Конференции 2018 г.

+Научно-практическая конференция
«Россонский край: история, культура, люди
(к 100-летию со дня рождения П. М. Машерова)»

г.п. Россоны, 13-14 февраля 2018 г.
Расонскі раёны выканаўчы камітэт
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«Расонскі край: гісторыя, культура, людзі
(да 100-годдзя з дня нараджэння П. М. Машэрава)»

Праблемнае поле канферэнцыі:
— Славутыя асобы Расонскага краю.
— Пётр Міронавіч Машэраў у гісторыі краіны.
— Ваенныя падзеі на тэрыторыі Расоншчыны.
— Гісторыя і культура Расонскага краю.
— Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна.
— Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Расоншчыны.
— Пытанні мемарыялізацыі гістарычнай памяці. Турыстычны і краязнаўчы патэнцыял Расоншчыны.

Мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Расоны.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 25 студзеня 2018 г.
па электроннай пошце: palatyda@tut.by

Кантакты: Марат Васільевіч Клімаў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 29) 776-26-75, факс (017) 284-18-70.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.
 • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.

Патрабаванні да афармлення дакладаў:
Электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе і
павінна змяшчаць наступныя пункты:
1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада.
5. Працоўны і хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Международная научная конференция
«Туркманчайский мирный договор: к 190-летию события»
г. Гомель, 15–16 февраля 2018 г.
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины
Институт истории Национальной академии наук Беларуси
Российский Центр науки и культуры в Гомеле
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Туркманчайский мирный договор: к 190-летию события»

Проблемное поле конференции:
1) Персия во внешней политике европейских государств в XIX веке.
2) Российско-персидская война 1826—1828 гг.: ключевые события и фигуры.
3) Выходцы из Беларуси в войнах Российской империи XIX в.
4) Паскевичи — владельцы Гомельского имения.
5) Жизнь и деятельность А.С. Грибоедова и И.Ф. Паскевича.
6) Восточные мотивы в культуре Беларуси.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
Место и время проведения конференции:
Учреждение образования “Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины”
г. Гомель, ул. Советская, 104, кор. 4, читальный зал.

Заявки для участия в конференции принимаются до 10 января 2018 г.
по электронной почте: dobrilko@gsu.by
Конт. тел.: (0232) 60 74 90 — Добрилко Людмила Анатольевна.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Тексты статей для публикации в сборнике необходимо представить до 29 января 2018 г.
 • Издание сборника планируется к началу конференции.
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в конференции и текстов докладов для публикации.
 • Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя командирующая сторона. Возможна частичное возмещение командировочных расходов со стороны организаторов.


Требования к оформлению докладов:
доклад объёмом до 8 страниц должен быть внимательно отредактирован. Междустрочный интервал — 1,0. Поля: все — 20 мм. Шрифт: Times New Roman; размер 15 пт; стиль — обычный. Через один интервал от верхнего поля с левой стороны обязательно проставляется УДК, через интервал — фамилия и инициалы автора, которые выравниваются по центру. На следующей строке — полное название организации, которую представляет докладчик, город. Затем, через один интервал, жирным шрифтом печатается название доклада (в соответствии с образцом). Ссылки — в квадратных скобках [1, с. 10], список литературы после текста, оформляются в соответствии с инструкцией ВАК Республики Беларусь.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции

+I-я конференция молодых исследователей Института истории НАН Беларуси
«Ars Longa: научные достижения, проекты, перспективы»
г. Минск, 1-2 марта 2018 г.

САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ


ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў:
І-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
«ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ, ПРАЕКТЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ»

Больш за трэцюю частку супрацоўнікаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі складае моладзь. Маладыя навукоўцы прымаюць актыўны ўдзел ва ўсіх напрамках даследаванняў, што праводзіць наша ўстанова, штогод выступаюць на шматлікіх канферэнцыях і выпускаюць дзясяткі публікацый у Беларусі і за яе межамі. Разам з тым існуе патрэба ў стварэнні зручнай пляцоўкі для сталай навуковай камунікацыі паміж маладымі навукоўцамі ў самім Інстытуце. У сувязі з гэтым Савет маладых вучоных абвяшчае І канферэнцыю маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, якая адбудзецца 1–2 сакавіка 2018 г.
Мы запрашаем маладых навукоўцаў, лабарантаў і аспірантаў прэзентаваць аднаасобныя ці калектыўныя праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы верым, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю ўнутрыінстытуцкіх прафесійных кантактаў і актывізуе творчыя пошукі.

Заяўкі на ўдзел у працы канферэнцыі, запоўненыя па ўзору, прымаюцца ў электронным выглядзе да 10 лютага 2018 года на адрас Савета маладых вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі: sawetmuig@gmail.com

Кантакты:
Святлана Сяргееўна Велент-Шчэрбач | +375 29 338-70-41
Алена Пятроўна Грос | +375 29 869-59-80
+Международная научная конференция
«Белорусская Народная Республика в истории
белорусской национальной государственности»

г. Минск, 15–16 марта 2018 г.
Институт истории Национальной академии наук Беларуси
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Белорусская Народная Республика в истории
белорусской национальной государственности»


Проблемное поле конференции:
1. Геополитическое положение Беларуси в 1914—1921 гг.
2. Белорусская Народная Республика в истории национально-государственного строительства.
3. Белорусская Народная Республика в отечественной и зарубежной историографии.
4. Белорусская Народная Республика в судьбах белорусской элиты.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Время проведения конференции: 15—16 марта 2018 г.
Место проведения конференции: г. Минск, Институт истории НАН Беларуси.

Заявки для участия в конференции и тезисы докладов (по предлагаемой форме) принимаются до 15 февраля 2018 г. по электронной почте: modernhistbel@mail.ru

В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail.

Контакты: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1. Контактный тел.: +375-17-284-16-10. Каб. № 115. E-mail: modernhistbel@mail.ru.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Студентам, магистрантам и аспирантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • По материалам конференции запланировано издание сборника.
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.
 • Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя командирующая сторона.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.

