Унучак Андрэй Уладзiмiравiч

загадчык аддзела (да 31.12.2020 г.)
гісторыі Беларусі Новага часу,
кандыдат гістарычных навук

Тел.: (+375 17) 378-18-39
E-mail: unuchak@gmail.com

Нарадзіўся ў 1978 г., в. Яршэвічы Валожынскага р-на Мінскай вобл. У 2000 г. скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. У 2005 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме «Наша ніва» і беларускі нацыянальны рух (1906–1915 гг.)» (07.00.02 — айчынная гісторыя). Навуковы кіраўнік — Сташкевіч М.С. Лаўрэат прэміі НАН Беларусі імя В.Ф. Купрэвіча для маладых вучоных за цыкл работ 2014 г., прысвечаных тэме “Наша Ніва” і гісторыя беларускага нацыянальнага руху пачатку ХХ ст.”.

Працоўная дзейнасць:
З 2004 г. працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі: 2001 — 2004 гг. аспірант; 2004 — 2007 гг. — малодшы навуковы супрацоўнік; 2007 — 2010 гг. — навуковы супрацоўнік, 2011 г. — старшы навуковы супрацоўнік, 2011–2013 гг. — загадчык сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў, з 2014 г. — загадчык аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці, з 2016 г. — загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу.

Выкладчыцкая дзейнасць:
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Беларускі нацыянальны рух першай траціны ХХ ст.
 • Палітыка ўладаў Расійскай імперыі на беларускіх землях у другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст
 • Гісторыя Пратэстанцкай царквы Беларусі 1905–1939 гг.
 • Біяграфіі нацыянальных дзеячаў

Публікацыі:
Аўтар больш 40 навуковых прац, сярод іх:

Манаграфія “Наша ніва” і беларускі нацыянальны рух (1906-1915 гг.). — Мінск: Беларуская навука, 2008. 186 с.

Калектыўныя манаграфіі:

 • Беларускі нацыянальны рух: асноўныя напрамкі развіцця / Гістарыяграфія гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ ст.: праблемы, здабыткі, перспектывы. Мінск, Беларуская навука, 2006.
 • Культура и общественно-политическая мысль Беларуси в 1863 — 1900 гг.; Беларусь в начале ХХ в. Укрепление национального самосознания // История России: Новое и Новейшее время. Москва: ЭКСМО, 2010.
 • “Мы ёсьць народам”: Мітрафан Доўнар-Запольскі ў апошнім перыядзе жыцця і творчасці (1918-1934) // Доўнар-Запольскі М.В. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага Княства Літоўскага пры Ягелонах. Мінск: Беларуская навука, 2009.
 • Беларуская нацыянальна-дзяржаўная ідэя ў канцы ХІХ ст. — 1917 г. // На шляху станаўлення беларускай нацыі: гістарыяграфічныя здабыткі і праблемы. Мінск: Беларуская навука, 2011.
 • “Наша ніва” і беларуская нацыянальная ідэя (1906 — 1915 гг.) // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў XVIII — пачатку ХХІ ст. Кн. 1. Мінск: Беларуская навука, 2011.
 • История Белорусской железной дороги. Из века ХІХ — в век ХХІ / В.В. Яновская и др. — Минск: Маст. літ., 2012.

Важнейшыя навуковыя артыкулы:

 1. “Нашаніўства” і “заходнерусізм”: да пытання ідэйнай барацьбы за беларускую інтэлігенцыю на пачатку ХХ ст. // Гістарычны альманах. — 2005. — Т. 12. С. 46 59.
 2. Захавальнік нашае памяці // Запісы. Т. 30. — 2006. С. 7 10.
 3. Янка Купала і “заходнерусізм” у “нашаніўскі перыяд” // Acta Albaruthenica t. 7. Warszawa, 2007. С. 410 420.
 4. Уздым і падзенне “Нашага краю” // Полымя, 2009 №1 С. 189 195.
 5. Віленскі асяродак беларускага руху на пачатку ХХ ст.: да пытання арганізацыйнага станаўлення (1906-1914 гг.) // Studia Białorutenistyczne, 2009 №3 С. 9 47.
 6. Да пытання метадалогіі даследавання беларускага нацыянальнага руху (кан. ХІХ — пач. ХХ ст.) на прыкладзе беларускай гістарыяграфіі 1991-2008 гг. // Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, преспективы. Материалы международной научной конференции (Минск, 22-23 октября 2008 года). Мінск: Беларуская навука, 2009. С. 114 119.
 7. “Наша Ніва” і Першая сусветная вайна // Беларусь і Першая сусветная вайна: Смаргоншчына: трагедыя, гераізм, памяць: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канферэнцыі (Смаргонь 18-19 мая 2007 г.). Мінск, 2009. С. 492 501.
 8. Беларуская літаратура другой паловы ХІХ — пачатку ХХ ст. у кантэксце “расейска-польскай” культурнай барацьбы: некаторыя аспекты пытання // Polsko-Białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe. Lublin, 2010. S. 23 37.
 9. “Заходнерусізм” і “краёвасць”: гістарыяграфія пытання // Российские и славянские исследования. 2010. Вып. 5. С. 243 252.
 10. Сьвятар, патрыёт перакладчык // Лукаш Дзекуць-Малей і беларускія пераклады Бібліі: зб. матэрыялаў, арт. і дак. Брэст: Альтэрнатыва, 2011. С. 8 16.
 11. Да пытання інтэрпрэтацыі ідэйнай спадчыны Кастуся Каліноўскага // Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі: Матэрыялы міжнар. навук. канф., Менск, 25 верасня 2009 г. — Мінск: БГТ, 2011. С. 128 142.
 12. “Наша Ніва” и белорусское национальное движение начала ХХ в. // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. 2011. T. 12. S. 172 179.
 13. Бацька Беларускага Адраджэньня і яго спадчына. “Трылёгія” Антона Луцкевіча і яе месца ў беларускай гуманістыцы // Arche. 2012. №. 1 2. С. 177 189.
 14. Ідэалогія “нашаніўства” на пачатку ХХ ст.: сацыялізм і дэмакратыя / А. Унучак // Studia Białorutenistyczne. — 2012 №6 С. 43–58.
 15. Літоўская кніга пра русіфікацыю беларусаў. Staliūnas, Darius (2007). Making Russians. Meaning and practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. New-York-Amsterdam: Rodopi. 465 p. (Дарыюс Сталюнас (2007). Вырабляючы рускіх. Сэнс і практыка русіфікацыі ў Літве і Беларусі пасля 1863 г.”. Нью-Ёрк-Амстэрдам. Rodopi. 465 с.) / А. Унучак // Палітычная сфера. — 2012. № 1 2. — С. 253–261.
 16. 1963 год: як у БССР адзначалася 100-годдзе паўстання 1863 — 1864 гг. і 125-годдзе з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага / А. Унучак // Беларускі гістарычны часопіс. 2013. № 5. С. 6 — 15.
 17. “На высокі ўзышоў эшафот”: як у БССР адзначаліся памятныя даты са дня смерці Кастуся Каліноўскага // Беларускі гістарычны часопіс. 2014. № 5. С. 18 — 27.