГУ им. А.С. Пушкина; редкол. А.В. Митюков и др. – Брест: БрГТУ, 2012. – С.129 – 137.
 • БССР як форма дзяржаўнага самавызначэння. // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці: матэрыялы навукова-практычнага семінара (Мінск, 26 сакавіка 2013 г.). / рэдкал. Г.В. Гусакоў і інш. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – С.80 – 92.
 • Народнагаспадарчы комплекс БССР у 1921 – 1939 гг.: перыферыйная сацыялістычная мадэрнізацыя. // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 24 – 25 апреля 2013 г. В 5 ч. Ч.5. – Мн.: МГЛУ, 2013. – С.158 – 161.