Конференции 2018 г.

  +Научно-практическая конференция
  «Россонский край: история, культура, люди
  (к 100-летию со дня рождения П. М. Машерова)»

  г.п. Россоны, 13-14 февраля 2018 г.
  Расонскі раёны выканаўчы камітэт
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі

  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Расонскі край: гісторыя, культура, людзі
  (да 100-годдзя з дня нараджэння П. М. Машэрава)»

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Славутыя асобы Расонскага краю.
  — Пётр Міронавіч Машэраў у гісторыі краіны.
  — Ваенныя падзеі на тэрыторыі Расоншчыны.
  — Гісторыя і культура Расонскага краю.
  — Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна.
  — Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Расоншчыны.
  — Пытанні мемарыялізацыі гістарычнай памяці. Турыстычны і краязнаўчы патэнцыял Расоншчыны.

  Мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Расоны.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 25 студзеня 2018 г.
  па электроннай пошце: palatyda@tut.by

  Кантакты: Марат Васільевіч Клімаў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 29) 776-26-75, факс (017) 284-18-70.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.
  • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.

  Патрабаванні да афармлення дакладаў:
  Электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

  Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе і
  павінна змяшчаць наступныя пункты:
  1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада.
  5. Працоўны і хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Международная научная конференция
  «Туркманчайский мирный договор: к 190-летию события»
  г. Гомель, 15–16 февраля 2018 г.
  Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины
  Институт истории Национальной академии наук Беларуси
  Российский Центр науки и культуры в Гомеле
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научной конференции
  «Туркманчайский мирный договор: к 190-летию события»

  Проблемное поле конференции:
  1) Персия во внешней политике европейских государств в XIX веке.
  2) Российско-персидская война 1826—1828 гг.: ключевые события и фигуры.
  3) Выходцы из Беларуси в войнах Российской империи XIX в.
  4) Паскевичи — владельцы Гомельского имения.
  5) Жизнь и деятельность А.С. Грибоедова и И.Ф. Паскевича.
  6) Восточные мотивы в культуре Беларуси.

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
  Место и время проведения конференции:
  Учреждение образования “Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины”
  г. Гомель, ул. Советская, 104, кор. 4, читальный зал.

  Заявки для участия в конференции принимаются до 10 января 2018 г.
  по электронной почте: dobrilko@gsu.by
  Конт. тел.: (0232) 60 74 90 — Добрилко Людмила Анатольевна.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Тексты статей для публикации в сборнике необходимо представить до 29 января 2018 г.
  • Издание сборника планируется к началу конференции.
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в конференции и текстов докладов для публикации.
  • Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя командирующая сторона. Возможна частичное возмещение командировочных расходов со стороны организаторов.


  Требования к оформлению докладов:
  доклад объёмом до 8 страниц должен быть внимательно отредактирован. Междустрочный интервал — 1,0. Поля: все — 20 мм. Шрифт: Times New Roman; размер 15 пт; стиль — обычный. Через один интервал от верхнего поля с левой стороны обязательно проставляется УДК, через интервал — фамилия и инициалы автора, которые выравниваются по центру. На следующей строке — полное название организации, которую представляет докладчик, город. Затем, через один интервал, жирным шрифтом печатается название доклада (в соответствии с образцом). Ссылки — в квадратных скобках [1, с. 10], список литературы после текста, оформляются в соответствии с инструкцией ВАК Республики Беларусь.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции

  +I-я конференция молодых исследователей Института истории НАН Беларуси
  «Ars Longa: научные достижения, проекты, перспективы»
  г. Минск, 1-2 марта 2018 г.

  САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ
  НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ


  ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў:
  І-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
  «ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ, ПРАЕКТЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ»

  Больш за трэцюю частку супрацоўнікаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі складае моладзь. Маладыя навукоўцы прымаюць актыўны ўдзел ва ўсіх напрамках даследаванняў, што праводзіць наша ўстанова, штогод выступаюць на шматлікіх канферэнцыях і выпускаюць дзясяткі публікацый у Беларусі і за яе межамі. Разам з тым існуе патрэба ў стварэнні зручнай пляцоўкі для сталай навуковай камунікацыі паміж маладымі навукоўцамі ў самім Інстытуце. У сувязі з гэтым Савет маладых вучоных абвяшчае І канферэнцыю маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, якая адбудзецца 1–2 сакавіка 2018 г.
  Мы запрашаем маладых навукоўцаў, лабарантаў і аспірантаў прэзентаваць аднаасобныя ці калектыўныя праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы верым, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю ўнутрыінстытуцкіх прафесійных кантактаў і актывізуе творчыя пошукі.

