Chernyavskiy Maxim Mikhailovich

Head of the
department of archaeology of prehistoric society,
Candidate of Historical Sciences

Тэл.: (+375 17) 378-28-89;
e-mail: maxchar@gmail.com

Нарадзіўся 6 жніўня 1976 г. у г. Мінск. Скончыў БДУ (1998), аспірантуру Інстытута гісторыі (2001). Кандыдат гістарычных навук (2005).

Працоўная дзейнасць:
З 2001 г. працуе ў аддзеле археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Вывучае праблемы поздняга неаліту і ранняга бронзавага веку ў паўночна-усходняй Беларусі (Паазер’е), паўночнабеларускую і ўсвяцкую археалагічныя культуры. Даследаваў паселішчы Асавец 2, 7, Крывіна 3, Сосенка 3, Бярэшча 1, 2; выявіў больш за 10 новых помнікаў і месцазнаходжанняў.

Публікацыі

Важнейшыя навуковыя артыкулы:

 • Кельт меларскага тыпу з Рассоншчыны (Віцебская вобл.) // Гістарычна–археалагічны зборнік.– 1999.– № 14.– С. 135-136;
 • Эвалюцыя касцянога ўзбраення на беларускім Паазер’і ў неаліце – бронзавым веку // Міжнародны сімпозіум: ад неалітызацыі да пачатку эпохі бронзы, культурныя змены ў міжрэччы Одра і Дняпра паміж VI – II тыс. да н.э. Брэст, РБ, 28-31 мая 2000. Abstracts book.– Познань–Мінск–Брэст, 2000.– С. 59;
 • Класіфікацыя касцянога ўзбраення Беларускага Паазер’я (неаліт – бронзавы век) // Гістарычна–археалагічны зборнік.– 2001.– № 16.– С. 71-78
 • Касцяныя прылады для апрацоўкі крэменю са стаянак Крывінскага тарфяніка // Матэрыялы па археалогіі Беларусі.– 2001.– № 3.– С. 243-246
 • Першыя вынікі даследавання тарфяніковай стаянкі Асавец-7 // Матэрыялы па археалогіі Беларусі.– 2003.– № 6.– С. 70-84
 • Аб даследаванні тарфяніковай стаянкі Асавец-7 у 2002 г. // Гістарычна–археалагічны зборнік.– 2003.– № 18.– С. 257-258
 • Даследаванне тарфяніковай стаянкі Асавец-7 у 2003 г. // Гістарычна–археалагічны зборнік.– 2004.– № 19.– С. 278-279
 • Выраб рыбацкіх кручкоў на стаянках Крывінскага тарфяніка (позні неаліт – ранні бронзавы век) // Гістарычна–археалагічны зборнік.– 2004.– № 19.– С. 31-33
 • Раскопкі паселішча Жылічы І // Гістарычна–археалагічны зборнік.– 2004.– № 19.– С. 274 (сумесна з А. Калечыц, М. Чарняўскім, М. Крывальцэвічам, І. Язэпенка)
 • Археалагічныя абследаванні ўзбярэжжаў Нёмана ў зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС // Гістарычна–археалагічны зборнік.– 2004.– № 19.– С. 272-273 (сумесна з А.Калечыц, М. Ч.арняўскім, В. Абухоўскім)
 • Унікальны тып касцяных падвесак // Гістарычна–археалагічны зборнік.– 2004.– № 19.– С. 28-30. (разам з Чарняўскім М.М.)
 • Касцяная і рагавая індустрыя стаянак Крывінскага тарфяніка (неаліт – бронзавы век). Аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук: 07.00.06. Мінск 2005
 • Тарфяніковая стаянка Асавец-7  новыя даследаванні // Гістарычна–археалагічны зборнік.– 2005.– № 20.– С. 221-222
 • Керамічны комплекс стаянкі Асавец-7 // Гістарычна-археалагічны зборнік. – № 21. – Мінск, 2006. – С. 38-47
 • Шосты сезон даследавання тарфяніковай стаянкі Асавец-7 // Гістарычна-археалагічны зборнік. – № 21. – Мінск, 2006. – С. 186-187
 • Металічныя вырабы са стаянак паўночнабеларускай культуры // Археалагічны зборнік. Выпуск 1. ¬– Мінск, 2006. – С.18-21
 • Касцяныя і рагавыя вырабы на паселішчах Крывінскага тарфяніку (неаліт–бронзавы век) / М.М. Чарняўскі. – Мінск: Беларус. навука, 2007. – 77 с.:іл.
 • Касцяныя і рагавыя вырабы стаянак Крывіна 1 і Крывіна 2 // Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. I. – Мінск, 2007. – С. 36-48.
 • Археалагічныя даследаванні на стаянках Асавец 7 і Бярэшча 1 //Гісторыка-археалагічны зборнік. Вып. 23. – Мінск: ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2007.
 • Каменныя шліфаваныя вырабы на стаянках Крывінскага тарфяніку//Acta archealogica Albaruthenica. Vol. III (Вып. 3) – Мінск: выдавец І.П. Логвінаў, 2008.
 • Асавец 7 – новое поселение Кривинского торфяника // Человек. Адаптация. Культура. – М: РАН, 2008 г. – С. 374-388.
