Унучек Андрей Владимирович

заведующий отделом истории Беларуси Нового времени,
кандидат исторических наук

Тел.: (+375 17) 284 18 39
e-mail: unuchak@gmail.com

Родился в 1978 г., д. Яршевичи Воложинского р-на Минской обл. В 2000 г. окончил Белорусский государственный университет. В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Наша ніва» і беларускі нацыянальны рух (1906—1915 гг.)» (07.00.02 — отечественная история). Научный руководитель — Сташкевич Н.С. Лауреат премии НАН Беларуси имени В.Ф. Купревича для молодых ученых за цикл работ 2014 г., посвященных теме «Наша Нива» и история белорусского национального движения начала ХХ в.».

Трудовая деятельность:
С 2004 г. работает в Институте истории НАН Беларуси: 2001 — 2004 гг. аспирант; 2004 2007 гг. младший научный сотрудник; 2007 — 2010 гг. научный сотрудник, 2011 г. старший научный сотрудник, 2011 — 2013 гг. заведующий сектором историографии и методов исторических исследований, с 2014 заведующий отделом истории белорусского государственности, с 2016 г. — заведующий отделом истории Беларуси Нового времени.

Преподавательская деятельность:
Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет.

Сфера научных интересов:

 • Белорусское национальное движение первой трети ХХ в.
 • Политика властей Российской империи на белорусских землях во второй половине XIX — начале XX в.
 • История Протестантской церкви Беларуси в 1905-1939 гг.
 • Биографии национальных деятелей

Публикации:
Автор более 40 научных работ, среди них:

Монография “Наша ніва” і беларускі нацыянальны рух (1906-1915 гг.). — Мінск: Беларуская навука, 2008. 186 с.

Коллективные монографии:

 • Беларускі нацыянальны рух: асноўныя напрамкі развіцця / Гістарыяграфія гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ ст.: праблемы, здабыткі, перспектывы. Мінск, Беларуская навука, 2006.
 • Культура и общественно-политическая мысль Беларуси в 1863 — 1900 гг.; Беларусь в начале ХХ в . Укрепление национального самосознания // История России: Новое и Новейшее время. Москва: ЭКСМО, 2010.
 • “Мы ёсьць народам”: Мітрафан Доўнар-Запольскі ў апошнім перыядзе жыцця і творчасці (1918-1934) // Доўнар-Запольскі М.В. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага Княства Літоўскага пры Ягелонах. Мінск: Беларуская навука, 2009.
 • Беларуская нацыянальна-дзяржаўная ідэя ў канцы ХІХ ст. — 1917 г. // На шляху станаўлення беларускай нацыі: гістарыяграфічныя здабыткі і праблемы. Мінск: Беларуская навука, 2011.
 • “Наша ніва” і беларуская нацыянальная ідэя (1906 — 1915 гг.) // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў XVIII — пачатку ХХІ ст. Кн. 1. Мінск: Беларуская навука, 2011.
 • История Белорусской железной дороги. Из века ХІХ — в век ХХІ / В.В. Яновская и др. — Минск: Маст. літ., 2012.

Важнейшие научные статьи:

 • “Нашаніўства” і “заходнерусізм”: да пытання ідэйнай барацьбы за беларускую інтэлігенцыю на пачатку ХХ ст. // Гістарычны альманах. — 2005. — Т. 12. С. 46 59.
 • Захавальнік нашае памяці // Запісы. Т. 30. — 2006. С. 7 10.
 • Янка Купала і “заходнерусізм” у “нашаніўскі перыяд” // Acta Albaruthenica t. 7. Warszawa, 2007. С. 410 420.
 • Уздым і падзенне “Нашага краю” // Полымя, 2009 №1 С. 189 195.
 • Віленскі асяродак беларускага руху на пачатку ХХ ст.: да пытання арганізацыйнага станаўлення (1906-1914 гг.) // Studia Białorutenistyczne, 2009 №3 С. 9 47.
 • Да пытання метадалогіі даследавання беларускага нацыянальнага руху (кан. ХІХ — пач. ХХ ст.) на прыкладзе беларускай гістарыяграфіі 1991-2008 гг. // Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, преспективы. Материалы международной научной конференции (Минск, 22-23 октября 2008 года). Мінск: Беларуская навука, 2009. С. 114 119.
 • “Наша Ніва” і Першая сусветная вайна // Беларусь і Першая сусветная вайна: Смаргоншчына: трагедыя, гераізм, памяць: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канферэнцыі (Смаргонь 18-19 мая 2007 г.). Мінск, 2009. С. 492 501.
 • Беларуская літаратура другой паловы ХІХ — пачатку ХХ ст. у кантэксце “расейска-польскай” культурнай барацьбы: некаторыя аспекты пытання // Polsko-Białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe. Lublin, 2010. S. 23 37.
 • “Заходнерусізм” і “краёвасць”: гістарыяграфія пытання // Российские и славянские исследования. 2010. Вып. 5. С. 243 252.
 • Сьвятар, патрыёт перакладчык // Лукаш Дзекуць-Малей і беларускія пераклады Бібліі: зб. матэрыялаў, арт. і дак. Брэст: Альтэрнатыва, 2011. С. 8 16.
 • Да пытання інтэрпрэтацыі ідэйнай спадчыны Кастуся Каліноўскага // Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі: Матэрыялы міжнар. навук. канф., Менск, 25 верасня 2009 г. — Мінск: БГТ, 2011. С. 128 142.
 • “Наша Ніва” и белорусское национальное движение начала ХХ в. // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. 2011. T. 12. S. 172 179.
 • Бацька Беларускага Адраджэньня і яго спадчына. “Трылёгія” Антона Луцкевіча і яе месца ў беларускай гуманістыцы // Arche. 2012. №. 1 2. С. 177 189.
 • Ідэалогія “нашаніўства” на пачатку ХХ ст.: сацыялізм і дэмакратыя / А. Унучак // Studia Białorutenistyczne. — 2012 №6 С. 43—58.
 • Літоўская кніга пра русіфікацыю беларусаў. Staliūnas, Darius (2007). Making Russians. Meaning and practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. New-York-Amsterdam: Rodopi. 465 p. (Дарыюс Сталюнас (2007). Вырабляючы рускіх. Сэнс і практыка русіфікацыі ў Літве і Беларусі пасля 1863 г.”. Нью-Ёрк-Амстэрдам. Rodopi. 465 с.) / А. Унучак // Палітычная сфера. — 2012. № 1 2. — С. 253—261.
 • 1963 год: як у БССР адзначалася 100-годдзе паўстання 1863 — 1864 гг. і 125-годдзе з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага / А. Унучак // Беларускі гістарычны часопіс. 2013. № 5. С. 6 — 15.
 • “На высокі ўзышоў эшафот”: як у БССР адзначаліся памятныя даты са дня смерці Кастуся Каліноўскага // Беларускі гістарычны часопіс. 2014. № 5. С. 18 — 27.