Кунаш Александр Олегович

научный сотрудник отдела археологии
Средних веков и Нового времени

Родился 24 декабря 1993 г. в г. Минске. В 2016 г. окончил исторический факультет Белорусского государственного университета. В 2017 г. закончил магистратуру исторического факультета БГУ. С 2017 по 2020 г. обучался в очной аспирантуре Института истории НАН Беларуси.

Трудовая деятельность:
С ноября 2020 г. — научный сотрудник отдела археологии средних веков и нового времени, Института истории НАН Беларуси.

Сфера научных интересов:

  • 1. Предметы христианского культа индивидуального использования Х — нач. ХХ вв.
  • 2. Материальная культура Беларуси средних веков и Нового времени.

Публикации:
1. Кунаш А. А. Нумізматычны матэрыял з пад’ёмных збораў з левага берага р. Свіслач у Мінску (раён Траецкага прадмесця) / А. А. Кунаш // Матэрыялы па археалогіі Беларусі : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2015. — Вып. 26 : Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых помнікаў на тэрыторыі Беларусі (да 120-годдзя з дня нараджэння А. М. Ляўданскага). — С. 249—256.
2. Кунаш А. А. Папярэднія вынікі даследавання рэчаў асабістай набожнасці XIV—XVIII стст. з пахавальных помнікаў на тэрыторыі Беларусі / А. А. Кунаш // Матэрыялы па археалогіі Беларусі : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2018. — Вып. 29 : Даследаванні пахавальных і пасяленчых помнікаў эпохі сярэдневякоўя і Новага часу на тэрыторыі Беларусі і суседніх краін. — С. 183—190.
3. Кунаш А. А. Рэчы асабістай набожнасці індывідуальнага выкарыстання XIV—XХ стагоддзяў па матэрыялах археалагічных даследаванняў на тэрыторыі горада Мінска (папярэднія вынікі) / А. А. Кунаш // Матэрыялы па археалогіі Беларусі : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2019. — Вып. 30 : Даследаванне беларускіх старажытнасцей. — С. 207—217.
4. Кунаш А. А. Рыма-каталіцкія абразкі XVII—XVIII стст. з фондаў Гродзенскага дзяржаўнага музея гісторыі рэлігіі / А. А. Кунаш // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю ГрДУ ім. Я. Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў ГрДУ ім. Я. Купалы: у 2 ч. / Рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна, 2019. — Ч. 2. — С. 232—236.
5. Кунаш А. А. Рымска-каталіцкія рэлігійныя абразкі XVIІ — пачатку XХ стст. з тэрыторыі Беларусі: пытанні тапаграфіі, храналогіі, інтэрпрэтацыі (па матэрыялах археалагічных даследаванняў) / А. А. Кунаш // Матэрыялы па археалогіі Беларусі: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2020. — Вып. 31. — С. 122—135.