Требования к текстам:
Доклад объемом до 6 (шести) страниц одинарным интервалом формата А4 (210 Х 297 мм) должен быть набран в редакторе Times New Roman размером 14 без переносов. Поля: верхнее, нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Первая строка — справа фамилия (фамилии) и инициалы автора (авторов), название учреждения (сокращенно). Третья строка — название материала строчными буквами полужирным шрифтом (по центру). Через строку печатается текст доклада.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

Программа конференции / скачать

+Международная научная конференция
«Шклов и его окрестности в истории Беларуси»
г. Шклов, 20–21 марта 2018 г.
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Шкловский районный
исполнительный комитет
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Шклов и его окрестности в истории Беларуси»


Планируемое проблемное поле конференции:
— Шклов и окрестности по археологическим источникам;
— социально-экономическое развитие во времена Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой;
— новые перспективы: Шклов в конце XVIII – начале XX веков;
— Шкловщина в пламени военных лихолетий;
— послевоенное возрождение и развитие;
— культурное наследие Шкловской земли (архитектура, искусство, просвещение, литература, этнография и др.);
— структура социального пространства Шклова (социальные и имущественные группы, их взаимоотношения, роль в жизни края);
— сельское хозяйство, ремесло, торговля, производство;
— прославленные имена Шкловского края;
— сохранение культурного пространства населенных пунктов Шкловщины в современных условиях;
— методология и проблемы изучения региональной истории (на примере Шкловщины).

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
Планируемое место проведения конференции: г. Шклов, Могилевской области.

Заявки на участие в конференции принимаются до 26 февраля 2018 г.
по электронной почте: dounar_zagor@mail.ru

В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail.

Контакты: Довнар Александр Борисович, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. (+37517) 284-14-09, факс (+37517) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
 • Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 7 марта 2018 г.
 • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
 • Проживание и питание оплачивают организаторы конференции, проезд за счет командирующей стороны.


Материалы конференции будут опубликованы.

Требования к текстам:
До 23 апреля 2018 г. в оргкомитет присылается электронный вариант объемом не более 40 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания опускаются.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Международная научная конференция
«Хатынь и ее сёстры: трагедия и память (к 75-летию Хатынской трагедии)»
г. Минск, 22–23 марта 2018 г.
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
Институт истории НАН Беларуси
Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память»
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«Хатынь и ее сёстры: трагедия и память
(к 75-летию Хатынской трагедии)»

Проблемное поле конференции:
1) Современные подходы к освещению истории населенных пунктов, сожжённых и уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированных территориях СССР и европейских стран в 1941—1945 гг.: вопросы историографии и источниковедения.
2) Политика геноцида и «выжженной земли». Трагедия Хатыни и её «сестёр».
3) Карательные операции оккупантов против мирного населения и партизан. Использование полицейских, националистических и других вооруженных формирований из числа местного населения и военнопленных.
4) Мероприятия штабов партизанского движения и партизанских формирований по защите мирного населения. Бои с карателями.
5) Деятельность районных комиссий содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Беларуси, Украины и России.
6) Увековечение и сохранение памяти о сожжённых деревнях в годы Великой Отечественной войны в образовательно-воспитательном процессе, литературе, искусстве и архивном деле.
7) Отражение темы «Сожжённые деревни» в постоянных и временных музейных экспозициях.
8) Актуальность дальнейшего исследования истории населенных пунктов, уничтоженных оккупантами на территории СССР в 1941—1944 гг.

Время проведения конференции: 22—23 марта 2018 г.
Место проведения конференции:
“Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны”.
Адрес: 220004, Минск, проспект Победителей, 8
Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 25 мин., на секциях — до 15 мин.

Заявки для участия в конференции и электронный вариант текста принимаются
до 19 февраля 2018 г. по электронной почте: museumww2@tut.by с пометкой
«Для учёного секретаря» (vn3968@mail.ru).

В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость обеспечения мультимедийной техникой.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Электронный вариант текста для публикации необходимо представить до 15 марта 2018 г.
 • По итогам конференции планируется издание соответствующего сборника материалов.
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления.
 • Лица, не зарегистрировавшиеся и не предоставившие доклады в указанные сроки, к выступлению на конференции не допускаются.
 • Оплата проезда, питания и проживания — за счёт командирующей организации.


Требования к оформлению докладов:
Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков, оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры форматирования: поля — 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат файла — doc, docх, rtf, шрифт — Times New Roman, кегль — 14, интервал — полуторный (1,5). Материалы, оформленные с нарушением требований ВАК, к публикации не принимаются.

Контакты: Надтачаев Валерий Николаевич, учёный секретарь музея.
Тел. раб +375 (17) 203-05-27; Тел. моб. +375(29)6-19-95-29; E-mail: vn3968@mail.ru.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции

+Международная конференция
«Беларусь в современных геополитических и геоэкономических процессах»
г. Минск, 28-29 марта 2018 г.
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси»
«Центр истории геополитики»
Представительство по Беларуси Фонда имени Конрада Аденауэра
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной конференции
«Беларусь в современных геополитических и
геоэкономических процессах»

Проблемное поле конференции:
1) Беларусь и зарубежные страны. Ключевые партнеры и перспективы развития отношений.
2) Международные организации и Беларусь: источники вызовов и возможностей.
3) Интеграционные проекты и Беларусь.
4) Глобальные и региональные экономические инициативы, вызовы и возможности для Беларуси.
5) Международная энергетическая безопасность и Беларусь.
6) Общественная дипломатия и ее роль для Беларуси.
7) Организации гражданского общества в формировании имиджа и знаний о Беларуси.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
В рамках конференции будет обеспечен синхронный перевод на рабочие языки.

Место и время проведения конференции: г. Минск, 28-29 марта 2018 г.

