Медведев Александр Михайлович

старший научный сотрудник
отдела археологии первобытного общества,
кандидат исторических наук, доцент

Тэл.: (+375 17) 379-95-91;
e-mail: amedved@tut.by

Нарадзіўся 7 лютага 1960 года. Скончыў БДУ у 1984 г. Навучаўся ў аспірантуры пры Інстытуце археалогіі АН СССР (1987–1990 гг.). У 1991 г. абараніў дысертацыю кандыдата гісторычных навук (спецыяльнасць 07.00.06 – археалогія) па тэме «Беларускае Панямонне ў раннім жалезным веку (1 тыс. да н.э. – 5 ст.н.э.)» (навуковы кіраўнік — В.В. Сядоў). У 2001 г. – прысвоена вучонае званне дацэнт.

Працоўная дзейнасць:
Працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі з 1980 г. Праводзіў раскопкі помнікаў жалезнага веку і сярэднявечча. Выконвае працы па гаспадарчых дамовах. У 2006—2013 гг. — знаходзіўся на пасадзе загадчыка аддзела; 2013—2016 гг. — загадчык аддзела першабытнай археалогіі, 2016—2019 гг. — загадчык аддзела археалогii першабытнага грамадства, з 10 чэрвеня 2019 г. — старшы навуковы супрацоўнік таго ж аддзела.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Даследуе праблемы паходжання беларускага этнасу, этнакультурныя працэсы ў жалезным веку і раннім сярэднявеччы.

Публікацыі
Аўтар 85 навуковых выданняў (у тым ліку 3 манаграфіі, 7 раздзелаў у каллектыўных працах):

 • К вопросу о происхождении культуры восточнолитовских курганов / Медведев А.М. // Хозяйство и культура доклассовых и раннекласовых обществ. ТД ІІІ конф. молод. ученых ИА АН СССР. М., 1986. С. 100–101.
 • К вопросу об участии ятвягов в формировании культуры восточнолитовских курганов / Медведев А.М.// Vakarų baltų archeologija ir istorija. Klaipeda, 1989. – P. 55–59
 • Белорусское Понеманье в раннем железном веке (І тысячелетии до н.э. — 5 в.н.э.): Автореф. дисс… канд. истор. наук. – М., 1991.— 19 с.
 • Поселения культуры штрихованной керамики Беларуского Понеманья в І—V вв. н.э. / Медведев А.М. // ТД конференции “Поселения Прибаптики с древнеших времен до XIV века”. – Vilnius, 1992. – C. 57—61
 • Селище на берегу оз. Свирь (к вопросу о происхождении кульутры восточнолитовских курганов) / Зверуго Я.Г., Медведев А.М.// Vakaru baltu istorija ir kultura. Klaipeda, 1992. – Т. I. – P. 35—45
 • К вопросу о взаимоотношениях западных балтов и носителей культуры штрихованной керамики в І тыс. н.э. / Медведев А.М. // Насельніцтва Беларусі і сумежных тэрыторый у эпоху жалеза. ТД канф. — Мн., 1992. – С. 81—83.
 • Кераміка гарадзішча Гарані / Зверуго Я.Г., Медведев, А.М. // Гістарычна-археалагічны зборнік. Памяці М.А. Ткачова. Мн., 1993. Ч. 1. С. 94–116.
 • Аб часе прыходу славян на тэрыторыю Беларусі (да пастаноўкі праблемы) // Усебеларуская канферэнцыя гісторыкаў. ТД. – Мн., 1993. – С. 14–17.
 • Храналогія помнікаў культуры штрыхаванай керамікі ў І—V стст. н.э. (па матэрыялах Беларускага Панямоння). // Час, помнікі, людзі. Памяці рэпрэсаваных археолагаў. – Мн., 1993. – С. 86—89.
 • Археалогія і нумізматыка Беларусі. Мн.: БСЭ, 1993. С. 339
 • Археалогія і нумізматыка Беларусі. Мн.: БСЭ, 1993. С. 340
 • Насельніцтва Беларусі ў жалезным веку (VIII ст. да н.э. — VIII ст. н.э.) // Беларускі гістарычны агляд. – Мн., 1994. – Т. 1, сш. 1. – С. 15–37.
 • О хронологии памятников штрихованной керамики в I—V вв. н.э. (по материалам Понеманья) / Медведев А.М. // Barbaricum. Warszawa, 1994. – T. 3. – S. 21—32/
 • Паселішча на беразе возера Свір / Звяруга Я.Г., Мядзведзеў А.М.// Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мн., 1994. – № 3. – С. 27–37.
