Conference 2021

  +International scientific conference
  «Riga Peace Treaty of 1921 in the fate of the Belarusian people
  (to the 100th anniversary of the imprisonment)»

  Minsk, March 18–19, 2021
  Institute of History
  of the National academy
  of Sciences of Belarus
  Academy of Public
  Administration under the
  President of the Republic of Belarus

  ———————————————————————————————————————————————————
  INVITED TO PARTICIPATE IN THE
  International Scientific Conference
  «Riga Peace Treaty of 1921
  in the fate of the Belarusian people
  (to the 100th anniversary of the imprisonment)»

  Problem field of the conference:
  1. Topical issues of source study and historiography.
  2. The Polish-Soviet War of 1919–1921: preconditions, course, results.
  3. The Riga Peace Treaty of 1921: Winners and Losers.
  4. The fate of the Belarusian statehood in the context of the geopolitical challenges of 1918–1923.
  5. Socio-economic situation and daily life of the population in the conditions of war and occupation regimes.
  6. Socio-economic and humanitarian consequences of the First World War and the Polish-Soviet War for Belarus.
  7. Geopolitical situation in Europe in 1918–1923.
  8. Events of 1919–1921 as an object of historical memory.

  The materials of the conference are scheduled publication of the collection.
  Venue: Minsk, Institute of History NAS of Belarus, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus.
  Applications for participation in the conference and abstracts (according to the proposed form) are accepted until February 26, 2021 at the address of the Organizing Committee: 220072, Minsk, Academicheskaya, 1. Contact phone number: +375 (17) 379-16-10, Fax: +375 (17) 379-18-34. Department Of Modern History Of Belarus. E-mail: modernhistbel@mail.ru.
  In the application, you must specify the name, patronymic and surname of the speaker, his scientific degree and title, title of the report, name of the institution that the speaker represents, contact telephone number, e-mail, form of participation, as well as the need for technical means of maintenance. The full application form is placed in Annex 1.
  Please note that:

  • The organizing committee reserves the right to select reports.
  • Invitations to conference participants will be sent out after consideration of applications until March 5, 2021.
  • Students, undergraduates and graduate students, along with the application must submit abstracts of the report (up to 2000 characters) and the opinion of the supervisor.
  • Foreign participants are requested to inform about the need for visa support.
  • The costs associated with staying at the conference (fare, food and accommodation) are borne by the sending side.


  Requirements for texts:
  A report of up to 6 (six) pages in a single A4 interval (210 X 297 mm) should be typed in Times New Roman editor, size 14 without hyphenation. Fields: upper, lower — 20 mm, left — 30 mm, right — 10 mm. The first line indicates the UDC index (left alignment). The second line — the name of the material in lower case letters in bold (in the center); the third line — on the right surname (s) and initials of the author (s), name of the institution (abbreviated); from a new line, if necessary, specify the supervisor — his academic degree, academic title, surname and initials. The text of the report is printed in line (paragraph indent 1.25 cm). Footnotes to the literature are given in square brackets. Tables are inserted into the text. After the main text, the list of references is given in alphabetical order (literature is arranged in accordance with the requirements of the Higher Attestation Commission). A sample of the report is placed in Annex 2.

  For reference: Full conference information letter (pdf)

  +IV international conference of young researchers of the Institute of
  History of the National Academy of Sciences of Belarus
  «ARS LONGA: scientific achievements and prospects»
  Minsk, April 14–16, 2021
  САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ

  ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў:
  IІІ-й навукова-практычнай канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі
  «ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ»


  Запрашаем да ўдзелу маладых навукоўцаў, лабарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў старэйшых курсаў прэзентаваць праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы ўпэўнены, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю прафесійных кантактаў паміж маладымі даследчыкамі і актывізуе творчы пошук.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  1. Метадалогія гісторыі, гістарыяграфія, крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя навукі.
  2. Даследаванні ў галіне археалогіі і антрапалогіі.
  3. Гісторыя Беларусі Х–ХХІ стст.
  4. Даследаванні ў галіне сусветнай гісторыі і міжнародных адносін.
  5. Методыка выкладання гісторыі ў навучальных установах.

