Conference 2018

  +Scientific and practical conference
  «Rossony region: history, culture, people
  (to the 100th anniversary of the birth of P.M. Masherov)»

  g. Rossony, February 13-14, 2018
  Расонскі раёны выканаўчы камітэт
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Расонскі край: гісторыя, культура, людзі
  (да 100-годдзя з дня нараджэння П. М. Машэрава)»


  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Славутыя асобы Расонскага краю.
  — Пётр Міронавіч Машэраў у гісторыі краіны.
  — Ваенныя падзеі на тэрыторыі Расоншчыны.
  — Гісторыя і культура Расонскага краю.
  — Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна.
  — Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Расоншчыны.
  — Пытанні мемарыялізацыі гістарычнай памяці. Турыстычны і краязнаўчы патэнцыял Расоншчыны.

  Мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Расоны.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 25 студзеня 2018 г.
  па электроннай пошце: palatyda@tut.by

  Кантакты: Марат Васільевіч Клімаў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 29) 776-26-75, факс (017) 284-18-70.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.
  • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.

  Патрабаванні да афармлення дакладаў:
  Электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

  Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе і
  павінна змяшчаць наступныя пункты:
  1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада.
  5. Працоўны і хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі

  +International scientific conference
  «Turkmanchai Peace Treaty: the 190th anniversary of the event.»
  Gomel, February 15-16, 2018
  Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины
  Институт истории Национальной академии наук Беларуси
  Российский Центр науки и культуры в Гомеле
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научной конференции
  «Туркманчайский мирный договор: к 190-летию события»

  Проблемное поле конференции:
  1) Персия во внешней политике европейских государств в XIX веке.
  2) Российско-персидская война 1826–1828 гг.: ключевые события и фигуры.
  3) Выходцы из Беларуси в войнах Российской империи XIX в.
  4) Паскевичи — владельцы Гомельского имения.
  5) Жизнь и деятельность А.С. Грибоедова и И.Ф. Паскевича.
  6) Восточные мотивы в культуре Беларуси.

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
  Место и время проведения конференции:
  Учреждение образования “Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины”
  г. Гомель, ул. Советская, 104, кор. 4, читальный зал.

  Заявки для участия в конференции принимаются до 10 января 2018 г.
  по электронной почте: dobrilko@gsu.by
  Конт. тел.: (0232) 60 74 90 – Добрилко Людмила Анатольевна.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Тексты статей для публикации в сборнике необходимо представить до 29 января 2018 г.
  • Издание сборника планируется к началу конференции.
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в конференции и текстов докладов для публикации.
  • Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя командирующая сторона. Возможна частичное возмещение командировочных расходов со стороны организаторов.

  Требования к оформлению докладов:
  доклад объёмом до 8 страниц должен быть внимательно отредактирован. Междустрочный интервал — 1,0. Поля: все — 20 мм. Шрифт: Times New Roman; размер 15 пт; стиль — обычный. Через один интервал от верхнего поля с левой стороны обязательно проставляется УДК, через интервал — фамилия и инициалы автора, которые выравниваются по центру. На следующей строке — полное название организации, которую представляет докладчик, город. Затем, через один интервал, жирным шрифтом печатается название доклада (в соответствии с образцом). Ссылки — в квадратных скобках [1, с. 10], список литературы после текста, оформляются в соответствии с инструкцией ВАК Республики Беларусь.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции

  +I-st conference of young researchers of the Institute of History of the NAS of Belarus
  «Ars Longa: scientific achievements, projects, prospects»
  Minsk, 1-2 March, 2018

  САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ
  НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ


  ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў:
  І-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
  «ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ, ПРАЕКТЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ»

  Больш за трэцюю частку супрацоўнікаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі складае моладзь. Маладыя навукоўцы прымаюць актыўны ўдзел ва ўсіх напрамках даследаванняў, што праводзіць наша ўстанова, штогод выступаюць на шматлікіх канферэнцыях і выпускаюць дзясяткі публікацый у Беларусі і за яе межамі. Разам з тым існуе патрэба ў стварэнні зручнай пляцоўкі для сталай навуковай камунікацыі паміж маладымі навукоўцамі ў самім Інстытуце. У сувязі з гэтым Савет маладых вучоных абвяшчае І канферэнцыю маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, якая адбудзецца 1–2 сакавіка 2018 г.
  Мы запрашаем маладых навукоўцаў, лабарантаў і аспірантаў прэзентаваць аднаасобныя ці калектыўныя праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы верым, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю ўнутрыінстытуцкіх прафесійных кантактаў і актывізуе творчыя пошукі.

  Заяўкі на ўдзел у працы канферэнцыі, запоўненыя па ўзору, прымаюцца ў электронным выглядзе да 10 лютага 2018 года на адрас Савета маладых вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі: sawetmuig@gmail.com

  Кантакты:
  Святлана Сяргееўна Велент-Шчэрбач | +375 29 338-70-41
  Алена Пятроўна Грос | +375 29 869-59-80
  +International scientific conference
  «The Belarusian People's Republic in the history
  of the Belarusian national statehood»

  Minsk, March 15-16, 2018
  Institute of History NAS of Belarus
  ———————————————————————————————————————————————————
  WE INVITE YOU TO TAKE PART IN THE
  International Scientific Conference
  «Belarusian People’s Republic in the history
  of the Belarusian national statehood»


  Problem field of the conference:
  1. The geopolitical situation of Belarus in 1914–1921.
  2. The Belarusian People’s Republic in the history of national-state construction.
  3. The Belarusian People’s Republic in domestic and foreign historiography.
  4. The Belarusian People’s Republic in the fate of the Belarusian elite.

  Working languages: Belarusian, Russian, English.
  Conference dates: March 15 — March 16, 2018
  Venue for the conference: Minsk, Institute of History NAS of Belarus

  Applications for participation in the conference and abstracts (according to the proposed form) are accepted until February 15, 2018 at the e-mail: modernhistbel@mail.ru

  In the application it is necessary to indicate the name, patronymic and surname of the speaker, his scientific degree and title, the title of the report, the name of the institution the speaker represents, contact phone number, e-mail.

  Contacts Organizing Committee: 220072, Minsk, Academicheskaya, 1. Contact phone number: +375-17-284-16-10. Room №115. E-mail: modernhistbel@mail.ru.

  Please note that:

  • Students, undergraduates and graduate students, along with the application, must send the abstracts of the report (up to 2000 characters) and the opinion of the supervisor.
  • The materials of the conference are scheduled publication of the collection.
  • The Organizing Committee reserves the right to select reports.
  • The costs associated with staying at the conference are borne by the visiting party.
  • Foreign participants are kindly requested to inform about the need for visa support.
  The texts requirements:
  A report of up to six (6) pages in a single A4 format interval (210 X 297 mm) should be typed in Times New Roman with a size of 14 without hyphenation. Fields: upper, lower — 20 mm, left — 30 mm, right — 10 mm. The first line is on the right surname (surnames) and initials of the author (authors), the name of the institution (abbreviated). The third line is the name of the material in lower case letters in bold (centered). Through the line the text of the report is printed.

