Конференции 2022 г.


+Международная научно-практическая конференция
«Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2021 году»
г. Борисов, 18 мая | г. Минск, 19–20 мая 2022 г.
Нацыянальная акадэмія
навук Беларусі
Інстытут гісторыі
НАН Беларусі
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Вынікі археалагічных даследаванняў
на тэрыторыі Беларусі ў 2021 годзе»


Асноўныя напрамкі працы канферэнцыі:
1) археалагічныя даследаванні помнікаў першабытнай эпохі;
2) археалагічныя даследаванні помнікаў сярэдневякоў, Новага часу і Навейшага часу;
3) выратавальныя археалагічныя даследаванні ў зонах земляных і будаўнічых работ, інвентарызацыя помнікаў археалогіі;
4) пытанні методыкі правядзення палявых і камеральных археалагічных даследаванняў.

Тэрмін правядзення канферэнцыі: 18—20 мая 2022 г.
Месца правядзення канферэнцыі:

 • 18 мая 2022 г., г. Мінск, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, г. Барысаў, ДУ «Барысаўскі дзяржаўны аб’яднаны музей». Пасяджэнні (пленарнае і секцыйныя).
 • 18—20 мая 2022 г. (секцыйныя і паседжанні падвядзенне вынікаў) — г. Мінск, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.


Рэгламент: выступленні на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях — да 15 хвілін.
Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, украінская.
Тэрмін падачы заяўкі ў аргкамітэт: да 1 мая 2022 г. У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку, вучоная ступень, званне, месца працы, працоўны тэлефон, хатні адрас, хатні тэлефон, e-mail.

 • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны ў зборніку навуковых дакладаў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі (раздзел “Палявыя даследаванні”).
 • Трымальнікам дазволаў на права правядзення археалагічных даследаванняў прадстаўленне матэрыялаў у рэдкалегію // МАБ абавязкова!
 • Афармленне артыкулаў у адпаведнасці з правіламі.
 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікавання.
 • Аплата праезду, харчаванне і пражыванне за кошт камандзіруючых арганізацый.

 • Кантакты: 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Цэнтр археалогіі Беларусі.

  Кошман Вадзім Іванавіч | +375(17)379-90-91 | vadzim_archeo@tut.by
  Плавінскі Мікалай Аляксандравіч | +375(17)378-28-54 | plavinsky_arc@mail.ru
  Вайцяховiч Андрэй Вячаслававiч | +375(17)378-90-93 | voitehowich@tut.by


  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +VI-я Международная научно-практическая конференция
  «Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии»
  г. Витебск, 19–20 мая 2022 г.
  Витебский государственный
  университет имени П.М. Машерова
  Институт истории Национальной
  академии наук Беларуси
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  VI-й международной научно-практической конференции
  «Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии»


  Проблемное поле конференции:
  1. Теоретические аспекты международных отношений, внешней политики и дипломатии. Источники и историография международных отношений, внешней политики и дипломатии.
  2. Международные отношения и дипломатия в эпоху древности и средневековья.
  3. Становление и функционирование Вестфальской системы международных отношений (1648—1789 гг.). Дипломатия периода Великой французской буржуазной революции и наполеоновских войн (1789—1815 гг.).
  4. Становление и функционирование Венской системы международных отношений (1815—1914 гг.). Дипломатия периода Первой мировой войны (1914—1918 гг.).
  5. Становление, функционирование и крах Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (1918—1939 гг.).
  6. Дипломатия периода Второй мировой войны (1939—1945 гг.).
  7. Становление и функционирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Дипломатия периода Холодной войны (1945—1991 гг.).
  8. Современная система международных отношений. Конфликты и кризисы конца ХХ — первой четверти XXI в.
  9. «Мягкая сила» и историческая политика в международных отношениях.

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
  Время проведения конференции: 19—20 мая 2022 г.
  Планируемое место проведения конференции: Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова» (г. Витебск, Республика Беларусь)

  Для участия в конференциинеобходимо до 18 апреля 2022 г. пройти регистрацию по ссылке conf.vsu.by При регистрации необходимо прикрепить (в форме вложения) заявку участника и материалы доклада. ВАЖНО продублировать заявку и текст на электронную почту Int.Relat.2022@gmail.com Форма заявки: • фамилия, имя, отчество; • ученая степень, звание; • место работы, должность; • e-mail; • тема доклада; • направление; • необходимо ли использование технических средств; • форма участия (очная, дистанционная).

  Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия — право редактирования докладов, включаемых в сборник материалов конференции.
  • Материалы, не удовлетворяющие научной направленности конференции, оформленные с нарушением требований и отправленные позже установленного срока, а также не прошедшие процедуру проверки через систему «Антиплагиат» к рассмотрению не принимаются и обратно не высылаются.
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия — право редактирования докладов, включаемых в сборник
  • Публикация материалов студентов и магистрантов возможна только в соавторстве с научными руководителями.
  • Персональные приглашения и ссылка подключения к конференции Zoom для дистанционного участия будут высланы в начале мая 2022 г.
  • Электронный вариант сборника материалов и опубликованные статьи будут размещены в репозитории ВГУ имени П. М. Машерова, включены в наукометрическую базу РИНЦ и доступны в сети Интернет.
  • Рассылку сборника материалов конференции Оргкомитет не осуществляет.
  • Проезд, проживание и питание за свой счет или направляющей стороны. Проезд по маршруту Минск — Витебк — Минск планируется осуществить организаторами конференции.


  ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
  Тексты докладов представляются в электронном виде в редакторе MS Word для Windows (формат rtf). Объем текста — до 5 полных страниц через 1 межстрочный интервал на листе формата А4. Поля — 30 мм со всех сторон. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль — 14 пт. Абзац — 1,25 см.
  Список использованных источников и литературы оформляется после основного текста в соответствии с ГОСТ 7.1 в алфавитном порядке, библиографическое описание — в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [8, с. 215].

  Координатор: к.и.н., доцент Косов Александр Петрович
  (тел. моб. МТС: +375 29 708 83 69).
  Int.Relat.2022@gmail.com

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +Международная научно-практическая конференция
  «Деревянный век. Актуальные вопросы изучения, сохранения и презентации объектов археологического наследия», посвященная 40-летию со дня открытия Археологического музея «Берестье»
  г. Брест, 1–3 июня 2022 г.
  Інстытут гісторыі
  НАН Беларусі
  Брэсцкі абласны
  краязнаўчы музей
  Інстытут археалогіі імя
  А. Х. Халікава Акадэміі
  навук Рэспублікі Татарстан
  Нацыянальны парк
  «Белавежская пушча»
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыяй
  «Драўлянае стагоддзе. Актуальныя пытанні вывучэння, захавання і прэзентацыі аб’ектаў археалагічнай спадчыны», прысвечаная 40-годдзю са дня адкрыцця Археалагічнага музея «Бярэсце»


  Час правядзення канферэнцыі: 1—3 чэрвеня 2022 г.
  Месца правядзення: г. Брэст, УК «Брэсцкі абласны краязнаўчы музей», Дзяржаўная прыродаахоўная ўстанова «Нацыянальны парк «Белавежская пушча»

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  • Вывучэнне і захаванне археалагічнай спадчыны Беларусі: кансервацыя, рэстаўрацыя, музеефікацыя. Актуальныя праблемы і перспектывы;
  • Археалагічныя аб’екты з дрэва: пытанні вывучэння, методыкі палявых даследаванняў, кансервацыі. Гісторыя і сучаснасць (да 110-годдзя з дня нараджэння В.Я. Віхрова);
  • Актуальныя праблемы археалагічных даследаванняў матэрыяльнай і духоўнай культуры Беларусі ў першабытны перыяд, эпоху Сярэднявечча і Новага часу;
  • Узаемадзеянне музеяў, акадэмічных інстытутаў, ВНУ, навукова-даследчых цэнтраў па пытаннях захавання археалагічнай спадчыны;
  • Тэарэтычныя і практычныя пытанні выкарыстання археалагічнай спадчыны ў турыстычнай сферы.

  Падчас работы канферэнцыі плануецца правядзенне экскурсій па экспазіцыі археалагічнага музея «Бярэсце» і прылеглай тэрыторыі (г. Брэст), азнаямленне з экспазіцыяй музея «Камянецкая вежа» і Археалагічнага музея пад адкрытым небам у Белавежскай пушчы (г. Камянец, аг. Камянюкі, Камянецкі раён Брэсцкай вобласці).

  Рабочыя мовы: беларуская, руская, украінская, польская, англійская.
  Форма ўдзелу: вочная, завочная (постэры, on-line удзел).
  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 1 мая 2022 года на e-mail: tatiana_stolz@mail.ru (згодна узору).

