Касюк Алена Фёдараўна

навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі
Сярэдніх вякоў і Новага часу

Тэл.: (+375 17) 379-05-13
E-mail: kasjuk2585@mail.ru

Нарадзіўся 25 жніўня 1985 г. у г. Пінск Брэсцкай вобласці. У 2008 г. скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. У 2009-2012 гг. – навучанне ў аспірантуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Працоўная дзейнасць:
З 2012 г. – малодшы навуковы супрацоўнік.

Сфера навуковых інтарэсаў: археалогія і гісторыя ранніх славян на тэрыторыі Беларусі.

Публікацыі:
Найважнейшыя навуковыя артыкулы:

  • Вяргей В.С., Касюк А.Ф. Даследаванні ў 2012 г паселішчаў каля в. Снядзін у Петрыкаўскім раёне // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 25. – Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011-2012 гг. – 2014. – С. 194-202.
  • Шнеевайс Е., Касюк Е., Шумиловских Л.С., Бартроу А.-М. Применение магниторазведки при изучении раннесредневековых памятников Беларуси // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 25. – Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011-2012 гг. – 2014. – С. 259–265.
  • Раннеславянскія помнікі ў басейне Ніжняй Прыпяці: стан і перспектывы даследаванняў // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Калінкавічы і Калінкавіцкі край: зб. Навук. арт./ уклад.: А.А. Скеп’ян, рэдкал.: В.В. Даніловіч [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – С. 19-54.
  • Die Ostslawen auf dem Gebiet Weissrusslands im letzten Viertel des 1. Jahrtausends n. Chr. – ein Überblick zum gegenwärtigen archäologischen Forschungsstand // Die frühen Slawen – von der Expansion zu gentes und nationes. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte des 8. Deutschen Archäologiekongresses in Berlin, 06.-10. Oktober 2014, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 81/1. / F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (Hrsg.). – Langenweissbach: Beier & Beran. 2016. – S. 75-89.
  • Беларускае Палессе ў канцы VII–VIII ст. і ў пачатку Х ст. н.э. // Славяне на территории Беларуси в догосударственный период: к 90-летию со дня рождения Л.Д. Поболя. В 2 кн. Кн. 2/ О.Н. Левко [и др.]; науч. ред.: О.Н. Левко, В.Г. Белевец; Нац. акад. Наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2016. – С. 62-98.