  To educate: Full conference information sheet (pdf)

  +International scientific and practical conference
  «Shklou and its environs in the history of Belarus»
  Shklov, March 20-21, 2018
  Institute of History of the National
  academy of Sciences of Belarus
  Shklou regional
  executive committee
  ———————————————————————————————————————————————————
  INVITED TO PARTICIPATE IN THE
  International Scientific Conference
  «Shklou and its environs in the history of Belarus»


  Planned field of the Conference:
  — Shklou and its environs according to archaeological sources;
  — socio-economic development in the days of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth;
  — new perspectives: Shklou in the late 18th — early 20th centuries;
  — Shklou region in the flames of military hard times;
  — post-war revival and development;
  — cultural heritage of the Shklou land (architecture, art, education, literature, ethnography, etc.);
  — structure of the social space of Shklou (social and property groups, their mutual relations, role in the life of the region);
  — agriculture, craft, trade, production;
  — famous names of the Shklou region;
  — preservation of the cultural space of Shklou region settlements in modern conditions;
  — methodology and problems of regional history studying (in terms of Shklou region).

  Conference languages: Belarusian, Russian, Polish
  Conference dates: 20–21 March 2018.
  Venue for the conference: Shklou, Mogilev region.

  Applications for participation will be accepted by e-mail: dounar_zagor@mail.ru
  until 26 February 2018

  The application should contain speaker’s full name, his/her academic degree and rank, position and place of employment, the title of the paper, contact phone number and email address.

  Contacts: Aliaksandr Dounar, 220072, Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja st., Minsk, Republic of Belarus. Phone (+375 17) 284-14-09, fax (+375 17) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

  We draw your attention that:

  • The Organizing Committee has the right to select papers for presentation and publication.
  • Confirmation of participation in the conference will be sent until 7 March 2018
  • Students and undergraduates students with the application should send abstracts (up to 2000 characters) and review of the supervisor.
  • Participants from abroad are kindly requested to inform organizing committee if they need visa support.
  • The sending side will cover travel expenses.


  Conference proceedings will be published.

  Requirements for texts:
  Manuscripts should be submitted to the Organizational Committee by e-mail dounar_zagor@mail.ru until 23 April 2018. The character limit for articles is 40,000 characters (including footnotes). The first reference to the publication should be given in full (author, the full title, the title of the journal or book in which the article appears and volume number if applicable, place of publication, year and page number(s)), in subsequent references, information about place and year of publication may be absent.

  For your reference: Full conference information list (pdf)

  +International scientific conference
  «Khatyn and her sisters: tragedy and memory
  (to the 75th anniversary of the Khatyn tragedy)»

  Minsk, 22–23 March 2018
  Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
  Институт истории НАН Беларуси
  Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память»
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научно-практической конференции
  «Хатынь и ее сестры: трагедия и память
  (к 75-летию Хатынской трагедии)»

  Проблемное поле конференции:
  1) Современные подходы к освещению истории населенных пунктов, сожжённых и уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированных территориях СССР и европейских стран в 1941–1945 гг.: вопросы историографии и источниковедения.
  2) Политика геноцида и «выжженной земли». Трагедия Хатыни и её «сестёр».
  3) Карательные операции оккупантов против мирного населения и партизан. Использование полицейских, националистических и других вооруженных формирований из числа местного населения и военнопленных.
  4) Мероприятия штабов партизанского движения и партизанских формирований по защите мирного населения. Бои с карателями.
  5) Деятельность районных комиссий содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Беларуси, Украины и России.
  6) Увековечение и сохранение памяти о сожжённых деревнях в годы Великой Отечественной войны в образовательно-воспитательном процессе, литературе, искусстве и архивном деле.
  7) Отражение темы «Сожжённые деревни» в постоянных и временных музейных экспозициях.
  8) Актуальность дальнейшего исследования истории населенных пунктов, уничтоженных оккупантами на территории СССР в 1941–1944 гг.

  Время проведения конференции: 22–23 марта 2018 г.
  Место проведения конференции:
  “Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны”.
  Адрес: 220004, Минск, проспект Победителей, 8
  Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
  Регламент: выступления на пленарном заседании до 25 минут, на секциях — до 15 минут.

  Заявки для участия в конференции и электронный вариант текста принимаются
  до 19 февраля 2018 г. по электронной почте: museumww2@tut.by с пометкой
  «Для учёного секретаря» (vn3968@mail.ru).

  В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость обеспечения мультимедийной техникой.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Электронный вариант текста для публикации необходимо представить до 15 марта 2018 г.
  • По итогам конференции планируется издание соответствующего сборника материалов.
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления.
  • Лица, не зарегистрировавшиеся и не предоставившие доклады в указанные сроки, к выступлению на конференции не допускаются.
  • Оплата проезда, питания и проживания — за счёт командирующей организации.


  Требования к оформлению докладов:
  Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков, оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры форматирования: поля — 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат файла — doc, docх, rtf, шрифт — Times New Roman, кегль — 14, интервал — полуторный (1,5). Материалы, оформленные с нарушением требований ВАК, к публикации не принимаются.

  Контакты: Надтачаев Валерий Николаевич, учёный секретарь музея.
  Тел. раб +375 (17) 203-05-27; Тел. моб. +375(29)6-19-95-29; E-mail: vn3968@mail.ru.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции

  +International conference
  «Belarus in the current geopolitical and geo-economic processes»
  Minsk, Republic of Belarus, March 28-29, 2018
  «Institute of History of the NAS of Belarus»
  «Center for History of geopolitics»
  Konrad-Adenauer-Stiftung Belarus office
  ———————————————————————————————————————————————————
  ARE PLEASED TO INVITE YOU TO PARTICIPATE IN
  the International conference
  «Belarus in the current geopolitical and geo-economic processes»

  Problem field of the conference:
  1) Belarus and foreign countries. Key partners and prospects for the development of relations.
  2) International organizations and Belarus: sources of challenges and opportunities.
  3) Integration projects and Belarus. State is at fault, on the border or at the junction.
  4) Global and regional economic initiatives, challenges and opportunities for Belarus.
  5) International energy security and Belarus.
  6) Public diplomacy and its role for Belarus.
  7) Civil society organizations in shaping the image and knowledge about Belarus.

  Conference languages: Belarusian, Russian, English
  Simultaneous translation will be provided.

  Venue and time of the conference: Minsk, March 28-29, 2018.