  Заяўкі на ўдзел у працы канферэнцыі, запоўненыя па ўзору, прымаюцца ў электронным выглядзе да 10 лютага 2018 года на адрас Савета маладых вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі: sawetmuig@gmail.com

  Кантакты:
  Святлана Сяргееўна Велент-Шчэрбач | +375 29 338-70-41
  Алена Пятроўна Грос | +375 29 869-59-80
  +Международная научная конференция
  «Хатынь и ее сёстры: трагедия и память (к 75-летию Хатынской трагедии)»
  г. Минск, 22–23 марта 2018 г.
  Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
  Институт истории НАН Беларуси
  Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память»
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научно-практической конференции
  «Хатынь и ее сёстры: трагедия и память
  (к 75-летию Хатынской трагедии)»

  Проблемное поле конференции:
  1) Современные подходы к освещению истории населенных пунктов, сожжённых и уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированных территориях СССР и европейских стран в 1941—1945 гг.: вопросы историографии и источниковедения.
  2) Политика геноцида и «выжженной земли». Трагедия Хатыни и её «сестёр».
  3) Карательные операции оккупантов против мирного населения и партизан. Использование полицейских, националистических и других вооруженных формирований из числа местного населения и военнопленных.
  4) Мероприятия штабов партизанского движения и партизанских формирований по защите мирного населения. Бои с карателями.
  5) Деятельность районных комиссий содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Беларуси, Украины и России.
  6) Увековечение и сохранение памяти о сожжённых деревнях в годы Великой Отечественной войны в образовательно-воспитательном процессе, литературе, искусстве и архивном деле.
  7) Отражение темы «Сожжённые деревни» в постоянных и временных музейных экспозициях.
  8) Актуальность дальнейшего исследования истории населенных пунктов, уничтоженных оккупантами на территории СССР в 1941—1944 гг.

  Время проведения конференции: 22—23 марта 2018 г.
  Место проведения конференции:
  “Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны”.
  Адрес: 220004, Минск, проспект Победителей, 8
  Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
  Регламент: выступления на пленарном заседании до 25 мин., на секциях — до 15 мин.

  Заявки для участия в конференции и электронный вариант текста принимаются
  до 19 февраля 2018 г. по электронной почте: museumww2@tut.by с пометкой
  «Для учёного секретаря» (vn3968@mail.ru).

  В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость обеспечения мультимедийной техникой.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Электронный вариант текста для публикации необходимо представить до 15 марта 2018 г.
  • По итогам конференции планируется издание соответствующего сборника материалов.
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления.
  • Лица, не зарегистрировавшиеся и не предоставившие доклады в указанные сроки, к выступлению на конференции не допускаются.
  • Оплата проезда, питания и проживания — за счёт командирующей организации.


  Требования к оформлению докладов:
  Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков, оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры форматирования: поля — 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат файла — doc, docх, rtf, шрифт — Times New Roman, кегль — 14, интервал — полуторный (1,5). Материалы, оформленные с нарушением требований ВАК, к публикации не принимаются.

  Контакты: Надтачаев Валерий Николаевич, учёный секретарь музея.
  Тел. раб +375 (17) 203-05-27; Тел. моб. +375(29)6-19-95-29; E-mail: vn3968@mail.ru.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции

  +Международная научная конференция
  «Белорусская Народная Республика в истории
  белорусской национальной государственности»

  г. Минск, 15–16 марта 2018 г.
  Институт истории Национальной академии наук Беларуси
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научной конференции
  «Белорусская Народная Республика в истории
  белорусской национальной государственности»


  Проблемное поле конференции:
  1. Геополитическое положение Беларуси в 1914—1921 гг.
  2. Белорусская Народная Республика в истории национально-государственного строительства.
  3. Белорусская Народная Республика в отечественной и зарубежной историографии.
  4. Белорусская Народная Республика в судьбах белорусской элиты.

