Анофренко Наталья Васильевна

старший научный сотрудник
отдела истории Беларуси Нового времени,
кандидат исторических наук, доцент

Тел.: (+375 17) 284 18 39
E-mail: anofranka.n@gmail.com

Родилась в 1972 г. Минск. В 1995 г. окончила исторический факультет Белорусского государственного университета. В декабре 2012 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Жанчыны дваранскага саслоўя Беларусі ў канцы XVIII – першай паловы ХІХ ст.: сацыяльна-прававы статус, удзел у грамадскім жыцці» (07.00.02 – отечественная история). Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент В.В. Яновская.
Сфера научных интересов:

 • Политическая история Беларуси конец XVIII – первая половина ХІХ вв.
 • Социальная история Беларуси XVIII – первая половина ХІХ вв.

Публикации
Автор более 40 научных работ, из них:

Монографии:
• Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII – першай палове ХІХ ст. – Мінск: Беларуская навука, 2016.

Разделы и подразделы в коллективных монографиях:

 • • Гісторыя жанчын як гістарыяграфічная праблема // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатка ХХ ст.: праблемы, здабыткі, перспектывы. / Н.В. Анофранка [і інш.]; навук. рэд. В.В. Яноўская. – Мінск: Беларус. навука, 2006.
 • • Этнічная тэрыторыя, межы і рэгіёны Беларусі: уяўнае і рэальнае; Этнакультурнае ўзаемадзеянне славянскіх народаў // На шляху станаўлення беларускай нацыі: гістарыяграфічныя здабыткі і праблемы / В.Яноўская [і інш.]; навук. рэд. В.В. Яноўская; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск: Бларус. Навука, 2011.
 • • Духавенства ў паўстанні 1830–1831 гг.; Традыцыі іўдзейскай дабрачыннасці; Мусульманская дабрачыннсць; Выдавецкая дзейнасць старавераў; Выдавецкая дзейнасць мусульман // Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (канец XVIII – пачатак ХХ ст.) / В. В. Яноўская [і інш.] ; навук. рэд. В. В. Яноўская ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2015.
 • Важнейшие научные публикации:

  • Заканадаўства Расійскай імперыі аб “змешаных” шлюбах і яго асаблівасці ў заходніх губернях (канец XVIII – першая трэць ХІХ ст.) // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Кн. 1. – Львів: Логос, 2010. – С. 141–147.
  • Палітыка ўладаў Расійскай імперыі ў адносінах да жаночых навучальных устаноў пры каталіцкіх кляштарах у канцы XVIII ст – 1843 г. (па матэрыялах беларуска-літоўскіх губерняў) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Кн. 1. – Львів: Логос, 2011. – С. 306–313.
  • Удзел дваранак беларуска-літоўскіх зямель у палітычным жыцці канца XVIII – першай паловы ХІХ стагоддзяў // Анофранка Н.В. Arche. Жанчыны ў беларускай гісторыі. – 2011. – №12 (111). – С. 58–78.
  • Ідэалагічная барацьба падчас паўстання 1830–1831 гг. на старонках польскамоўнай прэсы. // Актуальные проблемы источниковедения: материалы международной научно-практической конференции к 135-летию со дня рождения В.И. Пичеты, Минск – Витебск, 9-1 октября 2013 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А.Н. Дулов (отв. ред.) [и др.].– Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. – С. 164–170.
  • Палітыка Паўла І у адносінах да беларуска-літоўскіх зямель (1796–1797 гг.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Выпуск 29. – 2014. – С. 152–155.
  • Участие дворянок белорусско-литовских губерний в восстании 1830–1831 гг. // Политика. Поликультурность. Гендерные отношения и гендерные системы в прошлом и настоящем: Материалы Седьмой международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 9–12 октября 2014 г., Рязань: В 2-х томах / отв. ред. Н.Л. Пушкарева, О.Д. Попова. М.: ИЭА РАН, 2014. – Т. 2. – С. 197–202.
  • Захады расійскай адміністрацыі па прадухіленні ўдзелу жыхароў беларуска-літоўскіх губерняў у антыўрадавых хваляваннях 1830–1831 гг. у святле дакументаў НГАБ. // Дакументальная спадчына Беларусі ХІ–ХХ стагоддзяў. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю НГАБ (Мінск, 26 чэрвеня 2013 г.) / адказ. за вып. Дз.Ч. Мацвейчык. – Мінск: Выд-ц А.М. Вараксін, 2014. – С. 7–18.
  • Каталіцкае і ўніяцкае духавенства беларуска-літоўскіх губерняў у паўстанні 1830–1831 гг. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Кн. 1. – Львів: Логос, 2015. – Книга І. – С.124–132.
  • Рэлігійныя і свецкія аспекты шлюбнага заканадаўства Расійскай імперыі ў першай палове ХІХ ст. (на прыкладзе заходніх губерняў) / Н. В. Анофранка // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 1. : Церковна історія. – С. 282–293.