  To participate in the event please fill in the electronic application.
  We draw your attention that:

  • additional confirmation e-mail will not be sent.
  • the organizers reserve the right of selection of applications for participation in the conference, the status of the report (plenary report, ordinary report etc.), inclusion of accepted papers in certain sections.
  • the selection is based on completed applications and texts of reports (up to 30 thousand symbols), which will be accepted until 15 February (incl.) 2018.
  • following the results of the conference articles of participants will be published.
  • the organizing committee reserves the right of selection of the texts for publication; the texts are not edited and are not returned to the authors.
  • travel, accommodation and meal costs will be covered by conference organizers.

  Requirements for articles:
  Papers accepted for publication should be up to 30 K symbols in MS Word, font Times New Roman size 14, margins: top and bottom — 20 mm., left — 30 mm., right — 15 mm. The sources are listed in the order which they are cited in the report. Endnote references should be in square brackets. The numbered list of references is provided at the end of report. You can find more detailed information about the design of the references at Instruction of the HAC of the Republic of Belarus (RUS).
  The title of the report indicates title, author’s name, represented organization, e-mail address.

  Contact information of the organizing committee:
  • e-mail chg-nasb@history.by.
  • phone for information: + 375-17-284-23-97

  For your reference: Full conference information sheet

  +VIІІ International Scientific and Practical Conference «Golshansky Readings»
  «Ashmiany region – everyday life of the country
  inhabitants in the 10th–20th centuries»

  Oshmyany, May 18, 2018
  Institute of History of the National
  academy of Sciences of Belarus
  Ashmiany regional
  executive committee
  ———————————————————————————————————————————————————
  INVITED TO PARTICIPATE IN THE
  VIІІ International Scientific and Practical Conference «Golshansky Readings»
  «Ashmiany region – everyday life of the country
  inhabitants in the 10th–20th centuries»


  Planned field of the Conference:
  — Ashmiany, Galshany and the neighbourhood by archaeological sources;
  — Ashmiany Povet in the days of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth;
  — population of the Ashmiany region in the 19th — 20th centuries;
  — Ashmiany region in wars and revolutions, post-war revival and development;
  — gentry families and estates of Ashmiany region;
  — social space of Ashmiany community (social and property groups, their mutual relations, role in the history of the region);
  — cultural heritage of Ashmiany region (architecture, art, education, literature, ethnography, etc.);
  — agriculture, craft, trade, production, communication lines in the history of the region;
  — material and spiritual culture of the region;
  — famous names of Ashmiany region.

  Conference languages: Belarusian, Russian, Polish.
  Conference dates: 18 May 2018.
  Venue for the conference: Ashmiany, Grodna region.

  Applications for participation will be accepted by e-mail: dounar_zagor@mail.ru
  until 15 April 2018

  The application should contain speaker’s full name, his/her academic degree and rank, position and place of employment, the title of the paper, contact phone number and email address.

  Contacts: Aliaksandr Dounar, 220072, Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja st., Minsk, Republic of Belarus. Phone (+375 17) 284-14-09, fax (+375 17) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

  We draw your attention that:

  • The Organizing Committee has the right to select papers for presentation and publication.
  • Confirmation of participation in the conference will be sent until 3 May 2018
  • Students and undergraduates students with the application should send abstracts (up to 2000 characters) and review of the supervisor.
  • Participants from abroad are kindly requested to inform organizing committee if they need visa support.
  • The sending side will cover travel expenses.


  Conference proceedings will be published.

  Requirements for texts:
  Manuscripts should be submitted to the Organizational Committee by e-mail dounar_zagor@mail.ru until 18 June 2018. The character limit for articles is 40,000 characters (including footnotes). The first reference to the publication should be given in full (author, the full title, the title of the journal or book in which the article appears and volume number if applicable, place of publication, year and page number(s)), in subsequent references, information about place and year of publication may be absent.

  For your reference: Full conference information list (pdf)
  Dla odniesienia: Pełny arkusz informacji konferencyjnych (pdf)

  +III International Scientific and Practical Conference
  «Actual problems of international relations
  and diplomacy (1918 - the beginning of the 21st century)»

  Vitebsk, May 17-18, 2018
  Витебский государственный
  университет имени П.М. Машерова
  Институт истории Национальной
  академии наук Беларуси
  Республиканский институт
  высшей школы
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  III-й международной научно-практической конференции
  «Актуальные проблемы международных
  отношений и дипломатии (1918 г. — начало ХХІ в.)»


  Планируемое проблемное поле конференции:
  — Теория международных отношений и дипломатии;
  — Становление и развитие Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (1918–1939 гг.);
  — Дипломатия периода Второй мировой войны (1939–1945 гг.);
  — Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Дипломатия периода «холодной войны» (1945–1991 гг.);
  — Современная система международных отношений. Конфликты и кризисы конца ХХ — начала XXI в.;
  — Внешняя политика и дипломатия Беларуси (1918–2018 гг.).

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
  Время проведения конференции: 17–18 мая 2018 г.
  Планируемое место проведения конференции: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

  Для участия в конференциинеобходимо до 2 апреля 2018 г. направить Оргкомитету текст доклада и заявку с обязательным указанием следующих сведений об авторе: • фамилия, имя, отчество; • ученая степень, звание; • место работы, должность; • телефон, факс с указанием кода города; • e-mail; • тема доклада; • направление; • необходимо ли использование технических средств; • форма участия (очная, заочная).

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • После рецензирования материалов членами редколлегии (о результатах рецензирования Вам будет сообщено письмом на указанный адрес) необходимо выслать копию платежного поручения (оплата и фамилия автора в pdf или jpeg формате). Публикация в сборнике возможна только с учетом произведенной ОПЛАТЫ.
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия — право редактирования докладов, включаемых в сборник
  • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются
  • Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с научными руководителями.
  • Персональные приглашения будут высланы до 1 мая 2018 г. Оргкомитет подтверждает получение материалов кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом.
  • Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Предполагается регистрация материалов в наукометрической базе РИНЦ.
  • Рассылку сборника материалов конференции Оргкомитет не осуществляет.
  • Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций.


  Для участия в конференции установлен оргвзнос в размере:
  30 бел. руб. для участников из Беларуси;
  17 долл. или 960 рос. руб. для участников из других стран на указанные ниже в pdf-версии расчетные счета.
  Перечисление организационного взноса производится на расчетный счет с обязательной пометкой в графе «назначение платежа» — «Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии».

  ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
  Объем текста – до 5 полных страниц через 1 межстрочный интервал на листе формата А4. Поля — 30 мм со всех сторон. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль — 14 пт. Абзац — 1,25 см. Список использованных источников и литературы оформляется после основного текста в соответствии с ГОСТ 7.1 в алфавитном порядке, библиографическое описание — в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [8, с. 215].
  Тексты докладов представляются в электронном виде в редакторе MS Word для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: interrel21@yandex.ru.