 • Поселения культуры штрихованной керамики Беларуси (Некоторые экономические и социальные аспекты в расселении) / Медведев А.М. // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мн., 1994. – № 3. – С. 74—102.
 • Вывучэнне помнікаў культуры штрыхаванай керамікі ў Беларускім Панямонні // Весці АНБ, серыя гуманітарных навук. – Мн., 1994. – № 1. – С. 124—125
 • Хозяйственные занятия населения культуры штрихованной керамики / Медведев А.М. // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мн., 1994. – № 5. – С. 238—254.
 • Пахавальныя помнікі тыпу Начы ў I—V ст.ст. н.э. (па даследаваннях В.А.Шукевіча) // Славутыя людзі Воранаўшчыны. – Гродна-Нача, 1994. – С. 10—13.
 • Бібліяграфічны паказальнік прац В.А. Шукевіча (1852—1919 гг.) // Славутыя людзі Воранаўшчыны. – Гродна-Нача, 1994. – С. 46—50
 • Гарадзішча // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мн.: БелСЭ, 1994. – Т. 2. Беліцк — Гімн. – С. 473–474.
 • Аб часе прыходу славян на тэрыторыю Беларусі (да пастаноўкі праблемы) // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь. – Мн., 1994. – Ч. 1. – С. 19–24.
 • Раскопки городища в Белыничском районе / Медведев А.М. // Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя. – Магілёў, 1995. – Ч. І. (Археалогія). – С. 110—120.
 • Обзор научной археологической жизни в Белоруссии (1991—1994 гг.) / Медведев А.М. // Российская археология. – М., 1995. – № 4. – С. 212–216.
 • К вопросу о северной границе позднезарубинецкой и киевской культур в Верхнем Поднепровье / Медведев А.М. // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мн., 1995. – № 7. – С. 162–171.
 • Посоховидные булавки / Медведев А.М. // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мн., 1995. –№ 7. – С. 173–201.
 • К вопросу о появлении ятвягов на территории Литвы и Беларуси / Медведев А.М. // Suduvos preihistorija ir istorija. – Mariampole, 1995. – P. 9–10.
 • Беларуское Понеманье в раннем железном веке (І тысячелетие до н.э. — 5 в.н.э.). / Медведев А.М. – Мн., 1996. – 200с.
 • Культурныя сувязі насельніцтва Беларусі ў жалезным веку / Мядзведзеў А.М. // Беларусь ў сістэме трансеўрапейскіх сувязяў. ТД. – Мн., 1996. – С. 56–60.
 • Насельніцтва лясной паласы Ўсходняй Еўропы і падзеі Вялікага перасялення народаў (да пастаноўкі праблемы) // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мн., 1996. – № 10. – С. 12–20
 • О времени прихода славян на территорию Беларуси (характеристика источников) / Медведев А.М. // Тэзісы дакладаў і паведамленняў беларускай дэлегацыі на VI Міжнародным кангрэсе славянскай археалогіі. – Мн., 1996. – С. 57—59.
 • Аб храналогіі помнікаў культуры штрыхаванай керамікі ў І —V стст. н.э. (па матэрыялам Панямоння) / Мядзведзеў А.М. // З глыбі вякоў. Наш край. 1. Гістарычна-культуралагічны зборнік. – Мн.: Беларуская навука, 1996. – С. 50—67.
 • З глыбіні тысячагоддзяў / Мядзведзеў А.М. // Памяць. Навагрудскі раён. – Мн.: Беларусь, 1996. – С. 23—27.
 • Помнікі накшталт Начы ў Панямонні (да пытання пра культуру заходніх балтаў у другой палове І тыс. да н.э.) / Мядзведзеў А.М. // Гародзенскія запісы. Старонік гісторыі і культуры. – Гародня, 1996. – Вып. 2. – С. 23—27.
 • Культурныя сувязі насельніцтва Беларусі ў жалезным веку / Мядзведзеў А.М. // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мн., 1997. – № 11. – С. 21—27.
 • О времени прихода славян на территорию Белоруссии (характеристика источников) / Медведев А.М. // Труды IV Международного Конгресса славянской археологии. – М., 1997. – Т. 1. Проблемы славянской археологии. – С. 203—209.