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
  Время проведения конференции: 15—16 марта 2018 г.
  Место проведения конференции: г. Минск, Институт истории НАН Беларуси.

  Заявки для участия в конференции и тезисы докладов (по предлагаемой форме) принимаются до 15 февраля 2018 г. по электронной почте: modernhistbel@mail.ru

  В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail.

  Контакты: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1. Контактный тел.: +375-17-284-16-10. Каб. № 115. E-mail: modernhistbel@mail.ru.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Студентам, магистрантам и аспирантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
  • По материалам конференции запланировано издание сборника.
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.
  • Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя командирующая сторона.
  • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.

  Требования к текстам:
  Доклад объемом до 6 (шести) страниц одинарным интервалом формата А4 (210 Х 297 мм) должен быть набран в редакторе Times New Roman размером 14 без переносов. Поля: верхнее, нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Первая строка — справа фамилия (фамилии) и инициалы автора (авторов), название учреждения (сокращенно). Третья строка — название материала строчными буквами полужирным шрифтом (по центру). Через строку печатается текст доклада.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +Международная научная конференция
  «Шклов и его окрестности в истории Беларуси»
  г. Шклов, 20–21 марта 2018 г.
  Институт истории Национальной
  академии наук Беларуси
  Шкловский районный
  исполнительный комитет
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научной конференции
  «Шклов и его окрестности в истории Беларуси»


  Планируемое проблемное поле конференции:
  — Шклов и окрестности по археологическим источникам;
  — социально-экономическое развитие во времена Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой;
  — новые перспективы: Шклов в конце XVIII – начале XX веков;
  — Шкловщина в пламени военных лихолетий;
  — послевоенное возрождение и развитие;
  — культурное наследие Шкловской земли (архитектура, искусство, просвещение, литература, этнография и др.);
  — структура социального пространства Шклова (социальные и имущественные группы, их взаимоотношения, роль в жизни края);
  — сельское хозяйство, ремесло, торговля, производство;
  — прославленные имена Шкловского края;
  — сохранение культурного пространства населенных пунктов Шкловщины в современных условиях;
  — методология и проблемы изучения региональной истории (на примере Шкловщины).

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
  Планируемое место проведения конференции: г. Шклов, Могилевской области.

  Заявки на участие в конференции принимаются до 26 февраля 2018 г.
  по электронной почте: dounar_zagor@mail.ru

  В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail.

  Контакты: Довнар Александр Борисович, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. (+37517) 284-14-09, факс (+37517) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
  • Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 7 марта 2018 г.
  • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
  • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
  • Командировочные расходы за счет командирующей стороны.


  Материалы конференции будут опубликованы.

  Требования к текстам:
  До 23 апреля 2018 г. в оргкомитет присылается электронный вариант объемом не более 40 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания опускаются.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +Международная конференция
  «Беларусь в современных геополитических и геоэкономических процессах»
  г. Минск, 28-29 марта 2018 г.
  «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»
  «Центр истории геополитики»
  Представительство по Беларуси Фонда имени Конрада Аденауэра
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной конференции
  «Беларусь в современных геополитических и
  геоэкономических процессах»

  Проблемное поле конференции:
  1) Беларусь и зарубежные страны. Ключевые партнеры и перспективы развития отношений.
  2) Международные организации и Беларусь: источники вызовов и возможностей.
  3) Интеграционные проекты и Беларусь.
  4) Глобальные и региональные экономические инициативы, вызовы и возможности для Беларуси.
  5) Международная энергетическая безопасность и Беларусь.
  6) Общественная дипломатия и ее роль для Беларуси.
  7) Организации гражданского общества в формировании имиджа и знаний о Беларуси.

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
  В рамках конференции будет обеспечен синхронный перевод на рабочие языки.

  Место и время проведения конференции: г. Минск, 28-29 марта 2018 г.