  Координатор: к.и.н., доцент Косов Александр Петрович
  (тел. моб. МТС: +375 29 708 83 69).

  Для ознакомления + расчетные счета: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +International scientific-practical conference
  «Results of archaeological research on the territory of Belarus in 2017»
  Mir, May 24-25, 2018
  Інстытут гісторыі
  НАН Беларусі
  Нацыянальная акадэмія
  навук Беларусі
  Музей «Замкавы
  комплекс «Мір»
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
  «ВЫНІКІ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
  НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 2017 ГОДЗЕ»


  Асноўныя напрамкі працы канферэнцыі:
  1) археалагічныя даследаванні помнікаў першабытнай эпохі;
  2) археалагічныя даследаванні помнікаў сярэдневякоўя, Новага і Навейшага часу;
  3) археалагічныя даследаванні пахавальных помнікаў, культавай, грамадзянскай і абарончай архітэктуры;
  4) выратавальная археалогія і інвентарызацыя помнікаў археалогіі.
  5) музеефікацыя археалагічных аб’ектаў.

  Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
  Тэрмін правядзення канферэнцыі: 24–25 мая 2018 г.
  Месца правядзення канферэнцыі: Мір — Мінск. Пленарнае пасяджэнне адбудзецца 24 мая 2018 г. ў Мірскім замку. Арганізаваны выезд з Мінска запланаваны на 8.00. Вяртанне ў 19.00. Працяг працы канферэнцыі 25 мая 2018 г. ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з 9.00.
  Рэгламент: даклады на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, выступленні — да 10 хвілін, прэзентацыя стэндавых дакладаў — да 5 хвілін.
  Тэрмін падачы заяўкі ў аргкамітэт: да 1 мая 2018 г.

  У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку, вучоная ступень, званне, месца працы, працоўны тэлефон, хатні адрас, хатні тэлефон, e-mail.

  Кантакты: 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. 204. Тел./Факс: (017) 284-18-70. Цэнтр археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі:
  Ляўко В.М.: (017) 284-28-54; E-mail: onlevko@gmail.com.
  ● Лукша K.І.: (017) 284-28-54, E-mail: сatherine4444@tut.by.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікавання.
  • Аплата праезду, харчаванне і пражыванне за кошт камандзіруючых арганізацый.
  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.


  Патрабаванні да тэкстаў:
  Электронны варыянт артыкула памерам да 0,5 д.а. разам з ілюстрацыямі (тэкст не больш 20 тыс. знакаў, рэзюмэ на рускай, беларускай і англійскай мовах, УДК, ілюстрацыі, падрыхтаваныя ў фармаце tif, якасць не менш 300 dpi) і яго раздрукаваны варыянт перадаюцца ў аргкамітэт да 15 мая 2018 г. Літаратура прыводзіцца ў канцы артыкула. Спасылкі ў тэксце змяшчаюцца ў квадратныя дужкі, напрыклад: [1, с. 12] ці [2]. Афармленне літаратуры згодна патрабаванням ВАК Рэспублікі Беларусь.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +International scientific-practical conference
  «Anthropology of the city: historical,
  medical and biological aspects of research»

  Minsk, June 27-29, 2018
  The National Academy of
  Sciences of Belarus
  Institute of History of the
  National academy of Sciences of Belarus
  ———————————————————————————————————————————————————
  INVITED TO PARTICIPATE IN THE
  International scientific-practical conference
  «Anthropology of the city: historical,
  medical and biological aspects of research»


  The main highlights of the conference are:
  1. Features of methodological approaches to the analysis of paleoanthropological data in the population of medieval cities.
  2. The demographic processes of the urban population in different historical epochs.
  3. Dynamics of changes in the physical type of the urban population according to paleoanthropological data.
  4. Trends in the variability of the physical type of the child population in the modern urban environment.

  Within the conference the methodical seminar “Classical methods in the conditions of the present. Part 2. The Osteometry” will be held.
  It is also planned to hold a round table for young scientists.
  Those wishing to participate in these events, please indicate this in the application.

  Working languages: Russian, Belarusian, English.
  Timing of the conference: 27–29 June 2018
  Place of the Conference: the State Scientific Institution “The Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus”
  Report time – limit: plenary meeting – 20 minutes, sections – 10 minutes.
  Terms of application: deadline of application is May 1, 2018.

  The title of the report, name, scientific position of the author(s), institution, contact address(es), phone number(s), e-mail, information on multimedia necessity should be specified.

  The Organizing Committee address: Department of Anthropology, Institute of History of NAS of Belarus, Akademicheskaya 1, Minsk, 220072, Belarus. Phone/ fax: +375-17-2841870, phone +375-17-2842796; E-mail: belantrop@tut.by.

  We draw your attention that:

  • The Organizing Committee is authorized to choose the papers to perform in the conference and the articles to be published.
  • Travel expenses, meals and accommodation reimbursement are at the expenses of the delegating organizations.

  Conference proceedings will be published in the annual issue “Aktual’nye voprosy antropologii”. Digital (*.doc or *.rtf documents) and two paper copies of the article should be delivered in Russian (Belarusian) or English language. The article should be performed according to the next rules: Volume – up to 10 pages, Font – Times New Roman, Font size – 14 points (12 points for Russian (Belarusian) summary, key words, titles of pictures and tables, table contents), Interval – unary. Paragraph indentation – 1 cm. Fields: upper – 2, lower – 2, left – 2, right – 2. The summary of 250-300 words with subsections (Introduction with the purpose of the research, Materials and Methods, Results, Conclusions) in the beginning of the text should be in Russian (Belarusian), at the end of the text – in English. Key words in Russian (Belarusian) and English languages after the summary. The main text (preferably) should include the next subheads: Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, Conclusions, Literature. References in the text should be given in square brackets; the list of literature sources grouped according to the alphabet. The pictures and another graphic objects – only black-white (gray gradations) – obligatory included in the article file (tif. format, quality 600 dpi). The number according to Universal Decimal classification should be assigned to the article. Deadline: December 31, 2018.

  For your reference: Full conference information list (pdf)

  +International Summer School
  «The Eastern Partnership: Current situation and possible prospects»
  Belarus, 27-31 August, 2018
  Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus
  Faculty of International Relations Belarusian State University
  The Konrad Adenauer Foundation
  Friedrich Ebert Foundation
  ———————————————————————————————————————————————————
  CALL FOR PARTICIPANTS
  International Summer School
  «The Eastern Partnership: Current situation and possible prospects»

  THE EASTERN PARTNERSHIP SUMMER SCHOOL is a program designed to build a transnational network of young professionals employed in the state structures, think tanks, NGOs and working in the EaP policy field. The program intends to deepen the knowledge about Eastern Partnership policies among public servants, researchers, civil society workers and policy makers from the EaP region, and prepare concrete proposals for the EaP improvement.

