Мазец Валентин Генрихович

ведущий научный сотрудник
отдела новейшей истории Беларуси,
кандидат исторических наук, доцент

Тел. рабочий: (+375 17) 379-16-10.
Тел. личный: +375-29-386-39-28
E-mail: valikmazets@mail.ru

Заместитель председателя профсоюзного
комитета Института истории НАН Беларуси

Нарадзіўся 6 верасня 1965 г., в. Станелевічы Зэльвенскага р-на Гродзенскай вобл. У 1989 г. скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт ім. У. І. Леніна. У 1989-1991 гг. — аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі, у 1995 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме: «Беларуская Народная Рэспубліка: Абвяшчэнне і дзейнасць (1918 г.)». (Навуковы кіраўнік акадэмік, д.г.н. І. М. Ігнаценка), у 2005 г. — прысвоена вучонае званне дацэнта.

Працоўная дзейнасць:
У Інстытуце гісторыі працаваў малодшым навуковым супрацоўнікам сектара гісторыі нацыянальна-культурнага развіцця Беларусі XX ст. з 1992 па 1996 г., навуковым супрацоўнікам з 1996 па 2000 г. , старшым навуковым супрацоўнікам з 2000 па 2016 г. З 2016 г. – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі

З’яўляецца: Намеснікам кіраўніка задання 1.1.03. «Беларусь у гістарычным працэсе: сацыяльна-эканамічныя трансфармацыі і грамадска-культурныя змены (канец XVIII — пачатак XXI ст.)».

Выкладчыцкая дзейнасць:
Беларускі дзяржаўны універсітэт, Міжнародны гуманітарна-эканамічны інстытут, Мінскі філіял Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта эканомікі, статыстыкі і інфарматыкі, Інстытут парламентарызма і прадпрымальніцтва, Беларускі гуманітарны ліцэй.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Гісторыя беларускай дзяржаўнасці;
 • Сацыяльна-эканамічная гісторыя Беларусі ХХ ст.;
 • Першая сусветная вайна;
 • Канфесіянальная гісторыя;
 • Нацыянальна-культурная палітыка ў БССР

Публікацыі:
Аўтар больш за 100 навуковых прац, сярод іх:

 • Стремление к совершенству : ОАО «Лидапищеконцентраты» / сост. А.А. Гончаров, В.Г. Мазец; редсовет: А.А. Гончаров [и др.]. — Минск: Редакция журнала «Дело (Восток + Запад)», 2019. — 192 с.
 • Калектыўныя працы (ў сааўтарстве):

  • Беларусь: страницы истории / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А.Коваленя и др. – Social sciences academic press (China), 2016. – 380 с. (на китайском языке)
  • Актуальные направления идеологической работы в Республике Беларусь / М.Г. Жилинский [и др.] ; редкол.: М.Г. Жилинский [и др.]. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2017. – 331 с.
  • Белорусский путь развития (вопросы и ответы) : справ. / М.Г. Жилинский [и др.] ; под общ. ред. М.Г. Жилинского. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2017. – 184 с.
  • Беларуская Народная Рэспубліка – крок да незалежнасці: да 100-годдзя абвяшчэння: гістарычны нарыс / А. А. Каваленя [і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2018. – 157 с.
  • Belarus: pages of history / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А.Коваленя и др. – Минск: Беларус. навука, 2018. – 380 с. (на английском языке)
   Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 4. – Мн.: Белкартаграфія, 2018. – 272 с.
  • История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917–1939 гг.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 639 с.
  • История белорусской государственности. В 5 т. Т. 4. Белорусская государственность накануне и в период Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления (1939–1953 гг.) / А.А.Коваленя [и др.] ; отв. ред. тома Н.Б. Нестерович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 567 с.
  • История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина XX – начало XXI в.) / А. А. Коваленя [и др.] ; отв. ред. тома Н. В. Смехович; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 759 с. : ил.

  Навукова-папулярныя выданні:

  • Мазец В.Г., Третьяк С.А. Беларусь: путь в космос. / П.А.Витязь [и др.]; редкол.: П.А.Витязь [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Агентство по космическим исследованиям, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы. – Минск: ОДО “Беловагрупп”, 2018. – 247 с. (31,0 п.л.) – С. 105–178, 233–245.
  • Мазец, В.Г., Нестерович, Н.Б., Третьяк, С.А. На службе Президенту и Отечеству: к 25-летию Службы безопасности Президента Республики Беларусь / М. В. Глеб [и др.]. – Минск : Мастацкая літаратура, 2019. – 271 с.
  • Мазец В.Г. Стремление к совершенству: ОАО «Лидапищеконцентраты» / сост. А.А. Гончаров, В. Г. Мазец; редсовет: А.А. Гончаров [и др.]. – Минск: Редакция журнала «Дело (Восток + Запад)», 2019. – 192 с.

