Дернович Олег Иванович

ведущий научный сотрудник
отдела истории Беларуси IX-XVIII веков и археографии, кандидат исторических наук, доцент

Тел.: (+375 17) 379-08-22
E-mail: aleh.dziarnovich@gmail.com

Родился 19 августа 1966 г. в городе Минске. Окончил Белорусский государственный университет им. В.И. Ленина (1990). Кандидат исторических наук (2004). Тема кандидатской диссертации: «Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносін Вялікага Княства Літоўскага і Лівоніі ў канцы XV — першай палове XVI стст. (Сістэматызацыя і актавы аналіз)». В Институте истории работал младшим научным сотрудником с 1994 по 2004 г., научным сотрудником с 2004 по 2005 г. С 2005 г. — старший научный сотрудник отдела всеобщей истории, межгосударственных и международных отношений. Основатель и главный редактор ежегодного научного альманаха «Меігісіапа: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага» (с 2001 г.).

Сфера научных интересов:

 • история стран Балтийского региона;
 • история ВКЛ XIII-XVII вв.
 • источниковедение и археография ВКЛ XV-XVII вв., Метрика ВКЛ.

Публикации

 • Монографии и сборники работ:
 • Дзярновіч А. “…in nostra Livonia”. Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV — першай палове XVI cт.: Сістэматызацыя і актавы аналіз / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Том І. — Мн.: ATHENAEUM, 2003. — 374 c.: 12 іл., 2 карты.
  Дзярновіч А. Фрэскі гісторыі: Артыкулы і эсэ па гісторыі і цывілізацыі Цэнтральна-Усходняй Еўропы. — Мінск: РІВШ, 2011. — 246 с.
  Дзярнович Олег, Бырлэдяну Виржилиу, Тимошенко Леонид. Сны о Византии? Место цивилизационного и культурного наследия Византии в регионе Пограничья Центрально-Восточной Европы. — Вильнюс: ЕГУ, 2014. — 332 с.

 • Коллективные издания:
 • Дзярновіч А., Трусаў А., Чарняўскі І. Лёс Крэва. — Мн.: Полымя, 1993. — 47 с.
  Олег Дзярнович, Раймонда Рагаускене, Ігор Тесленко, Борис Черкас. Князі Острозькі. — Київ: Балтія-Друк, 2014. — 280 с.
  Oleg Dziarnovič, Raimonda Ragauskienė, Igor Teslenko, Boris Čerkas. Kunigaikščiai Ostrogiškiai / Vertėjas: Vasil Kapkan, Danguolė Kotryna Kapkanaitė. — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016. — 296 p.

 • Археографической издания:
 • Рэабілітацыя: Зборнік дакументаў і нарматыўных актаў па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў 1920—1980-х гадоў у Беларусі / Укладальнік і аўтар каментарыяў Алег Дзярновіч. — Мн.: Athenaeum, 2001. 178 с.
  Віцебска-Рыжскія акты XIII—XVII ст.: Дагаворы і службовая карэспандэнцыя паміж органамі кіравання горада Віцебска і ганзейскага горада Рыгі (з былога комплекса Ruthenica Дзяржаўнага Гістарычнага Архіва Латвіі) / Падрыхтаваў Алег Дзярновіч; НАН Беларусі, Ін-т гіст. — Выпуск І: Дакументы гаспадарча-гандлёвыя, XV—XVI ст. — Мн.: ATHENAEUM, 2005. — 88 с., іл. (Athenaeum, Том ХІ).
  Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 560 (1542 год): Кніга перапісаў № 3 (копія канца XVI ст.) / НАН Беларусі, Інстытут гісторыі; падрыхтаваў А. І. Дзярновіч. — Мінск: Беларуская навука, 2007. — 157 с.
  Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 560 (1541-1542 гг.). Кніга перапісаў № 3 / Падрыхтоўка тэксту да друку і навуковы апарат: Алег І. Дзярновіч. 2-е выд. — Мінск: ATHENÆUM, 2010. — 268 с. : іл. 6.

 • Важнейшие статьи:
 • 1. Адносіны Вялікага Княства Літоўскага з нямецкімі дзяржавамі ў канцы XV — першай палове XVI ст. // Беларуская мінуўшчына. — 1994. — № 2. — С. 7—11.
