Tatiana Dauhach

senior researcher at the
Department of Belarusian history of the 9th — 18th centuries and archeography,
Candidate of Historical Sciences

Tel: (+375 17) 373-27-00
E-mail: dauhach@gmail.com

Нарадзілася 07.01.1991 г. у в. Накрышкі Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці. У 2012 г. скончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка (спецыяльнасць “Гісторыя. Сацыяльна-палітычныя дысцыпліны”). У 2014 г. скончыла магістратуру названага універсітэта (спецыяльнасць “айчынная гісторыя”). У 2017 г. скончыла аспірантуру Інстытута гісторыі НАН Беларусі. У 2019 г. абараніла дысертацыю на саісканне ступені кандыдата гістарычных навук “Губернскія па сялянскіх справах прысутнасці: фарміраванне, структура, дзейнасць (1861 — 1903 гг)”.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • • Сацыяльныя і эканамічныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў апошняй трэці ХVIII — пачатку ХХ ст.
 • • Працоўная міграцыя з тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст
 • • Эга-дакументы ў вывучэнні сацыяльнай гісторыі Беларусі ў апошняй трэці ХVIII — пачатку ХХ ст.
 • • Крыніцы па гісторыі гарадоў Беларусі ў апошняй трэці ХVIII — пачатку ХХ ст.

Публікацыі
Аўтар больш за 30 навуковых публікацый. Найбольш важныя з іх:
Раздзел у калектыўнай манаграфіі

 • Даўгач, Т. В., Рацько А. Ф. Аграрная рэформа 1861 г. і спецыфіка яе рэалізцыі ў беларуска-літоўскіх губернях / Т.В. Даўгач, А.Ф. Рацько // Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі (канец ХVIII — пачатак ХХ ст.) / В. В. Яноўская [і інш.] ; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] : Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — С. 161–185.

Артыкулы

 • Долгач, Т.В. Минское губернское по крестьянским делам присутствие на территории Беларуси: формирование, структура, деятельность / Татьяна Долгач // ГАЗ. — Вып. 31. — С. 58–65.
 • Долгач, Т.В. Губернские по крестьянским делам присутствия в белорусско-литовских губерниях: историография проблемы / Татьяна Долгач // Гуманитарно-экономический вестник. — Вып. 1-2 — 2016. — С. 73–78.
 • Долгач, Т.В. Источники по исследованию проблем формирования и деятельности губернских по крестьянским делам присутствий на территории Беларуси (1861–1903 гг.) / Татьяна Долгач // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. — Вып. 4. — 2016. С. 13–18.
 • Долгач, Т.В. Изменения кадрового состава губернских по крестьянским делам присутствий на территории Беларуси под влиянием восстания 1863–1864 гг. / Т.В. Долгач // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по новой и новейшей истории : сб. науч. тр. Вып. 2 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2019. — С. 64–69 (РИНЦ)
 • Даўгач, Т.В. Інфармацыйны патэнцыял крыніц па гісторыі сістэмы кіравання вёскай беларуска-літоўскіх губерняў пасля агррнай рэформы 1861 г. / Т.В. Даўгач // Актуальные проблемы источниковдения: мат. V международн. науч. практ. конф. к 110-летию Витебской учёной архивной комиссии, Витебск, 25-27 апреля 2019 г. — Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2019. — С. 226–228 (РИНЦ)
 • Долгач Т.В. Крыніцы па гісторыі працоўнай міграцыі па насельніцтва беларуска-літоўскіх губерняў у другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст. / Т.В. Долгач // Беларусь у кантэксце Еўрапейскай гісторыі: грамадства, дзяржава,