  Біябібліяграфічныя выданні:

  • Мазец В.Г., Траццяк С.А., Капліеў А.А. Акадэмік М.П. Касцюк / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: В.Г. Мазец, С.А. Траццяк, А.А. Капліеў. – Мінск : Беларуская наука, 2020. – 135 с. – (Людзі беларускай навукі). – 100 экз. (7,14 п.л.+0,53 вкл.)

  Раздзелы ў калектыўных навуковых працах:

  • Мазец В.Г. Идея белорусской государственности в начале ХХ в. // Беларусь: страницы истории / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А. Коваленя и др. – (на китайском языке) – Social sciences academic press (China), 2016. – С.178 – 180.
  • Мазец В.Г. Октябрьская революция 1917 г. и окончание Первой мировой войны // Беларусь: страницы истории / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А. Коваленя и др. – (на китайском языке) – Social sciences academic press (China), 2016. – С. 181–184.
  • Мазец В.Г. Провозглашение БНР // Беларусь: страницы истории / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А. Коваленя и др. – (на китайском языке) – Social sciences academic press (China), 2016. – С. 185–186.
  • Мазец В.Г. Создание ССРБ // Беларусь: страницы истории / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А. Коваленя и др. – (на китайском языке) – Social sciences academic press (China), 2016. – С. 187 – 188.
  • Мазец В.Г. История белорусской государственности / В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк // Белорусский путь развития (вопросы и ответы) : справ. / М.Г. Жилинский [и др.] ; под общ. ред. М.Г. Жилинского. – Минск : Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2017. – 184 с. – С. 7–30.
  • Мазец, В.Г. «Время перемен» (1954 – 1964 годы) / В. Г. Мазец // Минская область в документах и материалах. – Вып.4. Время перемен: 1954 – 1964 гг. / Главное управление юстиции Минского областного комитета, Государственный архив Минской области : сост. Ю.С. Ромашко [и др.]; редкол.: Ю.В. Матусевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Колорград, 2017. – С. 8–10.
  • Мазец, В. Г. Глава 1. Историография и источники / Н.К.Альховик, О.Н.Боровская, В.В.Данилович, А.А.Коваленя, М.П.Костюк, В.Г.Мазец, А.А.Савич, Н.В.Смехович, В.В.Тугай, С.Н.Хомич // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917–1939 гг.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Беларуская навука, 2019. – С. 8–51.
  • Мазец, В. Г. Глава 2. Национальная государственность: от идеи к практической реализации (1917 – 1918 гг.) / В.Г. Мазец, Н.С. Сташкевич, В.Ф.Ладысев // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917–1939 гг.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Беларуская навука, 2019. – С. 56–135.
  • Третьяк, С.А., Мазец, В. Г. 4.1. Эволюция органов государственной власти и управления БССР / М.П.Костюк, С.А.Третьяк, В.Г.Мазец // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917–1939 гг.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Беларуская навука, 2019. – С. 287–327.
  • Мазец, В. Г., Нестерович, Н. Б. Глава 1. Историография и источники / В. В. Данилович, М. Г. Жилинский, В. В. Зданович, А. А. Коваленя, В. Г. Мазец, Н. Б. Нестерович, А. В. Тихомиров // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 4. Белорусская государственность накануне и в период Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления (1939–1953 гг.) /А. А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома Н. Б. Нестерович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2019. – С. 8–50.
  • Мазец, В. Г., Нестерович, Н. Б. 4.2. Усиление идейно-политической работы / В. Г. Мазец, Н. Б. Нестерович // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 4. Белорусская государственность накануне и в период Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления (1939–1953 гг.) /А. А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома Н. Б. Нестерович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2019. – С. 452–481.
  • Мазец, В. Г. 4.3. Борьба против антисоветских организаций и групп / И.А.Валаханович, В.Г.Мазец // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 4. Белорусская государственность накануне и в период Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления (1939–1953 гг.) /А. А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома Н. Б. Нестерович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2019. – С. 481–495.
  • Мазец, В.Г., Траццяк, С.А. Кароткі нарыс навуковай, навукова-арганізацыйнай, дзяржаўнай і грамадскай дзейнасці акадэміка М.П. Касцюка / А.А.Каваленя, В.В.Даніловіч, В.Л.Лакіза, В.Г.Мазец, С.А.Траццяк // Акадэмік М. П. Касцюк / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: В. Г. Мазец, С. А. Траццяк, А. А. Капліеў. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – С. 3–13.
  • Мазец, В.Г., Нестерович, Н.Б. Глава 1. Историография. Глава 2. Источники / Н.В. Смехович, В.Г. Мазец, Н.Б. Нестерович, Н.Е. Новик, И.А. Пушкин, И.А. Сороковик, В.В. Старостенко, А.В. Тихомиров, С.Н. Хомич, И.Р. Чикалова, И.А. Валаханович // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ – начало ХХІ в.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: Н.В. Смехович; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. – Минск : Беларуская навука, 2020. – С. 8–47.
  • Мазец, В. Г., Нестерович, Н.Б. 2.1. Общественно-политические преобразования (1954–1964 гг.) / В.Г.Мазец, Н.Б.Нестерович, Н.В. Барабаш // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ – начало ХХІ в.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: Н.В. Смехович; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. – Минск : Беларуская навука, 2020. – С. 48–88.
  • Мазец, В. Г. 3.1. Национальное и духовно-конфессиональное возрождение // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ – начало ХХІ в.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: Н.В. Смехович; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. – Минск : Беларуская навука, 2020. – С. 217–240.
  • Мазец, В. Г., Нестерович, Н. Б. 2.4. Общественно-политическая жизнь в период строительства «развитого социализма» (1965–1984 гг.) / В. Г. Мазец, Н. Б. Нестерович // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ – начало ХХI в.) / А. А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома Н. В. Смехович; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. – Минск: Беларуская навука, 2020. – С. 135–164.
  • Мазец, В. Г. Хронология. / В.А. Воронин, В.Ф. Голубев, В. В. Данилович, В.Л. Лакиза О.Н. Левко, В. Г. Мазец, Н.В. Смехович, А.В. Унучек // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ – начало ХХІ в.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: Н.В. Смехович; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. – Минск : Беларуская навука, 2020. – С. 699–733.