  Усе атрыманыя матэрыялы пройдуць навуковае рэцэнзаванне, па выніках якога Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў, а таксама пераносу часткі з іх у постэрную форму.

  Заяўкі да ўдзелу ў канферэнцыі прымаюцца ў электронным выглядзе да 21 лютага 2021 г. Тэксты дакладаў прымаюцца да 1 сакавіка 2021 г. на адрас arslonga2019@gmail.com.

  Афармленне тэзісаў:

  • Мова выкладу беларуская або руская, тэкст павінен адпавядаць крытэрам навуковасці і правілам арфаграфіі; даваць поўнае ўяўленне аб характары разгладаемай аўтарам праблемы.
  • Аб’ем тэксту — да 10000 знакаў (улічваючы прабелы і спіс крыніц і літаратуры), тэкставы рэдактар Microsoft Word, шрыфт Times New Roman, 14 pt, інтэрвал — адзінарны, усе палі — 20 мм. У тэксце дапускаецца выкарыстанне адной ілюстрацыі (фармату TIFF або JPEG (пашырэнне не менш за 300 dpi). Ілюстрацыя дасылаецца ў асобным графічным файле, подпіс да яе змяшчаецца ў канцы тэкставага файла.
  • Спіс крыніц і літаратуры, афармляецца згодна з патрабаваннямі ВАК, спасылкі ў тэксце ў квадратных дужках.
  • Тэксты дакладаў студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў суправаджаюцца рэцэнзіяй навуковага кіраўніка.


  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  Праезд і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючага боку.

  Мы будзем удзячны за распаўсюджванне інфармацыі аб канферэнцыі!

  Кантактныя тэл:
  Сяргей Ліневіч | +375 29 277-30-62
  Таццяна Даўгач | +375 25 545-93-93
  Ганна Ясковіч | +375 29 871-73-79
  E-mail: arslonga2019@gmail.com
 • International Scientific and Practical Conference
  «Results of Archaeological Research on the Territory of Belarus in 2020»
  Minsk, Logoisk, Minsk Region, May 19, 2021 | Minsk, May 20–21, 2021
+International Scientific Conference
«German aggression against the USSR (to the 80th anniversary of
the tragedy of the beginning of the Great Patriotic War)»

Minsk, June 24–25, 2021
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Гродненский государственный
университет им. Я. Купалы

———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Германская агрессия против СССР
(к 80-летию трагедии начала Великой Отечественной войны)»

Примерное проблемное поле конференции:
— Военная история Беларуси ХХ века: проблемы историографии и источниковедения.
Человек на войне.
— Историческая память о войнах и военных конфликтах.
— Войны и дипломатия: Беларусь в системе международных отношений накануне и в ходе крупнейших военных конфликтов ХХ в.
— Беларусь в годы Первой мировой и польско-советской войн (1914–1921 гг.).
— Военные межвоенные (1921–1939 гг.): военное строительство на территории Беларуси, участие уроженцев Беларуси в войнах и военных конфликтах.
— Начало Второй мировой войны (1939–1941 гг.) в исторической судьбе белорусского народа.
— Начало Великой Отечественной войны: трагедия и героизм первых сражений (лето 1941 г.).
— Белорусы в советском тылу (1941–1945 гг.).
— Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси (1941–1944 гг.).
— Всенародное сопротивление нацистским оккупантам.
— Бои на территории Беларуси в период ее освобождения: осень 1943 — лето 1944 гг.
— Подвиги уроженцев Беларуси на фронтах Второй мировой и Великой Отечественной войн.
— Победа — 1945: от Берлина до Дальнего Востока.
— «Горячие точки «холодной» войны»: Беларусь и военные конфликты 2-й половины ХХ в.

Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: voenhistbel@mail.ru. Срок подачи заявки и электронного варианта текста доклада: до 1 мая 2021 г. В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость бронирования гостиницы и обеспечения мультимедийной техникой.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Распечатанный вариант текста подаётся в оргкомитет.
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия — последующего редактирования материалов, включаемых в сборник.
 • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются и не рецензируются.
 • Оплата проезда, питания и проживания — за счёт командирующей организации.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.

