Сытько Кирилл Валерьевич

младший научный сотрудник
Центрального научного архива НАН Беларуси

Тел.: (+375 17) 284-22-87
e-mail: kirylawolny@gmail.com

Родился 25 апреля 1990 г. в г. Лида. В 2006 г. окончил Среднюю школу № 6 г. Лида, в 2009 г. — Лидский педагогический колледж. В 2009—2015 гг. обучался на историческом факультете Белорусского государственного университета по специальности «Историко-архивоведение». В 2015—2016 гг. обучался в магистратуре исторического факультета Белорусского государственного университета по специальности «управление документами и архивное дело, которое закончил с присвоением степени «магистр управления».

Трудовая деятельность:
С 2015 г. работает в должности младшего научного сотрудника Центрального научного архива Национальной академии наук Беларуси.

Сфера научных интересов:

 • Конфессиональное источниковедение;
 • История Римско-католической Костёла в Беларуси;
 • Полевая и эдицийная археография.

Публикации
Автор более 20 научных публикаций, из них:
1. Статьи:

 • Сыцько, К. В. Архівы рыма-каталіцкіх парафій Заходняй Беларусі XIX — першай паловы XX ст. (на прыкладзе архіва касцёла Найсвяцейшай Троіцы ў в. Ішчална) / К. В. Сыцько // Теоретические и практические проблемы документоведения и архивоведения: ретроспектива и современность : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2–3 декабря 2015 г. / БЕЛНИИДАД ; редкол.: Э. М. Савицкий, С. В. Жумарь, П. А. Левчик [и др.]. — Минск, 2016. — С. 173–181.
 • Сыцько, К. В. Канфесійныя архівы ў пострэлігійную эпоху / К. В. Сыцько // Архіварыус. — Мінск, 2016. — вып. 14. — С. 34—43.
 • Сыцько, К. В. Паміж цывільным і рэлігійным: да пытання адлюстравання гістарычнай рэальнасці ў наратыўных крыніцах 30-х гг. ХХ ст. (на прыкладзе крыніц па гісторыі Лідскага дэканата) / К. В. Сыцько // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok, 2016. — tom 45. — С. 115—140.
 • Сыцько. К. В. Дакументы парафіяльных архіваў Рымска-каталіцкага Касцёла на Беларусі (на прыкладзе Гродзеншчыны) / К. В. Сыцько // Научные труды Республиканского института Высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: в 3 ч., ч. 2, вып. 16 / пред. Редкол В. А. Гайсенок. — Минск: РИВШ, 2017.
 • Сыцько, К. В. Дакументы парафіяльных архіваў Рымска-каталіцкага Касцёла на Беларусі як крыніца па мікрагісторыі / К. В. Сыцько // Актуальные проблемы источниковедения : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 20—21 апреля 2017 г. / ВГУ им. П. М. Машерова ; редкол. : А. Н. Дулов (отв. ред.) [и др.]. — Витебск, 2017. — С. 98—105.
 • Сыцько, К. В. Тэарэтычныя аспекты канфесійнага крыніцаўнаўства // К. В. Сыцько / Из истории науки Беларуси: к 25-летию исторического факультета БрГУ имени А. С. Пушкина : сб. материалов междунар. научн.-практ. конф., Брест, 25—26 ноября 2016 г. : в 2 ч. / БрГУ им. А. С. Пушкина ; редкол. : Е. А. Бурик [и др.]. — Брест : БрГУ, 2017. — Ч. 1. — С. 207—214.

2. Археографические публикации:

 • Сыцько, К. В., Глеб М. У., Крэнт Дз. А. Падрыхтоўка да юбілеяў беларускага кнігадрукавання ў 1925 і 1967 гг. (дакументы з Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі і Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі) / Крэнт Дз. А., Глеб М. У., Сыцько К. В. // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі ; уклад. Аляксандр Груша ; рэдкал.: Л. А. Аўгуль [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. — С. 231—294; агульны аб’ём — 2,5 а. арк; аўтарскі — 1 а. арк.
 • Сыцько, К. В., Бычак, К. Ю. Лідскі дэканат напачатку 20-ых гг. ХХ ст. (Некаторыя матар’ялы) / К. В. Сыцько, К. Ю. Бычак // Лідскі летапісец. — 2015. — №4 (72). — С. 27—31.
 • Сыцько, К. В. Зварот Усевалада Ігнатоўскага і Сцяпана Некрашэвіча да Беларускага настаўніцтва, 14 лістапада 1925 г. / К. В. Сыцько // Наша Слова. — № 23 (1330). — 7 чэрвеня 2017. — С. 2.