Сыцько Кірыл Валер’евіч

старшы навуковы супрацоўнік
kirylawolny@gmail.com

Нарадзіўся 25 красавіка 1990 г. у г. Ліда Гродзенскай вобласці. У 2015 г. скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, а ў 2016 г. — магістратуру гістфака БДУ. У 2016–2019 гг. навучаўся ў аспірантуры Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У кастрычніку 2019 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме «Дакументы і матэрыялы канца XVII–XX ст. з парафіяльных архіваў рымска-каталіцкага касцёла як крыніцы па гісторыі Беларусі» (навуковы кіраўнік — кандыдат гістарычных навук А. Б. Доўнар).

Працоўная дзейнасць:
У Інстытуце гісторыі працуе з 2015 г.: у 2015–2019 гг. — малодшы навуковы супрацоўнік, з лістапада 2019 г. — старшы навуковы супрацоўнік ЦНА НАН Беларусі. З 1 лютага 2021 г. — старшы навуковы супрацоўнік аддзела спецыяльных гістарычных даследаванняў.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Архівазнаўства;
 • Канфесійнае крыніцазнаўства;
 • Гісторыя Рымска-каталіцкага Касцёла ў Беларусі;
 • Палявая і эдыцыйная археаграфія.

Публікацыі
Аўтар больш як 50 навуковых публікацый, з іх:
Археаграфічныя публікацыі:

 • Жизнь и деятельность академика Е. Ф. Карского: сб. док. и мат. В 2 ч. Ч. 1. Проблемы истории и культуры Беларуси в документальном наследии Е. Ф. Карского. Материалы семьи / Сост. М. В. Глеб, А. В. Унучек, К. В. Сытько [и др.]; ответ. ред. Л. Д. Бондарь [и др.]; Ин-т. истории НАН Беларуси, Спб ф-л АРАН. — Минск: Беларуская навука, 2020. — 442 с.
 • Международное сотрудничество академий наук. 25 лет. / Безлепкин, Я. П. Глеб, М. В., Кривошей, Д. А., Сытько, К. В., Щербин, В. К. ; под ред. академика В. Г. Гусакова. — Минск : Беларуская навука, 2018 — 496 с.
 • Сыцько, К. В. Парафіяльная хроніка Ішчальнскага касцёла / К. В. Сыцько // Беларускі гістарычны агляд. — 2018. — Том XXV. Сш. 1-2. — С. 215–240.
 • Сыцько, К. В., Глеб М. У., Крэнт Дз. А. Падрыхтоўка да юбілеяў беларускага кнігадрукавання ў 1925 і 1967 гг. (дакументы з Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі і Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі) / Крэнт Дз. А., Глеб М. У., Сыцько К. В. // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі ; уклад. Аляксандр Груша ; рэдкал.: Л. А. Аўгуль [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — С. 231–294.
 • і інш.

Артыкулы:

