Рыбчонак Сяргей Аляксандравіч

старшы навуковы супрацоўнік (да 31.12.2020 г.)
аддзела генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэл.: (+375 17) 378-02-20
E-mail: rybchonok@bk.ru

Нарадзіўся 7 верасня 1966 г. у г. Мінску. У 1990 г. скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 28.10.2010 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме «Крыніцы масавага паходжання па генеалогіі Беларусі сярэдзіны XVIІ — пачатку XX ст. (па матэрыялах Нацыянальнага гiстарычнага архiва Беларусi)». (навуковы кіраўнік — Э.М. Савіцкі).
Працоўная дзейнасць:
У 1990–2009 гг. працаваў навуковым супрацоўнікам у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Працуе на пасадзе старшага навуковага супрацоўніка: з красавіка 2013 г. па студзень 2016 г. — аддзела спецыяльных гістарычных навук і інфармацыйна-аналітычнай працы, са студзеня 2016 г. — у складзе аддзела генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Распрацоўвае шырокае кола пытанняў генеалогіі, гісторыі, крыніцазнаўства Беларусі перыяду Сярэдніх вякоў і Новага Часу.

Публікацыі
Аўтар больш за 80 навуковых артыкулаў па гісторыі, генеалогіі і крыніцазнаўству Беларусі, апублікаваных у айчынных і замежных выданнях, у т.л.:
Калектыўныя манаграфіі:

  • Unus pro omnibus: Валовічы ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага XV–XVIII стст. / склад. А.М.Янушкевіч; навук. рэд. А.І.Шаланда. – Мінск: Медысонт, 2014.
  • Аляхновіч Р., Рыбчонак С., Шаланда А. Род Іллінічаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XV–XVI стст.: радавод, гербы, уладанні / Р. Аляхновіч, С. Рыбчонак, А. Шаланда; склад. А. Шаланда; навук. рэд. М. Гальпяровіч. – Мір: Музей “Замкавы комплекс “Мір”, 2015. (Серыя “Genus Albaruthenicum”).
  • Галубовіч В., Рыбчонак С., Шаланда А. Князі Друцкія-Горскія ў Вялікім Княстве Літоўскім у XV–XVIII стст. / В. Галубовіч, С. Рыбчонак, А. Шаланда. – Мір: Музей “Замкавы комплекс “Мір”, 2016. (Серыя “Genus Albaruthenicum”).

Артыкулы:

  • Рыбчонак С. Рэестр Радзівілаўскай скарбніцы пачатку XVIII ст. // Silva rerum nova: штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Я. Галенчанкі / Укл. А. Дзярновіч, А. Семянчук; Рэд. калегія: А. Дзярновіч (адк. сакр.). – Вільня, Мінск: AIDAI–ATHENAEUM, 2009. – С.214–228.
  • Рыбчонак С. Радавод Адама Міцкевіча: новыя факты і старыя загадкі // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii / Red. S. Górzyński / T. XI (XXII). – Warszawa: DIG, 2012. – S.61–74.
  • Рыбчонак С. Граф Канстанцін Ажароўскі (1823–1893), знаўца генеалогіі ВКЛ у святле архіўных фактаў // Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народаў і культур / Скл.: Д. Караў, В. Масненка (Серыя “Гістарыяграфічныя даследаванні”). – Гродна: ЮрСаПрынт, 2013. – С.78–87.
  • Рыбчонак С. Крыніцы па генеалогіі шляхты Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай: праблемы класіфікацыі і інтэрпрэтацыі // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып.30. – Мінск: Бел. навука, 2015. – С.238–245.
  • Рыбчонак С. Апісанне прыёму ўраднікаў Галоўнага Трыбунала ВКЛ і іншых гасцей князем Каралем Станіславам Радзівілам Пане Каханку ў Мірскім замку 23 снежня 1761 г. // Беларускі гістарычны часопіс. 2016, верасень, № 9 (206). – С.51–54.
  • Рыбчонак С. Князі Радзівілы і Стваловіцкі касцёл // Acta anniversaria: зборнік навук. прац / уклад. А. Блінец, У. Караленак, З. Яцкевіч; рэдкал.: Ю. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]; Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь, Нац. гіст.-культурны музей-запаведнік “Нясвіж”. Том 3. – Нясвіж: НГКМЗ “Нясвіж”, 2017. – С.177–187.
  • Рыбчонак С. Генеалагічныя даследаванні ў архівах: асноўныя парады // Беларускі гістарычны часопіс. 2017, ліпень, № 7 (216). – С.22–31.