Публикации 2017 г.

Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне / А.М.Литвин [и др.] ; редкол.: А.А.Коваленя (гл. ред.) [и др.]. – 2-е изд. – Минск : Беларуская навука, 2016. – 495 с.
В издании рассматриваются вопросы участия белорусов и уроженцев Беларуси в важнейших событиях Великой Отечественной войны, характеризующие общий вклад населения республики в Победу. На большом фактическом материале, почерпнутом из опубликованной литературы и ранее неизвестных архивных документов, на многочисленных примерах комплексно исследуется массовый героизм белорусского народа на фронтах войны, раскрывается самоотверженная борьба патриотов в рядах партизан и подполья, участие белорусов и уроженцев республики в европейском движении Сопротивления и в составе войск антигитлеровской коалиции, героический труд в советском тылу и в восстановлении разрушенной войной экономики, социальной сферы, науки и культуры.
Адресуется специалистам-историкам, обществоведам, преподавателям и студентам, а также всем читателям, интересующимся историей Великой Отечественной войны.

Беларусь, Нясвіжскі край і Эдвард Вайніловіч : матэрыялы навук.-практ. канф., г. Нясвіж, 26 жніўня 2016 г. / Інстытут гісторыі НАН Беларусі; рэдкал.: А.А.Каваленя (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Медысонт, 2016. – 244 с. – (Серыя «Беларусь і Эдвард Вайніловіч»)
У зборніку змешчаны даследванні беларускіх навукоўцаў, спецыялістаў па гісторыі Беларусі другой паловы ХІХ – першай трэці ХХ ст., прысвечаныя выдатнай асобе, рэфарматару, патрыёту сваёй Айчыны Эдварду Вайніловічу (1847–1928), а таксама Нясвіжу і Нясвіжскаму краю. На фоне гістарычных катаклізмаў як у Беларусі, так і за яе межамі адлюстраваны важнейшыя вехі з жыцця і дзейнасці нашага земляка.
Адрасуецца вучоным, выкладчыкам ВНУ, настаўнікам школ, краязнаўцам і ўсім тым, хто зацікаўлены ў вывучэнні амаль забытых старонак з гісторыі нашай Бацькаўшчыны.

Бароўская, В.М. Беларускае пытанне на савецка-польских перагаворах 1918–1921 гг. / В. М. Бароўская. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 269 с.
У манаграфіі праведзена сістэмнае даследаванне гісторыі савецка-польскіх перагавораў 1918-1921 гг. Вызначана перыядызацыя перагаворнага працэсу, вылучаны неафіцыйная і афіцыйная часткі савецка-польскіх перагавораў. Падрабязным чынам было разгледжана пытанне фарміравання беларускага ўчастка савецка-польскай мяжы і працэсу рэктыфікацыі. Даследавана дзейнасць Польска-расійска-ўкраінскай ваеннай узгадняльнай камісіі на тэрыторыі Беларусі, асаблівасці стварэння і існавання нейтральнай зоны. Разлічана на гісторыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў для паглыбленнага вывучэння курса айчыннай гісторыі ў вышэйшых навучальных установах, і ўсіх тых, хто цікавіцца дадзенай тэмай.

Через года, через века – помните : сб. науч. ст. : (к 75-летию начала Великой Отечественной войны) / сост.: Я.П.Безлепкин, А.В.Берянев, А.П.Соловьянов ; редкол.: В.В.Данилович (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Колорград, 2017. – 199 с.

В сборнике представлены научные статьи, отражающие события 1941 года, в том числе подготовку и ход военных действий в начальный период войны, эвакуацию в советский тыл, демографические потери противоборствующих сторон и другие вопросы.
Адресован историкам, педагогам, студентам, всем, кто интересуется историей начального периода Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны.

История аграрной науки Беларуси (XIX – XXI в.). В 2 ч. Ч. 1 / В. Г. Гусаков [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 310 с.

В монографии впервые системно исследован процесс развития аграрной науки Беларуси в XIX – XXI в. Определены его периоды и этапы, а также их характерные особенности. Освещены наработки и достижения отечественных ученых-аграриев.
Книга адресована учащимся и студентам, магистрантам и аспирантам, специалистам и преподавателям, широкой общественности, всем, кто интересуется жизнью и творчеством белорусских ученых.

