Kryvichanina Katsiaryna

Senior researcher and Deputy head (until 31.12.2020)
of the Centre of World History and International
Relations
, candidate of historical sciences, associate professor

Chairperson Trades Committee Institute
(until 2020)

Tel.: +375173790822.
E-mail: kryvichanina@gmail.com; kryvichanina.ka@mail.ru

Born on 7 Jily 1981 in Vitebsk region. In 2003 graduated from the Polotsk State University. She finished postgraduate study of the Institute of History in the specialty “national history” in 2008. From November 2008 to October 2011 worked as a junior researcher, scientific researcher of the department of socio-economic history of science and culture, from October 2011 to December 2013 was the head of the above-named department. In 2014–2015 worked as a senior researcher in the Department of Contemporary History of Belarus, and from January 2016 was transferred to the Center for World History and International Relations. She taught the course “political science” at the Belarusian State Pedagogical University. In March 2015, got the academic title of “Associate Professor”. She took part in international seminars of young scientists in Belarus, Germany, Kyrgyzstan, Poland.

Field of scientific interests:

 • • history of international cooperation;
 • • history of science.

Publications:

 • Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі ЕС і СНД (1991 – 2000 гг.). – Мінск: Беларус. навука, 2014. – 265 с.
 • Кривичанина Е.А. История аграрной науки Республики Беларусь / Е.А. Кривичанина // История аграрной науки Беларуси (ХІХ – начало ХХІ в.). В 2 ч. Ч. 2. // В.Г. Гусаков, В.В. Данилович, Е.А. Кривичанина. – Минск: Белорус. наука, 2017. – С. 312–490.
 • Корзенко Г.В., Шевчук И.И., Кривичанина Е.А. Аннотированный указатель диссертаций по историческим наукам, защищенных в Республике Беларусь (1991–2010 гг.). – Брест: БрГУ, 2017. – 273 с.
 • Крывічаніна К. Міжнароднае чарнобыльскае супрацоўніцтва Беларусі: страчаныя магчымасці // Чарнобыльская аварыя і грамадства: 30 год пасля катастрофы / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука. – Мінск: Зміцер Колас, 2017. – С. 80–89.
 • Кривичанина, Е.А. Международное чернобыльское сотрудничество Беларуси: из опыта изучения // Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аваріі на Чорнобильській АЕС): Зб. навук. праць. – Запоріжжя: Інтер-М, 2016. – С. 65–71.
 • Крывічаніна, К.А. Візіт міжнародных экспертаў у БССР у чэрвені 1989 г.: абмеркаванне 35-бэрнай канцэпцыі ў Акадэміі навук БССР // З гісторыі навукі ў Беларусі: да 70-годдзя Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Брэст, 22–23 кастр. 2015 г., БрДУ імя А.С. Пушкіна; рэдкал.: І.І. Шаўчук і [інш.]. – Брэст, 2016. – С. 96–103.
 • Буконкин Д.А., Кривичанина Е.А. Преодоление последствий Чернобыльской катастрофы как геополитическая проблема (1989-1991 гг.) // Беларусь в геополитических процессах XX–XXI в.: сб. науч. ст. / редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2017. – С. 26–34.
 • Крывічаніна К. Рэспубліка Беларусь і Міжнародны навукова-тэхнічны цэнтр: станаўленне супрацоўніцтва // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Вып. 29. – 2014. – С. 236–241.
 • Крывічаніна К.А. Навука і Чарнобыль: складанасці і поспехі міжнароднага супрацоўніцтва // Дайджест “Зеленая Беларусь”. – 2014. – №5 // Экологический информационный центр “Эко-Инфо” Центральной научной библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecoinfo.bas-net.by/ecology-belarus/index.html.

etc.