  2. Шляхі пранікнення кафлі на Беларусь: Да пытання беларуска—нямецкіх кантактаў // З глыбі вякоў. Наш край: Гіст.-культуралаг. зб. — Мн.: Навука і тэхніка, 1996. — Вып. 1. — С. 245—250.
  3. Да праблемы Акта як рознавідавой крыніцы: Дыпламатычнае справаводства канца XV — першай паловы XVI стагоддзя ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе // Архівы і справаводства. 2000, № 5. С. 86—92.
  4. Працэдура падпісання міжнародных дамоваў у пачатку XVI ст. (на прыкладзе саюзнай дамовы 1501 г. паміж Вялікім княствам Літоўскім і Лівоніяй) // Беларусь і свет. Альманах. Том ІІ / Пад рэд. Л. В. Лойкі. Мінск: РІВШ БДУ, 2000. С. 34—44.
  5. Кёнігсбергскі Таемны Архіў: Фармаванне калекцый, публікацыі дакументаў і важнасць архіва для вывучэння гісторыі Беларусі // Архіварыус. Вып. 2. Мн., 2004. С. 152—169.
  6. Castella Alboruthenica: Castle Building in Belarus at the Crossroads of Cultural Influences during the 12th to 14th Centuries // Castella Maris Baltici 6 / Ed. Albinas Kuncevičius. Vilnius: Savastis, 2004. (Archaeologia Medii Aevii Finlandiae VII. Lithuanian Centre of Cultural Heritage). P. 49—54.
  7. “Киевское наследие” в проектах Антиягеллонских коалиций конца XV — начала XVI вв. // Украïнський Історичний Збірник. 2004, Випуск 7. С. 45—56.
  8. Выкарыстанне працэдурных нормаў І-га Статута Вялікага Княства Літоўскага пад час дэмаркацыі дзяржаўнай мяжы ВКЛ з Лівоніяй (паводле матэрыялаў Кнігі Метрыкі ВКЛ № 560) // Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas [sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė]. — Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. — 302 p. P. 243—248.
  9. Источники XV — начала XVІII в. о бедствиях гражданского населения во время войн: между фактами, политическими инвективами и стилистическими клише // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija / Redakcinė kolegija: Artūras Dubonis (pirmininkas) [et al.]. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. P. 339—354.
  10. “Тубылец віцебскі”: новы дакумент з былога архіўнага комплекса MOSCOWITICA-RUTHENICA (Дзяржаўнага Гістарычнага Архіва Латвіі) // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 8. Мн., 2007. С. 199—206.
  11. Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага ў асвятленні нямецкай гістарыяграфіі // Памяць стагоддзяў на карце Айчыны: зборнік навуковых прац у гонар 70-годдзя Міхаіла Фёдаравіча Спірыдонава / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. Мн.: Беларуская навука, 2007. С. 178—198.
  12. Inflanty w źródłach i świadomości społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI i XVII wieku // Wojny północzne w XVI—XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem / Redakcja Bogusław Dybaś, współpr. Anna Ziemlewska. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2007. S. 63—70.
  13. Реминисценции эпохи Крестовых войн в нарративных памятниках Великого Княжества Литовского XVI—XVII в.в. // Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Rita Regina Trimonienė, Robertas Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007. P. 295—301.
  14. Каннибализм в Ливонии и Великом Княжестве Литовском в XVII в.: драматические факты или инвективы хронистов? // Latgale kā kultūras pierobeža. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2008. 22—38 lpp.
  15. План “Новага Места” Мiнска 1804 г.: новая iканаграфiчная крынiца са збораў Мiнскага Кола Варшаўскага Таварыства Апекi над Помнiкамi Мінуўшчыны // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада): матэрыялы Міжнар. Навук.-практ. канф. (Мінск, 7—9 верас. 2007 г.). Мінск: Беларуская навука, 2008. С. 185—189.
  16. Византийская память: Место цивилизационного и культурного наследия Византии в регионе Пограничья Центрально-Восточной Европы // History & Politics. Revistă de Istorie şi Politică. 2008, An I, Nr. 1—2. Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2008. Р. 45—60.
  17. MOSCOWITICA-RUTHENICA: Рижский архивный комплекс по истории Восточной и Центральной Европы XIII—XVII вв. // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 1. Мн.: Изд. центр БГУ, 2008. С. 20—26.