История аграрной науки Беларуси (XIX – XXI в.). В 2 ч. Ч. 2 / В. Г. Гусаков [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 508 с.

В монографии впервые системно исследован процесс развития аграрной науки Беларуси в XIX – XXI в. Определены его периоды и этапы, а также их характерные особенности. Освещены наработки и достижения отечественных ученых-аграриев.
Книга адресована учащимся и студентам, магистрантам и аспирантам, специалистам и преподавателям, широкой общественности, всем, кто интересуется жизнью и творчеством белорусских ученых.

Акадэмічная гуманітарыстыка: важнейшыя вынікі 2016 года / Нац. акад. навук Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў ; А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 188 с.

У зборніку зроблена першая спроба асэнсаваць і прадставіць грамадскасці найбольш значныя навуковыя праекты, якія выкананы калектывам вучоных Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі ў 2016 г.
Праца будзе карыснай не толькі даследчыкам, але і шырокаму колу студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, усім, хто цікавіцца здабыткамі нацыянальнай гуманітарыстыкі.

Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 1 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: А.А. Скепьян ; рэдкал.: У.Р. Гусакоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 506 с.

Зборнік прысвечаны розным аспектам станаўлення і развіцця Вялікага Княства Літоўскага, яго грамадска-палітычнай і культурнай спадчыны.
Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

Смяховіч, М.У. Сельская гаспадарка Беларусі ў 1943–1991 гадах: этапы развіцця, дасягненні, вопыт / М.У.Смяховіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 439 с.

У манаграфіі ўпершыню ў беларускай гістарыяграфіі ўсебакова вывучана і даследавана дзейнасць партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва СССР і БССР па рэалізацыі асноўных мэт аграрнай палітыкі савецкай дзяржавы з восені 1943 г. па 1991 г.; разгледжаны этапы і ўласцівасці развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы сельскай гаспадаркі; высветленаэфектыўнасць выкарыстання вытворчых фондаў і машынна-трактарнай тэхнікі; вызначаны роля і месца адміністрацыйна-ўпраўленчага персаналу кіруючых структур у арганізацыі аграрнай вытворчасці; ахарактарызавана становішча ў галіне арганізацыі і аплаты працы калгаснага сялянства; ахарактарызавана становішча ў галіне арганізацыі і аплаты працы калгаснага сялянства; адлюстраваны спецыфіка, асаблівасці і вынікі рэфармавання аграрнай вытворчасці ў 1986-1991 гг.
Разлічана на шырокае кола чытачоў, зацікаўленых у прадметным авалоданні айчыннай гісторыяй. Рэкамендавана для выкарыстання ў навукова-даследчай працы і вучэбным працэсе.

Беларусь в геополитических процессах ХХ – начала ХХI в. : сборник научных статей / редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2017. – 191 с.

В сборнике научных статей представлены исследования белорусских и украинских историков и политологов, раскрывающие актуальные вопросы роли и места Республики Беларусь в системе международных отношений, особенности межгосударственных контактов с отдельными странами в ХХ – начале ХХI в., а также процессы взаимодействия с белорусской диаспорой в мире на современном этапе. Во второй главе представлены актуальные вопросы участия Беларуси в деятельности Организации Объединенных Наций и особенности взаимодействия с ее структурами.
Книга рассчитана на исследователей, преподавателей, студентов и всех тех, кто интересуется сферой международных отношений.

Актуальные направления идеологической работы в Республике Беларусь / М.Г. Жилинский [и др.] ; редкол.: М.Г. Жилинский [и др.]. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2017. – 331 с.

Издание посвящено основным направлениям организации и ведения идеологической работы в Республике Беларусь и содержит актуальную информацию как теоретического, так и прикладного характера о политической, социально-экономической и духовной сферах жизнедеятельности белорусского общества.
Представленный информационный материал также может быть востребован и полезен в деятельности руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций, лиц, осуществляющих идеологическую работу, научных работников, преподавателей.

Белорусский путь развития (вопросы и ответы) : справ. / М.Г. Жилинский [и др.] ; под общ. ред. М.Г. Жилинского. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2017. – 184 с.

В издании представлена краткая актуальная информация по истории, общественно-политическому и социально-экономическому развитию Республики Беларусь.
Ориентировано на руководителей и работников государственных органов и иных организаций (в том числе идеологических работников), научных работников, преподавателей учреждений высшего образования, слушателей и студентов.