Третьяк Сергей Александрович

заведующий отделом новейшей истории Беларуси, кандидат исторических наук, доцент

Тел.: (+375 17) 284-16-10
e-mail: modernhistbel@mail.ru

Родился 26 июля 1974 г. в г. Минске в семье служащих. В 1991 г. окончил среднюю школу №49 г. Минска с серебряной медалью. В 1991 – 1996 гг. учился на историческом факультете Белорусского государственного университета по специальности «история и социально-политические дисциплины», который окончил с отличием
В 1996–1999 гг. обучался в аспирантуре Института истории НАН Беларуси по специальности «отечественная история», которую окончил без представления диссертации. В 2005 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі» (научные руководители: академик НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игнатенко И.М., академик НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор Костюк М.П.)
Трудовая деятельность:
В 1996 – 1999 гг. работал корреспондентом и художником в редакции журнала Вооружённых Сил Республики Беларусь «Армия». В 1999 – 2007 гг. младший научный сотрудник, в 2007 – 2010 гг. научный сотрудник, в январе – сентябре 2011 г. старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси. В октябре 2011 г. – декабре 2013 г. заведующий отделом новейшей истории Республики Беларусь Института истории НАН Беларуси. С 1 января 2014 г. – заведующий отделом Новейшей истории Беларуси государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси».
Область научных интересов:
политическая, социальная, экономическая, военная и дипломатическая история Беларуси ХХ в., всемирная история, философия истории. Автор более 80 научных и научно-популярных публикаций, в т.ч. 1 монографии (“Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г.” / С.А. Траццяк. – Мн.: Беларус. навука, 2009. – 208 с.). Редактор ряда научных изданий – сборников статей и материалов, коллективных трудов.
Основные публикации:
Монографии:
Траццяк С.А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г. / С.А. Траццяк. – Мн.: Беларус. навука, 2009. – 208 с.

Коллективные труды (в соавторстве):
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т.5. Беларусь у 1917 – 1945 гг. / Гал. рэд. М.Касцюк. – Мн.: Экаперспектыва, 2006.
Беларусь: Народ. Государство. Время. / Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т истории; редкол. А.А. Коваленя [и др.]. – Мн.: Беларус. навука, 2009. – 879 с.
Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць. / Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; В.Г. Белявец [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя (стар.) [і інш.] – Мн.: Беларус. навука, 2009. – 455 с.
Зямля сілы: Белавежская пушча. Фотаальбом. – Мн.: БелЭн імя П.Броўкі, 2009.
Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы). – [Навагрудак], 2010.
Беларусь: страницы истории. / Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редсовет А.А. Коваленя [и др.]. – Мн.: Беларус. навука, 2011. – 408 с.
Полацк. 1150 = Полоцк. 1150: фотаальбом. / склад. У.П. Свентахоўскі і інш.; рэд. савет: А.М. Косінец і інш. – Мн.: Бел. Эн. імя П.Броўкі, 2012.
Прыпяцкае Палессе: ад старажытнасці да сучаснасці: гісторыя рэгіёна Нацыянальнага парка «Прыпяцкі» / Ю.М. Бохан і інш.; рэд. кал. А.А. Каваленя (гал. рэд.) і інш. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – 264 с.
Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921 – 1953 гг. В 2 кн. Кн.1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 593 с.: ил.
Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921 – 1953 гг. В 2 кн. Кн.2. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 335 с.: ил.