Для участия в мероприятия необходимо заполнить электронную форму заявки.
Обращаем Ваше внимание, что:

 • подтверждающее электронное письмо дополнительно высылаться не будет.
 • организаторы оставляют за собой право отбора заявок для участия в конференции, определения статуса доклада (пленарный доклад, доклад), включения принятых докладов в те или иные секции. Программа Конференции будет составлена с учетом заявленных докладов.
 • отбор осуществляется на основе заполненных заявок и текстов докладов (до 30 тыс. знаков), которые принимаются до 15 февраля (включительно) 2018 г.
 • по итогам проведения конференции планируется издание сборника научных докладов.
 • организационный комитет оставляет за собой право отбора текстов для публикации, тексты не редактируются и не возвращаются авторам.
 • проезд, проживание и питание покрывается организаторами конференции.


Требования к оформлению докладов:
Материалы к публикации принимаются объемом до 30 тыс. знаков, выполненные в MS Word, текст с 1 интервалом, шрифт Тimes New Roman 14 пт, поля: верхнее и нижнее – 20 мм., левое – 30 мм., правое – 15 мм. Оформлять ссылки следует в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник из списка литературы. Нумерованный список литературы приводится в конце статьи. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Оформление списка и литературы в соответствии с инструкцией ВАК Республики Беларусь.
В заглавии доклада указывается название доклада, ФИО автора, представляемая организация, адрес электронной почты.

Контактная информация организационного комитета:
• электронная почта chg-nasb@history.by.
• телефон для справок: +375-17-284-23-97

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции

+VIІІ-я международная научно-практическая конференция «Гольшанские чтения»
«Ошмянщина – повседневная жизнь жителей края X–XX вв.»
г. Ошмяны, 18 мая 2018 г.
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Ошмянский районный
исполнительный комитет
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
VIІІ-й международной научно-практической конференции «Гольшанские чтения»
«Ошмянщина — повседневная жизнь жителей края X — XX вв.»


Планируемое проблемное поле конференции:
— Ошмяны, Гольшаны и околица по археологическим источникам;
— Ошмянский повет во времена Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой;
население Ошмянщины в XIX – XX веках;
— Ошмянщина в войнах и революциях, послевоенное возрождение и развитие;
— шляхетские роды и имения Ошмянщины;
— социальное пространство Ошмянщины (социальные и имущественные группы, их взаимоотношения, роль в истории края);
— культурное наследие Ошмянщины (архитектура, искусство, просвещение, литература, этнография и др.);
— сельское хозяйство, ремесло, торговля, производство, пути сообщения в истории края;
материальная и духовная культура края;
— прославленные имена Ошмянщины.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
Время проведения конференции: 18 мая 2018 г.
Планируемое место проведения конференции: г. Ошмяны Гродненской области.

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 апреля 2018 г.
по электронной почте: dounar_zagor@mail.ru

В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail.

Контакты: Довнар Александр Борисович, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. (+37517) 284-14-09, факс (+37517) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
 • Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 3 мая 2018 г.
 • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
 • Питание оплачивается организаторами конференции, проезд за счет командирующей стороны.


Материалы конференции будут опубликованы.

Требования к текстам:
К 18 июня 2018 г. в оргкомитет присылается электронный вариант объемом не более 40 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания опускаются.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+III-я международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы международных
отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.)»

г. Витебск, 17–18 мая 2018 г.
Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Республиканский институт
высшей школы
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
III-й международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы международных
отношений и дипломатии (1918 г. — начало ХХІ в.)»


Планируемое проблемное поле конференции:
— Теория международных отношений и дипломатии;
— Становление и развитие Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (1918—1939 гг.);
— Дипломатия периода Второй мировой войны (1939—1945 гг.);
— Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Дипломатия периода «холодной войны» (1945—1991 гг.);
— Современная система международных отношений. Конфликты и кризисы конца ХХ — начала XXI в.;
— Внешняя политика и дипломатия Беларуси (1918—2018 гг.).

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Время проведения конференции: 17—18 мая 2018 г.
Планируемое место проведения конференции: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Для участия в конференциинеобходимо до 2 апреля 2018 г. направить Оргкомитету текст доклада и заявку с обязательным указанием следующих сведений об авторе: • фамилия, имя, отчество; • ученая степень, звание; • место работы, должность; • телефон, факс с указанием кода города; • e-mail; • тема доклада; • направление; • необходимо ли использование технических средств; • форма участия (очная, заочная).

Обращаем Ваше внимание, что:

 • После рецензирования материалов членами редколлегии (о результатах рецензирования Вам будет сообщено письмом на указанный адрес) необходимо выслать копию платежного поручения (оплата и фамилия автора в pdf или jpeg формате). Публикация в сборнике возможна только с учетом произведенной ОПЛАТЫ.
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия — право редактирования докладов, включаемых в сборник
 • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются
 • Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с научными руководителями.
 • Персональные приглашения будут высланы до 1 мая 2018 г. Оргкомитет подтверждает получение материалов кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом.
 • Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Предполагается регистрация материалов в наукометрической базе РИНЦ.
 • Рассылку сборника материалов конференции Оргкомитет не осуществляет.
 • Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций.


Для участия в конференции установлен оргвзнос в размере:
30 бел. руб. для участников из Беларуси;
17 долл. или 960 рос. руб. для участников из других стран на указанные ниже в pdf-версии расчетные счета.
Перечисление организационного взноса производится на расчетный счет с обязательной пометкой в графе «назначение платежа» — «Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии».

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Объем текста – до 5 полных страниц через 1 межстрочный интервал на листе формата А4. Поля — 30 мм со всех сторон. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль — 14 пт. Абзац — 1,25 см. Список использованных источников и литературы оформляется после основного текста в соответствии с ГОСТ 7.1 в алфавитном порядке, библиографическое описание — в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [8, с. 215].
Тексты докладов представляются в электронном виде в редакторе MS Word для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: interrel21@yandex.ru.

Координатор: к.и.н., доцент Косов Александр Петрович
(тел. моб. МТС: +375 29 708 83 69).