Контакты:
220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, центр военной истории. Тел. (+37517) 284-24-21; e-mail: voenhistbel@mail.ru.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+International Scientific Conference
«Agriculture of Belarus through the prism of
scientific research (XIX — early XXI centuries)»

Minsk, September 23, 2021
Белорусская сельскохозяйственная
библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси
Институт истории
Национальной академии
наук Беларуси

———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму
научных исследований (XIX — начало XXI в.)»

Проблемное поле конференции:
— Историография и источники по вопросам становления и развития сельскохозяйственного научного знания Беларуси.
— Интеллектуальное наследие аграрной науки Беларуси в фондах библиотек, архивов, музеев, в частных коллекциях.
— Деятельность государственных органов и общественных инициатив, направленная на обеспечение развития сельскохозяйственной науки в XIX — начале XXI в.
— Роль образовательных учреждений Европы и иностранной сельскохозяйственной литературы в подготовке кадров для становления и развития аграрной науки Беларуси в XIX — начале XX в.
— Отечественные сельскохозяйственные высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения: история, достижения, перспективы развития.
— Белорусские научные школы в области сельского хозяйства и смежных дисциплин.
— Развитие сельского хозяйства в биографиях: учёные, преподаватели, организаторы, руководители, администраторы, практики, популяризаторы и другие деятели, содействующие научному обеспечению развития аграрной отрасли Беларуси.
— Вклад уроженцев Беларуси в развитие сельскохозяйственной науки других стран.
— Библиография сельскохозяйственной научной литературы XIX — начала XXI в.
— Современная аграрная наука в системе международных научных коммуникаций.
— Сельскохозяйственная наука — производству.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Потенциальные участники конференции:
● учёные, начинающие исследователи, аспиранты, докторанты;
● преподаватели учреждений образования;
● сотрудники библиотечных, музейных и архивных учреждений;
● руководители и специалисты, работающие в сфере науки, образования, культуры, сельского хозяйства;
● все, кто интересуется вопросами истории.

Место проведения конференции: Белорусская сельскохозяйственная библиотека.
Адрес: ул. Казинца, д. 86, корп. 2, 220108, г. Минск, Беларусь.

Условия участия:

 • До 15 июля 2021 г. представить текст доклада в оргкомитет конференции по электронной почте: b.omelchenko.belal@gmail.com.
 • До 01 августа 2021 г. необходимо пройти on-line регистрацию на сайте библиотеки.
 • Время выступления (включая вопросы и ответы) на пленарном заседании до 20 мин., на секционных — до 10 мин.
 • Регистрационный взнос за участие в конференции не взимается.
 • Оплата проезда, проживания и питания — за счёт участников конференции.

Доклады:
Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное значение, соответствующие тематическим направлениям конференции и не опубликованные где-либо ранее.
Объем текста доклада вместе с аннотацией, рисунками, приложениями, схемами и т.п. — не более 6 страниц формата А4. Один участник может быть автором не более 2-х докладов.
Материалы сборника будут размещены на платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Тексты докладов должны отвечать следующим требованиям:
– текст в редакторе Word, шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic) в обычном начертании, кегль — 14 пт;
– межстрочный интервал — один межстрочный интервал;
– выравнивание по ширине текста;
– абзацный отступ –1,25 мм;
– поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 25 мм, правое — 10 мм;
– схемы, диаграммы, фотографии, сканированные виды экранов и т. п. — в формате JPG;
– индекс УДК — выравнивание слева, без абзацного отступа;
– на белорусском, русском и английском языках; название доклада (шрифт полужирный); фамилия, инициалы авторов / соавторов; на автора и всех соавторов — название организации, e-mail; выравнивание всей информации — по центру;
– на белорусском, русском и английском языках: аннотация и ключевые слова, раскрывающие содержание доклада; размер аннотации — не более 850 символов (включая пробелы); начертание шрифта курсив;
– список использованных источников офорлыяется в порядке упоминания в тексте доклада в соответствии с Инструкцией ВАК Республики Беларусь, внутритекстовое цитирование оформляется в квадратных скобках с указанием страниц — [2, с. 72-75];
– образец оформления доклада прилагается.
Доклады, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.
После текста доклада указываются сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень и звание (при наличии); название (полностью) и адрес учреждения, которое представляет автор, должность; контактный телефон; e-mail.

