Dzmitry Kryvashei

Scientific associate
Centre of World History and International Relations,
Candidate of Historical Sciences, assistant professor

Tel: (+375 17) 284-16-10
E-mail: kryvasheidz@gmail.com

Was born on June 24, 1972 in village Zavitaja, Niasviz Region. In 1994 he graduated from the Faculty of the History of the Yanka Kupala State University of Hrodna. In 2000 he defended of Kandidat nauk thesis “The promotion of the cultural relations of the Republic of Belarus with the states of the Central and Western Europe (1991–1996)” (Supervisor — Kandidat nauk, Professor Ivan Koukel). In 2014 — awarded the title of association professor.

Work Experience:
From 1993 to 1996 he worked as the teacher of history in secondary schools in the Berestovica region. After the post graduate studies he was the Lector at the Grodno cooperation trade-junior technical college. From 1999 to 2002 he worked as the Scientific associate at the Scaryna National scientific-educational centre. From 2002 he works as Senior Researcher at the Institute of History.

Research interests:

 • History of Cultural Relation of Belarus;
 • Cultural Diplomacy;
 • History of ethnic societies in Belarus;
 • Contemporary European police relative to non-titular nations and ethnic groups of population;
 • Comparative Analyse of Cultural Policy in European Country.

Teaching:
The following courses of studying were drafted and being lectured by him at the Belarusian State University of Culture and Arts: “History of the International cultural relation”, “Culture policy in foreign countries”, “Cultural Diplomacy”.

Стажыроўкі:
He was participating in training in teaching and academic skills in the Central European University (Budapest), the Institute of Philosophy and Sociology of the Poland Academy of science, the University of Warsaw, the Freie Universitaet (Berlin), Yad Vashem (Jerusalem). He graduated from the two-semester refresher courses “Local governments” from the Stanislaw Staszic College of Public Administration in Bialystok (Poland).

Rewards:
He is the Winner of the Special Polish Government’s Scholarship Programme for Young Scholars from Russia, Ukraine, Belarus, Moldova and the states of South Caucasus and Central Asia.

Publications:
Author more than 150 scientific papers, including:
Monographs:

 • Крывашэй, Д.А. Нацыянальная супольнасці Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941 – ліпень 1944 гг.) / Д.А. Крывашэй. – Мінск : Беларус. навука, 2009. – 200 с. ISBN: 978-985-08-1014-4
 • Крывашэй, Д.А. Дзяржаўная культурная палітыка ў Беларусі (1991–2010 гг.) / Д. А. Крывашэй. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 521 с. ISBN 978-985-08-1761-7
 • Кривошей, Д.А. Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941 – июль 1944 г.) / Д.А. Кривошей. – М. : Фонд «историческая память», 2017. – 316 с. ISBN 978-5-9990-0050-7.

Chapters in the Monographs:

 • Край запаведны (пункты: становішча запаведніка ў 1991-1995 гг. і Нацыянальны парк “Прыпяцкі” (1996-2010 гг.) // Прыпяцкае Палессе: ад старажытнасці да сучаснасці: гісторыя рэгіёна Нацыянальнага парка «Прыпяцкі» / Ю.М. Бохан і інш.; рэд. кал. А.А. Каваленя (гал. рэд.) і інш. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – С.204-216.
 • Сацыяльна-эканамічнае і грамадска-культурнае жыццё Навагрудка ў Рэспубліцы Беларусь // Гісторыя Навагрудка – з глыбінь вякоў да нашых дзён = история Новогрудка – из глубины веков до наших дней [М.П. Касцюк і інш.], рэд. Кал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.). – Мінск: Белстан, 2014. – С. 470-521.