 • Гістарычна-археалагічны зборнік. Мн., 1996. № 10. — 164 с. / Медведев А.М. // Беларусістыка. Рэфератыўны зборнік. № 29. Гуманітарныя і сацыяльныя навукі. Мн., 1997. С. 76—80
 • Гістарычна-археалагічны зборнік. Мн., 1997. № 11. — 168 с. /Беларусь у сістэме еўрапейскіх культурных сувязяў. / Медведев А.М. // Беларусістыка. Рэфератыўны зборнік. № 29. Гуманітарныя і сацыяльныя навукі. Мн., 1997. С. 80—83.
 • Беларуское Понеманье в раннем железном веке (І тысячелетие до н.э. — 5 в.н.э.). Мн., 1996. — 200с. , 96 рис., 3 прилож. / Медведев А.М. // Беларусістыка. Рэфератыўны зборнік. № 29. Гуманітарныя і сацыяльныя навукі. Мн., 1997. С. 93—97.
 • Кашчэлічы / Мядзведзеў А.М. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1997. Т. 4. Кадэты—Ляшчэня. С. 158—159.
 • Кельт / Мядзведзеў А.М. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1997. Т. 4. Кадэты—Ляшчэня. С. 161—162.
 • Да пытання аб паходжанні Беларусаў (па дадзеных археалогіі і мовазнаўства) / Мядзведзеў А.М. // Гістарычна-археалагічны зборнік. Мн., 1998. № 13. С. 10—15.
 • Влияние западаных балтов на население культуры штрихованной керамики (по материалам керамики) / Медведев А.М. // Ceramika zachodniobaltyjska od wczesnej epoki zelaza do poczatkiery nowozytnej. Materialy z konferencji — Bialystok, 14—16 maja 1997. – Bialystok, 1998. – S. 81—85
 • Дискуссия/ Медведев А.М. // Ceramika zachodniobaltyjska od wczesnej epoki zelaza do poczatkiery nowozytnej. Materialy z konferencji — Bialystok, 14—16 maja 1997. – Bialystok, 1998. – S. 118.
 • Гістарычна-археалагічны зборнік. № 12. — Мн, 1997. — 249 с., іл. / Мядзведзеў А.М. // Беларусістыка. Рэфератыўны зборнік. № 30. Гуманітарныя і сацыяльныя навукі. Мн., 1999. С. 167—171.
 • Гістарычна-археалагічны зборнік. № 13. — Мн, 1998. — 188 с., іл. / Мядзведзеў А.М. // Беларусістыка. Рэфератыўны зборнік. № 30. Гуманітарныя і сацыяльныя навукі. Мн., 1999. С. 171—175.
 • Старажытнасці Бабруйшчыны (Дубіцкая Н.М., Дучыц Л.У., Ільюцік А.У. і інш. Інт-гісторыі НАН Беларусі, Бабр. краязн. музей. Вып. 1. —Бабруйск, 1998 — 150 с., іл.; Старажытнасці Бабруйшчыны. Вып. 22 — Мінск, Бабруйск, 1998. — 115 с., іл. / Мядзведзеў А.М. // Беларусістыка. Рэфератыўны зборнік. № 30. Гуманітарныя і сацыяльныя навукі. Мн., 1999. С. 183–186.
 • Да пытання аб знікненні культуры штрыхаванай керамікі ў бассейне Віліі / Мядзведзеў А.М. // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мн., 1999. – № 14. – С. 36–47.
 • Кіеўская культура / Мядзведзеў А.М. // Археалогія Беларусі. – Т.2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча. – Мн.: Беларуская навука, 1999. – С. 290–298, мал. 85–90 — 16 стр.
 • Культура ўсходнелітоўскіх курганоў / Мядзведзеў А.М. // Археалогія Беларусі. – Т.2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча. – Мн.: Беларуская навука, 1999. – С. 384–391, мал. 130–134 — 13 стр.
 • Рэц. на.: Квятковская Алла В. Ятвяжские могильники Беларуси (конец XI—XVII вв.). Вильнюс, 1998. 327, ил., табл. / Мядзведзеў А.М. // Беларускі гістарычна агляд. Менск, 1999. Т. 6. Сш. 1-2 (10—11). С.303—314
 • Этнакультурная гісторыя насельніцтва Беларусі ў жалезным веку / Мядзведзеў А.М. // Гісторыя Беларусі. – Т. 1. Старажытная Беларусь. Ад першапачатковага засялення да сярэдзўны XIII ст. /НАН Беларусі, Ін-т гісторыі, Пад рэд. М. Чарняўскага, Г. Штыхава. – Мінск: ВП “Экаперспектыва”, 2000. – С. 99–106.