  Артыкулы ў навуковых часопісах і зборніках:

  • Мазец В.Г. Парадоксы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі насельніцтва Беларускай ССР у 1944 – 1959 гг. / В. Г. Мазец // Роль менталитета в функционировании государства: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25 марта 2016 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; Ин-т истории НАН Беларуси ; редкол.: С.А. Кизима [и др.]. – Минск : Колорград, 2016. – С. 71–75.
  • Мазец В.Г. Працэс інстытуалізацыі беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах германскай акупацыі (1918) / В. Г. Мазец // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 10 крас. 2015 г. – Вып. 14. / рэдкал. : А. А. Каваленя (адк. рэд.), С. Я. Новікаў (нам. адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : МДЛУ, 2016. – С. 252–260.
  • Мазец В.Г. Асаблівасці вяртання культавых будынкаў вернікам у БССР ва ўмовах перабудовы / В. Г. Мазец // Религия и общество – 10 : сборник научных статей / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. – С. 52–55.
  • Мазец В.Г. Дзяржаўна-канфесійная палітыка ў БССР ва ўмовах перабудовы / В. Г. Мазец // Раманаўскія чытанні – ХІ: зборнік артыкулаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі ; Магілёў, 26 – 27 лістапада 2015 г. – Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2016. – С. 174–176.
  • Мазец В.Г. Эдвард Вайніловіч і працэс інстытуалізацыі беларускай дзяржаўнасці ў 1917–1918 гг. / В. Г. Мазец // Беларусь, Капыльшчына і Эдвард Вайніловіч: матэрыялы навук.-практ. канф., Капыль, 10 лістап. 2015 г.) / уклад.: А.У. Унучак, У.С. Пуцік, Н.В. Анофранка. – Мінск: Медысонт, 2016. – С. 106–120.
  • Мазец В.Г. Мемарыялізацыя подзвігу народа – неад’емная частка дзяржаўнай палітыкі ў БССР/ В. Г. Мазец // Этот день мы приближали, как могли…: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны (Минск, 7 – 8 мая 2015 г.) В 2 ч. – Ч.2 / Нац. акад. наук Беларуси, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: В.Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2016. – С. 225–232.
  • Мазец В.Г. Тенденции развития школьного образования в Белорусской ССР (1944–1990 гг.): национально-языковой аспект. / В. Г. Мазец // Региональная история: методология, источники, историография: сборник научных трудов Третьих международных Усмановских чтений. Республика Башкортостан, Уфа-Стерлитамак, 2 декабря 2016 г. / Науч. ред. Д.П. Самородов; М.Н. Фархшатов; отв. ред. А.И. Акманов; отв. за вып. С.В. Сиротин. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2016. – С.182–185.
  • Мазец, В.Г. Некаторыя аспекты фінансавай дзейнасці ўрада БНР ў 1918 г. / В.Г. Мазец // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 8 крас. 2015 г. Вып. 15. / рэдкал. : А. А. Каваленя (адк. рэд.),С. Я. Новікаў (нам. адк. рэд.) – Мінск : МДЛУ, 2017. – С. 200–204.
  • Мазец, В.Г. Белорусское национальное движение в условиях революционных преобразований 1917 г. / В.Г. Мазец // Россия на переломе эпох: к 100-летию российской революции 1917 года: Сб. материалов Всерос. студ. науч.-практ. конференции, Республика Башкартостан, г. Стерлитамак, 14 апреля 2017 г. / Отв. ред. Д.П. Самородов, зам. отв. редактора Л.Н. Маркелова. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2017. – С. 104–107.
  • Мазец, В.Г. Змены ў апараце урада Беларускай ССР (1965 – 1985 гг.) / В.Г. Мазец // Романовские чтения – 12, посвящённые 80-летию со дня основания исторического факультета: сб. статей Международной науч. конференции/ под общ. ред. И.В. Шардыко. – Могилёв: МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – С.114–115.
