Valentin Mazets

leading researcher
Department Of Modern History Of Belarus,
Candidate of Historical Sciences, assistant professor

Phone: (+375 17) 379-16-10
E-mail: valikmazets@mail.ru

Нарадзіўся 6 верасня 1965 г., в. Станелевічы Зэльвенскага р-на Гродзенскай вобл. У 1989 г. скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт ім. У. І. Леніна. У 1989-1991 гг. – аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі, у 1995 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме: «Беларуская Народная Рэспубліка: Абвяшчэнне і дзейнасць (1918 г.)». (Навуковы кіраўнік акадэмік, д.г.н. І. М. Ігнаценка), у 2005 г. – прысвоена вучонае званне дацэнта.

Працоўная дзейнасць:
У Інстытуце гісторыі працаваў малодшым навуковым супрацоўнікам сектара гісторыі нацыянальна-культурнага развіцця Беларусі XX ст. з 1992 па 1996 г., навуковым супрацоўнікам з 1996 па 2000 г. , старшым навуковым супрацоўнікам з 2000 па 2016 г. З 2016 г. – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі

З’яўляецца: Намеснікам кіраўніка задання 1.1.03. «Беларусь у гістарычным працэсе: сацыяльна-эканамічныя трансфармацыі і грамадска-культурныя змены (канец XVIII – пачатак XXI ст.)».

Выкладчыцкая дзейнасць:
Беларускі дзяржаўны універсітэт, Міжнародны гуманітарна-эканамічны інстытут, Мінскі філіял Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта эканомікі, статыстыкі і інфарматыкі, Інстытут парламентарызма і прадпрымальніцтва, Беларускі гуманітарны ліцэй.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Гісторыя беларускай дзяржаўнасці;
 • Сацыяльна-эканамічная гісторыя Беларусі ХХ ст.;
 • Першая сусветная вайна;
 • Канфесіянальная гісторыя;
 • Нацыянальна-культурная палітыка ў БССР

Публікацыі:
Аўтар больш за 100 навуковых прац, сярод іх:

 • Стремление к совершенству : ОАО «Лидапищеконцентраты» / сост. А.А. Гончаров, В.Г. Мазец; редсовет: А.А. Гончаров [и др.]. — Минск: Редакция журнала «Дело (Восток + Запад)», 2019. — 192 с.

 • Калектыўныя манаграфіі:

  • Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: ХХ стагоддзе / М.П. Касцюк [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2008.
  • Беларусь: Народ. Государство. Время./ Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2009
  • Беларусь: страницы истории; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; ред.совет А.А. Коваленя [и др.]. Минск: Беларус. наука, 2011.
  • Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст.: У 2-х кн. Кн. 1 / А. А. Каваленя [і інш.] ; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Кн. 1. – Мінск: Беларус. навука, 2011.
  • Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVІІІ – пачатку ХХІ ст. У 2 кн. Кн. 2 / М. У. Смяховіч [і інш.]; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. Друк. Мінск: Беларус. навука, 2012.
  • История Белорусской железной дороги. Из века ХІХ – в век ХХІ / В.В. Яновская и др. – Минск: Маст. літ., 2012.
  • Гісторыя Навагрудка – з глыбінь вякоў да нашых дзён = История Новогрудка – из глубин веков до наших дней [М.П. Касцюк і інш.], рэд. кал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.). – Мінск: Белстан, 2014.

  Сумесныя работы:

  • История Беларуси в документах и материалах. – Минск: Амалфея, 2000.– 672 с. ( у сааўтарстве з І. М. Кузняцовым) (в соавторстве с И.Н. Кузнецовым)

  Важнейшыя навуковыя артыкулы:

  • Межы БНР // Спадчына, 1993, №2, с. 106 – 111.
  • Гістарычны вопыт БНР па нацыянальна-культурнаму Адраджэнню беларускага народа // Беларусіка.- Albaruthenica: Кн.2. – Мінск: Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны, 1993. – с. 150 – 153.
  • Беларускі нацыянальна-культурны рух ва ўмовах нямецкай акупацыі// Гуманітарна-эканамічны веснік, 1998, № 4, с.22 – 27.
  • Belarusian state will have to lean on a stronger neighbour to arrange economic and state life. // Contacts & dialogues. 2000, №3, p.12 – 22.
  • Грамадзянства і межы БНР // Беларускі гістарычны зборнік. – Беласток, 2001. С. 86 – 96.
  • Нацыянальна-дзяржаўная палітыка і змены этнічнай структуры насельніцтва Беларусі у 1945 – 1989 гг. // Беларусь у ХХ стагоддзі. Вып. 2. – Мінск, 2003. – С. 234 – 242.
  • Евреи Советской Белоруссии в межвоенный период // Беларусь у ХХ стагоддзі. Вып. 3. – Мінск, 2004. – С. 162 – 169.
  • Асіміляцыя нацыянальных меншасцяў у БССР у 1945 – 1985 гг. як вынік дзяржаўна-нацыянальнай палітыкі// Репрессивная политика советской власти в Беларуси: сб. научн. работ. Вып. 3 / сост. И. Кузнецов, Я. Басин; науч. ред. В.П. Андреев. – Минск, 2007. – С. 207 – 238.
  • Таталітарызм і сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі /Репрессивная политика советской власти в Беларуси: сб. научн. работ. Вып. 1 / сост. И. Кузнецов, Я. Басин; науч. Ред. В.П. Андреев. – Минск, 2007. – С. 174 – 195.
  • Геополитические аспекты становления белорусской государственности в конце 1917 – 1918 гг. //Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ. – 2009. – №1. – С. 69 – 83.
  • Тэндэнцыі нацыянальна-адукацыйнай палітыкі ў БССР (1944 – 1985 гг.)// Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск: “Беларуская навука”, 2010. Выпуск 25. – С 159 – 163
  • Белорусский студенческий союз в 1921 – 1939 гг. (Краткий анализ деятельности) Печ. Европейские сравнительно-исторические исследования/ Институт всеобщей истории РАН. – М.: 2010. С.245 – 253.
  • На шляху да незалежнасці. Змены ў нацыянальна-культурным жыцці ў БССР у 1985–1991 гг. // Беларускі гістарычны часопіс.– 2011. – № 8. – С. 12–22 .
  • Тэндэнцыі дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі ў БССР у 1950-я гады. // ARCHE. – 2011. – №10. – С. 68–85
  • Нацыянальна-дзяржаўная палітыка і трансфармацыя становішча польскай этнічнай супольнасці ў БССР (1944—1989 гг.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 27. – Мінск: Беларус. навука, 2012. – С. 276–281.
  • Некаторыя аспекты рэлігійнага жыцця ў Беларусі ў 1987 – 1991 гг. //Христианство в Беларуси: история и современность: сб. науч. ст./ редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2014. – С. 209 – 218.
  • Проблема национально–государственного самоопределения Беларуси в условиях военно-политических конфликтов 1914–1920 гг.ец // Европейская цивилизация: мировой исторический опыт и современные проблемы: сборник научных трудов / отв. ред. Р. И. Кантимирова. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2015. – С.109 – 112.
  • Адраджэнец-рамантык (да 135-годзьдзя з дня нараджэньня Пётры Крэчэўскага). // Запісы=ZAPISY/ Беларус. ін-т навукі й мастацтва; рэдкал.: Н. Гардзіенка (адк. рэд.) [і інш.]. – NewYork; Miensk, 2014. – Т.37. – С.363 – 383.
  • Мазец, В.Г. Нарысы паўсядзённага жыцця Ашмянскага павета ў час ваенна-палітычных канфліктаў 1914 – 1920 гг. // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Ашмяны і Ашмянскі рэгіён : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад. : А. А. Скеп’ян, А. Б. Доўнар; рэдкал. : А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2015. –320 – 334 .
  • Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. у працах акадэміка І.М. Ігнаценкі. // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Вып. 30. – Мінск: Бел. навука, 2015. – С.26 – 31.