  18. Dreams about Byzantium. Place of civilization and cultural heritage of Byzantium in the region of Central and Eastern Europe border zone // Crossroads Digest (Vilnius). Nr. 3 /2008. Р. 116—139.
  19. Цена обиды: локальные пограничные конфликты в первой половине XVI в. и проблема измерения ущерба (по материалам Книги № 560 Метрики Великого Княжества Литовского) // Vēsture: avoti un cilvēki. XVII zinātniskie lasījumi. Vēsture XI / Arb. red. H. Soms. — Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2009. — 91—96 lpp.
  20. Гарадская сядзіба Полацка XVII ст. (паводле інвентара з Радзівілаўскага архіва) // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: Матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (24—25 кастырчніка 2007 г.). — Полацк: НПГКМЗ, 2009. — С. 65—75.
  21. Берестейский повет до и после реформы 1565—1566 гг.: к истории административно-территориальных единиц в Великом Княжестве Литовском // Ukraina Lithuanica. — Киïв, 2009. — Т. I. C. 43—53.
  22. Незаконны досвед: Канібалізм у Вялікім Княстве Літоўскім і Інфлянтах ў XVI—XVIII стст. — паміж інвектывамі храністаў і досведам культурнай антрапалогіі // Silva rerum nova: Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Я. Галенчанкі. — Вільня — Мінск: AIDAI — ATHENAEUM, 2009. — С. 84—95.
  23. Пазітывізм у Польшчы і ў Беларусі ў канцы ХІХ і пачатку ХХ стст.: розніца ва ўспрыняцці сацыяльнага досведу // Polska i Białoruś w XX wieku. Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Pod red. Edwarda Czapiewskiego i Grzegorza Straucholda. IH UW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Ambasada PR w Mińsku. Wrocław, 2009. S. 9—17.
  24. Kartuzja bereska jako memorandum Sapiehów: badania archeologiczne na terenie klasztoru // Podlaskie Zeszyty Archeologiczne. 5, 2009. S. 239—270.
  25. Les guerres russo-lituaniennes (XVIe — XVIIe) entre les sources de l’époque et les historiens d’aujourd’hui // Cahiers du monde russe. — 2009 avril-septembre, V. 50, Nr. 2—3: L’Europe orientale, 1650—1730. Crises, conflits et renouveau. — P. 301—314.
  26. Ab ovo: Што з’явілася спачатку — вялікі князь літоўскі ці Вялікае Княства Літоўскае? // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 2. Мн.: Изд. центр БГУ, 2010. С. 30—43.
  27. «Литва» и «Русь» XIII—XVI вв. как концепты белорусской историографии // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana / Петербургские славянские и балканские исследования. 2009, № 1—2. С. 234—249.
  28. Między konformizmem i działaniem. Myśl społeczna na Białorusi w latach 1953 — 1985 // Białoruś — terra incognita. Materyjały z konferencji / Red. Mieczysław Smoleń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. S. 75—83.
  29. “Старына”: публічны вобраз і сацыяльны канцэпт // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: У 6 т. Т. 2: Протарэнесанс і Адраджэнне / С. І. Санько [і інш.]; НАНБ, ІФ. Мн.: Беларуская навука, 2010. § 6.11, с. 429—438.
  30. “Невядомы Стрыйкоўскі”: Гісторыя рукапісу паэмы “Бітва пад Улай” (1564 г.) са збораў Пушкінскага Дому ў Санкт-Пецярбурзе // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 3. Мн.: РИВШ, 2010. С. 221—244, 331, 337. (1,3 д.а.)
  31. Клімат і экстрэмальныя з’явы ва Ўсходняй Еўропе і рэгіёне Паўднёва-Заходняй Беларусі ў ІІ тыс. н. э. (паводле кліматалагічных і пісьмовых крыніц) // Беловежская пуща: история, природа, туризм. Брест: Альтернатива, 2010. С. 53—58.
  32. Поэма Матея Стрыйковского «Битва под Улой» (1564 г.): образный ряд и событийная конкретика // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana / Петербургские славянские и балканские исследования. 2010, № 2 (8). С. 127—134.