  • Мазец, В.Г. Некаторыя аспекты дзейнасці Інбелкульта ў 1922–1924 гг. / В. Г. Мазец // Інстытут беларускай культуры : здабыткі, значэнне, вынікі дзейнасці : матэрыялы Міжнар. круглага стала, прысвечанага 95-годдзю Інстытута беларускай культуры, Мінск, 10 лістапада 2017 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – С. 20–24.
  • Мазец В.Г. Тэндэнцыі рэлігійнага жыцця беларускіх татар 1945–1985 гг. / В. Г. Мазец // Религия и общество – 11 : сборник научных статей / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – С. 124–126.
  • Мазец, В.Г. З адказнасцю за будычыню свайго народа і сваёй дзяржавы (да 75-годдзя акадэміка Міхаіла Паўлавіча Касцюка. / В. Г. Мазец //Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А.Каваленя. Вып. 32. – Мінск: Беларус. навука, 2017. – 252 с. – С. 246–249.
  • Мазец, В. Беларуская Народная Рэспубліка: асноўныя вехі станаўлення/ В. Мазец . // Беларускі гістарычны часопіс. 2018. – №3. – С. 19–24.
  • Мазец, В.Г. На шляху нацыянальна-дзяржаўнага самавызначэння Беларусі (кастрычнік 1917 – студзень 1918 гг. / В. Г. Мазец // 1917 год в исторических судьбах народов Беларуси : материалы Международной научно-теоретической конференции, г. Минск, 22 декабря 2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: А. В. Касович (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2017. – 252 с. – С.61-64.
  • Мазец, В. Развіццё чыгуначнага транспарту і шляхоў зносін на Міншчыне ў 20-я гг. ХХ ст. / В. Мазец // Знакамітыя мінчане: Мінск і Міншчына пасля падзей 1921 года – лёсы людзей і краіны: Матэрыялы X Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, Мінск, 13-14 верасня 2016 г./ Польскі Інстытут у Мінску, ПУА «БІП-Інстытут правазнаўства»; рэдкал.: А. Вялікі [і інш.]; навук. рэд. А. Вялікі і З. Вінніцкі. – Мінск: Выд. В. Хурсік, 2017. – 280 с. – С. 251–261.
  • Мазец, В.Г. Вырашэнне праблемы забяспечанасці кадрамі чыгуначнага транспарта ў Беларускай ССР (20-я – пач. 30-х гг. ХХ ст.) / В. Г. Мазец // Кадравая і антыкарупцыйная палітыка як фактары развіцця грамадзянскай супольнасці: зборнік навуковых прац удзельнікаў Міжнар. навук.-практ. канф., 24–25 мая 2018 г., г. Магілёў / Маг. дзярж. ун-т харч.; уклад. І.А. Пушкін, Ю.М. Бубнаў; рэдкал.: Ю.М. Бубнаў (адк. рэд.) [і інш.]. – Магілёў: УА МДУХ, 2018. – С. 22–26.
  • Мазец, В.Г. Некоторые аспекты решения национального вопроса в Беларуси (ноябрь 1917 г. – январь 1918 г.) / В. Г. Мазец // Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем: материалы международной научной конференции «Россия и Беларусь на историческом перепутье (1917-1922 гг.)» (Смоленск, 19 – 21 октября 2017 г.) / под ред. Е.В. Кодина. Вып.2. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2017 г. 352 с. С. 93–100.
  • Мазец, В.Г. Рэлігійнае пытанне і беларускі нацыянальны рух у 1917–1918 гг. / В.Г. Мазец // Религия и общество – 12: сборник научных статей / под общ. ред. В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2018. – С. 44–46.
  • Мазец, В.Г. Исторический дискурс на страницах белорусской периодики (1917–1918 гг.) / В. Г. Мазец // Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем: материалы Международной научной конференции «Россиеведение и белорусоведение в XXI веке: традиционные и новые тенденции в научных исследованиях» (Смоленск, 11 – 12 октября 2018 г.) / под ред. Е.В. Кодина. Вып. 4. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2018 г. – 390 с. – С. 199–210.
  • Mazec, V. A Belarusz Neköztarsasag – egu lepes az allami függetlenseg utjan / Valjancin Mazec // Naput. – №11. – 2018. – С. 68–75.
