Zhlutko Alexander Anatolyevich

старший научный сотрудник (until 31.12.2020)
Department of source criticism and archeography,
кандидат филологических наук

Тел.: (+375 17) 378-14-09
e-mail: alesius@tut.by

Родился в 1954 г. в д. Заполье, Кличевского р-на, Могилевской обл. В 1983 г. закончил факультет иностранных языков Львовского государственного университета по специальности «Классическая филология». В 1985–1988 г. учился в аспирантуре при Институте литературы Академии наук Беларуси. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Латинская литература Беларуси эпохи Просвещения» (научный руководитель – д.ф.н. А. И. Мальдис).
Научные стажировки в архивах и библиотеках Рима и в Ватиканском тайном архиве при поддержке Центра европейских исследований и контактов и Римского университета «La Sapienza», в Тайном государственном архиве Прусского культурного наследия в Берлине, в архивах и библиотеках Риги по межакадемическому обмену, по Кассе имени Юзэфа Мяновского в архивах и библиотеках Варшавы и Кракова, в Ягеллонском, Варшавском, Белостокском, Вроцлавском и Познаньском университетах. Лауреат Премии имени Льва Сапеги (Польша, 2009 г.).
Трудовая деятельность:
1988–1994 гг. работал в Институте литературы Национальной академии наук Беларуси и Национальном научно-просветительском центре имени Франциска Скарины, исследовал латинскую письменность Беларуси ХІІІ–ХІХ вв. С 1994 г. работает в Институте истории НАН Беларуси: 1994–2005 гг. старший научный сотрудник отдела специальных исторических наук, 2005–2013 гг. старший научный сотрудник отдела истории Беларуси Средних веков и начала Нового времени, с 2014 старший научный сотрудник отдела источниковедения и археографии.
Преподавательская деятельность:
Витебский государственный медицинский университет, Беларуский институт культуры, Беларуский гуманитарный лицей, Пинская духовная семинария имени Фомы Аквинского.
Сфера научных интересов:
Занимается изучением латинских письменных источников по истории Беларуси ХІІІ–ХІV вв., проблемами палеографии и дипломатики латинских источников, исторической ономастики, ранней историей христианства на белорусских землях.
Публикации
Автор более 50 научных публикаций, ряда переводов с латинского и древнегреческого языков, из них:

Монографии:

 • Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimoniis = Міндаў, кароль Літовіі ў дакумэнтах і сьведчаньнях. – Мінск, 2005. – 135 с., [16] арк. іл.
 • Метадычныя рэкамендацыі да выдання лацінскіх дакументаў ХІІІ–ХІV стст. – Мінск, 2005. – 50 с.
 • Кароткая граматыка лацінскай мовы. – Мінск, 2008. – 120 с.
 • Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага. – Мінск, 2011. – 389 с.

Разделы в коллективных монографиях:

 • Гісторыя даўняй беларускай літаратуры. Т. 1–2. – Мінск, 2006–2007. (артыкулы Мікола Гусоўскі, Саламон Рысінскі, Міхал Карыцкі). – Т. 1. С. 309–357, 642–657; – Т. 2. С. 26–43.

Важнейшие научные статьи:

 • Апісанне земляў. З Дублінскага рукапісу ХІІІ ст. (пераклад з лацінскай мовы, каментары) // Спадчына. № 6. 1993. – С. 63–68.
 • Лацінскія дакументы па гісторыі беларускіх і памежных тэрыторый ХІІІ – ХІV ст. з былога Кёнігсбергскага архіва // Вяртанне. № 6.  – Мінск, 1999. – С. 46–55.
 • Пачаткі класічнай адукацыі ў Беларусі (Х–ХІІІ стст.): Сэнс і форма // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса. – Мінск, 2007. – С. 120–139.
 • Імёны эліты каралеўства Літвы і Вялікага Княства Літоўскага 13–14 стагоддзяў у святле сучасных анамастычных даследаванняў. Спроба інтэрпрэтацыі // Your Sun Shall Never Set Again, And Your Moon Shall Wane No More. Сонца тваё не закоціцца і месяц твой не схаваецца: Зборнік артыкулаў па беларусістыцы і багаслоўі ў гонар 80-годдзя з дня нараджэння і 50-годдзя святарства айца Аляксандра Надсана. – Мінск, 2009. – С. 65–72.
 • Да пытання аб месцы каранацыі Міндоўга (Міндава) і сядзібе першага біскупа Літвы // Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы. – Мінск, 2010. – С. 97–101.
 • Полацк і выправы на ўсход у “Дзеях данаў” Сакса Граматыка // Беларускі гістарычны часопіс. – № 10 (159). – 2012. – С. 3–13.
 • Толькі Стрыйкоўскі? (Наратыўныя крыніцы пра каранацыю ў Наваградку) // Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння: (да 500-годдзя надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права) : зб. навук. арт. – Мінск, 2013. – С. 54–65.