Chapters in the joint books:

 • Месца беларускай культуры ў Балтыйскім рэгіёне // Рэгіён Балтыйскага мора: культура, палітыка, грамадства / Рэд. беларускага выдання В. Шадурскі, кіраўнік праекта В.Мацееўскі, Дырэктар праграмы Балтыйскага універсітэта Ларс Рыдэн. – Uppsala: The Baltic University Press. – 2004. – Р.144-148.
 • Национальная система образования Республики Беларусь // Беларусь: Народ. Государство. Время / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск: Белорус. наука, 2009. – С. 664-674.
 • Развитие культуры в Республике Беларусь // Беларусь: Народ. Государство. Время / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск: Белорус. наука, 2009. – С. 617-637.
 • Высшее партизанское командование Беларуси. 1941-1944: справочник / Э.Г. Иоффе [и др.]; под общ. ред. д-ра ист. наук проф. Э.Г.Иоффе. – Минск: Беларусь, 2009. – 271 с.
 • Пінск у пасляваенныя гады. Сацыялістычнае будаўніцтва // Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці: да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання / А.М. Літвін [і інш.]. – Мінск: Выш. шк., 2012. – С. 539-630.
 • Белорусская железная дорога в 1991-2012 гг. // История Белорусской железной дороги. Из века XIX в век ХХI / В.В. Яновская [и др.] – Минск: Маст. літ., 2012. – С. 588 – 774.

Main scientific papers:

 • Кадэты Пане Каханку // Беларуская мінуўшчына. – 1996. – №3. – С. 71-73.
 • Культурнае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы ў 1991 – 1998 гг. // Гісторыя: праблемы выкладання. – 1999. – №4. – C.35-43.
 • У пошуках гарманізацыі культурных уплываў // Беларуская думка. – 1999. – №9. – C.72-76.
 • Беларусь – Еўропа: дыялог культур // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 1999. – №12. – C.165-178.
 • Беларусь у ЮНЕСКА: плён супрацоўніцтва // Белорусcкий журнал международного права и международных отношений. – 2000. – №2. – C.66-72.
 • Тэндэнцыі развіцця дасуга жыхароў краін Еўропы (1990 – 2003 гг.) // Сборник трудов молодых учёных Национальной академии наук Беларуси. Том 1. Отделение гуманитарных наук и искусств. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2003. – С. 221-225.
 • Культурная безопасность Беларуси в эпоху глобализации // Сборник трудов молодых учёных Национальной академии наук Беларуси. Том 5. – Минск: ИП Логвинов, 2004. – С. 15-19.
 • Насельніцтва нямецкага паходжання Беларусі ў 1941 – 1944 гг. // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2004. – №22. – С. 156-174.
 • Змест паняцця “культурная палітыка” // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2005. – №4. – С.26-30.
 • З гісторыі фольксдойчэ на Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны // Наука и инновации. – 2005. – №3. – С. 33-39.
 • Беларуска-польскія адносіны ў гады нямецкай акупацыі // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2005. – №24. – С. 153-165.
 • Культурная палітыка як адна са сфер дзяржаўнай палітыкі // Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. – 2006. – Вып. 8. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – С. 511-523.
 • Знешняя культурная палітыка ў перыяд трансфармацыі (вопыт Беларусі, Расіі, Украіны і Польшчы) // Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku / Pod redakcją Piotra Franaszka, Aleksandra N.Nieczuchrina. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiełłońskiego. – 2007. – S. 194-197.
 • Культурная палітыка краін Еўропы: параўнаўчы аналіз мэт і задач // Известия Национальной академии наук Беларуси. СЕРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. – 2006. – №5. Часть 1. – С. 79-81.
 • Латышское население Беларуси в межвоенный период // Latvijas Arhivi. – 2007. – №2. – Lp. 121-133.
 • Параўнаўчы аналіз культурнай палітыкі краін Еўропы ў 1989 – 2005 г. (метадалагічныя праблемы даследавання) // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.Купалы. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2007. – №2. – С. 35-40.
 • Еўрапейскі вопыт інтэграцыі культурнай палітыкі ў планы пераадолення сацыяльнай ізаляцыі // Белорусcкий журнал международного права и международных отношений. – 2007. – №4. – С.59-63.
 • Адраджэнне і развіццё культуры ў сельскай мясцовасці – адна з мэт культурнай палітыкі Рэспублікі Беларусь // Проблемы управления. – 2007. – № 4. – С. 70-75.
 • Культурная политика Беларуси и Росии: сравнительный анализ // Проблемы управления. – 2008. – № 3. – С. 189-194.
 • Украинский этнос на территории Беларуси в условиях оккупации (1941 – 1944 гг.) // Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького ниціонального університету, історичний факультет. – 2008. – № 1-2. – С. 87-95.
 • Механізмы рэалізацыі культурнай палітыкі краін Еўропы // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. – 2008. – № 2. – С. 3-9.
 • Архівы Рэспублікі Беларусь у перыяд трансфармацыі (1991 – 2008 гг.) // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2009. – Вып.1. – С. 42-47.
 • Нацыянальна-культурная дзейнасць літоўскага насельніцтва Гродзенскага павета ў 1930-х гадах (на падставе матэрыялаў Дзяржаўнага ваяводскага архіва ў Беластоку) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2009. – №32 – С. 265-277.
 • Судьбы латышского населения Беларуси на фоне социально-политических изменений межвоенного периода // Балто-славянские культурные связи. – Рига: SIA “Madris”, 2009. – С. 476-487.
 • Особенности политики германских оккупационных властей относительно национальных сообществ Беларуси в разных зонах оккупации // Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького ниціонального університету, історичний факультет. – 2009. – № 1. – С. 149-154.
 • Распрацоўка палітыка-прававых асноў дзеянняў у сферы культуры Рэспублікі Беларусь // Проблемы управления. – 2010. – № 1. – С. 68-72.
 • Шматбаковае і рэгіянальнае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь (1991-2008 гг.) // Системная трансформация общества: исторически опыт, современноcть и перспективы. Сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук. Выпуск VIІ / Под общ. ред. Лапіной С.В. – Брест: БрГТУ, 2010. – С. 101-108.
 • Частный сектор культуры Республики Беларусь: становление и развитие (1991-2008) // Acta Baltico-Slavica. T. 34. – 2010. – C. 289-300.
 • Vom Tauwetter zur Perstroika. Die sechziger-Jahre-Generation in der weiЯrussischen Kultur // Ein weißer Fleck in Europa… Die Imagination der Belarus als Kontaktzone zwischen Ost und West‚ Thomas M. Bohn, Victor Shadurski (Hg.). – Bielefeld: Transcript Verlag, 2011. – S. 203-210.
 • Двухстороннее культурное сотрудничество Республики Беларусь (1991-2008 гг.) // Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького ниціонального університету, історичний факультет. – 2011. – № 1-2. – С. 281-289.
 • Работники культуры в культурной политике России, Беларуси, Украины: правовой статус, социально-экономическое положение (1991-2011) // Наука. Религия. Общество. – 2012. – № 4. – С. 19-26.
 • Бюджэтна-падатковая палітыка ў сферы культуры Рэспублікі Беларусь (1991-2010) // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2013. – № 2. – С. 3-9.
 • Дзяржаўная палітыка ў галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны ў 1991-2010 гг. // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2014. – № 1. – С. 52-59.
 • Власть и культура Беларуси: трансформация модели взаимодействия в новейшее время (1991–2010) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23 / [гол. редколегії Микола Литвин]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – C. 588-601.
 • Дынаміка культурнай актыўнасці насельніцтва Беларусі (1991-2010) // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2015. – № 2 (197). – С. 3-11.
 • Уплыў палітычных працэсаў ў Беларусі на творчасць літаратараў (1991-2010) // Acta Albaruthenica. – 2016. – Том 16. – С. 235-260.
 • Асноўныя этапы станаўлення і развіцця культурнай палітыкі // Веснік БарДУ. Серыя “Гістарычныя навукі і археалогія. Эканамічныя навукі. Юрыдычныя навукі”. – 2016. – Выпуск 4. – С. 14-20.
 • Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі ў сферы культуры Беларусі (1989-2016 гг.) // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2016. – № 2. – С. 26-33.
 • Грамадска-палітычная актыўнасць дзеячаў культуры і мастацтва Беларусі (1991-2010) // Acta Albaruthenica. – 2017 – Том 17. – С. 245-276.