  33. Дзярновіч А. І. Таненберг — Грунвальд —- Дуброўна: Да паходжання назвы адной значнай бітвы позняга Сярэднявечча // Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV—XV стст.: саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі: Да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. Мн.: Беларуская навука, 2011. С. 135—139.
  34. Абшары Ашмянскага павета перад рэформай 1565—1666 гг.: Фарміраванне тэрыторыі і адміністрацыйнае значэнне // Ашмяншчына: праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі: зб. навук. арт. — Мінск: Беларус. навука, 2011. — С. 122—127.
  35. Social Thought in 1960s—1970s’ Belarus: History, Nation and Independence // Belarusian Political Science Review. #1 (2011). Kaunas: Vytautas Magnus University Press. P. 69—86.
  36. Мінскі антыквар і археолаг Генрых Татур ва ўспамінах і ліставанні // Знакамітыя мінчане ХІХ—ХХ стст. Вып. 6: Мінск і мінчане ў літаратурных творах на рубяжы ХІХ—ХХ стст. / Інстытут Польскі ў Мінску. — Мн.: Выдавец Віктар Хурсік, 2011. — С. 178—183.
  37. «Византийский код»: существует ли связь между современным цивилизационным статусом и историческим геокультурным выбором? // Перекрестки: Журнал исследований восточноевропейского Пограничья. No 3—4/2012. С. 118—133.
  38. Пошукі Айчыны:“Літва” і “Русь” у сучаснай беларускай гістарыяграфіі // Палітычная сфера. 2012, № 18—19. С. 30—53.
  39. Ёган Хрыстаф Броцэ і пачатак вывучэння кірылічных актаў рыжскага архіўнага комплекса Moscowitica-Ruthenica // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 5. Мн.: РИВШ, 2012. С. 205—217.
  40. Gudas as a Historical Name of Belarusians in the Lithuanian Language: ‘Goths’ or ‘Barbarians’? // Belarus and its Neighbors: Historical Perceptions and Political Constructs. International Conference Papers. Editors: Aleś Łahviniec, Taciana Čulickaja. Warsaw: Uczelnia Łazarskiego, 2013. P. 56—68.
  41. Статуты Великого Княжества Литовского в исторической и правовой традиции Беларуси / The Statutes of the Grand Duchy of Lithuania in the Context of Belarusian Historical and Legal Tradition // Europos konstitucinio palikimo standartai / Standarda of Europe’s Constitutional Heritage. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2013. Р. 74—87.
  42. Заняпад ці трансфармацыя? Эвалюцыя статуса Крэўскага замка ў XIV—XVII ст. (па выніках гістарычна-археалагічных даследаванняў) // Замкі, палацы і сядзібы ў кантэксце еўрапейскай культуры: Зб. навук. арт. / Мін. культ. РБ, Замкавы комплекс “Мір”. Мн.: Медысонт, 2013. С. 23—29.
  43. The Academic Discussion of the Mid 1960s in Belarus: between Freedom of Creativity and Political Denunciation // Revolt in the Name of Freedom: Forgotten Belarusian Gene? Edited by Piotr Rudkoŭski, Kaciaryna Kolb. Warsaw: Lazarski University, 2013. P. 64—76.
  44. Трыбунальскія сталіцы Вялікага Княства Літоўскага: праблемы лакалізацыі месцаў пасяджэння // Гарадзенскі соцыум 2013. Гісторыя і памяць XV—XX стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 9—10 лістапада 2013 г.). Гродна, 2014. С. 76—90.
  45. Lithuanian Language in the Grand Duchy of Lithuania: between Function and Status [in] Belarusian Political Science Review, Volume 2, 2012—2013, pp. 46—76.
  46. „Poszukiwanie ojczyzny”. Dyskurs na temat Wielkiego Księstwa Litewskiego we współczesnym społeczeństwie białoruskim // Dialog kultur pamięci w regionie ULB. Pod red. Alvidasa Nikžentaitisa i Michała Kopczyńskiego. Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2014. S. 134—151.
  47. Што пасля Паўстання? “Пазітывізм варшаўскі” і “пазітывізм літоўскі” // Паўстанне 1863—1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць: зб. навук. арт. / уклад.: В.В.Яноўская, А.У.Унучак, А.Э.Фірыновіч; рэдкал.: А.А.Каваленя [і інш.]; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. Мінск: Беларуская навука, 2014. С. 268—279.