Для ознакомления + расчетные счета: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Международная научно-практическая конференция
«Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2017 году»
г. Мир, 24–25 мая 2018 г.
Институт истории
НАН Беларуси
Национальная академия
наук Беларуси
Музей «Замковый
комплекс «Мир»
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Международной научно-практической конференции
«ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В 2017 ГОДУ»


Основные направления работы конференции:
1) археологические исследования памятников первобытной эпохи;
2) археологические исследования памятников средневековья, Нового и Новейшего времени;
3) археологические исследования погребальных памятников, культовой, гражданской и оборонительной архитектуры;
4) спасательная археология и инвентаризация памятников археологии;
5) музеефикация археологических объектов.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
Сроки проведения конференции: 24—25 мая 2018 г.
Место проведения конференции: Мир — Минск. Пленарное заседание состоится 24 мая 2018 г. в Мирском замке. Организованный выезд из Минска запланирован на 8.00. Возвращение в 19.00. Продолжение работы конференции 25 мая 2018 г. в Институте истории НАН Беларуси с 9.00.
Регламент: доклады на пленарном заседании до 20 минут, выступления — до 10 минут, презентация стендовых докладов — до 5 минут.
Срок подачи заявок в оргкомитет: до 1 мая 2018 г.

В заявке на участие в конференции сообщается название доклада, фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место работы, рабочий телефон, домашний адрес, домашний телефон, e-mail.

Адрес оргкомитета: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Каб. 204. Тел./Факс: (017) 284-18-70. Центр археологии и древней истории Беларуси:
Левко О.Н.: (017) 284-28-54; E-mail: onlevko@gmail.com.
● Лукша Е.И.: (017) 284-28-54, E-mail: сatherine4444@tut.by.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для публикации.
 • Оплата проезда, питание и проживание за счет командирующей организации.
 • Материалы конференции будут опубликованы.

Требования к текстам:
Электронный вариант статьи размером до 0,5 п.л. вместе с иллюстрациями (текст не более 20 тыс. знаков, резюме на русском, белорусском и английском языках, УДК, иллюстрации, подготовленные в формате tif, качество не менее 300 dpi) и его распечатка передаются в оргкомитет до 15 мая 2018 г. Литература приводится в конце статьи. Ссылки в тексте помещаются в квадратные скобки, например: [1, с. 12] или [2]. Оформление литературы согласно требованиям ВАК Республики Беларусь.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Международная научно-практическая конференция
«Антропология города: исторические,
медико-биологические аспекты исследований»

г. Минск, 27–29 июня 2018 г.
Национальная академия
наук Беларуси
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«Антропология города: исторические,
медико-биологические аспекты исследований»


Основные направления работы конференции:
1. Особенности методических подходов к анализу палеоантропологических данных у населения средневековых городов.
2. Характер демографических процессов городского населения в разные исторические эпохи.
3. Динамика изменений во времени физического типа городского населения по палеоантропологическим данным.
4. Тенденции изменчивости физического типа детского населения в условиях современной городской среды.

В рамках конференции будет проведен методический семинар «Классические методики в условиях современности. Часть 2. Остеометрия».
Предусмотрено также проведение круглого стола для молодых ученых.
Желающие принять участие в данных мероприятиях просим указать это в заявке.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Время проведения конференции: 27—29 июня 2018 г.
Место проведения конференции: г. Минск, Институт истории НАН Беларуси.
Регламент: выступления на пленарном заседании – до 20 минут, на секционных заседаниях – до 10 минут.
Срок подачи заявок в оргкомитет: до 1 мая 2018 г.

В заявке на участие в конференции сообщается название доклада и сведения об авторах – имя, фамилия, отчество, научная степень, звание, место работы, должность, контактные адреса, телефоны, e-mail, информация о необходимости обеспечения мультимедийной техникой.

Адрес оргкомитета: 220072 Беларусь, Минск, ул. Академическая 1, Институт истории НАН Беларуси, отдел антропологии, каб. 213. Тел.: (+375 017) 284-27-96, факс: (+375 017) 284-18-70. E-mail: belantrop@tut.by.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Студентам, магистрантам и аспирантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Статьи в бумажном и электронном виде предоставляются авторами во время работы конференции или присылаются позже (срок подачи статьи – до 31 декабря 2018 г.).
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для публикации.
 • Оплата проезда, питания и проживания за счет командирующих организаций.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.


Материалы конференции после прохождения рецензирования могут быть опубликованы в ежегодном сборнике научных статей «Актуальные вопросы антропологии».

Требования к текстам:
Статья предоставляется на русском, белорусском или английском языке; в электронном варианте (*.doc или *.rtf) и в двух экземплярах на бумаге. Статью оформлять согласно следующим правилам: объем – не менее 14 тыс. печ. знаков и не превышать 10 стр., шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 (для русского или белорусского и английского резюме, ключевых слов, названий рисунков, таблиц и самих таблиц – размер шрифта – 12), интервал – одинарный. Отступ абзаца – 1 см. Поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 2. Резюме объемом 250–300 слов с подразделами (Введение с указанием цели исследования, Материалы и методы, Результаты, Заключение) в начале текста – на русском (белорусском) языке, в конце текста – на английском. Ключевые слова – после резюме. Структура текста включает следующие подразделы: Введение, Материалы и методы, Результаты и их обсуждение, Заключение, Литература. Список литературных источников формируется по алфавиту и нумеруется, ссылки по тексту даются в виде номеров в квадратных скобках. Рисунки и др. графические объекты – только черно-белые (с градацией серого) – обязательно должны быть включены в файл статьи (формат *.tif, 600 dpi). В статье следует указать УДК.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Международная летняя школа
«Восточное партнерство: текущая ситуация и возможные перспективы»
Беларусь, 27-31 августа 2018 г.
Институт истории НАН Беларуси
Факультет международных отношений БГУ
Представительство по Беларуси Фонда имени Конрада Аденауэра
Представительство по Беларуси Фонда имени Фридриха Эберта
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЕМ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В
Международной летней школе
«Восточное партнерство: текущая ситуация и возможные перспективы»

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» — это программа, предназначенная для создания транснациональной сети молодых специалистов, работающих в государственных структурах, научно-исследовательских центрах, НГО и работающих в области политики ВП. Программа нацелена углубить знания о политике «Восточного партнерства» среди государственных служащих, исследователей, социальных работников и политиков из региона Восточного партнерства и подготовить конкретные предложения по улучшению ВП.