  The Eastern Partnership Summer School aims to:
  ● establish contacts and build networks among young professionals from the EU and EaP countries, committed to improvement of geopolitical and geo-economic situation in the EU’s Eastern Neighborhood,
  ● serve as a communication platform for the exchange of young leaders with different views on the future of the EaP and thus help to formulate common positions,
  ● enhance understanding of main challenges in the EaP region,
  ● provide a platform for exchange of best practices,
  ● develop concrete recommendations and proposals for the EaP improvement.

  During an intensive 5-day-school, participants will go through a carefully balanced program of lectures, discussions with top experts and practitioners from the EU and EaP countries, as well as practical assignments.
  During the workshops, participants will work on a search for areas of common interest and then prepare a joint action plan. Under the guidance of professional researchers, participants will have the opportunity to carry-out their analytical project devoted to problems and different dimensions of the Eastern Partnership.

  Time and place: 27-31 August, 2018, Belarus.
  Working language: English.

  ELIGIBILITY
  The call is open for young researchers and experts:
  ● from the EU and EaP countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova),
  ● working in the field of international relations, law, NGO, social sciences,
  ● preferably aged between 25 and 35 years,
  ● command of English language. Knowledge of Russian language is highly welcomed.

  ORGANIZERS AND SUPPORTERS
  The School is organized by the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, in cooperation with Belarusian State University, Faculty of International Relations; the Konrad Adenauer Foundation and Friedrich Ebert Foundation.

  PROCESS OF APPLICATION
  Please, fill in the Application form.
  Short listed candidates will be contacted till August 12, 2018.

  CV and motivation letter has to be provided for a successful submission of the application form. Motivation letter should consist of a personal statement no longer than a page and relate directly to the topic of this year’s International Summer School.
  Application deadline: July 30, 2018. All applications after the deadline won’t be accepted.

  COSTS
  All costs (accommodation, travel, visa, etc.) relevant to participation in the School will be covered by the organizers.
  The committee: chg-nasb@history.by, +37517-284-23-97
  For any additional inquiries EaPschool18@gmail.com.

  For your reference: Full information list (pdf)
  +Scientific and Practical Conference
  «Historical and Cultural Heritage of Dyatlov Region
  (to the 520th anniversary of the city)»

  Datlovo, September 14, 2018
  Institute of History of the National
  academy of Sciences of Belarus
  The National Academy of
  Sciences of Belarus
  Dyatlovo regional
  executive committee
  ———————————————————————————————————————————————————
  INVITED TO PARTICIPATE IN THE
  Scientific and Practical Conference
  «Historical and Cultural Heritage of Dyatlov Region
  (to the 520th anniversary of the city)»


  Planned field of the Conference:
  — the early history of the Dzyatlava region (based on archaeological research);
  — Dzyatlava in the Grand Duchy of Lithuania and Polish-Lithuanian Commonwealth;
  — Dzyatlava in the days of the Russian Empire;
  — Dzyatlava region in the vortex of wars and revolutions;
  — Dyatlovo district of the BSSR: creation and development;
  — architectural and artistic heritage of Dzyatlava;
  — problems of ethno-confessional history of Dzyatlava;
  — famous names of the Dzyatlava land.

  Conference languages: Belarusian, Russian, Polish.
  Conference dates: 14 September 2018.
  Venue for the conference: Dzyatlava, Grodna region.

  Applications for participation will be accepted by e-mail: anipiarkou@tut.by
  until 14 August 2018

  The application should contain speaker’s full name, his/her academic degree and rank, position and place of employment, the title of the paper, contact phone number and email address.

  Contacts: Vadzim Anipiarkou, 220072, Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja st., Minsk, Republic of Belarus. Phone (+375 17) 284-14-09, fax (+375 17) 284-18-70, е-mail: anipiarkou@tut.by.

  We draw your attention that:

  • The Organizing Committee has the right to select papers for presentation and publication.
  • Confirmation of participation in the conference will be sent until 1 September 2018
  • Students and undergraduates students with the application should send abstracts (up to 2000 characters) and review of the supervisor.
  • Participants from abroad are kindly requested to inform organizing committee if they need visa support.
  • The sending side will cover travel expenses.


  Conference proceedings will be published.

  Requirements for texts:
  Manuscripts should be submitted to the Organizational Committee by e-mail anipiarkou@tut.by until 14 October 2018. TThe character limit for articles is 30,000 characters (including footnotes). The first reference to the publication should be given in full (author, the full title, the title of the journal or book in which the article appears and volume number if applicable, place of publication, year and page number(s)), in subsequent references, information about place and year of publication may be absent.

  For your reference: Full conference information list (pdf)

  +Scientific and Practical Conference
  «Belarus, Kletsk Region and Edward Voinilovich»
  Kletsk, September 21, 2018
  Інстытут гісторыі
  Нацыянальнай акадэміі
  навук Беларусі
  Міжнародны дзяржаўны
  экалагічны інстытут імя
  А.Д. Сахарава БДУ
  Клецкі раённы
  выканаўчы камітэт
  Рыма-Каталіцкі
  Касцёл у Беларусі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Беларусь, Клецкі край і Эдвард Вайніловіч»

  Клецкі край з’яўляецца радзімай продкаў Эдварда Вайніловіча, якія валодалі зямлёй у ваколіцах Клецка. Клецк цесна звязаны з дзейнасцю Э. Вайніловіча. Менавіта ў Клецку ім быў заснаваны камітэт абароны правоў яўрэяў і татар. Акрамя гэтага, у Клецку Э. Вайніловіч у 1881 годзе заснаваў крэдытна-ашчаднае таварыства, вядомае ў гісторыі беларускай банкаўскай справы як “Клецкі банк”. Гэта ўстанова аказала значны ўплыў на плацёжаздольнасць сялян (выдача ім крэдытаў) і развіццё аграрнага сектара.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Эдвард Вайніловіч (1847–1928): асноўныя моманты біяграфіі.
  — Сувязь Эдварда Вайніловіча з Міншчынай і Клецкім краем.
  — Эдвард Вайніловіч у турыстычнай сферы Клецкага краю: праблемы і перспектывы.
  — Міжнародныя аспекты жыцця і дзейнасці Э. Вайніловіча.
  — Гісторыя Клецка і Клецкага краю.
  — Этнаканфесійны фактар у развіцці Міншчыны і Клецкага краю ХІХ — першай трэці ХХ ст.
  — Аграрнае пытанне і зямельны крэдыт у канцы ХІХ — пачатку ХХ ст.
  — Банкаўская справа і ашчадныя касы (канец ХІХ — пачатак ХХ ст.).
  — Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ — першай трэці ХХ ст.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
  Час правядзення канферэнцыі: 21 верасня 2018 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Клецк, Мінская вобласць.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 1 верасня 2018 г.
  па электроннай пошце: hbmt_ih@outlook.com.

  ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
  1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада
  5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

  Кантакты: Унучак Андрэй Уладзiмiравiч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70; е-mail: hbmt_ih@outlook.com.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
  • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


  Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:
  Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на е-mail: hbmt_ih@outlook.com. Першы радок – імя і прозвішча; Другі радок – назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал – 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя пачынаецца на кожнай старонцы.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +International Scientific Conference
  «Rossiovedenie and Byelorussovedenie in the XXI century: traditional and
  new trends in scientific research»

  Smolensk, October 4-6, 2018
  Смоленский государственный университет
  Институт российской истории Российской академии наук
  Институт истории Национальной академии наук Беларуси
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научной конференции
  «Россиеведение и белорусоведение в XXI веке: традиционные и
  новые тенденции в научных исследованиях»

  Новые методологические подходы к изучению «старых» проблем, их современные оценки; взаимопроникновение и противоречия различных исследовательских школ и направлений в современных исторических исследованиях; сравнительный историографический анализ научных трудов по российско-белорусской истории — основные темы славистики (россиеведения и белорусоведения) XXI века, предлагаемые к обсуждению на конференции.

  Предполагаемые секционные направления работы конференции:
  — Россия, Польша, Беларусь: национальные истории и общие исторические проблемы;
  — Конфессиональная история соседних государств;
  — Белорусоведение в России, россиеведение в Беларуси: предварительные итоги, проблемы, перспективы;
  — Славистика и поле славянских исследований;
  — Источниковедение, архивоведение, изучение и публикации исторических источников восточно-славянских государств;
  — История и историческая политика.


  Рабочий язык конференции: русский.
  Время проведения конференции: 4-6 октября 2018 г.
  Планируемое место проведения конференции: «Смоленский государственный университет». Адрес: 214004 г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4

  Заявки на участие в конференции принимаются до 1 марта 2018 г. по электронной почте: rusbelsec@mail.ru (с пометкой «Конференция — сентябрь 2018»).

  В заявке необходимо указать ФИО (полностью); ученая степень и звание; место работы (город, название организации, должность); e-mail; тема доклада; краткое резюме доклада (до 200 слов); планируемые даты приезда и отъезда; необходимость технических средств.

  Координаторы конференции: Максим Владимирович Каиль, Дмитрий Юрьевич Прохоров, 214004 г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. Тел. (4812) 700-221. По возникающим вопросам обращаться по электронному адресу научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» rusbelsec@mail.ru.

  Информация о конференции будет размещена на сайте Научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем»

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в конференции.
  • По результатам работы оргкомитета в срок до 1 июня 2018 г. будет осуществлена рассылка приглашений.
  • Оргкомитет (при условии получения грантовой поддержки) планирует осуществить компенсацию стоимости проезда участников, организует бесплатное питание и размещение в университетской гостинице на территории кампуса в период работы конференции.

  • По итогам работы предполагается публикация сборника материалов конференции. Материалы конференции будут размещены на площадке национальной информационно-аналитической системы РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

   Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +International Scientific Conference
  «Statute of 1588: legislative guarantees
  of the Grand Duchy of Lithuania sovereignty»

  Minsk, October 12, 2018
  The National Academy of
  Sciences of Belarus
  Institute of History of the National
  academy of Sciences of Belarus
  ———————————————————————————————————————————————————
  INVITED TO PARTICIPATE IN THE
  International Scientific Conference
  «Statute of 1588: legislative guarantees
  of the Grand Duchy of Lithuania sovereignty»


  Planned field of the Conference:
  — historical background and development of the GDL Statute of 1588;
  — state sovereignty in political and legal thought;
  — state institutions of the Grand Duchy of Lithuania;
  — evolution of the GDL legal system and political elites;
  — judicial system and legal proceedings in the GDL;
  — publishing activities in the GDL, the publication of legislative acts;
  — historiography, study (and publication) of early texts, source study;
  — language of the GDL Statutes the and other legal acts.

  Conference languages: Belarusian, Russian, Polish.
  Conference dates: 12 October 2018.
  Venue for the conference: Minsk, Academicheskaja str., Institute of History.

  Applications for participation will be accepted by e-mail: dounar_zagor@mail.ru
  until 12 September 2018

  The application should contain speaker’s full name, his/her academic degree and rank, position and place of employment, the title of the paper, contact phone number and email address.

  Contacts: Aliaksandr Dounar, 220072, Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja st., Minsk, Republic of Belarus. Phone (+375 17) 284-14-09, fax (+375 17) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

  We draw your attention that:

  • The Organizing Committee has the right to select papers for presentation and publication.
  • Confirmation of participation in the conference will be sent until 26 September 2018.
  • Students and undergraduates students with the application should send abstracts (up to 2000 characters) and review of the supervisor.
  • Participants from abroad are kindly requested to inform organizing committee if they need visa support.
  • The sending side will cover travel expenses.


  Conference proceedings will be published.

  Requirements for texts:
  Manuscripts should be submitted to the Organizational Committee by email dounar_zagor@mail.ru until 12 November 2018. The character limit for articles is 40,000 characters (including footnotes). The first reference to the publication should be given in full (author, the full title, the title of the journal or book in which the article appears and volume number if applicable, place of publication, year and page number(s)), in subsequent references, information about place and year of publication may be absent.

  For your reference: Full conference information list (pdf)

  +International Scientific Conference
  «From the Baltic to the Black Sea: Armenians in Cultural,
  Economic and Political Processes»

  Yerevan, October 15-18, 2018
  Foundation for Development and Support of Armenian Studies «ANIV»
  Institute of History, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
  Institute of History, National Academy of Sciences of the Republic of Belarus
  Yerevan State University
  Polish Academy of Learning
  State Institute for Art Studies, Ministry of Culture of the Russian Federation
  Faculty of History, Lomonosov Moscow State University
  Faculty of History, Belarusian State University
  ———————————————————————————————————————————————————
  INVITED TO PARTICIPATE IN THE
  International Scientific Conference
  «From the Baltic to the Black Sea: Armenians in Cultural,
  Economic and Political Processes»


  Taking into account a broad historical and geographical context of the Conference, its participants will have an excellent opportunity to study the experience of interaction between Armenians and the other peoples in the region and to evaluate the contribution of the Armenian communities into the history of the region in the past and the present times.