Статьи
Беларуская гістарыяграфія аб Брэсцкім міры. // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 6 – 7 кастрычніка 1999 г.). Мн., 2000. С.211 – 212.
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі ў кантэксце Брэст-Літоўскай міжнароднай сістэмы. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. – 2002, №2. С.56 – 61.
Становішча на Беларусі ў час Брэст-Літоўскіх перагавораў. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. – 2002, №3. С.41 – 46.
Антысавецкая апазіцыя ў Беларусі ў 1917 – 1918 г. // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Гродна, 3 – 4 мая 2002 года). У 4 ч. Ч.4. / Пад рэд. І.П. Крэня, У.І. Навіцкага, І.А. Змітровіча. Гродна: ГрДУ, 2003. С.155 – 163, 303 (зноскі).
Лістападаўская рэвалюцыя 1918 года ў Германіі і Беларусь. // Беларусь у ХХ стагоддзі: Сборник научных трудов. Вып.2. Мн., 2003. С.310 – 316.
Баявыя дзеянні і ўзброеныя сілы бакоў на Беларускім тэатры ваенных дзеянняў і ў прылягаючых раёнах у 1918 г. // Армия: Журнал Вооружённых сил Республики Беларусь. 2004, №6. С.56 – 62.
Кіеўская місія Беларускай Народнай Рэспублікі. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. – 2005, №3. С.50 – 55.
У.М. Ігнатоўскі і развіццё беларускай гістарычнай навукі. // Камянецкія чытанні: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Камянец, 4 верасня 2005 г.) / Адк. рэд А.А. Лукашанец. – Мн.: Права і эканоміка, 2006. С.69 – 74.
Роля У.М. Ігнатоўскага ў развіцці гістарычнай навукі Беларусі. // Проблемы методологии исследований истории Беларуси: Материалы Международной научной конференции (Минск, 26 – 27 октября 2006 г.). / Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя и др. – Мн: Бел. наука, 2008. С.292 – 294.
Брестский мир 1918 года и Беларусь. // Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ. – 2008. №1 – 4. С.128 – 138.
Мінск – сталіца Заходняй Камуны (снежань 1918 г.). // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада): матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 7 – 9 верасня 2007 г.) / Рэдкал: А.А. Каваленя і інш. – Мн.: Бел. навука, 2008. С.337 – 343.
Народнагаспадарчы комплекс Беларусі: праблемы мадэрнізацыі (1921 – 1941 гг.) // Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, перспективы: Материалы междунар. науч. конф. Минск, 22 – 23 октября 2008 г. – Мн.: Бел. навука, 2009. – С. 188 – 192.
Беларускае пытанне ў палітыцы Савецкай улады (лістапад 1917 – лістапад 1918 гг.). // Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці (да 90-годдзя з дня ўтварэння БССР). Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск, 18 снежня 2008 г. – Мн.: ВЦ БДУ, 2009. С.191 – 200.
Солы, лістапад 1917 года: заключэнне перамір’я на Заходнім фронце. // Беларусь у гады Першай сусветнай вайны: Смаргоншчына: трагедыя, гераізм, памяць: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Смаргонь, 18 – 19 мая 2007 г.) / навук. рэд.: А.М. Літвін, У.В. Ляхоўскі; рэдкал.: М.У. Мясніковіч [і інш.]. – Мн.: Чатыры чвэрці, 2009. С.457 – 464.
Заходняя Беларусь – складовая частка народнагаспадарчага комплексу Польскай дзяржавы (1921 – 1939 гг.). // Восень 1939 года ў гістарычным лёсе Беларусі: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 24 верасня 2009 г.) / рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: Беларус. навука, 2010. С.216 – 224.
Киевская миссия Белорусской Народной Республики (1918 год). // Европейские сравнительно-исторические исследования. – Вып.3. История и сообщества. – М.: ИВИ РАН, 2010. С.194 – 203.
Белавежская пушча, 1944 – 1957 гг.: Метамарфозы дзяржаўнага запаведніка. // Беловежская пуща: история, природа, туризм: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 600-летию заповедности Беловежской пущи “Беловежская пуща: от лесничества до Национального парка” (Каменюки, 14 нояб. 2008 г.), “Беловежская пуща: история, природа, туризм” (Каменюки, 18 – 19 сент. 2009 г.). / Упр. делами Президента Респ. Беларусь и др.; науч. ред. А.А. Коваленя, М.Е. Никифоров. – Брест: Альтернатива, 2010. С.140 – 151.
Белавежская пушча – дзяржаўная запаведна-паляўнічая гаспадарка (1957 – 1991). // Беловежская пуща: история, природа, туризм: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 600-летию заповедности Беловежской пущи “Беловежская пуща: от лесничества до Национального парка” (Каменюки, 14 нояб. 2008 г.), “Беловежская пуща: история, природа, туризм” (Каменюки, 18 – 19 сент. 2009 г.). / Упр. делами Президента Респ. Беларусь и др.; науч. ред. А.А. Коваленя, М.Е. Никифоров. – Брест: Альтернатива, 2010. С.151 – 159.
У.М. Ігнатоўскі – метадолаг гістарычнай навукі Беларусі. // Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси: к 90-летию создания Института белорусской культуры: Материалы Международной научной конференции, Минск, 8 – 9 декабря 2011 г. / редкол.: А.А. Коваленя и др. – Мн.: Беларус. навука, 2012. С.382 – 388.
Становление постиндустриального общества в Республике Беларусь: к постановке проблемы. // Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці: зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 24 – 25 лістапада 2011 г. / рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2012. С.341 – 348.
Брэсцкі мір 1918 года ў гісторыі Беларусі. // Брестчина: история и современность: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, Брест, 29 – 30 июня 2012 г. / БрГУ им. А.С. Пушкина; редкол. А.В. Митюков и др. – Брест: БрГТУ, 2012. – С.129 – 137.
БССР як форма дзяржаўнага самавызначэння. // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці: матэрыялы навукова-практычнага семінара (Мінск, 26 сакавіка 2013 г.). / рэдкал. Г.В. Гусакоў і інш. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – С.80 – 92.
Народнагаспадарчы комплекс БССР у 1921 – 1939 гг.: перыферыйная сацыялістычная мадэрнізацыя. // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 24 – 25 апреля 2013 г. В 5 ч. Ч.5. – Мн.: МГЛУ, 2013. – С.158 – 161.