Stanislau Yuretski

Deputy Director for Research at the
Institute of History of the National
Academy of Sciences of Belarus
,
Candidate of Historical Sciences

Тэл. прац.: (+375 17) 378-18-61
E-mail: stanislau.yuretski@gmail.com

Нарадзіўся 25 снежня 1989 г. у г. Маладзечна. У 2007 г. скончыў Сярэднюю школу №14 г. Маладзечна. У 2007–2012 гг. навучаўся на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Гісторыя (археалогія)”. У 2012–2013 гг. навучаўся ў магістратуры гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Археалогія”. У гэты ж перыяд працаваў настаўнікам гісторыі і грамадазнаўства ў Сярэдняй школе №14 г. Маладзечна.

Працоўная дзейнасць:
У 2013–2016 гг. навучаўся ў аспірантуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі па спецыяльнасці “Археалогія”. У 2016–2019 гг. навуковы супрацоўнік, старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі. У 2019–2020 гг. загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі. У 2020–2021 гг. галоўны спецыяліст аддзела навукова-аналітычнай работы апарата НАН Беларусі. З 1 сакавіка 2021 г. — намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • археалогія каменнага і бронзавага вякоў Паўночна-Заходняй Беларусі;
 • кераміка эпохі неаліту Беларускага Панямоння;
 • гісторыя навукі.

Асноўныя публікацыі:

 • Да праблемы культурнай ідэнтыфікацыі неалітычных старажытнасцей Беларускага Панямоння (гістарыяграфічны агляд) / С.С. Юрэцкі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск: “Беларуская навука”, 2014. — №25. — С. 141–150.
 • Кераміка прыпяцка-нёманскай і нёманскай культур Беларускага Панямоння: гісторыя даследаванняў і стан вывучэння / С.С. Юрэцкі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск: “Беларуская навука”, 2015. — №26. — С. 162–169.
 • Тэхналогія керамікі ляснога неаліту Беларускага Панямоння: магчымасці пазнанскай даследчай схемы / С.С. Юрэцкі // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Мінск: “Беларуская навука”, 2015. — Вып. 30. — С. 278–283.
 • Новы культурны кампанент у лясным неаліце Беларускага Панямоння / С.С. Юрэцкі // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Мінск: “Беларуская навука”, 2016. — Вып. 31. — С. 199–203.
 • Кераміка ляснога неаліту: праблемы параўнання матэрыялаў з тэрыторыі Беларускага Панямоння і Усходняй Польшчы / С.С. Юрэцкі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск: “Беларуская навука”, 2016. — Вып. 27. — С. 134–140.
 • Месца супольнасцей ляснога неаліту Беларускага Панямоння ў сістэме культурных сувязей / С. С. Юрэцкі // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. — Сер. 2: Гісторыя. Эканоміка. Права. — 2016. — № 1. — С. 91–96.
 • Да вывучэння керамікі прыпяцка-нёманскай і нёманскай культур на тэрыторыі Беларускага Панямоння / С.С. Юрэцкі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск: “Беларуская навука”, 2017. — Вып. 28. — С. 138–147.
 • Лакіза, В. Л. Аб змене ў інтэрпрэтацыі пахавальных комплексаў і асобных матэрыялаў паселішча Дакудава 5 (Лідскі раён, рака Нёман) / В. Л. Лакіза, С. С. Юрэцкі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / навук. рэд. В. І. Кошман. — Мінск, 2018. — Вып. 29: Даследаванні пахавальных і пасяленчых помнікаў эпохі сярэдневякоўя і Новага часу на тэрыторыі Беларусі і суседніх краін. — С. 12–18.
 • Юрэцкі, С. С. Археалагічныя даследаванні ў г. Свіслачы у 2017 і 2018 гг. / С. С. Юрэцкі // Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю: зб. навук. арт. / Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; рэдкал.: В.В. Даніловіч (гал. рэд.); А.У. Унучак (адк. Рэд.) — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 38–53.
 • Юрэцкі, С. Гісторыя стварэння і дзейнасці Савета маладых вучоных НАН Беларусі / С. Юрэцкі // ІІ канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі “Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы” : (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца) , Мінск, 4–5 крас. 2019 г. : зб. тэз. дакл. / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. — Мінск, 2019. — С. 58–59.
 • Юрецкий, С. С. Археологическое обследование юго-западной части Барановичского района Брестской области в 2016 году / С. С. Юрецкий // Матэрыялы па археалогіі Беларусі Беларусі = Materials on the archaeology of Belarus : [навук. зб.] / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. — Мінск, 2019. — Вып. 30: Даследаванне беларускіх старажытнасцей) / [уклад.: В. М. Ляўко і інш. ; навук. рэд. В. М. Ляўко]. — С. 270–276.
 • Юрецкий, С. С. Результаты изучения антропологических материалов из раскопок на территории костела Святой Троицы в г. Свислочь в 2018 г. / С. С. Юрецкий, В. А. Шипилло // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / навук. рэд. С. С. Юрэцкі. — Мінск, 2020. — Вып. 31 : Даследаванне беларускіх старажытнасцей : (да 80-годдзя А. Г. Калечыц). — С. 207–211.