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікацыі. Запрашэнні для ўдзельнікаў канферэнцыі будуць дасланы да 10 мая 2022 г.
 • Аплата выдаткаў удзельнікаў канферэнцыі — за кошт камандзіруючага боку. Арганізатарамі прадугледжваецца праезд удзельнікаў па маршруце Мінск — Брэст — Мінск.
 • Даклады, прысвечаныя пытанням археалогіі, плануюцца да друку ў зборніке навуковых прац «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» (правілы). Даклады, якія закранаюць пытанні краязнаўства, музеялогіі і рэстаўрацыі, могут быць апублікаваны ў зборніке матэрыялаў канферэнцыі «Музейныя здабыткі» (УК «Брэсцкі абласны краязнаўчы музей»).

 • Кантакты: 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, тэл./факс: +375(17)379-18-34.
  Каардынатары:

  Няклюдава Таццяна Анатольеўна | +375(17)378-28-54 | tatiana_stolz@mail.ru
  Кошман Вадзім Іванавіч | +375(17)379-90-91 | vadzim_archeo@tut.by
  Плавінскі Мікалай Аляксандравіч | +375(17)378-28-54 | plavinsky_arc@mail.ru


  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Международная научная конференция
  «1030-летие Православной Церкви в Беларуси: история и современность»
  г. Минск, 9 июня 2022 г.
  Белорусская Православная
  Церковь
  Национальная академия
  наук Беларуси
  Минская духовная академия
  Институт истории НАН Беларуси
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научной конференции
  «1030-летие Православной Церкви в Беларуси:
  история и современность»

  Проведение конференции приурочено к 1030-летию образования православной Полоцкой епархии (992 г.), ставшей первым центром распространения христианского просвещения и культуры на территории современной Беларуси. Принятие христианства византийской традиции обусловило цивилизационный выбор и вектор исторического развития восточнославянских народов. Данное обстоятельство подлежит осмыслению и актуализации в год исторической памяти, ориентированный на формирование объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранение и укрепление единства белорусского народа.

  Проблемное поле конференции:
  1. История распространения и утверждения христианства на белорусских землях в Х—XIII вв.
  2. Православная Церковь на белорусских землях в период Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой (XIII—XVIII ст.)
  3. Православие на белорусских землях в период Российской империи (кон. XVIII — нач. ХХ ст.)
  4. Православная Церковь на территории Беларуси в ХХ — нач. XXI вв.
  5. Церковно-государственные отношения в Республике Беларусь: основные тенденици и пути развития
  6. Православие и культура
  7. Наука и религия в жизни современного белорусского общества
  8. Духовно-нравственные традиции Православия и современное образование.

  Участие в конференции и публикации
  Приглашаются ученые, священнослужители, преподаватели, работники органов государственной власти и управления, общественные деятели, аспиранты, магистранты, студенты.
  Для участия в конференции необходимо в срок до 29 мая 2022 г. прислать заявку в форме электронного письма на адрес: Conference.1030@yandex.by. В теме электронного письма следует указать «Конференция. 1030-летие Православия в Беларуси».
  Заявка подается в виде электронного файла в формате Microsoft Word 97—2013, содержащего паспорт заявки и краткую аннотацию доклада. Паспорт заявки размещается в начале первой страницы файла по прилагаемой форме (с примером заполнения) (docx).

  По итогам конференции планируется издание сборника статей.
  Материалы принимаются до 1 сентября 2022 г.

  Требования к оформлению:
  Справа строчными буквами, набранными полужирным курсивом, записывается фамилия и инициалы, в скобках город, страна.
  По центру прописными буквами, набранными полужирным шрифтом, — название доклада. Через пробел — текст с абзацным отступом и выравниванием справа и слева.
  Список источников приводится в конце текста под заголовком «Литература и источники» и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 / СТБ 7.208-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на источник указываются в тексте в квадратных скобках: номер источника и номер страницы (например, [10, с. 795]); нумерация в порядке цитирования. Не допускается использование автоматических (подстрочных или концевых) сносок.
  Объем текста статьи не должен превышать 15 000 печатных знаков, включая пробелы. Используется шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, все поля — 20 мм.
  Редакция оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, может по своему усмотрению внести в текст редакторские правки или сокращения без искажения авторской позиции и логики аргументации.