  48. Бярозаўская Картузія як мемарыяцыя Сапегаў: археалагічнае даследаванне кляштара // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Бяроза і Бярозаўскі рэгіён : зб. навк. арт. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі / уклад.: А. А. Скеп’ян, А. Б. Доўнар. — Мінск : Беларуская навука, 2014. — С. 57—93.
  49. Инвентарь «Книг Метрики ВКЛ по-новому переплетенный и составленный» Григорием Качановским (1787 г.): источник по истории государственного архива Великого Княжества Литовского // Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė : straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra ; sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė ; [redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Alfredas Bumblauskas … [et al.]. — Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. Р. 261—276.
  50. Страты матэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны ў гады Першай сусветнай вайны: на прыкладзе Крэўскага замка // Знакамітыя мінчане. Мінск і Міншчына ў гады Першай сусветанй вайны: людзі і вайна: Матэрыялы VII беларуска-польскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі: Мінск. 9—10 красавіка 2014 г. / Польскі інстытут ў Мінску, ПУА “БПІ — Інстытут правазнаўства”; рэдкал. А. Вялікі [і інш.]; навук.рэд. А. Вялікі і З. Вінніцкі. — Мінск: Выд. В. Хурсік, 2015. С. 110—122.
  51. In Search of a Homeland: “Litva/Lithuania” and “Rus’/Ruthenia” in the Modern Belarusian Historiography // Belarusian Political Science Review. Volume 3, 2014-2015. P. 90—121.
  52. Насарог для султана. Падарожжа Мацея Стрыйкоўскага ў Асманскую Імперыю ў 1574—1575 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. — № 4. — С. 25—29.
  53. “Круглыя лікі”: ментальнасць чалавека XVI ст. паводле матэрыялаў дэлімітацыі паміж ВКЛ і Лівоніяй на тэрыторыі Браслаўшчыны // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Браслаўскія чытанні : зб. навк. арт. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі / навук. рэд. В. М. Ляўко; рэдкал. В.В.Даніловіч [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — С. 119—127.
  54. “Рускі” двор Рыгі: гандлёвая факторыя беларускіх купцоў XIII—XVІ стст. // Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі: зборнік навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: А. А. Скеп’ян; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] — Мінск: Беларуская навука, 2016. — С. 89—99.
  55. Крэўскі замак і старажытнае Крэва: праблемы датавання і культурныя асаблівасці // Беларускі гістарычны часопіс. — 2017. — № 1. — С. 5—16; каляровая уклейка — с. 1, 4; вокладка — с. 3.
  56. Сценапіс Крэўскага замка: выяўленне і культурны кантэкст помніка манументальнага жывапісу // Беларускі гістарычны часопіс. — 2017. — № 4. — С. 5—16; каляровая уклейка: с. 1—4; вокладка: с. 1, 4.
  57. “Русь” и “Литва” Великого княжества Литовского в XVI—XVII вв. как этноконфессиональные и социально-географические регионы // Древняя Русь после Древней Руси: дискурс восточнославянского (не)единства / отв. сост., отв. ред. А.В. Доронин. Москва : Политическая энциклопедия, 2017. С. 399. С. 119—132.
  58. Статут у Інфлянтах: асобнікі Статута ВКЛ 1588 г. у рыжскіх зборах (“рускі” і нямецкі) // Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура: зб.нав.арт. У 2 ч. Ч. 2. / НАН Беларуі, Ін-т гісторыі ; уклад. А.А. Скеп’ян; рэдкал. : У.Р. Гусакоў [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2017. — С. 312—325.
  59. Гістарыяграфія гандлю ў Вялікім Княстве Літоўскім (сярэдзіна ХІІІ стагоддзя — 1560-я гады) // Працы Цэнтра вывучэння гісторыі гандлю. — Мінск: Тэхналогія, 2017. — Вып. 2. — С. 245—257.
  60. Рижский экземпляр Статута ВКЛ 1588 г. и вопросы правовой практики Левобережной Украины в XVII—XVIII вв. / 1588 metų LDK Statuto rygos egzempliorius ir Kairiakrantės ukrainos teisinės praktikos XVII—XVIII amžiuje klausimai // Lietuvos statutas: Temides ir Klejos teritorijos: Straipsnių rinkinys / Sudarė Irena Valikonytė ir Neringa Šlimienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. P. 215—222, il. III—VII.