  Thematic area of the conference covers a number of key issues including but not limited to:
  — Armenians, and other peoples and different ethno-confessional groups: models of interrelations;
  — contacts between Armenians and peoples of the region through the history of the Armenian diasporas;
  — the Armenian contribution to culture, science and arts of peoples of the region;
  — Armenians in wars and military conflicts in the region;
  — the relationship between Armenia and the countries of the region in the Soviet period;
  — international cooperation between Armenia and the countries of the region at the present stage;
  — the common historical and cultural heritage: key issues of historiography and source study;
  — Armenian communities through the history of religion: historical overview and current state.

  The focus group of the conference includes historians, archivists, museologists, arts scholars, sociologists, culturologists, scholars in international relations, and other specialists.

  Working languages: Armenian, Russian, English.
  Conference dates: 15–18 October 2018.
  The conference will be hosted by the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia and includes opening plenary session, a series of thematic sessions, panel discussion, and cultural programme.

  If you are interested in participating in the conference, please send an application to the Organization Committee. The application includes a completed registration form (docx) and report abstract (2,000–4,000 characters including spaces) in *.doc or *.docx. The registration deadline is 15 July 2018.

  Contacts:
  ● registration, travel grant application submission — е-mail: foundation.aniv@gmail.com, +375 (29) 371-67-41, Mr. Evgeniy Gurinov;
  ● visa support — е-mail: ninettadamyan@gmail.com, +374 (91) 55-53-45, Ms. Nineta Adamyan.

  We draw your attention that:

  • As the number of participants is limited, the organizers reserve the right to choose the participants from applicants.
  • Participants whose applications have been approved will receive a registration approval letter on their e-mails in two weeks after the closure of the registration.
  • If needed, visa invitation letters will be provided to participants upon registration by the Institute of History, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia.
  • Participants are responsible for organizing and paying their own travel costs to the venue of the Conference.
  • Accommodation and meals for participants will be provided by the organizers of the conference.

  Accepted submissions will be published as conference proceedings.

  To support the participation of non-Armenian residents in the Conference, the Foundation for Development and Support of Armenian Studies «ANIV» provides, on a competition basis, a limited number of travel grants. A travel grant reimburses the cost of traveling to and from Yerevan. Applicants for travel grants are kindly asked to send their application forms and full texts of their reports to the Organization Committee. The travel grant application submission deadline is 1 July 2018. Applicants whose applications for travel grants have been approved will receive confirmation letter on their e-mails in two week after the closure of accepting travel grant applications.

  For your reference: Full conference information list (pdf)

  +International scientific conference
  «Crossing borders. Interregional and intercultural interactions in the
  context of studying flint artifacts» (15th SKAM scientific seminar)

  Minsk, October 17-19, 2018
  Institute of History of the National
  Academy of Sciences of Belarus
  Institute of Archaeology and Ethnology Polish
  Academy of Sciences
  SKAM Flintreaders Society
  (Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM)
  ———————————————————————————————————————————————————
  INVITED TO PARTICIPATE IN THE
  International scientific conference
  «Crossing the Borders. Interregional and
  Cross-Cultural Interactions in the Context of Lithic Studies»
  (15th SKAM Lithic Workshop)

  According to the existing tradition of the annual SKAM meetings, a wide set of issues devoted to the studies of lithic technologies is expected to be discussed. The motto of the conference also implies that it could be an appropriate place for meeting of research ideas and traditions originated from different academic centers and for communication between scholars divided by contemporary political borders.

  Program and speeches will be organized within seven thematic and chronological sessions proposed by researchers from various academic centers across Central and Eastern Europe:
  — The Lower Palaeolithic in Central Europe. Earliest evidences and the discussion about pseudo-artefacts.
  — Inter-group contacts in the Late Palaeolithic.
  — Borders in the Mesolithic? Interactions and cultural changes as seen from lithics.
  — Lithic technology in the Neolithic and beyond.
  — Different regions and cultures — different lithic tool-kits?
  — Siliceous rocks used by prehistoric communities: places of extraction, desirable kinds, methods of obtaining.
  — General remarks on the lithic technologies.

  The official language of the conference is English.
  Time of the conference: 17–19 October 2018
  Planned venue for the conference: Minsk, Belarus.

  Deadline for applications (pdf) is 1 June 2018. You are welcome to submit your paper in the form of oral presentation (up to 20 min) or poster (size A1 — 594×841 mm). Paper proposals and abstracts in English (one standard page) should be sent by attached registration form on e-mail: skam2018minsk@gmail.com.

  We draw your attention that: organizers do not cover the costs of accommodation and transportation. Information on the conference fee will be provided in further letters.

  On behalf of the Organizing Committee: Vitali Asheichyk, Aliaksandr Vashanau, Dagmara H. Werra, Iwona Sobkowiak-Tabaka.

  For your reference: Full conference information list (pdf)
  +International scientific conference
  «Belarus in Fire of the World War I
  (to the 100th anniversary of the World War I ending)»

  Minsk – Smorgon, October 25–26, 2018
  Institute of History of the National
  Academy of Sciences of Belarus
  The National Academy of
  Sciences of Belarus
  Smarhoń district
  executive committee
  ———————————————————————————————————————————————————
  INVITED TO PARTICIPATE IN THE
  International scientific conference
  «Belarus in Fire of the World War I
  (to the 100th anniversary of the World War I ending)»

  The conference will focus on the following issues:
  — Belarusian and foreign historiography and sources on the history of the World War I;
  — Political and socio-economic situation on the eve and at the beginning of the War. Mobilization and evacuation strategies. The problem of refugees and its solution;
  — Military operations on the territory of Belarus (1915–1918);
  — Political and socio-economic developments on the territory of Belarus in 1914–1918;
  — Civilians living conditions during the War;
  — Outcomes and consequences of the War for Belarusian territories;
  — Memories and memorials of the World War I.

  The conference working languages: Belarusian, Russian, English.
  The conference time and venue: Minsk — Smarhoń, October 25 — 26, 2018
  Submit your applications until August 15, 2018 and
  your
  textsuntil September 15, 2018 to voenhistbel@mail.ru.

  Please specify in your application:
  ● your name (names); ● your academic degree and position; ● your working affiliation;
  ● the title of your report; ● your postal address, phone, e-mail.

  Contacts:
  220072, Academicheskaya St., 1, of. 203, Minsk, Belarus.
  Phone for information: (+375) 17-284-24-21; fax (+375) 17-284-18-70.
  Department Of The Military History Of Belarus.
  E-mail: voenhistbel@mail.ru.
  Mikhail M. Smolyaninov (Senior Researcher), Alena G. Trubchyk (Researcher).