  Оргкомитет не принимает к рассмотрению заявки:

  • содержащие неполные сведения об авторах;
  • не имеющие научности, т. е. не отвечающие логическим, стилистическим, библиографическим критериям, предъявляемым к тексту, публикуемому в научном издании (включая публицистические, полемические тексты без научного аппарата);
  • не соответствующие требованиям ГОСТ по оформлению печатной работы, а также заметно превышающие заданный объем;
  • не соответствующие тематике проблемного поля конференции;
  • оскорбительные в отношении нравственных, национальных, религиозных чувств читателей; содержащие необоснованные выпады в адрес государств, этносов, конфессий.


  Оргкомитет не оплачивает проезд и проживание участников.

  Дополнительную информацию можно получить по электронной почте: Conference.1030@yandex.by

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +Международная научно-практическая конференция
  «Актуальные направления исследований современной антропологии»
  г. Минск, 28–30 июня 2022 г.
  Национальная академия
  наук Беларуси
  Институт истории Национальной
  академии наук Беларуси
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научно-практической конференции
  «Актуальные направления исследований современной антропологии»


  Сроки проведения конференции: 28—30 июня 2022 г.
  Место проведения конференции: Институт истории НАН Беларуси.

  Основные направления работы конференции:
  1. Историческая антропология: междисциплинарные аспекты палеоантропологических исследований и расширение возможностей анализа
  2. Историческая память: жизнь и деятельность ученых, внесших вклад в развитие антропологической науки
  3. Биологическая и социокультурная антропология: адаптационные механизмы в условиях динамично развивающейся информационной среды
  4. Современная спортивная антропология — достижения и перспективы

  В рамках конференции будет проведен круглый стол для молодых ученых «Современная антропология». Желающие принять участие в данном мероприятии просим указать это в заявке.

  Регламент: выступления на пленарном заседании — до 20 минут, на секционных заседаниях — до 10 минут.
  Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
  Срок подачи заявок в оргкомитет: до 15 мая 2022 г. В заявке на участие в конференции сообщается название доклада и сведения об авторах — имя, фамилия, отчество, научная степень, звание, место работы, должность, контактные адреса, телефоны, e-mail, информация о необходимости обеспечения мультимедийной техникой.

  Материалы конференции: после прохождения рецензирования могут быть опубликованы в ежегодном сборнике научных статей «Актуальные вопросы антропологии».

  Статья предоставляется на русском, белорусском или английском языке; в электронном варианте (*.doc или *.rtf) и в двух экземплярах на бумаге. Статью оформлять согласно следующим правилам: объем — не менее 14 тыс. печ. знаков и не превышать 10 стр., шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 14 (для русского или белорусского и английского резюме, ключевых слов, названий рисунков, таблиц и самих таблиц — размер шрифта — 12), интервал — одинарный. Отступ абзаца — 1 см. Поля: верхнее — 2, нижнее — 2, левое — 2, правое — 2. Резюме объемом 250—300 слов с подразделами (Введение с указанием цели исследования, Материалы и методы, Результаты, Заключение) в начале текста — на русском (белорусском) языке, в конце текста — на английском. Ключевые слова — после резюме. Структура текста включает следующие подразделы: Введение, Материалы и методы, Результаты и их обсуждение, Заключение, Литература. Список литературных источников формируется по алфавиту и нумеруется, ссылки по тексту даются в виде номеров в квадратных скобках. Рисунки и др. графические объекты — только черно-белые (с градацией серого) — обязательно должны быть включены в файл статьи (формат *.tif, 600 dpi). В статье следует указать УДК.

  Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для публикации. Статьи в бумажном и электронном виде предоставляются авторами во время работы конференции или присылаются позже (срок подачи статьи — до 1 октября 2022 г.).
  Оплата проезда, питания и проживания за счет командирующих организаций.

  Адрес оргкомитета: 220072 Беларусь, Минск, ул. Академическая 1, Институт истории НАН Беларуси, отдел антропологии, каб. 213. Тел.: +375-17-379-27-96, факс: +375-17-379-18-34. E-mail: belantrop@tut.by.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +Научно-практическая конференция
  «Сенненский край: историко-культурное наследие региона»
  г. Сенно, 1–2 июля 2022 г.
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  Сенненскі раёны
  выканаўчы камітэт
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Сенненскі край: гісторыка-культурная спадчына рэгіёну»


  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Гісторыя і культура Сенненшчыны.
  — Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Сенненшчыны.
  — Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна.
  — Ваенныя падзеі на тэрыторыі Сенненскага раёна.
  — Пытанні мемарыялізацыі гістарычнай памяці.
  — Турыстычны і краязнаўчы патэнцыял Сенненскага краю.
  — Яны нарадзіліся на Сенненшчыне: З.І. Азгур, А.С. Вялюгін, А.К. Гаравец,
  З.І. Канапелька, П.М. Машэраў і інш.
  — Звязаны лёсам з Сенненшчынай: К.С. Заслонаў, У.Е. Лабанок, Д.Ф. Прышчэпаў,
  Е.Р. Раманаў, Янка Купала і інш.

  Мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
  Час правядзення: 1—2 ліпеня 2022 г.
  Месца правядзення: г. Сянно.

  Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна не пазней за 10 чэрвеня 2022 г. накіраваць на электронны адрас аргкамітэта a.baranouski@history.by тэкст даклада, а таксама заяўку з указаннем наступных звестак: • прозвішча, імя, імя па бацьку; • вучоная ступень, званне (пры наяўнасці); • месца работы, пасада; • тэлефон з указаннем кода горада; • e-mail; • тэма даклада; • форма ўдзелу (вочная ці завочная).

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя;
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак для ўдзелу ў канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі;
  • Трансфер па маршруце Мінск-Сянно-Мінск будзе ажыццяўляецца арганізатарамі канферэнцыі;
  • Пражыванне і харчаванне за кошт прымаючага боку.


  Патрабаванні да афармлення дакладаў:
  Электронны варыянт не больш за 40 000 знакаў. Першы радок — імя і прозвішча, горад. Другі радок — назва даклада. Асноўны тэкст Times New Roman, 14 кегль, палутарны міжрадковы інтэрвал. Абзацны водступ — 1,25 см. Спасылкі на кожнай старонцы, нумарацыя спасылак скразная. Тып файла — doc ці rtf (Microsoft Word).

  Каардынатар: Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч — навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэлефон: +375 (17) 379-16-10. Е-mail: a.baranouski@history.by

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Научно-практическая конференция,
  приуроченная к 770-летию основания города Слонима
  «Историко-культурное наследие Слонимщины: взгляд в прошлое»
  г. Слоним, 12 августа 2022 г.
  Институт истории Национальной
  академии наук Беларуси
  Слонимский районный
  исполнительный комитет
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Научно-практической конференции
  «Историко-культурное наследие Слонимщины: взгляд в прошлое»
  ,
  приуроченная к 770-летию основания города Слонима


  Проблемное поле конференции:
  — Слонимщина в свете археологических источников;
  — Слоним и Слонимский повет в составе Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой;
  — Слонимщина в конце XVIII — начале ХХ вв.;
  — Слонимщина в межвоенный период 1921—1939 гг.;
  — Слоним и Слонимский район в период Второй мировой войны и послевоенного восстановления;
  — Слоним во второй половине ХХ — начале ХХІ вв.;
  — Историография и источниковедение истории Слонимщины;
  — Материальная и духовная культура региона;
  — Выдающиеся уроженцы Слонимщины.

  Время проведения конференции: 12 августа 2022 г.
  Планируемое место проведения конференции: г. Слоним, Гродненской области.

  Заявки на участие в конференции принимаются до 6 июля 2022 г. по электронной почте dauhach@gmail.com. В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail.

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.

  Обратите внимание, что:

  • Тексты в оргкомитет присылаются до 30 сентября 2022 г.;
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации;
  • Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 25 июля 2022 г.;
  • Материалы конференции будут опубликованы.


  Требования к текстам:
  Электронный вариант текста объемом не более 40 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания опускаются.

  Контакты:
  220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. 378-14-09, факс (+375 17) 379-18-34. Довнар Александр Борисович Е-mail: dounar_zagor@mail.ru; Долгач Татьяна Валентиновна Е-mail: dauhach@gmail.com

  Для ознакомления: Полное информационное письмо конференции (pdf)

  +Международная научная конференция
  «Минск и минчане: десять веков истории (к 955-летию города)»
  г. Минск, 9–10 сентября 2022 г.
  Национальная академия
  наук Беларуси
  Институт истории Национальной
  академии наук Беларуси

  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научной конференции
  «Минск и минчане: десять веков истории (к 955-летию города)»

  Планируемое поле конференции:
  — Менск древний (XI–XIII вв.);
  — в составе Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой;
  — центр губернии Российской империи;
  — город в вихрях войн и революций;
  — Минск — столица Советской Беларуси и Республики Беларусь;
  — знаменитые минчане;
  — туристический потенциал столицы Беларуси.