 • Сыцько, К. В. Справы аб раследаванні замахаў на самазабойства вернікаў Віленскай Рымска-каталіцкай дыяцэзіяльнай кансісторыяй у ХІХ–пачатку ХХ ст. як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Беларусь у кантэксце Еўрапейскай гісторыі: Асоба, грамадства, дзяржава. Зб. навук. арт., прысв. 80-годдзю Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы і 65-годдзю гістарычнай адукацыі ў ГДзУ / ГрДУ імя Я. Купалы; рэд. кад. : А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. — У 2 ч. — Ч. 1. — С. 159–162.
 • Сыцько, К. В. Эга-дакументы ў даследаваннях па гісторыі навукі / К. В. Сыцько // “Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы. прагр. і зб. тэзісаў ІІІ канф. маладых дасл. Ін-та гіст. НАН Беларусі, Мінск, 21 мая 2020 г. / Ін-т. гіст. НАН Беларусі; пад рэд. Т. В. Даўгач [і інш.]. — Мінск, 2020. — С. 108–109.
 • Сыцько, К. В. Парафіяльная хроніка Шчучынскага касцёла як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Матэрыялы XVI міжнародных кнігазнаўчых чытанняў да 500-годдзя заснавання Жыровіцкага манастыра і бібліятэкі, Мінск, 15 мая 2020 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Т. А. Сапега, А. А. Суша. — Мінск : НББ, 2020 — С. 112–117.
 • Сыцько, К. В. Прычыны вядзення касцельных хронік у рымска-каталіцкіх парафіях на тэрыторыі Беларусі ў першай палове ХХ ст. / К. В. Сыцько // Религия и общество-14: сборник научных статей / под общ. ред. В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко. — Могилёв : МГУ имени А.А. Кулешова, 2020. — С. 123–125.
 • Сытько, К. В. Глеб Марына Уладзіміраўна / К. В. Сытько // Архівісты Беларусі. cклад. : С.У.Жумар, М.Ф.Шумейка, Мінск: БелНДІДАС, 2020, С. 96.
 • Сыцько,К.В. «Kilka wiadomosci o OO. Franciszkanach w udziałe» айца тадэвуша рагалі-завадскага як гістарычная крыніца/ К. В. Сыцько // Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч : мат. навук.-практ. канф., Глыбокае 25 верас. 2020 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд. кал. : А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2020. — С. 277–285.
 • Сыцько, К. В. Дакументы Клецкай парафіі Святой Тройцы ў фондах Цэнтральнага навуковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Беларусь, Клецкі край і Эдвард Вайніловіч : мат. навук.-практ. канф., Клецк, 21 верас. 2018 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд. кал. : А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2019. — С. 89–97.
 • Сыцько, К. В. Гаспадарчыя дакументы рымска-каталіцкіх парафій Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў як крыніца па мікрагісторыі / К. В. Сыцько // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. ст. Вып. 2. — Минск : РИВШ, 2019. — С. 26–30.
 • Сыцько, К. В. Дакументы парафіяльных устаноў рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі другой паловы ХХ ст. як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, Мінск, 28 чэрвеня 2018 г. / Нац. гіст. арх. Беларусі, Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд. кал. : В. І. Кураш (старшыня) [і інш.]. — Мінск: БелНДІДАС, 2019. — С. 169–177.
 • Сыцько, К. В. Выяўленчыя матэрыялы парафіяльных архіваў Рымска-каталіцкага Касцёла ў Беларусі як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Актуальные проблемы источниковедения : материалы V междунар. науч.-практ. конф. к 110-летию Витебской учёной архивной комиссии, Витебск, 25–27 апреля 2019 г. / ВГУ им. П. М. Машерова ; редкол. : М. Ф. Румянцева (отв. ред.) [и др.]. — Витебск, 2019. — С. 96–98.
 • Сыцько, К. В. Дакументы і матэрыялы канца XVII–XX ст. з парафіяльных архіваў Рымска-каталіцкага касцёла як крыніца па гісторыі Беларусі : аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук : 07.00.09 / К. В. Сыцько — Мінск, 2019 — 26 с.
 • Сыцько, К. В. Дакументы архіва парафіі Святога Мікалая ў Геранёнах як гістарычныя крыніцы / К. В. Сыцько // Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч : мат. навук.-практ. канф., Іўе, 13 верас. 2019 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд. кал. : А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2019. — С. 122–129.