  Please note:

  • Official invitations will be sent until September 25, 2018;
  • The organizing committee reserves the right to select the reports for presentation and publication;
  • Undergraduate and graduate students should accompany their applications with texts of reports and their supervisor reviews;
  • Organizers do not provide any travel costs compensation, accommodation and food of participants during the conference.
  • Conference texts compilation will be published after the conference.


  Requirements for texts:
  Up to 10 pages, typed in Times New Roman 14, single line spacing. References should be made and numbered as footnotes on each page. Page margins: top and bottom – 20 mm, left – 30 mm, right – 10 mm. On the first line, align right – the author’s full name; on the second – name of your institution; third line, align center – the title of your report (lowercase bold), then leaving one empty line – text of the report.

  For your reference: Full conference information list (pdf)

  +International scientific conference
  «Belarus in the year of the radical change in the Great Patriotic War (to the 75th
  anniversary of the liberation of the territory of the republic from the German troops)»

  Gomel, November 22-23, 2018
  Francisk Skorina
  Gomel State University
  National Academy
  of Sciences of
  Belarus
  Institute of History
  of the National Academy
  of Sciences of Belarus
  Russian Centre
  of Science and
  Culture in Gomel
  ———————————————————————————————————————————————————
  INVITE TO PARTICIPATE IN THE
  International scientific conference
  «Belarus in the year of the radical change in the Great
  Patriotic War (to the 75th anniversary of the liberation
  of the territory of the republic from the German troops)»

  The conference will focus on the following issues:
  1. Modern access in the illumination of the directions of Great Patriotic war history: historiography and scource study.
  2. Soviet military art during Red Army offensive operations liberating Belarus: Smolensk (August, 7 — October, 2, 1943), Chernigov-Pripyat (August, 26 — September, 30, 1943), Bryansk (September, 9 — October, 3, 1943), Gomel-Rechitsa (November, 10–30, 1943), Gorodock (December, 13–31, 1943).
  3. The results of Red Army operations in the territory of Belarus in Autumn — Winter, 1943.
  4. Guerrilla movement and underground fighting in Belarus in 1943. Representatives of the soviet republics and Europian antifascists in Belarusian Guerrilla movement.
  5. Combat interaction of the Red Army and partisan formations during liberating Belarus. Military feat of Soviet soldiers and partisans.
  6. Combat commonwealth between Belarussian, Russian, Ukrainian, Latvian, Lithuanian, Moldavian partisans.
  7. Nazi occupation regime on the territory of Belarus: genocide, economic policy, propaganda, collaborationism.
  8. Anti-Soviet armed troops in the Nazi occupied territory of Belarus in 1943.
  9. Belorussian citizens in the Soviet rearward.
  10. National economy restoring on the released territory of Belarus (Autumn — Winter, 1943).
  11. Memory of events and heroes of liberation of Belarus, victims of war.
  12. History of the Great Patriotic war as a subject of educational process in high schools, colleges and academies.

  The conference working languages: Belarusian, Russian, English.
  The conference time and venue: Gomel, November 22–23, 2018, Francisk Skorina Gomel State University.
  Regulations: plenary session reports — up to 20 minutes, workshop session reports — up to 15 minutes.
  Submit your:
  Applications until September, 1, 2018.
  Texts until October, 20, 2018 to rozhkova@gsu.by.

  Please specify in your application: your name (names); your academic degree and position; your working affiliation; the title of your report; your postal address, phone number (numbers), e-mail; need for hotel booking; need for a multimedia.

  Contacts: 246019, Sovietskaya St., 104, Gomel, Belarus. Phones for information: (+375)232-60-30-42; (+375)29-622-96-14 (velkom); fax (+375)232-60-30-42. E-mail: rozhkova@gsu.by. Svetlana M. Rozhkova, Francisk Skorina Gomel State University, Historic Faculty, the Department of Slavs History and Special Historical Disciplines.

  Please note:

  • the organizing committee reserves the right to select the reports for presentation and publication;
  • organizers do not provide any travel costs compensation, accommodation and food of participants during the conference.
  • conference texts compilation will be published after the conference.


  Requirements for texts:
  Up to 20 thousand symbols; typography with Higher Attestation Commission of the Republic of Belarus demands; one and a half line spacing; typed in Times New Roman 14; no numbering; page marging: 20 mm; file format doc, docx, rtf.

  For your reference: Full conference information list (pdf)

  +International scientific conference
  «The historical destinies of the Belarusian Soviet statehood (towards the 100th
  anniversary of the proclamation of the Socialist Soviet Republic of Belarus)»

  Minsk, December 6-7, 2018
  The National Academy of
  Sciences of Belarus
  Institute of History NAS
  of Belarus
  ———————————————————————————————————————————————————
  WE INVITE YOU TO TAKE PART IN THE
  International Scientific Conference
  «The historical destinies of the Belarusian Soviet
  statehood (towards the 100th anniversary of the proclamation
  of the Socialist Soviet Republic of Belarus)»


  Problem field of the conference:
  I. Political History of Soviet Belarus.
  II. BSSR: historical experience of social, economic and cultural transformations.
  III. Political and state elite of the BSSR: history and destiny.
  IV. The evolution of relations between the Republic and the center: BSSR — USSR.
  V. The evolution of international legal subjectivity of the BSSR.
  VI. The territorial aspect of nation-building of the BSSR.
  VII. History of the BSSR in the works of domestic and foreign researchers.

  Working languages: Belarusian, Russian, English.
  Conference dates: December 6–7, 2018.
  Venue for the conference: Minsk, Institute of History NAS of Belarus.

  Applications for participation in the conference and abstracts (according to the proposed form) are accepted until November 1, 2018 at the address of the Organizing committee: 220072, Minsk, ul. Academicheskaya, 1. Contact phone: +375-17-284-16-10. Cab. № 115. E-mail: modernhistbel@mail.ru

  In the application it is necessary to indicate the name, patronymic and surname of the speaker, his scientific degree and title, the title of the report, the name of the institution that the speaker represents, contact phone number, e-mail.

  Please note that:

  • Students, undergraduates and graduate students, along with the application, must send the abstracts of the report (up to 2000 characters) and the opinion of the supervisor.
  • The materials of the conference are scheduled publication of the collection.
  • The Organizing Committee reserves the right to select reports.
  • The costs associated with staying at the conference are borne by the visiting party.
  • Foreign participants are kindly requested to inform about the need for visa support.

  The texts requirements:
  A report of up to six (6) pages in a single A4 format interval (210 X 297 mm) should be typed in Times New Roman with a size of 14 without hyphenation. Fields: upper, lower – 20 mm, left – 30 mm, right – 10 mm. The first line is on the right surname (surnames) and initials of the author (authors), the name of the institution (abbreviated). The third line is the name of the material in lower case letters in bold (centered). Through the line the text of the report is printed.

  To educate: Full conference information sheet (pdf)