Anofranka Natallia Vasilyevna

leading researcher of Department of the history of Belarus at the end of the 18th — beginning of the 20th centuries, PhD in History,
Assistant Professor

Тэл.: (+375 17) 378-18-39
E-mail: anofranka.n@gmail.com

Нарадзілася ў 1972 г. у Мінску. У 1995 г. скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 2012 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме «Жанчыны дваранскага саслоўя Беларусі ў канцы XVIII — першай паловы ХІХ ст.: сацыяльна-прававы статус, удзел у грамадскім жыцці» (07.00.02 — айчынная гісторыя). Навуковы кіраўнік — кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Яноўская.


Працоўная дзейнасць:
З 2001 г. з’яўляецца супрацоўнікам Інстытута гісторыі НАН Беларусі. З 2003 па 2015 гг. выкладала на кафедры філасофіі і гісторыі Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта. З 4 мая 2020 г. — вядучы навуковы супрацоўнік.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Сацыяльная гісторыя Беларусі канца XVIII — першай паловы ХІХ ст.
 • Палітычная гісторыя Беларусі канца XVIII — першай паловы ХІХ ст.

Публікацыі
Аўтар больш 70 навуковых публікацый, з іх:

Манаграфія:
• Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII — першай палове ХІХ ст. — Мінск: Беларуская навука, 2016.

Разделы ў калектыўных манаграфіях:

 • • Гісторыя жанчын як гістарыяграфічная праблема // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатка ХХ ст.: праблемы, здабыткі, перспектывы. / Н.В. Анофранка [і інш.]; навук. рэд. В.В. Яноўская. — Мінск: Беларус. навука, 2006.
 • • Этнічная тэрыторыя, межы і рэгіёны Беларусі: уяўнае і рэальнае; Этнакультурнае ўзаемадзеянне славянскіх народаў // На шляху станаўлення беларускай нацыі: гістарыяграфічныя здабыткі і праблемы / В.Яноўская [і інш.]; навук. рэд. В.В. Яноўская; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск: Бларус. Навука, 2011.
 • • Духавенства ў паўстанні 1830–1831 гг.; Традыцыі іўдзейскай дабрачыннасці; Мусульманская дабрачыннсць; Выдавецкая дзейнасць старавераў; Выдавецкая дзейнасць мусульман // Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (канец XVIII — пачатак ХХ ст.) / В. В. Яноўская [і інш.] ; навук. рэд. В. В. Яноўская ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2015.
 • • Анофранка Н. В. Палітычная дзейнасць дваранства 1795–1811 гг. / Н. В. Анофранка // Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі. 1772–1917 гг. /А.У. Унучак [і інш.]; рэдкал.: В.В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.]; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 197–217.
 • • Анофранка Н. В. Палітычная сітуацыя падчас паўстання 1830–1831 гг. / Н.В. Анофранка // Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі. 1772–1917 гг. /А.У. Унучак [і інш.]; рэдкал.: В.В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.]; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 251–285.
 • Важнейшыя артыкулы:

