Lishaiy Dzmitry

Researcher Department of the history of Belarus at the end of the 18th — beginning of the 20th centuries,
Master of Historical Sciences

Tel.worker: (+375 17) 378-18-39
Е-mail: lishaiy-d96@yandex.ru

Нарадзіўся 14 сакавіка 1996 г. У 2017 г. скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)». У 2019 г. скончыў магістратуру гістарычнага факультэта БДУ па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя». У 2022 г. скончыў аспірантуру гістарычнага факультэта БДУ па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя».

Працоўная дзейнасць:
Са жніўня 2021 г. працуе на пасадзе малодшага навуковага супрацоўніка аддзела гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў. ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». З лістапада 2022 г. — навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў. ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».

Сфера навуковых інтарэсаў:
Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё Беларусі ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст.

Публікацыі:

 • Лішай, Д.У. Роля Мінскай губерні ў стратэгічным плане Зыгмунта Серакоўскага / Д.У. Лішай // Сборник работ 73-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 16–25 мая 2016, Минск. В 3 ч. Ч.1 / БГУ, Гл. управление науки; отв. за выпуск С.Г. Берлинская. — Минск: БГУ, 2016. — С. 475–478.
 • Лішай, Д.У. Паўстанне 1863–1864 гг. у Пінскім павеце / Д.У. Лішай // Сборник работ 74-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 15–24 мая 2017, Минск. В 3 ч. Ч.3 / БГУ, Гл. управление науки; отв. за выпуск С.Г. Берлинская. — Минск: БГУ, 2017. — С. 370–373.
 • Лішай, Д.У. Праблема самаідэнтыфікацыі дваран Мінскай губерні ў 1862–1863 гг. / Д.У. Лішай // Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2019. — С. 124–127.
 • Лішай, Д.У. Прысутнасць «нядобранадзейных» асоб на тэрыторыі Віцебскай губерні ў 1862 г. / Д.У. Лішай // Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, г. Глыбокае, 25 верас. 2020 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд.кал. : А.А. Каваленя (навук.рэд.).[і інш.]; У.С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск : ІВЦ «Мінфіна», 2020. — С. 240–245.
 • Лішай, Д.У. Выкарыстанне беларускага друкаванага слова ў агітацыйных мэтах падчас маніфестацыйнага перыяду 1861–1862 гг. / Д.У.Лішай // Здабыткі : дакументальныя помнікі Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі : Т.А. Сапега, А.А. Суша, К.В. Суша. — Мінск, 2021. — Вып. 24. — С. 80–89.
 • Лішай, Д. У. Дзейнасць актывістаў польскага грамадска-палітычнага руху на тэрыторыі Беластоцкага і Сакольскага паветаў Гродзенскай губерні ў 1908–1910 гг./ Д. У. Лішай // Беларусь, Свіслацкі край і Эдвард Вайніловіч: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, г. Свіслач, 13–14 жніўня 2021 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі [і інш.]; рэд. кал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]; У. С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск: ІВЦ «Мінфіна», 2021. — С. 396–407.
 • Лишай, Д.У. Политика российских властей в отношении общественных протестов на территории Минской губернии в 1861–1862 гг. / Д.У. Лишай // Научные труды Республиканского института высшей школы. — 2021. — Вып. 21, ч. 1. — С. 301–308.
 • Лішай, Д. У. Справа групы «Лясныя браты» падчас маніфестацыйнага перыяду 1861–1862 гг. (па матэрыялах НГАБ) / Д. У. Лішай // «Долгий XІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: тезисы выступлений участников V-ой Международной научной конференции, Минск, 9 декабря 2021 г. / сост.: С.Ф. Шимукович. — Минск: РИВШ, 2021. — С. 31–32.
 • Лішай, Д. У. Праблемы і перспектывы даследавання маніфестацыйнага перыяду 1861–1862 гг. у сучаснай беларускай гістарыяграфіі / Д. У. Лішай // Пічэтаўскія чытанні — 2021: 100 гадоў БДУ — першаму ўніверсітэту Беларусі : матэрыялы міжнар. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 27–28 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Д. Кароль (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі. — Мінск : БДУ, 2021. — С. 474–480.
 • Лішай, Д. Настаўніцкі гурток Польскага спартыўна-гімнастычнага таварыства «Сокал» у г. Мінску ў 1909 г. / Д. Лішай // V Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы» (г. Мінск, 21–22 красавіка 2022 г.); пад. рэд. Т. Даўгач [і інш.]. — Мінск, 2022. — С. 85–89.
 • Лішай, Д. У. «Да пытання пра існаванне антыўрадавых арганізацый на тэрыторыі Мінскай губерні ў 1861–1862 гг. (на прыкладзе групы «Лясныя браты»)» / Д. У. Лішай // «Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории : сб. науч. тр. Вып. 6 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2022. — С. 252–260.
 • Лішай, Д. У. Дзейнасць Капыльскага аддзела Нясвіжскага польскага таварыства «Асвята» ў 1907–1910 гг. / Д. У. Лишай // Вышэйшая школа. — 2022 — №3. — С. 50–53.
 • Лішай, Д. У. Дзейнасць тайных польскіх саюзаў Ружа на тэрыторыі Мінскай губерні ў 1912 г. / Д. У. Лішай // Научные труды Республиканского института высшей школы. — 2022 — Вып. 22, ч. 1. — С. 322–329.
 • Лішай, Д. Прыклады выкарыстання польскамоўных адозваў на тэрыторыі беларускіх губерняў у 1861–1862 гг. / Д. Лішай // Рыжскі мірны дагавор 1921 г. у лёсах народаў Усходняй і Цэнтральнай Еўропы : матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 26 сак. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2022. — С. 205–210.