 • Гаспадарчыя заняткі ў жалезным веку / Мядзведзеў А.М. // Гісторыя Беларусі.Т. 1. Старажытная Беларусь. Ад першапачатковага засялення да сярэдзўны XIII ст. /НАН Беларусі, Ін-т гісторыі, Пад рэд. М. Чарняўскага, Г. Штыхава. – Мінск: ВП “Экаперспектыва”, 2000. – С. 106–114.
 • Зарубежное законодательство об хране памятников археологии / Медведев А.М. // Каштоўнасці мінуўшчыны. Мн.: Лекцыя, 2001. Вып. 4. Помнікі археалогіі: праблемы аховы і вывучэння. С. 31—36
 • Раскопкі гарадзішча каля в. Аношкі Нясвіжскага р-на/ Зайкоўскі Э.М., Мядзведзеў, А.М. //Да 70-годдзя з дня нараджэння П.Ф. Лысенка. – Матэрыялы па археалогіі Беларусі. –Мн., 2001. – № 3. – С. 63-77
 • Гарадзішча Карабанавічы // Да 70-годдзя з дня нараджэння П.Ф. Лысенка. – Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мн., 2001. – № 3. С. 78–101
 • Раскопки на городище Ратюнки в 2000 году / Медведев А.М. // Badania archeologiczne w Polsce Północno-wschodniej i na Zachodniej Białorusi w latach 2000-2001. Materiały konferencji, Białystok, 6-7 grudnia 2001 r. – Białystok, 2002. – S. 155–164: 7 ryc.
 • Раскопки на городище у г. Глубокое Витебской обл. в 2001 году / Медведев А.М. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2002. – № 5 – С. 102–109
 • Знаходка пальчатай фібулы ў Клецку / Пазднякоў В.С., Мядзведзеў А.М. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2002. — № 5 — С. 284–285
 • Микольское селище (исследования 1981—1982 гг.)/ Зверуго Я.Г., Медведев, А.М. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: ННАЦ імя Ф. Скарыны, 2003. — № 6 — С. 85–100
 • Раскопкі гарадзішча каля в. Краснае / Мядзведзеў А.М. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі: Навук. зб. / Ін-т гісторыі НАНБ. Навук. рэд. А.М. Мядзведзеў. — Мінск: ННАЦ імя Ф. Скарыны, 2003. — № 7 – С. 32–43
 • Селище Микольцы (исследования 1983 г.) /Зверуго Я.Г., Медведев А.М. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі: Навук. зб. / Ін-т гісторыі НАНБ. Навук. рэд. А.М. Мядзведзеў. — Мінск: ННАЦ імя Ф. Скарыны, 2003. — № 7 — С. 85–110.
 • Материалы т.н. позднезарубинецкой культуры в Белорусском Понеманье / Медведев А.М. // Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje. Materiały z konferencji, Białystok 23–24 września 2002 roku. – Białystok, 2004. – S. 115—121
 • Дискуссия / Медведев А.М. // Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje. Materiały z konferencji, Białystok 23–24 września 2002 roku. – Białystok, 2004. – S. 124
 • Старажытнасці жалезнага веку і сярэднявякоўя Воранаўскага раёна / Мядзведзеў А.М. // Памяць. Воранаўскі раён. Мн.: Беларусь, 2004. С. 43–47
 • Население Центральной и Восточной Беларуси в эпоху Великого переселения народов / Медведев А.М. // Восточная Европа в древности и средневековье. Докл. Междунар. конф., посв. 75-летию профессора Э.М. Загорульского и 30-летию кафедры археологии и спец. истор. дисциплин БГУ.- Мінск, 16 янв. 2004/ Научн. ред.. А.А. Егорейченко. — Мн.: БГУ, 2004 — С. 37–45
 • Старажытнасці жалезнага веку і сярэднявякоўя Смаргонскага раёна // Памяць. Смаргонскі раён. Мн.: Беларусь, 2004.
 • Да пытання аб паўднёвай мяжы днепра-дзвінскай культуры (па выніках даследаванняў апошніх гадоў) / Мядзведзеў А.М. // ГАЗ. Мн., 2005. № 19. С. 70–87
 • Селище Микольцы (материалы исследований 1986–1991 годов) / Медведев А.М. // Археалогія эпохі сярэднявякоўя. /Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мн., 2006. – Вып. 12. – С. 33–55
 • Могильники типа Начи (восточная группа западных балтов) в южной Литве и западной Беларуси во второй половине 1 тыс. до н.э.-1 тыс. н. э. (к предыстории древней Дейновы) / Медведев А.М. // З гісторыі краю і лёсаў людзей Воранаўшчыны. Мат-лы навуковай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі (г. п. Радунь, 11 снежня 2004 г.). – Ліда, 2006 – С. 38–45 (0,8 а.л.)
