Kiryl Sytsko

Senior researcher
Center for the History of Science and Archival Work

Tel.: (+375 17) 284-22-87
e-mail: kirylawolny@gmail.com

Нарадзіўся 25 красавіка 1990 г. у г. Ліда Гродзенскай вобласці. У 2015 г. скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, а ў 2016 г. — магістратуру гістфака БДУ. У 2016–2019 гг. навучаўся ў аспірантуры Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У кастрычніку 2019 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме «Дакументы і матэрыялы канца XVII–XX ст. з парафіяльных архіваў рымска-каталіцкага касцёла як крыніцы па гісторыі Беларусі» (навуковы кіраўнік — кандыдат гістарычных навук А. Б. Доўнар).

Працоўная дзейнасць:
У Інстытуце гісторыі працуе з 2015 г.: у 2015–2019 гг. — малодшы навуковы супрацоўнік, з лістапада 2019 г. — старшы навуковы супрацоўнік ЦНА НАН Беларусі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Архівазнаўства;
 • Канфесійнае крыніцазнаўства;
 • Гісторыя Рымска-каталіцкага Касцёла ў Беларусі;
 • Палявая і эдыцыйная археаграфія.

Публікацыі
Аўтар больш як 50 навуковых публікацый, з іх:
Археаграфічныя публікацыі:

 • Международное сотрудничество академий наук. 25 лет. / Безлепкин, Я. П., Глеб, М. В., Кривошей, Д. А., Сытько, К. В., Щербин, В. К. под ред. академика В. Г. Гусакова. — Минск : Беларуская навука, 2018. — 496 с.
 • Сыцько, К. В. Парафіяльная хроніка Ішчальнскага касцёла / К. В. Сыцько // Беларускі гістарычны агляд. — 2018. — Том XXV. Сш. 1-2. — С. 215–245.
 • Падрыхтоўка да юбілеяў беларускага кнігадрукавання ў 1925 і 1967 гг. (дакументы з Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі і Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі) / Крэнт Дз. А., Глеб М. У., Сыцько К. В. // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі ; уклад. Аляксандр Груша ; рэдкал.: Л. А. Аўгуль [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — С. 231–294; агульны аб’ём — 2,5 а. арк; аўтарскі — 1 а. арк.
 • і інш.

Артыкулы:

 • Сыцько, К. В. Канфесійныя архівы ў пострэлігійную эпоху / К. В. Сыцько // Архіварыус: зб. навук. павед. і арт. — 2016. — Вып. 14. — С. 34–43.
 • Сыцько. К. В. Дакументы парафіяльных архіваў Рымска-каталіцкага Касцёла на Беларусі (на прыкладзе Гродзеншчыны) / К. В. Сыцько // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки — Ч. 2. — Вып. 16 / редкол: В. А. Гайсенок (пред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2017. — С. 38–45
 • Сыцько, К. В. Парафіяльныя хронікі першай трэці ХХ ст. як крыніца па гісторыі Рымска-каталіцкай Царквы ў Беларусі / К. В. Сыцько // Архіварыус: зб. навук. павед. і арт. — 2017. — Вып. 15. — С. 188–196.
 • Сыцько, К. В. Палявыя археаграфічныя даследаванні: методыка і асаблівасці правядзення / К. В. Сыцько // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 2018. — Т. 63. — №2. — С. 196–205.
 • Сыцько, К. В. Сакраментальныя дакументы парафіяльных архіваў Рымска-каталіцкага Касцёла ў Беларусі як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. — 2018. — Вып. 9. — С. 78–82.
 • Сыцько, К. В. Матэрыялы перапіскі рымска-каталіцкіх парафій Беларусі канца XVІI — пачатка ХХ ст. як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Вестник БарГУ. Серия «Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки». — 2018. — Вып. 6. — С. 48–52.
 • Сыцько, К. В. Рэгістрацыйна-ўліковыя дакументы рымска-каталіцкіх парафій Беларусі як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Архіварыус: зб. навук. павед. і арт. — 2018. — Вып. 16. — С. 169–178.
 • Сыцько, К. В. Дакументы парафіяльных архіваў Віцебскай дыяцэзіі як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. — 2018. — Вып. 21. — С. 236–245.
 • Сытько, К. В. Документальные сборы парафий Римско-католического Костёла в БССР / К. В. Сытько // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 6–8 лист. 2018 р. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,: редкол: Л. А. Дубровіна [і інш.].– Київ : НАН України, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів — членів МААН, 2018. — С. 650–654.
 • Сытько, К. В. Роль полевых археографических экспедиций в сохранении документального наследия Римско-католической церкви в Беларуси / К. В. Сытько // Мюллеровские чтения — 2018: Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального академического наследия : Материалы ІІ Международной научной конференции, СПб, 24–26 мая 2018 г. / Минобрнауки России, СПбФ АРАН. ; отв. ред. : И. В. Тункина. — СПб. : «Реноме», 2018. — С. 214–222.
 • Сытько, К. В., Белявский А. М. Архивология: отвлеченное философствование или будущее архивной науки? / А. М. Белявский, К. В. Сытько // Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі : праблемы, дасягненні, перспектывы : зб. навук. арт. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — С. 14 — 21.
 • Сыцько, К. В. Эпісталярная спадчына акадэміка Я. Ф. Карскага як крыніца па гісторыі даследаванняў беларускай мовы і этнагенэзу беларускага народа / К. В. Сыцько // Вестник Фонда Фундаментальных Исследований. № 1. — 2018, с. 43 — 49.
 • Сыцько, К. В. Дакументы парафіяльных устаноў рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі другой паловы ХХ ст. як гістарычная крыніца / К. В. Сыцько // Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, Мінск, 28 чэрвеня 2018 г. / Нац. гіст. арх. Беларусі, Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд. кал. : В. І. Кураш (старшыня) [і інш.]. — Мінск: БелНДІДАС, 2019. — С. 169–177.
 • і інш.

Узнагароды:
Лаўрэат Стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аспірантам у 2018 г.