Кунаш Александр Олегович

Научный сотрудник отдела археологии
Средних веков и Нового времени

Телефон: (+375 17) 379-90-91
E-mail: kunash_aliaksandr@outlook.com

Родился 24 декабря 1993 г. в г. Минске. В 2016 г. окончил исторический факультет Белорусского государственного университета. В 2017 г. закончил магистратуру исторического факультета БГУ. С 2017 по 2020 г. обучался в очной аспирантуре Института истории НАН Беларуси.

Трудовая деятельность:
— с ноября 2020 г. — научный сотрудник отдела археологии средних веков и нового времени;
— с мая 2021 г. — научный сотрудник Центрального научного архива НАН Беларуси;
— с ноября 2022 г. — научный сотрудник отдела археологии средних веков и нового времени.

Сфера научных интересов:

  • 1. Предметы христианского культа индивидуального использования Х — нач. ХХ вв.
  • 2. Материальная культура Беларуси средних веков и Нового времени.

Публикации:
2015

  • Кунаш А. А. Нумізматычны матэрыял з пад’ёмных збораў з левага берага р. Свіслач у Мінску (раён Траецкага прадмесця) / А. А. Кунаш // Матэрыялы па археалогіі Беларусі : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2015. — Вып. 26 : Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых помнікаў на тэрыторыі Беларусі (да 120-годдзя з дня нараджэння А. М. Ляўданскага). — С. 249—256.

2018

  • Кунаш А. А. Папярэднія вынікі даследавання рэчаў асабістай набожнасці XIV—XVIII стст. з пахавальных помнікаў на тэрыторыі Беларусі / А. А. Кунаш // Матэрыялы па археалогіі Беларусі : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2018. — Вып. 29 : Даследаванні пахавальных і пасяленчых помнікаў эпохі сярэдневякоўя і Новага часу на тэрыторыі Беларусі і суседніх краін. — С. 183—190.

2019

  • Кунаш А. А. Рэчы асабістай набожнасці індывідуальнага выкарыстання XIV—XХ стагоддзяў па матэрыялах археалагічных даследаванняў на тэрыторыі горада Мінска (папярэднія вынікі) / А. А. Кунаш // Матэрыялы па археалогіі Беларусі : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2019. — Вып. 30 : Даследаванне беларускіх старажытнасцей. — С. 207—217.
  • Кунаш А. А. Рыма-каталіцкія абразкі XVII—XVIII стст. з фондаў Гродзенскага дзяржаўнага музея гісторыі рэлігіі / А. А. Кунаш // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю ГрДУ ім. Я. Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў ГрДУ ім. Я. Купалы: у 2 ч. / Рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна, 2019. — Ч. 2. — С. 232—236.

2020

  • Кунаш А. А. Рымска-каталіцкія рэлігійныя абразкі XVIІ — пачатку XХ стст. з тэрыторыі Беларусі: пытанні тапаграфіі, храналогіі, інтэрпрэтацыі (па матэрыялах археалагічных даследаванняў) / А. А. Кунаш // Матэрыялы па археалогіі Беларусі: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2020. — Вып. 31. — С. 122—135.
  • Кунаш А. Нацельны крыж XVI—XVII стст. з в. Студзёнка (Барысаўскага раёна) / А. Кунаш // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы. Праграма і зборнік тэзісаў дакладаў ІІІ канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 21 мая 2020 г.); пад рэд. Т. Даўгач [і інш.]. — Мінск, 2020. — С. 90—91.

2021

  • Кунаш А. А. Інтэрпрэтацыя, тапаграфія і храналогія грэка-каталіцкіх абразкоў XVII—XVIII стст. (па матэрыялах археалагічных даследаванняў і аналізу прыватных калекцый) / А. А. Кунаш // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. — Мінск, 2021. — Том 66. — №1. — С. 41—57.
  • Кунаш А. А. Рымска-каталіцкія нацельныя крыжы XVІІ — ХІХ стст. з Полацка (паводле археалагічных даследаванняў і выпадковых знаходак) / А. А. Кунаш // Зборнік дакладаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў” (да адукацыйных традцый Полацкага іезуіцкага калегіума-Акадэміі). — Новаполацк, 2021. С. 34—39.