Лишай Дмитрий Владимирович

Научный сотрудник отдела истории
Беларуси конца XVIII — начала ХХ веков
,
магистр исторических наук

Тел.раб.: (+375 17) 378-18-39
Е-mail: lishaiy-d96@yandex.ru

Родился 14 марта 1996 г. В 2017 г. окончил исторический факультет Белорусского государственного университета по специальности «История (отечественная и всеобщая)». В 2019 г. окончил магистратуру исторического факультета БГУ по специальности «Отечественная история». В 2022 г. окончил аспирантуру исторического факультета БГУ по специальности «Отечественная история».

Трудовая деятельность:
С августа 2021 г. работает на должности младшего научного сотрудника отдела истории Беларуси конца XVIII — начала ХХ в. ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси». С ноября 2022 г. — научный сотрудник отдела истории Беларуси конца XVIII — начала ХХ в. ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси».

Сфера научных интересов:
Общественно-политическая и культурная жизнь Беларуси во второй половине ХІХ — начале ХХ в.

Публикации:

 • Лішай, Д.У. Роля Мінскай губерні ў стратэгічным плане Зыгмунта Серакоўскага / Д.У. Лішай // Сборник работ 73-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 16—25 мая 2016, Минск. В 3 ч. Ч.1 / БГУ, Гл. управление науки; отв. за выпуск С.Г. Берлинская. — Минск: БГУ, 2016. — С. 475—478.
 • Лішай, Д.У. Паўстанне 1863—1864 гг. у Пінскім павеце / Д.У. Лішай // Сборник работ 74-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 15—24 мая 2017, Минск. В 3 ч. Ч.3 / БГУ, Гл. управление науки; отв. за выпуск С.Г. Берлинская. — Минск: БГУ, 2017. — С. 370—373.
 • Лішай, Д.У. Праблема самаідэнтыфікацыі дваран Мінскай губерні ў 1862—1863 гг. / Д.У. Лішай // Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2019. — С. 124—127.
 • Лішай, Д.У. Прысутнасць «нядобранадзейных» асоб на тэрыторыі Віцебскай губерні ў 1862 г. / Д.У. Лішай // Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, г. Глыбокае, 25 верас. 2020 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд.кал. : А.А. Каваленя (навук.рэд.).[і інш.]; У.С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск : ІВЦ «Мінфіна», 2020. — С. 240—245.
 • Лішай, Д.У. Выкарыстанне беларускага друкаванага слова ў агітацыйных мэтах падчас маніфестацыйнага перыяду 1861—1862 гг. / Д.У.Лішай // Здабыткі : дакументальныя помнікі Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі : Т.А. Сапега, А.А. Суша, К.В. Суша. — Мінск, 2021. — Вып. 24. — С. 80—89.
 • Лішай, Д. У. Дзейнасць актывістаў польскага грамадска-палітычнага руху на тэрыторыі Беластоцкага і Сакольскага паветаў Гродзенскай губерні ў 1908—1910 гг./ Д. У. Лішай // Беларусь, Свіслацкі край і Эдвард Вайніловіч: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, г. Свіслач, 13—14 жніўня 2021 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі [і інш.]; рэд. кал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]; У. С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск: ІВЦ «Мінфіна», 2021. — С. 396—407.
 • Лишай, Д.У. Политика российских властей в отношении общественных протестов на территории Минской губернии в 1861—1862 гг. / Д.У. Лишай // Научные труды Республиканского института высшей школы. — 2021. — Вып. 21, ч. 1. — С. 301—308.
 • Лішай, Д. У. Справа групы «Лясныя браты» падчас маніфестацыйнага перыяду 1861—1862 гг. (па матэрыялах НГАБ) / Д. У. Лішай // «Долгий XІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: тезисы выступлений участников V-ой Международной научной конференции, Минск, 9 декабря 2021 г. / сост.: С.Ф. Шимукович. — Минск: РИВШ, 2021. — С. 31—32.
 • Лішай, Д. У. Праблемы і перспектывы даследавання маніфестацыйнага перыяду 1861—1862 гг. у сучаснай беларускай гістарыяграфіі / Д. У. Лішай // Пічэтаўскія чытанні — 2021: 100 гадоў БДУ — першаму ўніверсітэту Беларусі : матэрыялы міжнар. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 27—28 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Д. Кароль (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі. — Мінск : БДУ, 2021. — С. 474—480.
 • Лішай, Д. Настаўніцкі гурток Польскага спартыўна-гімнастычнага таварыства «Сокал» у г. Мінску ў 1909 г. / Д. Лішай // V Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы» (г. Мінск, 21—22 красавіка 2022 г.); пад. рэд. Т. Даўгач [і інш.]. — Мінск, 2022. — С. 85—89.
 • Лішай, Д. У. «Да пытання пра існаванне антыўрадавых арганізацый на тэрыторыі Мінскай губерні ў 1861—1862 гг. (на прыкладзе групы «Лясныя браты»)» / Д. У. Лішай // «Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории : сб. науч. тр. Вып. 6 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2022. — С. 252—260.
 • Лішай, Д. У. Дзейнасць Капыльскага аддзела Нясвіжскага польскага таварыства «Асвята» ў 1907—1910 гг. / Д. У. Лишай // Вышэйшая школа. — 2022 — №3. — С. 50—53.
 • Лішай, Д. У. Дзейнасць тайных польскіх саюзаў Ружа на тэрыторыі Мінскай губерні ў 1912 г. / Д. У. Лішай // Научные труды Республиканского института высшей школы. — 2022 — Вып. 22, ч. 1. — С. 322—329.
 • Лішай, Д. Прыклады выкарыстання польскамоўных адозваў на тэрыторыі беларускіх губерняў у 1861—1862 гг. / Д. Лішай // Рыжскі мірны дагавор 1921 г. у лёсах народаў Усходняй і Цэнтральнай Еўропы : матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 26 сак. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2022. — С. 205—210.