 • Сытько, К. В., Белявский А. М. Архивология: отвлеченное философствование или будущее архивной науки? / А. М. Белявский, К. В. Сытько // Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі : праблемы, дасягненні, перспектывы : зб. навук. арт. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — С. 14–21.
 • Сыцько, К. В. Эпісталярная спадчына акадэміка Я. Ф. Карскага як крыніца па гісторыі даследаванняў беларускай мовы і этнагенэзу беларускага народа / К. В. Сыцько // Вестник Фонда Фундаментальных Исследований. № 1. — 2018, с. 43–49.
 • Сыцько, К. В. Палявыя археаграфічныя даследаванні: методыка і асаблівасці правядзення / К. В. Сыцько // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 2018. — Т. 63, №2. С. 196–205.
 • Сыцько, К. В. Эга-дакументы рымска-каталіцкіх святароў як крыніца па гісторыі Беларусі XIX — XX стст. (Паводле матэрыялаў парафіяльных архіваў) / К. В. Сыцько // Актуальные вопросы изучения и преподавания истории, социально-гуманитарных дисциплин и права : материалы междунар. научно-практ. конф. к 100-летию исторического факультета ВГУ имени П. М. Машерова, Витебск, 26 — 28 апреля 2018 г. / Витеб. гос. ун-т. ; редкол.: В. А. Космач (гл. ред.) [и др.]. — Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2018 — С. 46–48.
 • Сыцько, К. В. Кніжныя выданні ў архівах парафіяльных устаноў Рымска-каталіцкага Касцёла ў Беларусі / К. В. Сыцько // Матэрыялы XIV міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага “Буквара”, Мінск, 26 — 27 красавіка 2018 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Т. А. Сапега, А. А. Суша. — Мінск : НББ, 2018 — С. 148–152.
 • Сыцько, К. В. Інстытут Беларускай культуры і падрыхтоўка да святкавання 400-годдзя беларускага кнігадрукавання (паводле матэрыялаў Цэнтральнага навуковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) / К. В. Сыцько // Rocznik Centrum Studiów Białoruskich. — 2018. — Rok 3 Nr. 3, C. 303–313.
 • Сыцько К. В. Сакраментальныя дакументы парафіяльных архіваў Рымска-каталіцкага Касцёла ў Беларусі як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. — 2018. — вып. 9. С. 78–82.
 • Сыцько, К. В. Кнігі канверсій як крыніца па гісторыі міжканфесійных пераходаў на тэрыторыі Беларусі ў першай палове ХХ ст. / К. В. Сыцько // XІI Машеровские чтения : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 19 октября 2018 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: И.М. Прищепа [и др.]. — Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2018. — С. 122–123.
 • Сытько, К. В. Документальные сборы парафий Римско-католического Костёла в БССР / К. В. Сытько // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 6–8 лист. 2018 р. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,: редкол: Л. А. Дубровіна [і інш.].– Київ : НАН України, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів — членів МААН, 2018. — С. 650–654.
 • Сытько, К. В. Роль полевых археографических экспедиций в сохранении документального наследия Римско-католической церкви в Беларуси / К. В. Сытько // Мюллеровские чтения — 2018: Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального академического наследия : Материалы ІІ Международной научной конференции, СПб, 24–26 мая 2018 г. / Минобрнауки России, СПбФ АРАН. ; отв. ред. : И. В. Тункина. — СПб. : «Реноме», 2018. — С. 214–222.
 • Сыцько, К. В. Матэрыялы перапіскі рымска-каталіцкіх парафій Беларусі канца XVІI — пачатка ХХ ст. як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Вестник БарГУ. Серия «Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки». — 2018. — Выпуск 6. — С. 48–52.
 • Сыцько, К. В. Дакументы аб дзейнасці У. І. Пічэты ў Інбелкульце і АН БССР (Па матэрыялах фондаў ЦНА НАН Беларусі) / К. В. Сыцько // История и историография: объективная реальность и научная интерпретация : Сб. науч. ст., посв. 140-летию со дня рожд. В. И. Пичеты / БГУ ; редкол. : А. Д. Король [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2018. — С. 89–95.
 • Сыцько, К. В., Яноўская, В. В. Канфесійнае становішча Свіслаччыны ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст. / В. В. Яноўская, К. В. Сыцько // Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал. : В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — С. 108–122.