  Для участия в мероприятия необходимо заполнить электронную форму заявки.
  Обращаем Ваше внимание, что:

  • подтверждающее электронное письмо дополнительно высылаться не будет.
  • организаторы оставляют за собой право отбора заявок для участия в конференции, определения статуса доклада (пленарный доклад, доклад), включения принятых докладов в те или иные секции. Программа Конференции будет составлена с учетом заявленных докладов.
  • отбор осуществляется на основе заполненных заявок и текстов докладов (до 30 тыс. знаков), которые принимаются до 15 февраля (включительно) 2018 г.
  • по итогам проведения конференции планируется издание сборника научных докладов.
  • организационный комитет оставляет за собой право отбора текстов для публикации, тексты не редактируются и не возвращаются авторам.
  • проезд, проживание и питание покрывается организаторами конференции.


  Требования к оформлению докладов:
  Материалы к публикации принимаются объемом до 30 тыс. знаков, выполненные в MS Word, текст с 1 интервалом, шрифт Тimes New Roman 14 пт, поля: верхнее и нижнее – 20 мм., левое – 30 мм., правое – 15 мм. Оформлять ссылки следует в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник из списка литературы. Нумерованный список литературы приводится в конце статьи. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Оформление списка и литературы в соответствии с инструкцией ВАК Республики Беларусь.
  В заглавии доклада указывается название доклада, ФИО автора, представляемая организация, адрес электронной почты.

  Контактная информация организационного комитета:
  • электронная почта chg-nasb@history.by.
  • телефон для справок: +375-17-284-23-97

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции

  +VIІІ-я международная научно-практическая конференция «Гольшанские чтения»
  «Ошмянщина – повседневная жизнь жителей края X–XX вв.»
  г. Ошмяны, 18 мая 2018 г.
  Институт истории Национальной
  академии наук Беларуси
  Ошмянский районный
  исполнительный комитет
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  VIІІ-й международной научно-практической конференции «Гольшанские чтения»
  «Ошмянщина — повседневная жизнь жителей края X — XX вв.»


  Планируемое проблемное поле конференции:
  — Ошмяны, Гольшаны и околица по археологическим источникам;
  — Ошмянский повет во времена Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой;
  население Ошмянщины в XIX – XX веках;
  — Ошмянщина в войнах и революциях, послевоенное возрождение и развитие;
  — шляхетские роды и имения Ошмянщины;
  — социальное пространство Ошмянщины (социальные и имущественные группы, их взаимоотношения, роль в истории края);
  — культурное наследие Ошмянщины (архитектура, искусство, просвещение, литература, этнография и др.);
  — сельское хозяйство, ремесло, торговля, производство, пути сообщения в истории края;
  материальная и духовная культура края;
  — прославленные имена Ошмянщины.

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
  Время проведения конференции: 18 мая 2018 г.
  Планируемое место проведения конференции: г. Ошмяны Гродненской области.

  Заявки на участие в конференции принимаются до 15 апреля 2018 г.
  по электронной почте: dounar_zagor@mail.ru

  В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail.

  Контакты: Довнар Александр Борисович, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. (+37517) 284-14-09, факс (+37517) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
  • Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 3 мая 2018 г.
  • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
  • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
  • Командировочные расходы за счет командирующей стороны.


  Материалы конференции будут опубликованы.

  Требования к текстам:
  До 18 июня 2018 г. в оргкомитет присылается электронный вариант объемом не более 40 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания опускаются.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

 • ○ Международная научно-практическая конференция «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2017 году». г. Мир, 24–25 мая 2018
 • ○ Международная научно-практическая конференция «Антропология города: исторические, медико-биологические аспекты исследований». г. Минск, 27–29 июня 2018
 • +Научно-практическая конференция
  «Историко-культурное наследие Дятловщины (к 520-летию города)»
  г. Дятлово, 14 сентября 2018 г.
  Институт истории Национальной
  академии наук Беларуси
  Дятловский районный
  исполнительный комитет
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Научно-практической конференции
  «Историко-культурное наследие Дятловщины (к 520-летию города)»


  Проблемы для обсуждения:
  — ранняя история Дятловщины (по материалам археологических исследований);
  — Дятлово в составе Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой;
  — Дятлово во времена Российской империи;
  — Дятловский регион в вихрях войн и революций;
  — Дятловский район БССР: создание и развитие;
  — архитектурное и художественное наследие Дятловщины;
  — проблемы этно-конфессиональной истории Дятловщины;
  — знаменитые имена Дятловской земли.