Летняя школа Восточного партнерства имеет следующие цели:
● установить контакты и построить партнерства среди молодых специалистов из стран ЕС и Восточного партнерства, приверженных улучшению геополитической и геоэкономической ситуации в Восточном соседстве ЕС,
● послужить коммуникационной платформой для обмена молодыми лидерами с разным взглядом на будущее ВП и тем самым способствовать формулированию общих позиций,
● улучшить понимание основных проблем в регионе Восточного партнерства,
● обеспечить платформу для обмена передовым опытом,
● разработать конкретные рекомендации и предложения по улучшению ВП.

Во время интенсивной 5-дневной школы участники пройдут тщательно сбалансированную программу лекций, дискуссии с ведущими экспертами и практиками из стран ЕС и Восточного партнерства, а также будут выполнять практические задания.
В ходе семинаров участники будут работать над поиском областей, представляющих общий интерес, а затем подготовят совместный план действий. Под руководством профессиональных исследователей участники получат возможность провести свой аналитический проект, посвященный проблемам и различным аспектам Восточного партнерства.

Время и место проведения: 27-31 августа 2018 года, Беларусь.
Рабочий язык: английский.

КРИТЕРИИ ОТБОРА
В Летней школе могут принять участие молодые исследователи и эксперты:
● из стран ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Украина, Молдова),
● работающие в области международных отношений, права, НГО, общественных наук,
● предпочтительно в возрасте от 25 до 35 лет,
● знание английского языка. Знание русского языка приветствуется.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ
Школа организована Институтом истории Национальной академии наук Беларуси в сотрудничестве с Белорусским государственным университетом, факультетом международных отношений; при поддержке Фонда Конрада Аденауэра и Фонда Фридриха Эберта.

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Пожалуйста, заполните форму заявки.
Отобранные кандидаты будут уведомлены до 12 августа 2018 года.

Для успешной подачи заяви необходимо предоставить резюме и мотивационное письмо. Мотивационное письмо должно быть не более страницы и напрямую касаться темы Международной летней школы этого года.
Срок подачи заявок: 30 июля 2018 года. Все заявки, поданные после указанного срока не принимаются.

РАСХОДЫ
Все расходы (проживание, трансфер, виза и т. д.), имеющие отношение к участию в Школе, будут оплачиваться организаторами. chg-nasb@history.by, +37517-284-23-97
По любым дополнительным вопросам обращаться по e-mail: EaPschool18@gmail.com.

Для ознакомления: Полный лист приглашения (pdf)
+Научно-практическая конференция
«Историко-культурное наследие Дятловщины (к 520-летию города)»
г. Дятлово, 14 сентября 2018 г.
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Национальная академия
наук Беларуси
Дятловский районный
исполнительный комитет
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Научно-практической конференции
«Историко-культурное наследие Дятловщины (к 520-летию города)»


Проблемы для обсуждения:
— ранняя история Дятловщины (по материалам археологических исследований);
— Дятлово в составе Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой;
— Дятлово во времена Российской империи;
— Дятловский регион в вихрях войн и революций;
— Дятловский район БССР: создание и развитие;
— архитектурное и художественное наследие Дятловщины;
— проблемы этно-конфессиональной истории Дятловщины;
— знаменитые имена Дятловской земли.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
Время проведения конференции: 14 сентября 2018 г.
Планируемое место проведения конференции: г. Дятлово, Гродненская область.

Заявки на участие в конференции принимаются до 14 августа 2018 г.
по электронной почте: anipiarkou@tut.by.

В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail.

Контакты: Анипярков Вадим Вадимович, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: anipiarkou@tut.by.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
 • Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 1 сентября 2018 г.
 • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
 • Командировочные расходы за счет командирующей стороны.


Материалы конференции будут опубликованы.

Требования к текстам:
До 15 октября 2018 г. в оргкомитет присылается электронный вариант объемом не более 30 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания опускаются.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Научно-практическая конференция
«Беларусь, Клецкий край и Эдвард Войнилович»
г. Клецк, 21 сентября 2018 г.
Институт истории Национальной академии наук Беларуси
Международный государственный экологический институт
им. А.Д. Сахарова БГУ
Клецкий районный исполнительный комитет
Римско-Католический Костел в Беларуси
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Научно-практической конференции
«Беларусь, Клецкий край и Эдвард Войнилович»

Клецкий край является родиной предков Войниловича, которые владели землёй в окрестностях города Клецка. Клецк тесно связан с жизнью и деятельностью Э. Войниловича. Так, именно в Клецке им был основан комитет защиты прав евреев и татар. В Клецке в 1881 г. Э. Войнилович основал кредитно-сберегательное общество, которое вошло в историю как «Клецкий банк», выдававший крестьянам кредиты на покупку земли.

Проблемное поле конференции:
— Эдвард Войнилович (1847—1928): основные моменты биографии.
— Связь Эдварда Войниловича с Минщиной и Клецким краем.
— Эдвард Войнилович в туристической сфере Клецкого края: проблемы и перспективы.
— Международные аспекты жизни и деятельности Э. Войниловича.
— История Клецка и Клецкого края.
— Этноконфессиональный фактор в развитии Минщины и Клецкого края ХІХ — первой трети ХХ в.
— Аграрный вопрос и земельный кредит в конце ХІХ — начале ХХ в.
— Банковское дело и сберегательные кассы (конец ХІХ — начало ХХ в.).
— Актуальные проблемы истории Беларуси ХІХ — первой трети ХХ в.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
Время проведения конференции: 21 сентября 2018 г.
Планируемое место проведения конференции: г. Клецк, Минская область.

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 сентября 2018 г.
по электронной почте: hbmt_ih@outlook.com.

ЗАЯВКА на участие в конференции, подается в электронном виде через e-mail, и должна содержать следующие пункты:
1. Фамилия, имя и отчество.
2. Место работы, должность.
3. Ученая степень и ученое звание.
4. Название доклада
5. Рабочий или домашний адрес, контактный тел. (из кодом населенного пункта), e-mail.

