Сокольчик Елена Эдвардовна

старший научный сотрудник отдела истории
Беларуси конца XVIII — начала ХХ веков
,
кандидат исторических наук, доцент

Тел.: (+375 17) 373-27-00
e-mail: edwardowna@mail.ru

Родилась 27 апреля 1985 г. в д. Детки Вороновского района Гродненской области. В 2007 г. окончила исторический факультет Белорусского государственного университета имени М. Танка по специальности «История. Иностранный язык (немецкий)», в 2008 г. — магистратуру данного учреждения. В 2008—2011 гг. обучалась в очной аспирантуре Института истории НАН Беларуси. В декабре 2011 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Дакументальныя матэрыялы па гісторыі паўстання 1863—1864 гг. у архівасховішчах Беларусі» (07.00.09 — историография, источниковедение и методы исторического исследования). Научный руководитель — кандидат исторических наук, доцент В.В. Яновская. Постановлением Президиума Высшей аттестационной комиссии Республики Беларуси от 28.01.2015 г. присвоено ученое звание «доцента» по специальности «история».

Трудовая деятельность:
С 16 ноября 2011 г. работала на должности младшего научного сотрудника, с 1 мая 2012 г. — научный сотрудник, с 1 июня 2013 г. — старший научный сотрудник отдела историографии и методов исторических исследований, с 2021 г. — отдел истории Беларуси конца XVIII — начала XX вв.

Преподавательская деятельность:
Работает в Белорусском государственном университете на должности старшего преподавателя кафедры истории России. Читает курсы «Феномен источника в изучении общественно-политических движений второй половины XIX в. в Российской империи (на примере восстания 1863—1864 гг.)», «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)», «Университетоведение».

Сфера научных интересов:

 • Социальная история Беларуси ХІХ — начала ХХ вв.
 • Источниковедение ХІХ — начала ХХ вв.
 • Историография ХІХ — начала ХХ вв.

Публикации:
Автор более 50 научных работ, из них:
Монографии:

 • Паўстанне 1863 — 1864 гг.: вядомыя і невядомыя крыніцы беларускіх архіваў. — Мінск: Беларус. навука, 2013. — 315 с.

Разделы в коллективных монографиях:

 • Сакольчык А.Э., Яноўская В.В., Унучак А.У. Навагрудак у складзе Расійскай імперыі // Гісторыя Навагрудка — з глыбінь вякоў да нашых дзён М.П. Касцюк [і інш.]. — Мінск: Белстан, 2014. — С. 280—363.
 • Гістарыяграфія і крыніцы. Пратэстная актыўнасць грамадства напярэдадні і падчас паўстання 1863—1864 гг. Палітычнае становішча ў сярэдзіне 1860-х гг. — 1904 г. Рэвалюцыйныя падзеі 1905—1907 гг. Адносіны грамадства да рэвалюцыі 1905—1907 гг. // Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772—1917 гг. / А.У. Унучак і [і інш.].; рэдкал.: В.В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 7—60, 301—363.
 • Крыніцы // Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (канец XVIII — пачатку ХХ ст.) / В.В. Яноўская [і інш.]; навук. рэд. В.В. Яноўская; Нац. акад. навук Беларусі, Інстытут гісторыі . — Мінск: Беларуская навука, 2015. — С. 6—10.
 • Жизнь и деятельность академика Е.Ф. Карского: сб. док. и материалов. В 2 ч. Ч. 1. Проблемы истории культуры Беларуси в документальном наследии Е.Ф. Карского. Материалы семьи // Сост. части Сокольчик Е.Э., Унучек А.В. [и др.]; отв. ред. Л.Д. Бондарь [и др.]; Нац.акад. наук Беларуси, Ин-т истории, Санкт-Петерб. ф-л Арх. Рос. акад. наук. — Минск: Беларуская навука, 2020. — 442 с.

Учебники и учебные пособия:

Важнейшие научные статьи:

 • Восстание 1863—1864 гг. в белорусско-литовском регионе: женская активность и ее облик // Пол. Политика. Поликультурность. Гендерные отношения и гендерные системы в прошлом и настоящем: Материалы Седьмой международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 9—12 октября 2014 г., Рязань: В 2-х томах / отв. ред. Н.Л. Пушкарева, О.Д. Попова. М.: ИЭА РАН, 2014. Т. 1. — С. 420—424.
 • Baltarusiškų ir lietuviškų gubernijų cyventojų antivyriasybinės kovos formos ir metodai 1863—1864 m. Sukilime // 1863—1864 m. Sukilimas: istorija ir atmintis/ sudarytojai Zita Medišauskienė, Darius Staliūnas. — Vilnius: Lietuvos istorijos innstitutas, 2016. — S. 43—56.
 • Дакументальная спадчына беларускіх архіваў і яе інфармацыйныя магчымасці ў рэканструкцыі гісторыі падзей 1863—1864 гг. // Дакументальная спадчына Беларусі ХІ — ХХ стагоддзяў. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю НГАБ (Мінск, 26 чэрвеня 2013 г.) / адказ. за вып. Дз.Ч. Мацвейчык. — Мінск: Выд-ц А.М. Вараксін, 2014. — С. 134—142.
 • Сакольчык А., Унучаук А., Глеб М., Траццяк С. Акадэмік Я.Ф. Карскі — невядомыя дакументы і факты Сакольчык А., Унучаук А., Глеб М., Траццяк С. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2016. — Вып. 31. — С. 11—17.
 • У пошуку платформы грамадска-палітычнай актыўнасці беларуска-літоўскага рэгіёну (70-я — пач. 80-х гг. ХІХ ст.) // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальны і міждзяржаўныя адносіны. — 2014. — Вып. 3. — С. 32—37.
 • Гістарыяграфія рэвалюцыйных падзей 1905—1907 гг. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2015. — Вып. 30. — С. 250—255.
 • Навальніца 1863 г. на Магілёўшчыне // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнар. навук. канф., 25—26 чэрвеня 2015 г., г. Магілёў / уклад. А.М. Бацюкоў, І.А. Пушкін. — Магілёў : МДУХ, 2015. — С. 184—189.
 • З гісторыі адной песні…Рэлігійна-патрыятычны гімн 1860-х гг. // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (20—21 лістапада 2014 г., г. Мінск) / уклад. Ю. В. Пацюпа; гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2014. — С. 227—229.
 • Барысаў і яго ваколіцы ў падзеях 1863—1864 гг. // Гісторыя Друцка-Бярэзінскага краю: Матэрыялы Першых грамадскіх навукова-краязнаўчых чытанняў (Мінск—Крупкі—Магілеў, 28 сакавіка — 20 чэрвеня 2015 г.) / Укладальнік: А.П. Аляхновіч. — Мінск, 2015. — С. 198—202.
 • Мінскае вучнёўства у рэвалюцыйных падзеях 1905—1907 гг. // Знакамітыя мінчане. Мінск і Міншчына ў падзеях рэвалюцыі 1905—1907 гг.: Матэрыялы ІХ беларуска-польскай навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 10 верасня 2—15 г. / Польскі Інстытут у Мінску, ПУА «БІП-Інстытут правазнаўства»; рэдкал. А. Вялікі [і інш.]. — Мінск: Выд. В. Хурсік, 2016. — С. 59—66.
 • Слуцк і гімназічныя гады Э.Вайніловіча ў перыяд паўстання 1863—1864 гг. // Беларусь, Капыльшчына і Эдвард Вайніловіч: зборнік матэрыялаў навук.-практ. канф. (Капыль, 14 лістапада 2015 г.) / укл. А.У.Унучак, У.С. Пуцік, Н.В. Анофранка. — Мінск: Медысонт, 2016. — С. 142—153.
 • «Вербальныя практыкі» грамадска-палітычнай актыўнасці насельніцтва беларуска-літоўскіх губерняў у 1905—1907 гг. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2018. — Вып. 33. — С. 20—35.
 • «Нядобранадзейная» Рэчыца і яе жыхары ў часы паўстання 1863—1864 гг. // Рэчыцкі край: да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнар-Запольскага: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Гомел. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны, Рэчыц. Райвыканкам ; уклад.: А.Б. Доўнар, В.М. Лебедзева; навук. рэд. В.Ф. Голубеў. — Мінск: Беларуская навука, 2019. — С. 312—318.
 • Паўстанне 1863—1864 гг. у беларуска-літоўскіх губернях // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. Т.3. Мінск: Белкартаграфія, 2016. — С. 48.
 • Паўстанне 1863—1864 гг. у беларуска-літоўскіх губернях // Гістарычны атлас Беларусі. — Мінск : Белкартаграфія, 2020. — С. 178.
 • Мясцовыя ініцыятывы ў спробах рэфармавання сельскай паліцыі беларуска-літоўскіх губерняў сярэдзіны 70-х гг. ХІХ ст. // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: тезисы выступлений участников V-ой Международной научной конференции, Минск, 9 декабря 2021 г. / сост.: С.Ф. Шимукович. — Минск: РИВШ, 2021. — С. 46—47.

Научные стипендии и гранты:
Стипендия Президента Республики Беларусь для аспирантов на 2011 г. Грант НАН Беларуси для молодых ученых на 2010—2011 гг.