Sokolchik Elena Edvardovna

Senior Researcher Department of the history
of Belarus at the end of the 18th — beginning of the
20th centuries
, Candidate of Historical Sciences, assistant professor

Тел.: (+375 17) 373-27-00
e-mail: edwardowna@mail.ru

She was born on April 27, 1985 in the village of Detki, Voronovsky district, Grodno region. In 2007 she graduated from the Faculty of History of the Belarusian State University named after M. Tank with a degree in History. Foreign language (German) ”, in 2008 — Master’s degree at this institution. In 2008-2011. studied in full-time postgraduate study at the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus. In December 2011 she defended her Ph.D. thesis on the topic “Documentary materials for the history of the past 1863–1864. at the archivists of Belarus” (07.00.09 — historiography, source studies and methods of historical research). Scientific adviser – candidate of historical sciences, associate professor V.V. Yanovskaya. By the decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Belarus dated January 28, 2015, he was awarded the academic title of “Associate Professor” in the specialty “History”.

Work activity:
From November 16, 2011, she worked as a junior researcher, from May 1, 2012 — a researcher, from June 1, 2013 — a senior researcher at the Department of Historiography and Methods of Historical Research, since 2021 — Department of History Belarus of the late 18th — early 20th centuries

Teaching activities:
Works at the Belarusian State University as a senior lecturer in the Department of Russian History. Reads courses “The Phenomenon of a Source in the Study of Social and Political Movements of the Second Half of the 19th Century in the Russian Empire (on the example of the uprising of 1863–1864)”, “The Great Patriotic War of the Soviet people (in the context of World War II) “, “University studies”.

Research interests:

 • Social history of Belarus in the 19th — early 20th centuries.
 • Source study of the 19th — early 20th centuries.
 • Historiography of the 19th — early 20th centuries.

Publications:
Author of over 50 scientific papers, of which:
Monographs:

Разделы в коллективных монографиях:

 • Навагрудак у складзе Расійскай імперыі // Гісторыя Навагрудка — з глыбінь вякоў да нашых дзён М.П. Касцюк [і інш.]. — Мінск: Белстан, 2014. — С. 280–363.
 • Гістарыяграфія і крыніцы. Пратэстная актыўнасць грамадства напярэдадні і падчас паўстання 1863–1864 гг. Палітычнае становішча ў сярэдзіне 1860-х гг. — 1904 г. Рэвалюцыйныя падзеі 1905–1907 гг. Адносіны грамадства да рэвалюцыі 1905–1907 гг. // Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 гг. / А.У. Унучак і [і інш.].; рэдкал.: В.В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 7–60, 301–363.
 • Крыніцы // Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (канец XVIII — пачатку ХХ ст.) / В.В. Яноўская [і інш.]; навук. рэд. В.В. Яноўская; Нац. акад. навук Беларусі, Інстытут гісторыі . — Мінск: Беларуская навука, 2015. — С. 6–10.
 • Жизнь и деятельность академика Е.Ф. Карского: сб. док. и материалов. В 2 ч. Ч. 1. Проблемы истории культуры Беларуси в документальном наследии Е.Ф. Карского. Материалы семьи // Сост. части Сокольчик Е.Э., Унучек А.В. [и др.]; отв. ред. Л.Д. Бондарь [и др.]; Нац.акад. наук Беларуси, Ин-т истории, Санкт-Петерб. ф-л Арх. Рос. акад. наук. — Минск: Беларуская навука, 2020. — 442 с.

Textbooks and tutorials:

The most important scientific articles:

 • Восстание 1863–1864 гг. в белорусско-литовском регионе: женская активность и ее облик // Пол. Политика. Поликультурность. Гендерные отношения и гендерные системы в прошлом и настоящем: Материалы Седьмой международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 9–12 октября 2014 г., Рязань: В 2-х томах / отв. ред. Н.Л. Пушкарева, О.Д. Попова. М.: ИЭА РАН, 2014. Т. 1. — С. 420–424.
 • Baltarusiškų ir lietuviškų gubernijų cyventojų antivyriasybinės kovos formos ir metodai 1863–1864 m. Sukilime // 1863–1864 m. Sukilimas: istorija ir atmintis/ sudarytojai Zita Medišauskienė, Darius Staliūnas. — Vilnius: Lietuvos istorijos innstitutas, 2016. — S. 43–56.
 • Дакументальная спадчына беларускіх архіваў і яе інфармацыйныя магчымасці ў рэканструкцыі гісторыі падзей 1863–1864 гг. // Дакументальная спадчына Беларусі ХІ — ХХ стагоддзяў. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю НГАБ (Мінск, 26 чэрвеня 2013 г.) / адказ. за вып. Дз.Ч. Мацвейчык. — Мінск: Выд-ц А.М. Вараксін, 2014. — С. 134–142.
 • Акадэмік Я.Ф. Карскі — невядомыя дакументы і факты Сакольчык А., Унучаук А., Глеб М., Траццяк С. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2016. — Вып. 31. — С. 11–17.
 • У пошуку платформы грамадска-палітычнай актыўнасці беларуска-літоўскага рэгіёну (70-я — пач. 80-х гг. ХІХ ст.) // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальны і міждзяржаўныя адносіны. — 2014. — Вып. 3. — С. 32–37.
 • Гістарыяграфія рэвалюцыйных падзей 1905–1907 гг. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2015. — Вып. 30. — С. 250–255.
 • Навальніца 1863 г. на Магілёўшчыне // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнар. навук. канф., 25–26 чэрвеня 2015 г., г. Магілёў / уклад. А.М. Бацюкоў, І.А. Пушкін. — Магілёў : МДУХ, 2015. — С. 184–189.
 • З гісторыі адной песні…Рэлігійна-патрыятычны гімн 1860-х гг. // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (20–21 лістапада 2014 г., г. Мінск) / уклад. Ю. В. Пацюпа; гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2014. — С. 227–229.
 • Барысаў і яго ваколіцы ў падзеях 1863–1864 гг. // Гісторыя Друцка-Бярэзінскага краю: Матэрыялы Першых грамадскіх навукова-краязнаўчых чытанняў (Мінск–Крупкі–Магілеў, 28 сакавіка — 20 чэрвеня 2015 г.) / Укладальнік: А.П. Аляхновіч. — Мінск, 2015. — С. 198–202.
 • Мінскае вучнёўства у рэвалюцыйных падзеях 1905–1907 гг. // Знакамітыя мінчане. Мінск і Міншчына ў падзеях рэвалюцыі 1905–1907 гг.: Матэрыялы ІХ беларуска-польскай навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 10 верасня 2–15 г. / Польскі Інстытут у Мінску, ПУА «БІП-Інстытут правазнаўства»; рэдкал. А. Вялікі [і інш.]. — Мінск: Выд. В. Хурсік, 2016. — С. 59–66.
 • Слуцк і гімназічныя гады Э.Вайніловіча ў перыяд паўстання 1863–1864 гг. // Беларусь, Капыльшчына і Эдвард Вайніловіч: зборнік матэрыялаў навук.-практ. канф. (Капыль, 14 лістапада 2015 г.) / укл. А.У.Унучак, У.С. Пуцік, Н.В. Анофранка. — Мінск: Медысонт, 2016. — С. 142–153.
 • «Вербальныя практыкі» грамадска-палітычнай актыўнасці насельніцтва беларуска-літоўскіх губерняў у 1905–1907 гг. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2018. — Вып. 33. — С. 20–35.
 • «Нядобранадзейная» Рэчыца і яе жыхары ў часы паўстання 1863–1864 гг. // Рэчыцкі край: да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнар-Запольскага: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Гомел. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны, Рэчыц. Райвыканкам ; уклад.: А.Б. Доўнар, В.М. Лебедзева; навук. рэд. В.Ф. Голубеў. — Мінск: Беларуская навука, 2019. — С. 312–318.
 • Паўстанне 1863–1864 гг. у беларуска-літоўскіх губернях // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. Т.3. Мінск: Белкартаграфія, 2016. — С. 48.
 • Паўстанне 1863–1864 гг. у беларуска-літоўскіх губернях // Гістарычны атлас Беларусі. — Мінск : Белкартаграфія, 2020. — С. 178.
 • Успаміны Эдварда Вайніловіча як крыніца па гісторыі дзяцінства і юнацтва ХІХ ст. на тэрыторыі беларуска-літоўскіх губерняў // Беларусь, Свіслацкі край і Эдвард Вайніловіч (да 765-годдзя г. Свіслач): матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, г. Свіслач, 13–14 жніўня 2021 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд. кал.: А.А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]; У.С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск: ІВЦ «Мінфіна», 2021. — С. 32–47.
 • Сістэма аховы правапарадку беларуска-літоўскіх губерняў другой паловы ХІХ — пачатку ХХ ст.: гістарыяграфія праблемы // Пічэтаўскія чытанні — 2021: 100 гадоў БДУ — першаму ўніверсітэту Беларусі: матэрыялы міжнар. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 27 — 28 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: А. Д. Кароль (гал. рэд.)[і інш.]; навук. рэд. М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі. — С. 708–716.
 • Мясцовыя ініцыятывы ў спробах рэфармавання сельскай паліцыі беларуска-літоўскіх губерняў сярэдзіны 70-х гг. ХІХ ст. // «Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по новой и новейшей истории: сб. науч. ст. — Вып. 6. — 2022. — С. 217–225.

Scientific scholarships, grants and awards:
Scholarship of the President of the Republic of Belarus for graduate students for 2011 Grant of the National Academy of Sciences of Belarus for young scientists for 2010–2011. Prize of the National Academy of Sciences of Belarus for young scientists named after V.F. Kuprevych for 2015.