Unuchak Andrej

Head of the Department (until 31.12.2020)
Of The History Of Belarus In Modern Times,
Candidate of Historical Sciences

Tel.: (+375 17) 378-18-39
E-mail: unuchak@gmail.com

A. Unuchak was born in 1978, in the village Yarshevichy, Valozhyn district, Minsk region. In 2000 he graduated from the Belarusian State University. In 2005 defended his thesis “Nespaper of «Nasha Niva» and the Belarusian national movement (1906–1915)”. The supervisor of studies was Mikalai Stashkevich. Laureate of the Prize of the NAS of Belarus for young scholars named after V.F. Kuprevich for a series works devoted to the theme “Nespaper of «Nasha Niva» and the history of the Belarusian national movement of the beginning of the 20th century”.

Work experience:
Since 2004 A. Unuchak has been working at the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus: 2001–2004. — graduate student; 2004 — 2007 — junior research worker; 2007–2010 — research worker, 2011 senior research worker, 2011 — 2013 — head of the Sector of Historiography and Methods of Historical Research, since 2014 — head of the Department of the History of the Belarusian Statehood, since 2016 — head of the Department of the History Of Belarus of Modern Time.

Teaching:
Belarusian National Technical University, Belarusian State University.

Sphere of scientific interests:

 • Belarusian national movement of the first third of the 20th century
 • The policy of the authorities of the Russian Empire on the Belarusian lands in the second half of the 19th beginning of the 20th century.
 • History of the Protestant Church of Belarus in 1905-1939.
 • Biographies of national figures

Publications:
Author of more than 40 scientific papers, among them:

Monography:
“Наша ніва” і беларускі нацыянальны рух (1906–1915 гг.). — Мінск: Беларуская навука, 2008. — 186 с.

Collective monographies:

 • Беларускі нацыянальны рух: асноўныя напрамкі развіцця / Гістарыяграфія гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ ст.: праблемы, здабыткі, перспектывы. Мінск, Беларуская навука, 2006.
 • Культура и общественно-политическая мысль Беларуси в 1863 — 1900 гг.; Беларусь в начале ХХ в . Укрепление национального самосознания // История России: Новое и Новейшее время. Москва: ЭКСМО, 2010.
 • “Мы ёсьць народам”: Мітрафан Доўнар-Запольскі ў апошнім перыядзе жыцця і творчасці (1918-1934) // Доўнар-Запольскі М.В. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага Княства Літоўскага пры Ягелонах. Мінск: Беларуская навука, 2009.
 • Беларуская нацыянальна-дзяржаўная ідэя ў канцы ХІХ ст. — 1917 г. // На шляху станаўлення беларускай нацыі: гістарыяграфічныя здабыткі і праблемы. Мінск: Беларуская навука, 2011.
 • “Наша ніва” і беларуская нацыянальная ідэя (1906 — 1915 гг.) // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў XVIII — пачатку ХХІ ст. Кн. 1. Мінск: Беларуская навука, 2011.
 • История Белорусской железной дороги. Из века ХІХ — в век ХХІ / В.В. Яновская и др. — Минск: Маст. літ., 2012.

The most important articles:

 1. “Нашаніўства” і “заходнерусізм”: да пытання ідэйнай барацьбы за беларускую інтэлігенцыю на пачатку ХХ ст. // Гістарычны альманах. — 2005. — Т. 12. С. 46 59.
 2. Захавальнік нашае памяці // Запісы. Т. 30. — 2006. С. 7 10.
 3. Янка Купала і “заходнерусізм” у “нашаніўскі перыяд” // Acta Albaruthenica t. 7. Warszawa, 2007. С. 410 420.
 4. Уздым і падзенне “Нашага краю” // Полымя, 2009 №1 С. 189 195.
 5. Віленскі асяродак беларускага руху на пачатку ХХ ст.: да пытання арганізацыйнага станаўлення (1906-1914 гг.) // Studia Białorutenistyczne, 2009 №3 С. 9 47.
 6. Да пытання метадалогіі даследавання беларускага нацыянальнага руху (кан. ХІХ — пач. ХХ ст.) на прыкладзе беларускай гістарыяграфіі 1991-2008 гг. // Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, преспективы. Материалы международной научной конференции (Минск, 22-23 октября 2008 года). Мінск: Беларуская навука, 2009. С. 114 119.
 7. “Наша Ніва” і Першая сусветная вайна // Беларусь і Першая сусветная вайна: Смаргоншчына: трагедыя, гераізм, памяць: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канферэнцыі (Смаргонь 18-19 мая 2007 г.). Мінск, 2009. С. 492 501.
 8. Беларуская літаратура другой паловы ХІХ — пачатку ХХ ст. у кантэксце “расейска-польскай” культурнай барацьбы: некаторыя аспекты пытання // Polsko-Białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe. Lublin, 2010. S. 23 37.
 9. “Заходнерусізм” і “краёвасць”: гістарыяграфія пытання // Российские и славянские исследования. 2010. Вып. 5. С. 243 252.
 10. Сьвятар, патрыёт перакладчык // Лукаш Дзекуць-Малей і беларускія пераклады Бібліі: зб. матэрыялаў, арт. і дак. Брэст: Альтэрнатыва, 2011. С. 8 16.
 11. Да пытання інтэрпрэтацыі ідэйнай спадчыны Кастуся Каліноўскага // Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі: Матэрыялы міжнар. навук. канф., Менск, 25 верасня 2009 г. — Мінск: БГТ, 2011. С. 128 142.
 12. “Наша Ніва” и белорусское национальное движение начала ХХ в. // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. 2011. T. 12. S. 172 179.
 13. Бацька Беларускага Адраджэньня і яго спадчына. “Трылёгія” Антона Луцкевіча і яе месца ў беларускай гуманістыцы // Arche. 2012. №. 1 2. С. 177 189.
 14. Ідэалогія “нашаніўства” на пачатку ХХ ст.: сацыялізм і дэмакратыя / А. Унучак // Studia Białorutenistyczne. — 2012 №6 С. 43–58.
 15. Літоўская кніга пра русіфікацыю беларусаў. Staliūnas, Darius (2007). Making Russians. Meaning and practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. New-York-Amsterdam: Rodopi. 465 p. (Дарыюс Сталюнас (2007). Вырабляючы рускіх. Сэнс і практыка русіфікацыі ў Літве і Беларусі пасля 1863 г.”. Нью-Ёрк-Амстэрдам. Rodopi. 465 с.) / А. Унучак // Палітычная сфера. — 2012. № 1 2. — С. 253–261.
 16. 1963 год: як у БССР адзначалася 100-годдзе паўстання 1863 — 1864 гг. і 125-годдзе з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага / А. Унучак // Беларускі гістарычны часопіс. 2013. № 5. С. 6 — 15.
 17. “На высокі ўзышоў эшафот”: як у БССР адзначаліся памятныя даты са дня смерці Кастуся Каліноўскага // Беларускі гістарычны часопіс. 2014. № 5. С. 18 — 27.