 • Раздел “Происхождение белорусов” С. 13–43 / Медведев А.М. // Беларусь: Народ. Государство. Время /Нац. акад. наук Беларуси, Институт истории; редкол.: А.А. Коваленя [и др.] – Минск: Белар. навука, 2009 – 879 с.: ил. [член авторского коллектива и редакционной коллегии] – 3,0 а.л.
 • Археологические исследования в 1945–1970 годах / Медведев А.М. // Институт истории Национальной академии наук Беларуси (1929–2009 гг.) – Мн.: Беларуская навука, 2009 – С. 250–296 – 3,2 а.л.
 • Археология железного века и раннего средневековья (1971–2009 гг.) / Медведев А.М. // Институт истории Национальной академии наук Беларуси (1929–2009 гг.) – Мн.: Беларуская навука, 2009 – С. 334–346.
 • К вопросу о происхождении и хронологии украшений эпохи Великого переселения народов (фибулы типа Вильканцы) / Медведев А.М. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2009. – Вып. 17. – С. 63–77
 • Спасательная археология в Беларуси / Медведев А.М. // Наука и инновации. Научно-практический журнал. Мн., 2009 – № 6 (76) – С. 11–13 (научн.-папул. выд.)
 • Керамика из грунтовых могильников Восточной Литвы и Западной Беларуси во второй половине 1 тыс. до н.э. – начала 1 тыс. н.э. / Медведев А.М. // Ceramika baltyjska. Tradycje i wpływy. Materiały z konferencji, Białystok 21–23 września 2005 roku / Wydz. Histor.-Sociolog. Uniwersytetu w Białymstoku, Ośrodek badań Europy Środkowo-Wschodniej – Białystok, 2009 – S. 335–348
 • Прадмова / Мядзведзеў А.М. // Археалогія і гісторыя Гродзеншчыны / Матэрыялы па археалогіі Беларусі: Зб. нав. арт. – Мінск: Беларуская думка, 2010. – Вып. 19 – С. 5
 • Этнокультурная ситуация в бассейне Вилии во второй четверти I тыс. н.э. (к вопросу о происхождении культуры восточнолитовских курганов) / Медведев А.М. // Археалогія і гісторыя Гродзеншчыны / Матэрыялы па археалогіі Беларусі: Зб. нав. арт. – Мінск: Беларуская думка, 2010. – Вып. 19 – С. 60–70
 • Некоторые проблемы хронологии древностей железного века (по материалам культуры штрихованной керамики в I−V вв.н.э.) / Медведев А.М. // Археалогія і гісторыя Гродзеншчыны / Матэрыялы па археалогіі Беларусі: Зб. нав. арт. – Мінск: Беларуская думка, 2010. – Вып. 19 – С. 187–201
 • Верхнее Понеманье в железном веке и раннем средневековье / А. М. Медведев. – Минск : Беларус. навука, 2011. – 350 с.
 • Минское Замчище: Материалы исследований Северо-восточной части в 2009 году (участок 1, раскопы 1, 2) / А.М. Медведев, И.В. Ганецкая, А.В. Войтехович, В.И. Кошман, Н.А. Плавинский, С.Д. Дернович / Материалы по археологии Беларуси. – Мн., 2011– Вып. 22 – 237 с.
 • Древности Белорусского Понеманья в V–VIII вв. (памятники, материальная культура и вопросы хронологии) / Медведев, А.М. // Основные итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2006–2010 гг. – Мн., 2011. – С. 82–85
 • К вопросу о финале культуры штрихованной керамики / Медведев, А.М. // Гістарычна-археалагічны зборнік. Мн., 2011 – Вып. 26 – С. 68–75 –
 • Наконечники стрел из городища и селища Гольшаны / П.М. Кенько, А.М. Медведев // Acta Archaeologica Albaruthenica, Vol.VII. – Мінск, ДНУ I.П. Логвінаў”, 2011.– С. 119–134.
 • Археалагічныя даследаванні помнікаў у басейнах рэк Мерач і Віліі ў 2012 годзе / Мядзведзеў А.М. // Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodniej, zachodniej Bialorusi i Ukrainie w roku 2012. Streszczenia referatow XXІХ konferencji sprawozdawczej. – Lublin, Instytut Archeologii UMCS w Lubline, 2013.– S. 19