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
  Время проведения: 9–10 сентября 2022 г.
  Место проведения: г. Минск, Национальная академия наук Беларуси.

  Заявки на участие в конференции принимаются до 5 августа 2022 г. по электронной почте rogneda_o@mail.ru В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, контактный телефон, e-mail. Студентам, магистрантам и аспирантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя. Иностранных участников просим сообщить о необходимости получения визовой поддержки.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
  • Подтверждение об участии в конференции будут высланы до 15 августа 2022 г.
  • Командировочные расходы за счет командирующей стороны.


  Материалы конференции будут опубликованы.

  Требования к текстам докладов: до 1 ноября 2022 г. в оргкомитет представляется электронный вариант объемом не более 30 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация на каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания не указываются.

  Контакты: Рогнеда Анатольевна Олехнович, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. (+375 17) 378-14-09, факс (+375 17) 379-18-34, е-mail: rogneda_o@mail.ru

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)
  +Научно-практическая конференция
  «Беларусь, Смолевичский край и Эдвард Вайнилович»
  г. Смолевичи, 7 октября 2022 г.
  Інстытут гісторыі
  Нацыянальнай акадэміі
  навук Беларусі
  Міжнародны дзяржаўны
  экалагічны інстытут імя
  А.Д. Сахарава БДУ
  Рыма-Каталіцкі
  Касцёл у Беларусі
  Смалявіцкі раённы
  выканаўчы камітэт
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Беларусь, Смалявіцкі край і Эдвард Вайніловіч»

  Навуковы форум працягвае серыю навукова-практычных канферэнцый, прысвечаных асобе вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча (1847—1928), і будзе звязана з гісторыяй Смалявіцкага краю.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Гісторыя горада Смалявічы і Смалявіцкага краю.
  — Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну.
  — Матэрыяльная і духоўна-культурная спадчына краю.
  — Славутыя імёны Смалявіччыны.
  — Эдвард Вайніловіч (1847—1928): асноўныя моманты біяграфіі.
  — Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ — першай трэці ХХ ст.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, англійская.
  Час правядзення канферэнцыі: 7 кастрычніка 2022 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Смалявічы, Мінская вобласць.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 26 верасня 2022 г.
  па электроннай пошце: histbel1820@gmail.com

  ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
  1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада
  5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

  Кантакты: Аддзел гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 378-18-39, факс (+375 17) 379-18-34; е-mail: histbel1820@gmail.com

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
  • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


  Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:
  Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на е-mail: histbel1820@gmail.com. Першы радок — імя і прозвішча; Другі радок — назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал — 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя спасылак скразная.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Научно-практическая конференция
  «Беларусь, Островецкий край и Эдвард Вайнилович»
  г. Островец, 3-4 ноября 2022 г.
  Інстытут гісторыі
  Нацыянальнай акадэміі
  навук Беларусі
  Міжнародны дзяржаўны
  экалагічны інстытут імя
  А.Д. Сахарава БДУ
  Рыма-Каталіцкі
  Касцёл у Беларусі
  Астравецкі раённы
  выканаўчы камітэт
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Беларусь, Астравецкі край і Эдвард Вайніловіч»

  Навуковы форум працягвае серыю навукова-практычных канферэнцый, прысвечаных асобе вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча (1847—1928), і будзе звязана з гісторыяй Астравецкага краю, які мае багатую гісторыка-культурную спадчыну.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Гісторыя Астраўца і Астравецкага краю.
  — Эдвард Вайніловіч (1847—1928): асноўныя моманты біяграфіі.
  —Жыццёвы і творчы шлях славутага беларускага навукоўца Адама Іосіфавіча Мальдзіса.
  — Гісторыка-культурная і археалагічная спадчына Астравецкага краю і яе практычнае выкарыстанне.
  — Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ — першай трэці ХХ ст.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, англійская.
  Час правядзення канферэнцыі: 3-4 лістапада 2022 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Астравец Гродзенскай вобласці.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 17 кастрычніка 2022 г.
  па электроннай пошце: histbel1820@gmail.com

  ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
  1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада
  5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

  Кантакты: Аддзел гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 378-18-39, факс (+375 17) 379-18-34; е-mail: histbel1820@gmail.com

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
  • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


  Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:
  Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на е-mail: histbel1820@gmail.com. Першы радок — імя і прозвішча; Другі радок — назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал — 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя спасылак скразная.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)