Контакты: Унучек Андрей Владимирович, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Каб. № 230. Тел. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70; е-mail: hbmt_ih@outlook.com.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Материалы конференции будут опубликованы.
 • Оргкомитет оставляет за собой права отбора заявок на участие в конференции и текстов докладов для публикации.
 • Расходы за счет командирующей стороны.
 • Участников из-за рубежа просим сообщить о необходимости визовой поддержки.


Требования к форме и объему текстов докладов:
Электронный вариант не более 30 000 знаков следует выслать на е-mail: hbmt_ih@outlook.com. Первая строчка — имя и фамилия; Вторая строчка — название доклада. Основной текст 14 шрифт Times New Roman, междустрочный интервал — 1,5. Ссылки на каждой странице и нумерация начинается на каждой странице. Первая ссылка на публикацию делается целиком (автор, название, место и год издания, страницы).

Для ознакомления: Полное информационное письмо конференции (pdf)

+Международная научная конференция
«Россиеведение и белорусоведение в XXI веке: традиционные и
новые тенденции в научных исследованиях»

г. Смоленск, 4-6 октября 2018 г.
Смоленский государственный университет
Институт российской истории Российской академии наук
Институт истории Национальной академии наук Беларуси
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Россиеведение и белорусоведение в XXI веке: традиционные и
новые тенденции в научных исследованиях»

Новые методологические подходы к изучению «старых» проблем, их современные оценки; взаимопроникновение и противоречия различных исследовательских школ и направлений в современных исторических исследованиях; сравнительный историографический анализ научных трудов по российско-белорусской истории — основные темы славистики (россиеведения и белорусоведения) XXI века, предлагаемые к обсуждению на конференции.

Предполагаемые секционные направления работы конференции:
— Россия, Польша, Беларусь: национальные истории и общие исторические проблемы;
— Конфессиональная история соседних государств;
— Белорусоведение в России, россиеведение в Беларуси: предварительные итоги, проблемы, перспективы;
— Славистика и поле славянских исследований;
— Источниковедение, архивоведение, изучение и публикации исторических источников восточно-славянских государств;
— История и историческая политика.


Рабочий язык конференции: русский.
Время проведения конференции: 4-6 октября 2018 г.
Планируемое место проведения конференции: «Смоленский государственный университет». Адрес: 214004 г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 марта 2018 г. по электронной почте: rusbelsec@mail.ru (с пометкой «Конференция — сентябрь 2018»).

В заявке необходимо указать ФИО (полностью); ученая степень и звание; место работы (город, название организации, должность); e-mail; тема доклада; краткое резюме доклада (до 200 слов); планируемые даты приезда и отъезда; необходимость технических средств.

Координаторы конференции: Максим Владимирович Каиль, Дмитрий Юрьевич Прохоров, 214004 г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. Тел. (4812) 700-221. По возникающим вопросам обращаться по электронному адресу научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» rusbelsec@mail.ru.

Информация о конференции будет размещена на сайте Научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем»

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в конференции.
 • По результатам работы оргкомитета в срок до 1 июня 2018 г. будет осуществлена рассылка приглашений.
 • Оргкомитет (при условии получения грантовой поддержки) планирует осуществить компенсацию стоимости проезда участников, организует бесплатное питание и размещение в университетской гостинице на территории кампуса в период работы конференции.

 • По итогам работы предполагается публикация сборника материалов конференции. Материалы конференции будут размещены на площадке национальной информационно-аналитической системы РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Международная научная конференция
«Статут 1588 г.: законодательные гарантии суверенитета ВКЛ»
г. Минск, 12 октября 2018 г.
Национальная академия
наук Беларуси
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Статут 1588 г.: законодательные гарантии суверенитета ВКЛ»


Планируемое проблемное поле конференции:
— исторические предпосылки и разработка Статута ВКЛ 1588 г.;
— государственный суверенитет в политической и правовой мысли;
— государственные институты Великого княжества Литовского;
— эволюция правовой системы ВКЛ и политические элиты;
— судебная система и судопроизводство в ВКЛ;
— издательская деятельность в ВКЛ, издание законодательных актов;
— историография, археография и источниковедение;
— язык Статутов ВКЛ и других правовых актов.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
Время проведения конференции: 12 октября 2018 г.
Планируемое место проведения конференции: г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси.

Заявки на участие в конференции принимаются до 12 сентября 2018 г.
по электронной почте: dounar_zagor@mail.ru

В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название учреждения, которое представляет докладчик и его должность, название доклада, контактный телефон, e-mail.

Контакты: Довнар Александр Борисович, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. (+37517) 284-14-09, факс (+37517) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
 • Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 26 сентября 2018 г.
 • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
 • Командировачные расходы за счет командирующей стороны.

Материалы конференции будут опубликованы. Тексты представляются в оргкомитет по электронной почте dounar_zagor@mail.ru до 12 ноября 2018 г.

Требования к форме и объему текстов докладов:
Электронный варианты не более 40 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация на каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания опускаются.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Международная научная конференция
«От Балтики до Чёрного моря: армяне в культурных,
экономических и политических процессах»

г. Ереван, 15–18 октября 2018 г.
Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ»
Институт истории Национальной академии наук Республики Армения
Институт истории Национальной академии наук Беларуси
Ереванский государственный университет
Польская академия знаний
Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации
Исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Исторический факультет Белорусского государственного университета
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«От Балтики до Чёрного моря: армяне в культурных,
экономических и политических процессах»

В ходе конференции планируется в широком историческом и географическом контексте изучить опыт взаимодействия армян с другими народами региона, рассмотреть отношения Армении со странами региона и оценить роль армянских общин в истории региона в прошлом и на современном этапе.


Проблемное поле конференции включает в себя следующие ключевые вопросы, но при этом не ограничивается только ими:
— модели взаимоотношений армян с другими народами и различными этно-конфессиональными группами;
— контакты между армянами и народами региона в контексте истории армянской диаспоры;
— армянский вклад в культуру, науку и искусство народов региона;
— участие армян в военных конфликтах в регионе;
— отношения Армении со странами региона в советский период;
— международное сотрудничество Армении и стран региона на современном этапе;
— проблемы источниковедения и историографии общего историко-культурного наследия;
— армянские общины через призму конфессиональной истории: исторический обзор и нынешнее положение.

