Vladimir Shipilo

researcher (until 31.12.2020)
department of anthropology

Phone: (+375 17) 379-27-96,
E-mail: v.schipillo@yandex.ru

Нарадзіўся 13 чэрвеня 1988 ў г. Наваполацку Віцебскай вобласці. У 2011 годзе скончыў гісторыка-філалагічны факультэт Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “гісторыя”, у 2012 – магістратуру Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, у 2015 аспірантуру па спецыяльнасці 07.00.07 “этнаграфія, этналогія, антрапалогія” пры Інстытуце гісторыі НАН Беларусі. Па заканчэнні аспірантуры атрымаў дыплом даследчыка. Тэма дысертацыйнага даследавання: «Фарміраванне сельскага насельніцтва ХI–XIX стст. на тэрыторыі Беларусі (па дадзеных антрапалогіі)».

Працоўная дзейнасць:
З лістапада 2015 года малодшы навуковы супрацоўнік аддзелу антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

  • ● Фізічны тып насельніцтва Беларусі ў розныя гістарычныя перыяды, краніялогія.

Публікацыі:

  • 1. Иов, О.В. Результаты археологических и антропологических исследований на городище Снядин в 2012 / О.В. Иов, Н.Н. Помазанов, В.А. Шипилло // Матэрыялы па археалогіі Беларусі: зб. навук. артык. / Iнстытут гiсторыi НАН Беларусi; рэдкал. В.М. Ляўко (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – Вып. 25. – С. 218–223.
  • 2. Шипилло В.А. Сельское население на территории Беларуси в XI–XIX вв. (историко-антропологический аспект) // Матэрыялы па археалогіі Беларусі: зб. навук. артык. / Iнстытут гiсторыi НАН Беларусi; рэдкал. В.М. Ляўко (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – Вып. 26. – С. 150–159.
  • 3. Шипилло, В.А. Формирование методических подходов в палеоантропологии / В.А. Шипилло // Изв. Нац. акад. наук Беларуси. Сер. гум. наук. – 2015. – № 3. – С. 55–61.
  • 4. Шипилло, В.А. Краниологический материал из курганного могильника Воронь XI–XII вв. с территории Полоцкого Подвинья / В.А. Шипилло // Актуальные вопросы антропологии: сб. науч. тр. / Ин-т истории НАН Беларуси; под ред. И.И. Саливон. – Минск, 2015. – Вып. 10.
  • 5. Шипилло, В.А. Палеоантропологический материал из могильника Геранены XV–XVIII вв. с территории Гродненского Понеманья / В.А. Шипилло // Актуальные вопросы антропологии: сб. науч. тр. / Ин-т истории НАН Беларуси; под ред. И.И. Саливон. – Минск, 2016. – Вып. 11.