Салівон Інэса Іванаўна

галоўны навуковы супрацоўнік
аддзела антрапалогii,
доктар біялагічных навук, дацэнт, лаурэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, член Еўрапейскай антрапалагічнай асацыяцыі (ЕАА), з 2014 уваходзіць у склад Савета ЕАА

Тэл.: (+375 17) 284-27-96.
E-mail: belantrop@mail.ru.

Нарадзілася 24.12.1937 г. У 1960 г. скончыла на выдатна Мінскі дзяржаўны медыцынскі інстытут па спецыяльнасці ўрач. У 1968 г. скончыла дзёную аспірантуру Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР па спецыяльнасці 03.0014 – антрапалогія. У 1970 г. абараніла дысертацыю “Палеаантрапалогія Беларусі і пытанні паходжання беларускага народа (па краніялагічных матэрыялах ІІ тыс. новай эры)” на суісканне навуковай ступені кандыдата гістарычных навук. З 1973 г. старэйшы навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі ІІЭФ АН БССР. У 1980 прысуджана званне старэйшага навуковага супрацоўніка (пасля настрыфікацыі ў 2009 г. прысуджана званне “дацэнта” па спецыяльнасці “гісторыя”). У 1996 г. абараніла доктарскую дысертацыю “Фарміраванне фізічнага тыпа беларусаў (полаўзроставая, тыпалагічная, экалагічная зменлівасць)”. З 1996 г. вядучы навуковы супрацоўнік ІІЭФ НАН Беларусі. З 2013 г. галоўны навукоы супрацоўнік аддзела антрапалогіі Дзяржаўнай навуковай установы “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”.

Асноўныя накірункі навуковай дзейнасці:

 • ● фарміраванне фізічнага тыпа старажытнага насельніцтва Беларусі на працягу ІІ тыс. н. э. (краніялогія, астэалогія, аданталогія);
 • ● антагенетычная зменлівасць саматычных асаблівасцяў сучаснага дарослага і дзіцячага насельніцтва Беларусі ў розных экалагічных умовах (антропаметрыя, ауксалогія, канстутыцыаналогія).

У 2017 г. атрыманы патэнт № 21034 на вынаходніцтва “Спосаб вызначэння тыпа целаскладу” (выданы Нацыянальным цэнтрам інтэлектуальнай уласнасці), аўтары – І.І. Салівон (Інстытут гісторыі НАН Беларусі), В.А. Мельнік (Гомельскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт) і Н.І. Поліна (Інстытут гісторыі НАН Беларусі).

Вынікі даследаванняў дакладаліся на рэспубліканскіх, агульнасаюзных, міжнародных канферэнцыях, абагульненыя і апублікаваныя ў двух манаграфіях, прадстаўленыя самастойным раздзелам у 11 калектыўных манаграфіях і ў 2 навучальных дапаможніках, у 8 брашурах, 126 артыкулах у рэспубліканскіх і замежных выданнях, у 30-ці тэзісах рэспубліканскіх і міжнародных канферэнцый і сімпозіумаў.

Публікацыі:
Аўтар больш за 200 публікацый, у тым ліку:
— Манаграфіі:

 • 1. Салiвон I.I. Фiзiчны тып беларусаў. Узроставая, тыпалагічная i экалагiчная зменлiвасць. Мінск: Навука i тэхнiка, 1994. – 239 с.
 • 2. Саливон И.И. Изменения физического типа населения Беларуси за последнее тысячелетие. Минск: Беларуская навука, 2011. – 172 с.

— Главы ў калектыўных манаграфіях:

 • 1. Саливон И.И., Тегако Л.И., Микулич А.И. Очерки по антропологии Белоруссии. – Минск: Наука и техника, 1976. – 272 с.
 • 2. Тегако Л.И., Микулич А.И., Саливон И.И. Антропология белорусского Полесья (демография, этническая история и генетика). – Минск: Наука и техника, 1978. – 160 с.
 • 3. Тегако Л.И., Саливон И.И., Микулич А.И. Биологическое и социальное в формировании антропологических особенностей (по данным исследования населения Поозерья). – Минск: Наука и техника, 1981. – 286 с.
 • 4. Тегако Л.И., Саливон И.И. Экологические аспекты в антропологических исследованиях на территории БССР. – Минск: Наука и техника, 1982. – 165 с.
 • 5. Саливон И.И., Полина Н.И, Марфина О.В. // Детский организм и среда. Формирование физического типа в разных геохимических регионах БССР. – Минск: Наука и техника, 1989. – 269 с.
 • 6. Экологические изменения и биокультурная адаптпция человека (научн. ред. Л. И. Тегако). – Минск: БОФФ, 1996. – 275 с.
 • 7. Саливон И.И., Микулич А.И. Антропологический облик // Народы и культуры. Том “Белорусы”. РАН – НАН Беларуси. – Москва: Наука, 1998. – С. 21–28.
 • 8. Беларусы. Антрапалогiя. Т. 9. / Цягака Л.I., Салівон I.I., Мікуліч А.І., Марфіна В.У., Поліна Н.І., Гурбо Т.Л. – Мінск: Беларуская навука, 2006. – 575 с.
 • 9. Антропология населения белорусско-польского пограничья в свете этнической истории славян / Тегако Л.И., Саливон И.И., Пыжук М., Красноденбский Д. – Минск: Беларуская навука., 2009. – 253 с.
 • 10. Саливон И.И., Марфина О.В. // Физический тип древнего населения Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 137 с.
 • 11. Палеоантропология Беларуси (научн. ред. Саливон И.И., Васильев С.В.) / Саливон И.И., Васильев С.В, Герасимова М.М., Боруцкая С.Б., Афанасьева АО., Емельянчик О.А., Гончарова О.В., Китов Е.П., Пежемский Е.В., Фризен С.Ю. – Минск: Беларуская навука, 2015. – 369 с.

— Асноўныя брашуры:

 • 1. Саливон И.И., Полина Н.И. Количественный подход к определению типов телосложения у школьников. – Минск: Технопринт, 2003. – 40 с.
 • 2. Мельник В.А., Саливон И.И. Методика определения типов телосложения детского населения по комплексу антропометрических показателей (Учебно-методическое пособие). – Гомель: ГомГМУ, 2013. – 36 с.

— Асноўныя навуковыя артыкулы:

 • 1. Зимина С.Н., Гончарова Н.Н., Саливон И.И., Негашева М.А. Влияние биосоциальных факторов на уровень полового диморфизма в современных популяциях городского и сельского населения // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. XXIII. Антропология. – М., 2015. – №2. – С. 34–44.
 • 2. Marfina O., Salivon I. The Impact of Migrations on the Anthropological Composition of the Belarus Population / International Journal of Anthropology // Intern. Journal of Anthropology. Vol. 30. – N3–4 (155–165) – 2015. – Firenze. – Italy. – P. 183–196.
 • 3 Salivon I., Polina N. Changes in the Body Structures of the Urban Schoolchildren of Belarus Over Time // International Journal of Anthropology. – 2015. – Vol. 30, n. 3-4. – P. 183–196.
 • 4. Marfina V.V., Salivon I. Dinamics of Distribution of the Body mass Index of Scoolchildren in the Republic of Belarus // Collegium Antropologicum. (Found on the occasion of the 1st congress of European Anthropologists held in Zagreb in 1977)/volume 41 2/2017. Zagreb – Croatia – P. 151–155.