 • Плады чыліму (Trapa natans L., Trapaceae) у матэрыялах тарфяніковага паселішча Асавец на Віцебшчыне //Ботаника (исследования). Выпуск XXXVI. К 80-летию образования Национальной академии наук Беларуси. – Минск: ИОО «Право и экономика», 2008. – с. 107-117 (0,5 аркуша, сумесна з Д.І. Траццяковым)
 • Крамянёвыя вырабы паўночнабеларускай культуры ў матэрыялах раскопак 2000-2007 гадоў: першыя вынікі даследавання //Беларускае падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г.Полацку). Зборнік навуковых прац рэспубліканскага навукова-практычнага семінара – Новаполацк: ПДУ, – 2009, – с. 106-114
 • Паселішча Бярэшча 1 – новы помнік неаліту – бронзавага веку на Лепельшчыне //ІІІ Лепельскія чытанні. Матэрыялы навуковапрактычнай канферэнцыі. 10 кастрычніка 2008 года. ¬– Лепель: УК “Лепельскі раённы краязнаўчы музей”, 2008. – с. 3-9
 • Крамянёвыя наканечнікі стрэл з матэрыялаў паселішча Асавец 7 // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Даследаванні каменнага і бронзавага вякоў. – М., 2010. – В. 18.
 • Северобеларусская культура: проблемы генезиса и эволюции// Основные итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2006-2010 гг. – Минск, 2011. – с. 27-36
 • The excavation of kryvina peatbog settlements in northern belarus between 2000 and 2009/ Archaeologia baltica #14 Underwater archaeology in the Baltic region. Edited by Algirdas Girininkas. – Klaipėda, 2010: Klaipėda university press. – P.100-119 (в соавторстве с М.М. Чернявским)
 • Belarusian wetland settlements in Prehistory//Wetland settlements of the Baltic. A prehistoric perspective. Edited by Elena Prackėnaitė. – Vilnius 2011. – 113-132 (Сумесна з М.М. Крывальцэвічам)
 • Археалагічныя даследаванні на Беларускім Паазер’і ў 2010 годзе //Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Выпуск 23. – Мінск: Беларуская навука, 2012
 • Даследаванні на Беларускім Паазері ў 2011 г.//МАБ выпуск 24, Мінск: Беларуская навука, 2013. – С. 313-318
 • Касцяныя рыбацкія кручкі: спроба рэканструкцыі //Експериментальна археологія: досвід моделювання об’єктів та виробництв. Археологія і давня історія України. Випуск 1 (10) – Київ, 2013. – с. 156-164
 • Поселения северобелорусской культуры // Материалы и исследования по археологии России и Беларуси. Комплексное исследование и синхронизация культур эпохи неолита – ранней бронзы Днепровско-Двинского региона. Сборник статей. – Санкт-Петербург, 2012. – с. 160-177
 • Да праблемы розначытання матэрыялаў паўночнабеларускай культуры ў беларускай і расійскай археалагічнай літаратуры //Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і Дняпра. Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 75-і годдзю Міхала Чарняўскага. Тэзісы дакладаў. 5-7 сакавіка 2013 г. – Мінск: “Тэхналогія”, 2013 г. – с. 39-40
 • Мастацкія і культавыя вырабы з паселішчаў Крывінскага тарфяніка //Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і Дняпра. Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 75-і годдзю Міхала Чарняўскага. Тэзісы дакладаў. 5-7 сакавіка 2013 г. – с. 44-45
 • Макс. М. Чарняўскі, Э.А. Ляшкевіч. Новыя дадзеныя па рыбацтву насельніцтва паселішчаў Крывінскага тарфяніка (па матэрыялах даследаванняў 2008-2011 гг.)//Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навук. канф. / Упр. Ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцеб. Аблвыканкама, Віцеб. Абл. Краязн.музей; рэдкал.: Г.У.Савіцкі [і інш.]. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка, 2013. – с.11-13
 • «Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я”, Мінск, 2011.
 • Лук (сумесна з Ю.М. Боханам, М.А. Плавінскім ). С. 27-28
 • Паўночнабеларуская культура (сумесна з М.М. Чарняўскім). C. 176-177
 • Страла (сумесна з М.А. Плавінскім) С. 323-324

Навукова папулярныя

 • Паўночная Атлантыда. Веды, № 9 (2217)
 • Балотная Атлантыда – Звязда, № 58 (26416) (сумесна з Цімошык Л.)
 • Славутая жанчына-археолаг (да 70-годдзя з дня нараджэння Алены Генадзьеўны Калечыц) /Беларускі гістарычны часопіс – Мінск 2010 – №2