Цымбал Александр Георгиевич

Работал в Институте истории по 31 декабря 2022 г.,
кандидат исторических наук, доцент

Тел.: (+375 17) 378-27-05
Е-mail: aleksander.g.t[at]gmail.com

Профиль в Google Scholar

В 2004 г. с отличием закончил исторический факультет Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка. 2009 — диплом кандидата исторических наук. Тема диссертации «Политика польских властей в отношении Православной церкви в Западной Беларуси 1921—1939». 2013 г. — аттестат доцента по специальности «История». Работал в Институте истории по 31 декабря 2022 г.

Преподавательская деятельность:
Доцент кафедры истории, мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета.

Научные интересы:

  • белорусско-польские отношения;
  • польская историография истории Беларуси ХХ—ХХI вв;
  • Вторая мировая война;
  • политика памяти.

Публикации
Автор более 120 публикаций, включая:
Монографии:
Праваслаўная царква ў Заходняй Беларусі (1921—1939 гг.) / А.Г. Цымбал. — Мінск: МДЛУ, 2016

Коллективные монографии:
Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921—1953 гг. В 2 кн. Ч.1. / Нац. акад наук Беларуси, Ин-т истории / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2014.

Учебно-методические издания:

  • Гісторыя Беларусі : вучэбна-метадычны комплекс : у 3 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў да Вялікага Княства Літоўскага (1569 г.) / А.Г. Цымбал. — Мінск: МДЛУ, 2012.
  • Гісторыя Беларусі. Вучэбна-метадычны комплекс: у 3-х ч. Ч. 2. Ад Рэчы Паспалітай да стварэння БССР / А.Г. Цымбал. — Мінск: МДЛУ, 2016.
  • История Беларуси: электронное пособие для самостоятельной работы иностранных студентов [Электронный ресурс] / А. Г. Цымбал, С. П. Кубека. — Минск : МГЛУ, 2019.

Cтатьи:
Tsimbal A.G. Belarus in the historical policy of Poland (2005—2020) // Journal of the Belarusian State University. History. — 2020. — № 4. — Р. 20—33.
Цымбал А.Г. Национальный вопрос и восточная политика Польши в документах польского правительства в эмиграции (1941-1944) // СССР во Второй мировой войне (1939—1945 гг.): проблемы исторической памяти: сборник трудов международной научно-образовательной конференции, 15—16 октября 2020 г. — СПб. : Свое издательство, 2020. — С. 583-590.
Цымбал А.Г. Западная Беларусь в 1939-1941 гг. в польской историографии и политике памяти // II мировая война: историографические традиции и новые подходы в изучении (к 75-летию Победы). Сборник статей по материалам IV Международной научной конференции. Отв. редактор Т.В. Лохова. — 2020. —С. 50-55.
Цымбал А.Г. «Сталинская религиозная оттепель». Конфессиональная политика советской власти в Западной Беларуси в 1939-1941 гг. // Конфессиональная политика советского государства в 1920-1950-е годы: Материалы ХІ Международной научной конференции. Великий Новгород, 11-13 октября 2018 г. — М.: Политическая энциклопедия; Президентский центр Б.Н. Ельцина, 2019. — С. 128-141.
Цымбал А.Г. Працоўная штодзённасць у акупаванай Беларусі ў 1941—1944 гг. (па матэрыялах германскіх трафейных дакументаў) // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гісторыя. — 2019. — № 3. — С. 15—25.
Цымбал А.Г. Палітычныя працэсы ў БССР у 1920-1930-я гг. у адлюстраванні паведамленняў польскіх дыпламатычных устаноў у СССР // Знакамітыя мінчане: Мінск і Міншчына пасля падзей 1921 года— лёсы людзей і краіны: Матэрыялы Х Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, Мінск,13-14 верасня 2016 г./ Польскі Інстытут у Мінску, ПУА «БІП-Інстытут правазнаўства»; рэдкал.: А. Вялікі [і інш.]; навук. рэд. А. Вялікі і З. Вінніцкі.— Мінск: Выд. В. Хурсік, 2017. — С. 64—75.
Цымбал А.Г. “Крэсовая” парадыгма ў польскай гістарыяграфіі: эвалюцыя міфа і даследчых стэрэатыпаў // Научные труды Республиканского института высшей школы. — 2017. — Вып. 17. — Ч. 2. — С. 100-107.
Цымбал А.Г. Дакументы Галоўнай чыгуначнай дырэкцыі “Мінск” як крыніца па вывучэнні эканамічнай палітыцы германскіх акупацыйных улад і працоўнай штодзённасці ў Беларусі ў 1941-1944 гг. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Вып. 30. — Мінск, 2015. — С. 256-266.
Tsimbal A.G. Między polską państwowością, rosyjską tradycją i białoruską ludnością: Kościół prawosławny na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej // Wrocławskie Studia Wschodnie. — №18. — 2014. — S. 139-167.
Цымбал А.Г. Улада-грамадства-царква ў Заходняй Беларусі ў 1939-1941 гг. Характар узаемаадносін // Спрэчныя пытанні. З гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у 1918-1945 гг.=Sprawy trudne. Z dziejów stosunków polsko-bialoruskich w latach 1918-1945: genesa, konteksty, konsekwencje : генезіс, кантэкст, вынікі: зборнік навуковых прац II і IV міжнародных навукова-тэарэтычных канферэнцый, Мінск, 2010-2012 гг. / пад рэд. Э. Расоўскай, А. Вялікага. — Минск: І.П. Логвінаў, 2013. — 281c .
Tsimbal A.G. The Policy of Polish Authorities Concerning the Orthodox Church in Poland 1921—1939 // Warsaw East European Review. — 2013. — Volume III. — P.65-77.
Цымбал А.Г. Дакументы Галоўнай чыгуначнай дырэкцыі «Мінск» як крыніца па гісторыі партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі (кастрычнік — пачатак лістапада 1943 г.) // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 8 / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2013. — С. 22-29.