Зенюк Раиса Владимировна

старший научный сотрудник отдела истории
Беларуси конца XVIII — начала ХХ веков
,
кандидат исторических наук
(уволен с 1 февраля 2021 г.)

Тел.: (+375 17) 373-27-00
E-mail: zianiukraja@gmail.com

В 2004 г. закончила Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (специальность «история и религиоведение»). В 2007 г. закончила магистратуру названного университета (специальность «отечественная история»). В 2010 г. закончила аспирантуру Института истории НАН Беларуси. В 2015 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі (1772—1914 гг.): структура і дзейнасць» (научный руководитель — к.и.н. А.Н. Филатова).

Трудовая деятельность:
С 2010 г. — на должности младшего научного сотрудника сектора историографии и методов исторического исследования, с 2014 г. — на должности научного сотрудника отдела историографии и методов исторического исследования, с 2017 г. — старший научный сотрудник. С 1 января по 1 февраля 2021 г. — в составе отдела истории Беларуси конца XVIII — начала ХХ веков.

Сфера научных интересов:

 • Конфессиональная история Беларуси;
 • История католической церкви;
 • История монашеских орденов;
 • История духовного образования.

Научные стипендии и стажировки:
Апрель 2008 г. — стипендия Польского Коммитета по делам ЮНЕСКО (Варшавский университет, г. Варшава, Польша). Сентябрь 2009 — июнь 2010 г. — стипендия правительства Республики Польша для молодых учёных (Люблинский католический университет, г. Люблин, Польша, научное руководство кс. проф. др. хаб. Станислав Вильк).

Публикации
Автор более 45 научных публикаций, из них:

Монография:

 • Зянюк, Р. У. Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі (1772—1914 гг.) / Р. У. Зянюк. — Мінск : Беларус. навука, 2017. — 300 с.

Разделы в коллективных монографиях:

 • Зянюк, Р.У. Уключэнне ў прававую структуру Расійскай імперыі рымска-каталіцкай царквы // Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (Канец XVIII — пачатак ХХ ст.). — Мінск: Бел. Навука, 2015. — С. 96—120.
 • Зянюк, Р.У. Асветніцкая дзейнасць духавенства // Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (Канец XVIII — пачатак ХХ ст.) — Мінск: Бел. Навука, 2015. — С. 408—446.
 • Зянюк, Р.У. Традыцыі дабрачыннасці // Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (Канец XVIII — пачатак ХХ ст.) — Мінск: Бел. Навука, 2015. — С. 408—446.
 • Зянюк, Р.У. Выдавецкая дзейнасць // Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (Канец XVIII — пачатак ХХ ст.) — Мінск: Бел. Навука, 2015. — С. 408—446.

Важнейшие научные статьи:

 • Фарміраванне сеткі рымска-каталіцкіх духоўных семінарыяў на тэрыторыі Віленскай, Мінскай і Магілёўскай дыяцэзій у канцы XVIII — XIX ст. // Весці БДПУ — Серыя 2. — 2010. — №4 (66). — С. 32—37.
 • Каталіцкая адукацыя на беларуска-літоўскіх землях у канцы XVIII — пачатку XX ст. (па матэрыялах архіваў манаскіх ордэнаў і кангрэгацый Польшчы) // Архівы і справаводства. — 2011 — № 2. — С. 127—135.
 • Увядзенне рускай мовы ў духоўныя семінарыі ў ХІХ ст. // Шлях да ўзаемнасці. Матэрыялы 17-й міжнароднай навуковай канферэнцыі (18 — 19 лістапада 2010 г.). — Гродна: ГрДУ, 2011. — С. 27—31.
 • Падрыхтоўка кадраў парафіяльнага каталіцкага духавенства беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII — XIX ст. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2012. — Вып. 27. — С. 82—87.
 • Дзейнасць каталіцкага духавенства ў галіне адукацыі ў Гродне ў канцы XVIII—XIX ст. // Гарадзенскі палімпсест — Мінск: Выд. Зміцер Колас, 2012. — С. 195—207.
 • Дабрачынная дзейнасць рымска-каталіцкага касцёла на беларуска-літоўскіх землях у канцы XVIII — пачатку XX ст.: гістарыяграфія праблемы // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2013. — Вып. 28. — С. 155—159.
 • Повседневная жизнь учащихся римско-католических духовных семинарий Могилёвской и Минской епархий в конце XVIII — XIX в. // Джерела локальноі історіі. Культурний побут городян XVIII — першоі половини XX в. Збірник наукових прац. — Киів, 2013. — С. 110—123.
 • Дзейнасць Ф.Цяцерскага ў галіне адукацыі на Віцебшчыне ў першай трэці ХІХ ст. // Віцебскія старажытнасці. — Віцебск, 2013. — с. 55—58
 • Źródła do badań nad gospodarką klasztorną oraz majątkiem poklasztornym w latach 1772-1914 znajdujące się w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. // “Klasztor w gospogarce średniowiecznеj i nowożytnej”, red. M.Derwich, Wrocław, 2013, s. 169—197
 • Барацьба з рымска-каталіцкімі брацтвамі як форма абмежавання ўплыву касцёла ў другой палове ХІХ ст. // Паўстанне 1863—1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць: зб. навук. арт. / уклад. : В.В. Яноўская, А.У. Унучак, А.Э. Фірыновіч; рэдкал. А.А. Каваленя [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2014. — С. 279—292
 • Адукацыйныя традыцыі Пратэстанцкай Царквы ў беларуска-літоўскіх губернях Расійскай імперыі (канец XVIII — пачатак ХХ ст.) // Евангельская Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць (да 600-годдзя Евангельскай царквы ў Беларусі): зборнік матэрыялаў Міжнар. наук.-практ. Канф. (Мінск, 7 снежня 2013 г.) / рэдкал.: А.І. Бокун [і інш.]. — Мінск: “Пазітыў-цэнтр”, 2014. — С. 75—87
 • Materiały Narodowego Historycznego archiwum Białorusi w Grodnie dotyczące historii klasztoru supraskiego // Dzieje opactwa supraskiego / red. R. Dobrowolski, M. Ziemło. — Rzym-Lublin-Mińsk, 2015. — S. 389—409
 • «Мы до упразднения нашего решительно ни в чем не виноваты»: касацыя кляштараў бенедыктынак у Мінскай і Гродзенскай губернях у ХІХ ст. // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijos: istorija ir paveldas. — Kaunas : Vitauto didziojo universitetas, Versus Aureus, 2014. — S. 79—87
 • Адраджэнне дзейнасці Мінскай рымска-каталіцкай духоўнай семінарыі ў 1918—1920 гг. // Знакамітыя мінчане. Мінск і Міншчына ў гады Першай сусветнай вайны: людзі і вайна : Матэрыялы XVIII Беларуска-польскай навук.-тэарэтыч. канф. : Мінск, 9-10 красавіка 1014 г. / рэдкал. А. Вялікі [і інш.]; навук. рэд. А. Вялікі, З. Вінніцкі. — Мінск : Выд. В. Хурсік, 2015. — С. 85—90
 • Działalność edukacyjna dominikanów zabialskich w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku / R. Zianiuk. — Przestrzeń klasztoru przestrzeń kultury. Piśmiennictwo, ksiązka, edukacja — Red. Cybulski Ł., Pietrzak-Thebault J. — Warszawa, 2017. — S. 163—181