  61. Адраджэнне жанру: познія Лівонскія хронікі другой паловы XVI ст. і іх гістарычна-палітычны кантэкст // Научные чтения, посвященные Виктору Владимировичу Мартынову : сб. науч. трудов. Вып. V. / редкол. : Г. А. Цыхун (отв. ред.), С. П. Витязь (зам. отв. ред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2017. — С. 60—78.
  62. Метадалагічныя праблемы даследавання нямецкай каланізацыі рэгіёна Паўднёва-Усходняй Балтыі. // Метадалагічныя праблемы даследавання гісторыі Беларусі : праблемы, дасягненні, перспектывы : зборнік навуковых артыкулаў / НАНБ, Ін-т гісторыі ; уклад.: В. В. Яноўская. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — С. 45—58.
  63. За што быў пакараны селянін? Лёс Пятра Шуйскага, учынак Мікалая Радзівіла Рудога і сведчанні Мацея Стрыйкоўскага // Ваенныя трыумфы Вялікага Княства Літоўскага : зборнік навуковых артыкулаў / Музей “Замкавы комплекс Мір”, Польскі інстытут ў Мінску; нав. рэд. М. Н. Гальпяровіч. Мір: Замкавы комплекс “Мір”, 2018. С. 66—83.
  64. Пераадкрыццё старажытных Прусіі і Літвы: практыка выданняў прыбалтыйска-нямецкіх хронік у раннім Новым часе (публікацыя “Chronicon Terrae Prussiae” Пятра з Дусбурга ў 1679 г.) // Матэрыялы XIV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага “Буквара”, Мінск, 26—27 красавіка 2018 г. / НББ ; [складальнікі: Т. А. Сапега, А. А. Суша]. — Мінск, 2018. — С. 154—160.
  65. Мікольская царква XVII — XVIII стст. у мястэчку Крэва: гістарычныя і архітэктурна-археалагічныя даследаванні // Kreva incognita. Альманах. 2018, № 1. С. 12—28, іл. 87—93.
  66. Віцебскі ваявода Іван Багданавіч Сапега і прававая рэгуляцыя гандлю з Рыгай падчас дзесяцігадовай вайны 1512—1522 гг. // Сапегі: асобы, кар’еры, маёнткі : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гіс торыі ; уклад. : А. А. Скеп’ян ; рэдкал. А. А. Каваленя [і інш.]. — Мінск : А. М. Янушкевіч, 2018. — С. 243—254
  67. Русь в лето- и историописании ВКЛ XVI—XVII вв. // Нарративы Руси конца XV — середины XVIII в.: в поисках своей истории / отв. сост., отв. ред. А. В. Доронин. — Москва : Политическая энциклопедия, 2018. С. 430. — С. 174—189. Ил. 1—7. (Post-Древняя Русь: у истоков наций Нового времени).
  68. Terrible Reality? Cannibalism in the Grand Duchy of Lithuania and in Livonia in the Sixteenth to Eighteenth Centuries—Between Chroniclers’ Invective and the Findings of Cultural Anthropology // Social and Cultural Relations in the Grand Duchy of Lithuania: Microhistories. 1st Edition. New York and London: Routledge — Taylor & Francis Group, 2019. P. 183—204.
  69. Юрава гара: сакральны аб’ект і археалагічны помнік // Kreva Incognita. Альманах. Выпуск 2, 2019. С. 49—62; дадатак 1, с. 105—107.
  70. «Не обчым яким языком, але своим власным»: «руска мова» как «место памяти» руси ВКЛ XVI—XVII вв. // «Места памяти» руси конца XV — середины XVIII в. / отв. сост., отв. ред. А.В. Доронин. Москва : Политическая энциклопедия, 2019. С. 103—119. (Post-Древняя Русь: у истоков наций Нового времени).
  71. «Слоўнік палона-славенскі» Сімяона Полацкага і фармаванне славістычнай калекцыі Упсальскага ўніверсітэта // Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць : да 390-годдзя Сімяона Полацкага. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. — С. 61—71.