  • Мазец, В. Брэсцкі мірны дагавор і станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў 1918 г / В. Мазец //Україна та Німеччина: міждержавні відносини: збірник наукових праць / ред. кол. Владислав Верстюк (голова), Степан Віднянський, Руслан Пиріг, Ірина Матяш, Дмитро Вєдєнєєв, Володимир Бойко, Дмитро Казіміров. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – 384 с. – С. 76–88.
  • Мазец, В.Г. Беларуская чыгунка ва ўмовах эканамічнага эксперымента і гаспадарчага разліку (1985 – 1991 гг.) / В.Г. Мазец // Актуальные проблемы истории и культуры. Вып. 1. Европа: актуальные проблемы этнокультуры / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: В. В. Данилович [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2018. – С. 314–320.
  • Мазец, В. Братская помощь Беларуси народу Армении в ликвидации последствий землятрясения в первые дни после трагедии 7 декабря 1988 г. / В. Мазец // Международная научно-практическая конференция “Армяно-белорусские историко-культурные отношения. Традиции и современность”, Минск, 21 – 22 мая 2015 г. / [сост. и отв. ред. Е. Гуринов]. – Москва: Ключ-С, 2019. – С. 151–159 (РИНЦ).
  • Мазец, В. Першая спроба стварэння беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове. / В. Мазец.// Беларускі гістарычны часопіс. – 2019. – №1. – С. 3–8.
  • Мазец, В.Г. Аднаўленне і развіццё чыгункі ў БССР у 1920-я гг. / В.Г. Мазец // Октябрьская революция в исторических судьбах белорусской государственности : сборник статей / редкол.: А. А. Коваленя [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 309 с. – С. 140–150.
  • Мазец, В. Г. Мемарыялізацыя подзвігу беларускага народа – справа дзяржаўнага клопату П. М. Машэрава / В. Г. Мазец // Расонскі край: гісторыя, культура, людзі: да 100-годдзя з дня нараджэння П. М. Машэрава : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; навук. рэд. М. В. Клімаў. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 227, [1] с.: іл. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). – С. 212–217.
  • Мазец, В.Г. Некаторыя аспекты дзяржаваўтваральнага працэсу ў Беларусі ў канцы 1917 – пачатку 1919 гг. / В. Г. Мазец // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: зб. навук. арт., прысвеч. 80-год. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-год. гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы. У 2 ч. Ч.1. / Гр.ДУ імя Я. Купалы ; рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.), І.Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна : Гр. ДУ, 2019. – 424 с. – С. 204–208.
  • Мазец, В.Г. Некаторыя аспекты нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ў Беларусі ў канцы 1917 – 1918 гг. / В.Г. Мазец // Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці: зб. арт. / уклад. С. А. Траццяк; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 222 с. – С. 128–140.

  Энцыклапедычныя артыкулы:

  • Мазец В.Г. Белоруссизация / В. Г. Мазец // Российская Историческая Энциклопедия. – Т.2. – М.: ОлмаМедиа Групп, 2015. – С. 459–460.
  • Мазец В.Г. Белорусская партия социалистов-революционеров / В. Г. Мазец // Российская Историческая Энциклопедия. – Т.2. – М.: ОлмаМедиа Групп, 2015. – С. 461.
  • Мазец В.Г. Белорусская партия социалистов-федералистов / В. Г. Мазец // Российская Историческая Энциклопедия. – Т.2. – М.: ОлмаМедиа Групп, 2015. – С. 461–462.
  • Мазец В.Г. Белорусская социал-демократическая партия / В. Г. Мазец // Российская Историческая Энциклопедия. – Т.2. – М.: ОлмаМедиа Групп, 2015. – С. 459–460.