Мацук Андрей Владимирович

старший научный сотрудник (до 31.12.2020 г.) отдела истории Беларуси средних веков и начала нового времени,
кандидат исторических наук

Тел.: (+375 17) 378-16-31
e-mail: andrei.macuk@gmail.com

Родился 4 декабря 1978 г. в г. Полоцке. В 2001 г. окончил исторический факультет Полоцкого государственного университета. В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию «Борьба магнатских группировок на белорусских землях ВКЛ за политическое верховенство (1717–1763 гг.)” (научный руководитель – к.и.н. В. Ф. Голубев).
Трудовая деятельность:
С 2005 г. работает в Институте истории НАН Беларуси:  2005–2006 гг. – младший научный сотрудник, 2006–2010 гг. – научный сотрудник, с 2010 г. – старший научный сотрудник отдела истории Беларуси Средних веков и начала Нового времени Института истории НАН Беларуси.

Сфера научных интересов:

Изучение внутриполитического положения белорусских земель ВКЛ XVIII в., особенностей устройства и функционирования парламентской системы ВКЛ XVIII в., исследование закономерностей и особенностей формирования и функционирования региональных поветовых элит ВКЛ в XVIII в., изучение истории государства и права, правовой и политической мысли ВКЛ XVIII в., исследование государственных институтов ВКЛ XVIII в. Участник международного исследовательского проекта по изданию списков депутатов Главного Трибунала ВКЛ и послов с поветовых сеймиков ВКЛ на сейм Речи Посполитой, а также изданию актов новогрудских соймиков.Публикации
Автор более 60 научных работ, из них:

Монография:

 • Барацьба магнацкіх груповак у ВКЛ (1717–1763 гг.). – Мінск: Медысонт, 2010. – 640 с.
 • Полацкае ваяводства ў XVIII ст.: ваявода, шляхецкая эліта, соймікі. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – 230, [3] с. : іл., партр., факсім.

Совместная монография

 • Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (XIV–XXI wiek) (в соавторстве: Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Jolanta Sikorska-Kulesza, Stanisław Dumin, Andrzej Haratym, Andrej Macuk, Agnieszka Pospiszil) Andrzej Rachuba (red.). – Warszawa: DiG, 2013. – 614 s.

Научно-справочные издания

 • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: Spisy. Tom I: Województwo wileńskie. XIV–XVIII wiek. / pod red. Andrzeja Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk przy współudzialie Uładzimira Jamialjanczyka i Andreja Macuka. – Warszawa: DiG, 2004. – 764 s.
 • Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697–1794): Spis / pod red. Andrzeja Rachuby; oprac. Andrzej Rachuba i Przemysław P. Romaniuk przy współpr. Andreja Macuka i Jewgienija Aniszczenki; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa: DiG, 2004. – 448 s.
 • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: Spisy. Tom II: Województwo trockie. XIV–XVIII wiek. / pod red. Andrzeja Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk przy współpracy Jaugiena Aniszczanki i Andreja Macuka. – Warszawa: DiG, 2009. – 687 s.

Важнейшие научные статьи:

 • Барацьба магнацкіх груповак у Браслаўскім павеце з 1721 па 1764 гг. // Браслаўскія чытанні. Матырыялы VI-й навукова-краязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай 150-й гадавіне з дня нараджэння браслаўскага лекара Станіслава Нарбута (1853–1926), 7–8 мая 2003 г. / Браслаўскае музейнае аб’яднанне, Браслаўскае краязнаўчае таварыства імя О. Гедэ-мана. – Браслаў, 2003. – С. 70–74.
 • Радзівілы і справа аб “нойбургскіх ўладаннях” у 1730–1740-я гады // Беларускі гістарычны часопіс. – 2005. – № 3. – С. 15–21.
 • Szlachta województwa nowogródzkiego wobec elekcji Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III w 1733 roku // Przegląd Historyczny. – 2005, zeszyt 1. – S. 41–60.
 • Рух пасэсараў “нойбургскіх уладанняў” // Гeральд Litherland. – №17. – Гродна, 2007. – С. 26–37.
 • Роль М. Чорторийського під час розподілу повітових урядів у ВКЛ в 40-х рр. XVIII ст. // Український історичний збірник. – К., Інститут історії України НАН України. – 2007. – Вип. 10. – С. 65–76.
 • Пінскі соймік у трыбунальскай кампаніі 1750 г. // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі “Гісторыя і сучаснасць Пінска (да 910-годдзя першай летапіснай узгадкі горада)”. – Мінск – Пінск, 2007. – С.77–93.
 • Унутрыпалітычная сітуацыя ў ВКЛ у 1739 г. // Памяць стагоддзяў на карце Айчыны. Зборнік навуковых прац у гонар 70-годдзя Міхаіла Фёдаравіча Спірыдонава. – Мінск, 2007. – С.293–312.
 • Wybór pisarzy Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 40-h XVIII w. // Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI-XVIII wiek. – Warszawa-Opole, 2008. – S.105–124.
 • Паслы ад Вялікага княства Літоўскага на сойм Рэчы Паспалітай 1761 г. // Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме дзяржаўнага кіравання Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у XV – XVIII стагоддзях. – Мінск, 2008. – С.312–331.
 • Эліта Гарадзенскага павета ў перыяд панаванне Аўгуста ІІІ (1733–1763 гг.) // Гарадзенскі палімпсест. Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі. – Гродна, Беласток, 2008. – С.54–63.
 • Войска як інструмент усталявання ўлады Аўгуста ІІІ у ВКЛ у 1733–1735 г. // Беларускі гістарычны агляд.– Т.15.– сшыткі 1–2 (28–29). – 2008. – С.329–364.
 • Барацьба магнацкіх груповак вакол Трыбунала ВКЛ 1741 г. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2009. – № 7. – С. 22–31.
 • Узмацненне канфлікту паміж магнацкімі родамі Сапегаў і Радзівілаў і канчатковае афармленне антырадзівілаўскай кааліцыі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 10. – С. 31–42.
 • Udział wojskowców w wyborach do Trybunału Głównego WKL za panowanie Augusta III. // Studia Historzcyno-wojskowe. T.III. Armia a spoleczeństwo. Pod red. T.Ciesielskiego. – Zabrze, 2009. – S.221–232.
 • Барацьба магнацкіх груповак за ўрад падканцлера ВКЛ у 1752 г. // Веці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 2010 №1. – С. 57 – 64.
 • Паслы ад павятовых соймікаў ВКЛ на сойм Рэчы Паспалітай 1756 г. // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. – К., Інститут історії України НАН України, 2010. – С. 624-639.
 • Magnats et noblesse de Lituanie face à L`EmpireRusse (1700–1730). // Chahiers du monde Russe 50/2-3, Avril-septembre 2009. – S. 495 – 510.
 • Konfederacje powiatów Wielkiego Księstwa Litewskiego w obronie Stanisława Leszczyńskiego w latach 1733-1736 // Król a prawo stanów do oporu, red. M. Markiewicz, E. Opaliński, R. Skowron, Kraków 2010. – S. 319-340.
 • Соймікі Полацкага ваяводства ў панаванне Аўгуста ІІІ // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2011. – № 7. – С. 32–39.
 • Пазіцыя магнатаў і шляхты ВКЛ у пачатку бескаралеўя 1733 г. // Беларускі гістарычны часопіс. 2011. – №7. – С.3 – 10.
 • Унутрыпалітычная сітуацыя ў ВКЛ у сярэдзіне XVIII ст. у сувязі з падзелам Астрожскай ардынацыі. // Архэ. – 2011. – №6. – С.115 – 141.
 • Шляхецкая эліта Полацкага ваяводства ў панаванне Аўгуста ІІІ (1736 – 1763 гг.). // Беларускае Падзвінне. Вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследванняў. – Наваролацк, 2011. – С.81 – 89.
 • Пасольскія соймікі ВКЛ на сойм 1760 г. // Веcці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2012. – №1. – С.83 – 89.
 • Rola marszałka powiatowego na sejmikach Wielkiego Księstwa Litewskiego za panowaniem Augusta III  // Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. – Siedlce, 2013. – S.303 – 318.
 • Барацьба за перавагу ў навагрудскім каптуровым суддзе 1733 г. // Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння (да 500-годдзя надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права): зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад: А. А. Скепьян, В. В. Даніловіч, А. Б. Доўнар; рэд-кал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2013. – С.208 – 217.

Научные гранты:
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Программа международного сотрудничества министерства образования и науки Литвы, Программа польского правительства для молодых учёных из государств бывшего СССР, Касса имени Юзефа Мяновского, Польский комитет по делам ЮНЕСКО, Фонд Герды Хенкель, Фонд королевы Ядвиги Ягеллонского университета, Американский Совет научных сообществ, Музея истории Польши, Специальной программы имени Роберта Боша для учёных Беларуси, Украины, Молдавии и России Немецкого института истории. 

Лауреат стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым учёным в 2010 г.