 • Сыцько, К. В. Рэгістрацыйна-ўліковыя дакументы рымска-каталіцкіх парафій Беларусі як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Архіварыус. № 16. — 2018, С. 169–178.
 • Сыцько, К. В. Дакументы парафіяльных архіваў Віцебскай дыяцэзіі як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. — 2018. — Вып. 21. — С. 236–245.
 • Сыцько. К. В. Дакументы парафіяльных архіваў Рымска-каталіцкага Касцёла на Беларусі (на прыкладзе Гродзеншчыны) / К. В. Сыцько // Научные труды Республиканского института Высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: в 3 ч., ч. 2, вып. 16 / пред. Редкол В. А. Гайсенок. — Минск: РИВШ, 2017. — С. 38–45.
 • Сыцько, К. В. Дакументы парафіяльных архіваў Рымска-каталіцкага Касцёла на Беларусі як крыніца па мікрагісторыі / К. В. Сыцько // Актуальные проблемы источниковедения : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 20–21 апреля 2017 г. / ВГУ им. П. М. Машерова ; редкол. : А. Н. Дулов (отв. ред.) [и др.]. — Витебск, 2017. — С. 98–101.
 • Сыцько, К. В. Асаблівасці палявой эўрыстыкі дакументальных помнікаў па гісторыі рымска-каталіцкіх парафій у Беларусі / К. В. Сыцько // 500 гадоў беларускага кнігадрукавання : матэрыялы міжнароднага кангрэса, мінск, 14–15 верасня 2017 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; укл. : А. А. Суша. — Мінск, 2017. — С. 215–219.
 • Сыцько, К. В. Кнігі бежмаванняў як крыніца па мікрагісторыі 1921–1939 гг. (паводле дакументаў парафіяльных архіваў) / К. В. Сыцько // Микроистория и история повседневности. Новый взгляд на историческое и культурное наследие: материалы международной научной конференции, Браслав, 6 октября 2017 г. / ПГУ; редкол. : В. А. Ганский [и др.], Минск: Белнаучкнига, 2017. — С. 95–99.
 • Cыцько, К. В. Запісы аб цудах як гістарычная крыніца (паводле матэрыялаў парафіяльных архіваў Рымска-каталіцкага Касцёла ў Беларусі) / К. В. Сыцько // XI Машеровские чтения : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 18 октября 2017 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: И.М. Прищепа [и др.]. — Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. — С. 181–183.
 • Сыцько, К. В. Тэарэтычныя аспекты канфесійнага крыніцаўнаўства // К. В. Сыцько / Из истории науки Беларуси: к 25-летию исторического факультета БрГУ имени А. С. Пушкина : сб. материалов междунар. научн.-практ. конф., Брест, 25 — 26 ноября 2016 г. : в 2 ч. / БрГУ им. А. С. Пушкина ; редкол. : Е. А. Бурик [и др.]. — Брест : БрГУ, 2018. — Ч. 1. — С. 207–214.
 • Сыцько, К. В. Крыніцы па гісторыі жыцця каталіцкіх парафій Беларусі напрыканцы XVIII — пачатку XX ст. // Сыцько К. В. / «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. 1. — Минск : РИВШ, 2017. — 212 с.
 • Сыцько, К. В. Парафіяльныя хронікі першай трэці ХХ ст. як крыніца па гісторыі Рымска-каталіцкай Царквы ў Беларусі / К. В. Сыцько // Архіварыус. № 15. — 2017, с. 188–196.
 • Сыцько, К. В. Архівы рыма-каталіцкіх парафій Заходняй Беларусі XIX — першай паловы XX ст. (на прыкладзе архіва касцёла Найсвяцейшай Троіцы ў в. Ішчална) / К. В. Сыцько // Теоретические и практические проблемы документоведения и архивоведения: ретроспектива и современность : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2–3 декабря 2015 г. / БЕЛНИИДАД ; редкол.: Э. М. Савицкий, С. В. Жумарь, П. А. Левчик [и др.]. — Минск, 2016. — С. 173–181.
 • Сыцько, К. В. Паміж цывільным і рэлігійным: да пытання адлюстравання гістарычнай рэальнасці ў наратыўных крыніцах 30-х гг. ХХ ст. (на прыкладзе крыніц па гісторыі Лідскага дэканата) / К. В. Сыцько // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok, 2016. — tom 45. — С. 115–140.
 • Сыцько, К. В. Канфесійныя архівы ў пострэлігійную эпоху / К. В. Сыцько // Архіварыус. № 14. — 2016, С. 34–43.
 • і інш.

Узнагароды:

 • Лаўрэат Стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аспірантам у 2018 г.
 • Лаўрэат Прэміі НАН Беларусі імя Усевалада Макаравіча Ігнатоўскага для маладых навукоўцаў ў 2020 г.
 • Лаўрэат Конкурса Вышэйшай атэстацыйнай камісіі на лепшую дысертацыйную работу ў 2020 г.