  72. “Раны Сярэднявечча”: гістарычная праграма і мадэрнізацыйныя дыскурсы младалатышскага нацыянальнага руху 1850—1880-х гадоў // “Долгий ХІХ век” в истории Беларуси и Восточной Европы. Исследования по Новой и Новейшей истории. — Вып. 3. — Минск: РИВШ, 2019. — С. 121—132.
  73. Militares Livoniensum: Рэестр лівонскага войска пад Пасволем у 1557 г. і праблемы мілітарнай гісторыі рэгіёна // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы : науч. сб. Вып. 12. / редкол. : А. В. Мартынюк (отв. ред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2019. — С. 163—194.
  74. Крэўскі замак : праблемы датавання і архітэктурныя асаблівасці (паводле найноўшых даследаванняў) // Крэва : гісторыя, археалогія, культурная спадчына : зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., навук. рэд. А. I. Дзярновіч. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — С. 52—123.
  75. Алег Дзярновіч, Гедрэ Міцкунайтэ. Сценапіс Крэўскага замка: пытанні паходжання і датавання // Крэва : гісторыя, археалогія, культурная спадчына : зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., навук. рэд. А. I. Дзярновіч. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — С. 160—208.
  76. Реформация и руское сообщество Великого княжества Литовского в XVI — первой пол. XVII в. // Религия и русь, XV—XVIII вв. / отв. сост. А. В. Доронин; отв. ред. серии А. В. Доронин. Москва : Политическая энциклопедия, 2020. (Post-Древняя Русь: у истоков наций Нового времени). — С. 196—215; вклейка: с. 12—15.
  77. Землі беларуска-літоўскага памежжа ў Х—ХІІІ стст. : ад Крэва да Кернавы // Доклады НАН Беларуси. 2020. Т. 64, № 5. С. 632—640.
  78. Дзярнович, О. И. Существовала ли Рижская кириллическая канцелярия? К вопросу об обеспечении документооборота между Ригой и городами Белорусского Подвинья в XIII—XVI вв. / О.И. Дзярнович // Источниковедение в современной медиевистике: Сб. материалов Всероссийской научной конференции, Москва 2020—2021 гг. / Отв. ред. И.Г. Коновалова и Е.Н. Кириллова; Институт всеобщей истории РАН. — Москва: ИВИ РАН, 2020. — С. 132—135.
  79. Дзярновіч А.І. “Магіла волатаў”: Рэактуалізацыя нарацыі пра штурм замка Пілены ў 1336 г. і фармаванне гістарычнага міфу літоўскай нацыі ў ХІХ ст. / А.І. Дзярновіч // «Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. 4 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2020. — С. 55—76.
  80. Дзярновіч А. Крэўскі замак : праблемы датавання і архітэктурныя асаблівасці (паводле найноўшых даследаванняў). 2-е выд. / А. Дзярновіч // Крэва : гісторыя, археалогія, культурная спадчына : зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., навук. рэд. А. I. Дзярновіч. — Мінск : Беларуская навука, 2021. — С. 52—123.
  81. Алег Дзярновіч, Гедрэ Міцкунайтэ. Сценапіс Крэўскага замка: пытанні паходжання і датавання. 2-е выд. / А. Дзярновіч , Г. Міцкунайтэ // Крэва : гісторыя, археалогія, культурная спадчына : зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., навук. рэд. А. I. Дзярновіч. — Мінск : Беларуская навука, 2021. — С. 160—208.
  82. Дзярновіч А. І. Штурм замка Піленай у 1336 г.: сярэднявечная нарацыя і методыка тэксталагічнага даследавання хронік. / А. І. Дзярновіч // Актуальные проблемы источниковедения : материалы VI Международной научно-практической конференции, Витебск, 23—24 апреля 2021 г. / Витеб. гос ун-т ; редкол. : А. Н. Дулов (отв. ред.) [и др.]. — Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2021. — С. 418—421.
  83. О. И. Дзярнович. Религиозный статус православных в прибалтийско-немецких хрониках XIII—XIV вв. // Александр Невский: личность, эпоха, историческая память. К 800-летию со дня рождения. Материалы международной научной конференции (25—27 мая 2021 г., Москва, Россия) / Институт российской истории РАН, Институт археологии РАН. — Москва: Индрик, 2021. — 526 с. — С. 269—279.