К участию в конференции приглашаются историки, социологи, культурологи, исследователи международных отношений, архивисты, музееведы, искусствоведы и другие специалисты.

Рабочие языки конференции: армянский, английский, русский.
Время проведения конференции: 15–18 октября 2018 г.
Конференция пройдет в Национальной академии наук Республики Армения.
Формат конференции предусматривает работу пленарного заседания и тематических секций, проведение круглого стола, культурную программу.

Для участия в конференции необходимо отправить организаторам конференции заполненную заявку (docx) и тезисы доклада объёмом от 2000 до 4000 печатных знаков, включая пробелы, в электронном виде, в формате *.doc или *.docx. Срок приёма заявок заканчивается 15 июля 2018 г.

Контакты:
● регистрация для участия конференции, подача заявок на получение трэвел-грантов — е-mail: foundation.aniv@gmail.com, +375 (29) 371-67-41, Евгений Гуринов;
● визовая поддержка — е-mail: ninettadamyan@gmail.com, +374 (91) 55-53-45, Нинета Адамян.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Поскольку число участников ограничено, организаторы конференции оставляют за собой право отбора докладов.
 • Участники, чьи заявки будут одобрены, получат подтверждение по электронной почте в течение двух недель после окончания регистрации.
 • При необходимости Институт истории Национальной академии наук Республики Армения предоставляет участникам приглашение для получения въездной визы в Республику Армения после их регистрации.
 • Проезд участников оплачивается за счёт направляющей стороны.
 • Проживание и питание участников будет обеспечено организаторами конференции.

По итогам конференции планируется издать сборник докладов и материалов.

Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» выделяет на конкурсной основе ограниченное число трэвел-грантов для покрытия расходов участников не из Армении на проезд в Ереван и обратно. Для получения трэвел-гранта необходимо отправить организаторам конференции заполненную заявку на участие и полный текст доклада. Срок приёма заявок на получение трэвел-грантов заканчивается 1 июля 2018 г. Участники, чьи заявки на получение трэвел-грантов будут одобрены, получат подтверждение по электронной почте в течение двух недель после окончания приёма заявок на получение трэвел-грантов.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Международная научная конференция
«Пересекая границы. Межрегиональные и межкультурные взаимодействия
в контексте изучения кремневых артефактов» (15-ый научный семинар SKAM)

г. Минск, 17–19 октября 2018 г.
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Институт археологии и этнологии Польской
академии наук
Общество исследователей каменных
индустрий SKAM (Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM)
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Пересекая границы. Межрегиональные и межкультурные
взаимодействия в контексте изучения кремневых артефактов»
(XV научный семинар SKAM)

По сложившейся традиции ежегодных встреч SKAM, на конференции ожидается обсуждение широкого спектра вопросов, связанных с изучением палеотехнологий обработки камня. Заявленная тема также предполагает, что конференция станет подходящим местом встречи научных идей и традиций, происходящих из различных академических центров, и для коммуникации между исследователями, разделенными границами современных государств.

Программа конференции будет организована в рамках семи тематических и хронологических секций, предложенных исследователями из различных академических центров Центральной и Восточной Европы:
— Нижний палеолит в Центральной Европе. Ранние свидетельства и дискуссия о псевдо-артефактах.
— Межгрупповые контакты в позднем палеолите.
— Границы в мезолите? Взаимодействия и культурные изменения через призму каменных артефактов.
— Технология обработки камня в неолите и последующие эпохи.
— Разные регионы и культуры — разные наборы каменных орудий?
— Кремнистые породы, используемые доисторическими сообществами: места добычи, предпочитаемые виды, методы получения.
— Общие вопросы изучения каменных индустрий.

Рабочий язык конференции: английский.
Время проведения конференции: 17—19 октября 2018 г.
Планируемое место проведения конференции: г. Минск, Республика Беларусь.

Заполненные заявки на участие (pdf) в конференции необходимо подать до 1 июня 2018 г. Принимаются устные (до 20 мин.) и стендовые (формат А1 — 594×841 мм) доклады. Заполненные регистрационные формы (в приложении) и тезисы на английском языке объемом до одной страницы просим высылать на электронный адрес: skam2018minsk@gmail.com.

Обращаем Ваше внимание, что: организаторы не покрывают расходы на проезд и проживание участников. Размер организационного взноса на участие в конференции будет сообщен дополнительно.

От имени Организационного комитета: Виталий Ашейчик, Александр Вашанов, Дагмара Х. Верра, Ивона Собковяк-Табака.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)
+Международная научная конференция
«Беларусь в пламени Первой мировой войны
(к 100-летию окончания Первой мировой войны)»

г. Минск – Сморгонь, 25–26 октября 2018 г.
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Национальная академия
наук Беларуси
Сморгонский районный
исполнительный комитет
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Международной научной конференции
«Беларусь в пламени Первой мировой войны
(к 100-летию окончания Первой мировой войны)»

Проблемное поле конференции:
— Отечественная и зарубежная историография и источники по истории Первой мировой войны;
— Политическая и социально-экономическая ситуация накануне и в начале Первой мировой войны. Мобилизационные и эвакуационные мероприятия. Проблема беженства и её решение;
— Боевые действия на территории Беларуси (1915—1918 гг.);
— Политические и социально-экономические процессы на территории Беларуси в 1914—1918 гг.;
— Положение гражданского населения в условиях войны;
— Итоги и последствия войны для белорусских земель;
— Мемориализация памяти о Первой мировой войне.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Сроки проведения конференции: 25—26 октября 2018 г.
Место проведения конференции: г. Минск — Сморгонь.
Срок подачи документов в оргкомитет по электронной почте voenhistbel@mail.ru:
● заявок — до 15 августа 2018 г.; ● тексты — до 15 сентября 2018 г.

В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество докладчика, учёную степень и звание, название учреждения, которое представляет докладчик, должность, название доклада, почтовый адрес, телефон, е-mail.