  • Заканадаўства Расійскай імперыі аб “змешаных” шлюбах і яго асаблівасці ў заходніх губернях (канец XVIII — першая трэць ХІХ ст.) // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. — Кн. 1. — Львів: Логос, 2010. — С. 141–147.
  • Палітыка ўладаў Расійскай імперыі ў адносінах да жаночых навучальных устаноў пры каталіцкіх кляштарах у канцы XVIII ст — 1843 г. (па матэрыялах беларуска-літоўскіх губерняў) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. — Кн. 1. — Львів: Логос, 2011. — С. 306–313.
  • Ідэалагічная барацьба падчас паўстання 1830–1831 гг. на старонках польскамоўнай прэсы. // Актуальные проблемы источниковедения: материалы международной научно-практической конференции к 135-летию со дня рождения В.И. Пичеты, Минск — Витебск, 9-1 октября 2013 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А.Н. Дулов (отв. ред.) [и др.].– Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. — С. 164–170.
  • Палітыка Паўла І у адносінах да беларуска-літоўскіх зямель (1796–1797 гг.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Выпуск 29. — 2014. — С. 152–155.
  • Участие дворянок белорусско-литовских губерний в восстании 1830–1831 гг. // Политика. Поликультурность. Гендерные отношения и гендерные системы в прошлом и настоящем: Материалы Седьмой международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 9–12 октября 2014 г., Рязань: В 2-х томах / отв. ред. Н.Л. Пушкарева, О.Д. Попова. М.: ИЭА РАН, 2014. — Т. 2. — С. 197–202.
  • Захады расійскай адміністрацыі па прадухіленні ўдзелу жыхароў беларуска-літоўскіх губерняў у антыўрадавых хваляваннях 1830–1831 гг. у святле дакументаў НГАБ. // Дакументальная спадчына Беларусі ХІ–ХХ стагоддзяў. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю НГАБ (Мінск, 26 чэрвеня 2013 г.) / адказ. за вып. Дз.Ч. Мацвейчык. — Мінск: Выд-ц А.М. Вараксін, 2014. — С. 7–18.
  • Каталіцкае і ўніяцкае духавенства беларуска-літоўскіх губерняў у паўстанні 1830–1831 гг. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. — Кн. 1. — Львів: Логос, 2015. — Книга І. — С.124–132.
  • Рэлігійныя і свецкія аспекты шлюбнага заканадаўства Расійскай імперыі ў першай палове ХІХ ст. (на прыкладзе заходніх губерняў) / Н. В. Анофранка // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. — Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. — Частина 1. : Церковна історія. — С. 282–293.
  • Анофранка, Н. Барацьба з кантрабандай у беларуска-літоўскіх губернях у першай палове ХІХ ст. / Н. Анофранка // Беларускі гістарычны часопіс. — 2019. — №11. — С. 17–24.
  • Анофранка, Н. Партрэты разбойнікаў беларуска-літоўскіх губерняў (з гісторыі штодзённасці першай паловы ХІХ ст.). / Н. Анофранка // Беларускі гістарычны агляд. Т. 25. Сшыткі 1–2 (50–51). Снежань 2019. С. 95–118.
  • Анофранка Н. В. Дзейнасць шклоўскіх кантрабандыстаў у першай палове XIX ст. / Н. В. Анофранка // Шклоў і Шклоўскі раён: зб. навук. арт. // Нац. Акад, навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад. А. Б. Доўнар; навук. рэд. В.Ф. Голубеў. — Мінск: Беларуская навука, 2020. — 306 с. — С. 180–188.
  • Анофранка, Н. В. Правапарушэнні ў гарадах беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII — першай палове XIX ст. і меры іх перасцярогі / Н. В. Анофранка // Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі (канец XVIII — пачатак XX ст.) / В. В. Яноўская [і інш.] ; редкая.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад, навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — С. 336–342.
  • Анофранка, Н В. Кантрабандны гандль / Н. В. Анофранка // Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі (канец XVIII — пачатак XX ст.) / В. В. Яноўская [і інш.] ; редкая.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад, навук Беларусі, Iн-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — С. 547–555.
  • Анофранка, Н. Земская паліцыя беларуска-літоўскіх губерняў у першай палове ХІХ ст.: складанасці і недахопы дзейнасці / Н. В. Анофранка // Беларусь, Свіслацкі край і Эдвард Вайніловіч (да 765-годдзя г. Свіслач): матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, г. Свіслач, 13–14 жніўня 2021 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі [і інш.]; рэдкал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]; У. С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск: ІВЦ «Мінфіна», 2021. — С. 199–225
  • Анофранка Н. Злачынствы непаўналетніх і малалетніх дзяцей у 30–50-я гады ХІХ ст. на землях Беларусі / Н. Анофранка // Беларускі гістарычны агляд. Т. 28 Сшыткі 1–2 (54–55). Снежань 2021 С. 53–93.
  • Анофранка, Н. В. Адлюстраванне колькасці грабяжоў у беларуска-літоўскіх губернях за 1815–1854 гг. у афіцыйных звестках Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай імперыі / Н. В. Анофранка // Пічэтаўскія чытанні — 2021: 100 гадоў БДУ — першаму ўніверсітэту Беларусі : матэрыялы міжнар. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 27–28 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Д. Кароль (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі. — Мінск : БДУ, 2021. — С. 128–135.
  • Анофранка, Н. В. Рэгіянальныя асаблівасці фарміравання земскай паліцыі на тэрыторыі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII — першай трэці XIX стагоддзя // Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А. Каваленя. Вып. 36. — Мінск: Беларус. навука, 2022. — С. 23–31.