Салаўянаў Андрэй Пятровіч

Вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэл.: (+375 17) 378-75-19.
E-mail: s198028@mail.ru

Нарадзіўся 28.11.1980 г. у г. Віцебску. У 1998 г. скончыў Бабініцкую СШ, у 2003 г. – Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. П.М. Машэрава. У 2003 – 2006 гг. вучыўся ў вочнай аспірантуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта па спецыяльнасці «айчынная гісторыя». У 2008 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму “Сацыяльная абарона падрастаючага пакалення ў БССР (1921-1930 гг.)». У 2014 г. прысвоена вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці «гісторыя».

Працоўная і навуковая дзейнасць:
З 2007 г. працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі – малодшым (2007-2010 гг.), навуковым (2010-2012 гг.) супрацоўнікам. З 2012 – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
З 2007 па 2012 г. працаваў па сумяшчальніцтве выкладчыкам кафедры філасофіі і паліталогіі ў Беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэце.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Навуковая дзейнасць звязана з гісторыяй БССР 1920-х гг., Сацыяльнай абароны непаўналетніх і ў цэлым насельніцтва рэспублікі. Даследуе народная адукацыя і сацыяльную палітыку Рэспублікі Беларусь 1991-2010 гг.

Публикации
Аўтар больш за 40 навуковых прац, з іх:

Манаграфія:

 • Социальная защита несовершеннолетних в БССР (1921–1930 гг.)  науч. ред. В. К. Коршук. – Минск: Беларус. навука, 2013. –  203 с.: ил.

Коллективные издания

 • Бохан Ю. М., Валодзіна Т. В., Варанкова І. Ю., Вяргей В. С., Даніловіч В. В., Салаўянаў А. П. і інш. Прыпяцкае Палессе: ад старажытнасці да сучаснасці: гісторыя рэгіёна Нацыянальнага парка “Прыпяцкі”. – Брэст: Альтернатива, 2013. – 264 с.

Важнейшие научные статьи:

 • Некоторые проблемы социализации воспитанников детских домов и колоний Беларуси в 1920-х гг. / Формирование гражданской культуры молодежи в условиях интеграции Республики Беларусь в Европейское образовательное пространство. Материалы международной научной конференции, Витебск, 8–9 декабря 2004 г. – Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2004. – 340 с. С. 106 – 108.
 • Яковлева Г.Н., Соловьянов А.П. О некоторых аспектах трудового воспитания беспризорников в детских учреждениях 1920-х гг. / Трудовое воспитание школьников: теория и практика: Педагогические чтения, посвященные памяти профессора И.Д. Чернышенко, 28 сентября 2004 г. / Отв. ред. Н.А. Ракова, Н.К. Зинькова. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2004. – С. 99 – 101.
 • Меры по предупреждению детской преступности в Беларуси в 1920-е гг. / Философия. Культура. Общество: Сборник трудов молодых ученых и аспирантов. Вып. 5. В 2 ч. Ч. 1. – Мн.: РИВШ, 2005. — С. 186 – 193.
 • Работа с беспризорными и несовершеннолетними правонарушителями в детских учреждениях Беларуси (1920-е гг.) / / Праблемы выхавання. – 2005. – № 5. – С. 51 – 55.
 • Из практики работы комиссий по делам несовершеннолетних в Беларуси в 1920-е годы / / Труд. Профсоюзы. Общество. – 2005. – № 4. – С. 77 – 83.
 • Некоторые аспекты деятельности общества «Друг детей» в Беларуси в 1920-е гг. / / Веснік БДУ. – серыя 3. – 2006. – № 1. – С. 16 – 21.
 • Проституция несовершеннолетних в Советской Белоруссии в 1920-е годы / А.П. Соловьянов / Женщина. Общество. Образование. Материалы 9-ой международной междисциплинарной научно-практической конференции (15–16 декабря 2006 г.) – Минск: ЖИ ЭНВИЛА, 2007. – С. 212–215.
 • Влияние войн и голода на рост числа беспризорников и правонарушений несовершеннолетних в БССР в 1920-е гг. / Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 5  / рэдкал. : У.К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2010. – 351 с.
 • Становление системы социальной защиты несовершеннолетних в БССР в 1920-е годы / / Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 25. – Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2010.
 • Сацыянальна-эканамічныя і псіхолага-педагагічныя аспекты дзіцячай злачыннасці і беспрытульнасці ў БССР у 1920-я гг. / / Весці нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2011. – № 1.
 • Деятельность общественных организаций по оказанию помощи несовершеннолетним в БССР в 1920-е годы / / Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Гуманитарные науки. – 2011. – № 5.
 • Профессионально-техническое образование в Беларуси (1991–2005 гг.) / / Молодежь в науке – 2011: прил. к журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”. В 5 ч. Ч. 2. Серия гуманитарных наук / Нац. Акад. Наук Беларуси. Совет молодых ученых НАН Беларуси ; редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.), В.В. Гниломедова [и др.]. – Минск : Беларус. Навука, 2012. – 418 с. – С. 38-42.
 • Положение социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних в БССР в 1920-е годы / / Гістарычна-археалагічны зборнік. Выпуск 27; рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.), В.В. Даніловіч [і інш.]. – Мінск : Беларус. Навука, 2012. – 418 с. – С. 113-117.
 • Воспитательные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей в 1920-е годы / / Известия Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины. − 2013. − № 4. – С. 109−115
 • Некоторые проблемы  среднего специального образования Беларуси в 1991–2005 гг. / / Молодежь в науке – 2013: прил. к журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”. В 5 ч. Ч. 5. Серия гуманитарных наук / Нац. Акад. Наук Беларуси. Совет молодых ученых НАН Беларуси ; редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.), В.В. Гниломедова [и др.]. – Минск : Беларус. Навука, 2014. – 159 с. – С. 18–25.
 • Салаўянаў А. (у сааўтарстве) Прыклад служэння навуцы (да 75-годдзя Міхаіла Мітрафанавіча Смальянінава) / А. Салаўянаў, А.Літвін, Я.Бязлепкін // Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А.Каваленя. Вып. 32. – Мінск: Беларус. навука, 2017. – 252 с. – С. 251–252
 • Соловьянов, А.П. Организация социальной защиты несовершеннолетних в первые годы советской власти / А.П.Соловьянов // 1917 год в исторических судьбах народов Беларуси : материалы Международной научно-теоретической конференции, г. Минск, 22 декабря 2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол.: А.В. Касович (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2017. – 252 с. – С. 121 – 123 ( п.л.).
 • Соловьянов, А.П. Развитие сети детских интернатных учреждений в Беларуси (1991–2005 гг.) / А.П.Соловьянов // Молодежь в науке – 2017 : сб. материалов Междунар. конф. молодых ученых (Минск, 30 окт. – 2 нояб. 2017 г.). В 2 ч. Ч. 2. Гуманитарные, медицинские, физико-математические, физико-технические, химические науки / Нац. акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 445 с. – С. 220–224 (0,4 п.л.).
 • Соловьянов, А.П. Повседневная жизнь беспризорных детей Советской России в 1920-е гг. / А.П.Соловьянов // Частное и общественное в повседневной жизни населения России: история и современность: материалы междунар. науч. конф.: в 2 т. / отв. ред. В.А.Веременко. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2018. – Т. 2. – 412 с. – С. 190–194.
 • Соловьянов, А.П. Первая мировая война для Советской Беларуси: социально-экономические последствия / А.П.Соловьянов // Первая мировая война и становление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений : материалы международной науно-практической конференции к 100-летию Великой войны 1914–1918 гг., Витебск, 18–20 октября 2018 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: В.А. Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М.Машерова, 2018. – 202 с. – С. 126–129.

Научные награды:
Награждён Грамотой Синода Белорусской Православной Церкви (2013), Почётной грамотой Министерства информации Республики Беларусь (2014).