Контактные данные: 220072, г. Минск, ул. Академическая,1, каб. 203. Телефон для справок: (+375)17-284-24-21; факс (+375)17-284-18-70. Отдел военной истории Беларуси. E-mail: voenhistbel@mail.ru. Смольянинов М.М., Трубчик Е.Г.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Официальные приглашения будут высланы до 25 сентября 2018 г.
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
 • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать текст доклада и отзыв научного руководителя.
 • Оплата проезда, питания и проживания за счёт командирующей организации.
 • По итогам конференции планируется публикация сборника.


Требования к оформлению докладов:
Доклад объёмом до 10 страниц одинарным интервалом, шрифт Times New Roman; кегль 14. Ссылки на литературу и источники постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Первая строка – справа фамилия и инициалы автора, вторая – название учреждения, третья – заглавие текста малыми буквами полужирным шрифтом (по центру), через одну строку печатается текст доклада.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Международная научная конференция
«Беларусь в год коренного перелома в Великой Отечественной войне
(к 75-летию начала освобождения территории республики от германских войск)»

г. Гомель, 22–23 ноября 2018 г.
Гомельский государственный
университет имени
Ф. Скорины
Национальная академия
наук Беларуси
Институт истории Национальной
академии наук
Беларуси
Российский
Центр науки и культуры
в Гомеле
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Беларусь в год коренного перелома в Великой
Отечественной войне (к 75-летию начала освобождения
территории республики от германских войск)»

Проблемное поле конференции:
1. Современные подходы к освещению проблем истории Великой Отечественной войны: вопросы историографии и источниковедения.
2. Советское военное искусство в период проведения войсками Красной Армии наступательных операций по освобождению Беларуси: Смоленской (7.08—2.10.1943), Черниговско-Припятской (26.08—30.09.1943), Брянской (1.09–3.10.1943), Гомельско-Речицкой (10—30.11.1943), Городокской (13—31.12.1943).
3. Итоги боевых действий Красной Армии на территории Беларуси (осень — зима 1943 г.)
4. Партизанское движение и подпольная борьба на территории Беларуси в 1943 г. Представители советских республик и антифашисты из европейских стран в партизанском движении Беларуси.
5. Боевое взаимодействие войск Красной Армии и партизанских формирований при освобождении Беларуси. Ратный подвиг воинов Красной Армии и партизан.
6. Боевое содружество партизан Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Молдовы.
7. Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси: геноцид, экономическая политика, пропаганда, коллаборационизм.
8. Антисоветские вооружённые формирования на территории Беларуси в 1943 г.
9. Белорусы в советском тылу.
10. Восстановление народного хозяйства на освобождённой территории Беларуси (осень — зима 1943 г.)
11. Память о событиях и героях освобождения Беларуси, жертвах войны.
12. История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном процессе в школах, средних специальных учебных заведениях, ВУЗах.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Время проведения: 22—23 ноября 2018 г.
Место проведения: Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины.
Регламент: доклады на пленарном заседании до 20 минут, на секциях — до 15 минут.
Срок подачи заявки: до 1 сентября 2018 г.

В заявке указать: фамилию, имя, отчество, место работы и должность, научную степень, учёное звание, название доклада, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость бронирования гостиницы и потребность в мультимедийной технике.

Контакты: 246019, Республика Беларусь, г. Гомель, вул. Советская, 104, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, исторический факультет, кафедра истории славян и специальных исторических дисциплин, Рожкова Светлана Николаевна, тел. раб. +375 375 232 60-30-42; e-mail: rozhkova@gsu.by; факс +375 232 60-30-42; моб. +375 29 622-96-14 (velkom).

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
 • Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: rozhkova@gsu.by
 • Электронный вариант текста подаётся в оргкомитет до 20 октября 2018 г.
 • Оплата проезда, питания и проживания — за счёт командирующей организации.
 • Материалы конференции будут опубликованы.

Требования к оформлению докладов:
Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков, оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Резюме на белорусском, русском и английском языках. Параметры форматирования: поля — 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат файла — doc, docх, rtf, шрифт — Times New Roman, кегль — 14, интервал — 1,5.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Международная научная конференция
«Исторические судьбы белорусской советской государственности (к 100-летию
образования Социалистической Советской Республики Белоруссии)»

г. Минск, 6–7 декабря 2018 г.
Национальная академия
наук Беларуси
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Исторические судьбы белорусской советской
государственности (к 100-летию образования
Социалистической Советской Республики Белоруссии)»

Проблемное поле конференции:
I. Политическая история Советской Беларуси
II. БССР: исторический опыт социальных, экономических и культурных преобразований
III. Политическая и государственная элита БССР: история и судьбы
IV. Эволюция взаимоотношений республики и центра: БССР — СССР
V. Эволюция международно-правовой субъектности БССР
VI. Территориальный аспект национально-государственного строительства БССР
VII. История БССР в трудах отечественных и зарубежных исследователей

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Время проведения конференции: 6—7 декабря 2018 г.
Планируемое место проведения конференции: Институт истории НАН Беларуси.

Заявки для участия в конференции и тезисы докладов (по предлагаемой форме) принимаются до 1 ноября 2018 г. по адресу оргкомитета:
220072, г. Минск, ул. Академическая, 1. Контактный тел.: +375-17-284-16-10. Каб. № 115. E-mail: modernhistbel@mail.ru.

В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, контактный телефон, e-mail.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.
 • По материалам конференции запланировано издание сборника.
 • Студентам, магистрантам и аспирантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости получения визовой поддержки.
 • Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя командирующая сторона.

Требования к оформлению докладов:
Доклад объемом до 6 (шести) страниц одинарным интервалом формата А4 (210 х 297 мм) должен быть набран в редакторе Times New Roman размером 14 без переносов. Поля: верхнее, нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Первая строка — справа фамилия (фамилии) и инициалы автора (авторов), название учреждения (сокращенно). Третья строка — название материала строчными буквами полужирным шрифтом (по центру). Через строку печатается текст доклада.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

Программа конференции / скачать