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
  Время проведения конференции: 14 сентября 2018 г.
  Планируемое место проведения конференции: г. Дятлово, Гродненская область.

  Заявки на участие в конференции принимаются до 14 августа 2018 г.
  по электронной почте: anipiarkou@tut.by.

  В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail.

  Контакты: Анипярков Вадим Вадимович, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: anipiarkou@tut.by.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
  • Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 1 сентября 2018 г.
  • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
  • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
  • Командировочные расходы за счет командирующей стороны.


  Материалы конференции будут опубликованы.

  Требования к текстам:
  До 15 октября 2018 г. в оргкомитет присылается электронный вариант объемом не более 30 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания опускаются.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +Научно-практическая конференция
  «Беларусь, Клецкий край и Эдвард Войнилович»
  г. Клецк, 21 сентября 2018 г.
  Інстытут гісторыі
  Нацыянальнай акадэміі
  навук Беларусі
  Міжнародны дзяржаўны
  экалагічны інстытут імя
  А.Д. Сахарава БДУ
  Клецкі раённы
  выканаўчы камітэт
  Рыма-Каталіцкі
  Касцёл у Беларусі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Беларусь, Клецкі край і Эдвард Вайніловіч»

  Клецкі край з’яўляецца радзімай продкаў Эдварда Вайніловіча, якія валодалі зямлёй у ваколіцах Клецка. Клецк цесна звязаны з дзейнасцю Э. Вайніловіча. Менавіта ў Клецку ім быў заснаваны камітэт абароны правоў яўрэяў і татар. Акрамя гэтага, у Клецку Э. Вайніловіч у 1881 годзе заснаваў крэдытна-ашчаднае таварыства, вядомае ў гісторыі беларускай банкаўскай справы як “Клецкі банк”. Гэта ўстанова аказала значны ўплыў на плацёжаздольнасць сялян (выдача ім крэдытаў) і развіццё аграрнага сектара.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Эдвард Вайніловіч (1847—1928): асноўныя моманты біяграфіі.
  — Сувязь Эдварда Вайніловіча з Міншчынай і Клецкім краем.
  — Эдвард Вайніловіч у турыстычнай сферы Клецкага краю: праблемы і перспектывы.
  — Міжнародныя аспекты жыцця і дзейнасці Э. Вайніловіча.
  — Гісторыя Клецка і Клецкага краю.
  — Этнаканфесійны фактар у развіцці Міншчыны і Клецкага краю ХІХ — першай трэці ХХ ст.
  — Аграрнае пытанне і зямельны крэдыт у канцы ХІХ — пачатку ХХ ст.
  — Банкаўская справа і ашчадныя касы (канец ХІХ — пачатак ХХ ст.).
  — Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ — першай трэці ХХ ст.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
  Час правядзення канферэнцыі: 21 верасня 2018 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Клецк, Мінская вобласць.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 1 верасня 2018 г.
  па электроннай пошце: hbmt_ih@outlook.com.

  ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
  1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада
  5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

  Кантакты: Унучак Андрэй Уладзiмiравiч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70; е-mail: hbmt_ih@outlook.com.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
  • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

 • ○ Международная научная конференция «Статут 1588 г.: законодательные гарантии суверенитета ВКЛ». г. Минск, 12 октября 2018
 • ○ Международная научная конференция «Пересекая границы. Межрегиональные и межкультурные взаимодействия в контексте изучения кремневых артефактов» (15-ый научный семинар SKAM). г. Минск, 17–19 октября 2018
 • ○ Научная конференция «Беларусь в пламени Первой мировой войны (к 100-летию окончания Первой мировой войны)». г. Минск, 25–26 октября 2018
 • ○ Международная научная конференция «Беларусь в год коренного перелома в Великой Отечественной войне (к 75-летию начала освобождения территории республики от германских войск)». г. Гомель, 22–23 ноября 2018
 • ○ Международная научная конференция «Исторические судьбы белорусской советской государственности (к 100-летию провозглашения Социалистической Советской Республики Белоруссии)». г. Минск, 6–7 декабря 2018