Оргкомитет оставляет за собой право включить присланные доклады в программу конференции и сборник материалов конференции или отклонить.

Контакты:
Бабарико-Омельченко Вероника Борисовна, зав. отделом исследовательской и научно-методической деятельности БелСХБ
| Тел.: +375 17 379-11-70 | E-mail: b.omelchenko.belal@gmail.com

Каракулько Юлия Олеговна, ученый секретарь БелСХБ
| Тел.: +375 17 379-00-46; Тел./факс +375 17 379-55-00
| E-mail: acadsecretary.belal@gmail.com

Мазец Валентин Генрихович, к.и.н., доцент, вед.н.с. отдела истории новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси
| Тел.: +375 17 379-16-10 | E-mail: valikmazets@mail.ru

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+International Scientific and Practical Conference
«Modern anthropology: problems of studying paleoanthropology,
historical demography, processes of morphological & functional
and social adaptation»

Minsk, June 28–30, 2021
International Research-to-Practice Conference
«Modern anthropology: problems of studying
paleoanthropology, historical demography, processes
of morphological & functional and social adaptation»


The main topics of the conference are:
1. Main directions and results of paleoanthropological research;
2. Modern paleodemography: achievements and prospects;
3. Relevance of the study of adaptation processes associated with the influence of modern factors;
4. The main trends in anthropological research in recent decades.

The conference will include a round table for young scientists «Modern anthropology». Those wishing to participate in this event, please indicate this in the application.

Dates of the Conference: June 28 — June 30, 2021
Place of the Conference: The Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus.

Report time — limit: plenary meeting — 20 minutes, sections — 10 minutes.
Working languages: Russian, Belarusian, English.
Terms of application: deadline of application is May 15, 2021. The title of the report, name, scientific position of the author(s), institution, contact address(es), phone number(s), e-mail, information on multimedia necessity should be specified.

Conference proceedings will be published in the annual issue «Aktual’nye voprosy antropologii».

Digital (*.doc or *.rtf documents) and two paper copies of the article should be delivered in Russian (Belarusian) or English language. The article should be performed according to the next rules: Volume — up to 10 pages, Font — Times New Roman, Font size — 14 points (12 points for Russian (Belarusian) summary, key words, titles of pictures and tables, table contents), Interval — unary. Paragraph indentation — 1 cm. Fields: upper — 2, lower — 2, left — 2, right — 2. The summary of 250-300 words with subsections (Introduction with the purpose of the research, Materials and Methods, Results, Conclusions) in the beginning of the text should be in Russian (Belarusian), at the end of the text — in English. Key words in Russian (Belarusian) and English languages after the summary. The main text (preferably) should include the next subheads: Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, Conclusions, Literature. References in the text should be given in square brackets; the list of literature sources grouped according to the alphabet. The pictures and another graphic objects — only black-white (gray gradations) — obligatory included in the article file (tif. format, quality 600 dpi). The number according to Universal Decimal classification should be assigned to the article. Deadline: October 1, 2021.
The Organizing Committee is authorized to choose the papers to perform in the conference and the articles to be published.
Travel expenses, meals and accommodation reimbursement are at the expenses of the delegating organizations.

The Organizing Committee address: Department of Anthropology, Institute of History of NAS of Belarus, Akademicheskaya 1, Minsk, 220072, Belarus, Phone/fax: +375 (17) 379-18-34, phone +375 (17) 379-27-96; E-mail: belantrop@tut.by.

For reference: Full conference information letter (pdf)

+Scientific and Practical Conference
«ІХ Lepel readings»
Lepel, October 15–16, 2021
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Лепельскі раёны выканаўчы камітэт
Лепельскі раённы краязнаўчы музей

———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«ІХ Лепельскія чытанні»

Праблемнае поле канферэнцыі:
— Славутыя асобы Лепельскага краю.
— Гісторыя і культура Лепельскага краю.
— Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Лепельшчыны.
— Праекты турыстычных маршрутаў і краязнаўчы патэнцыял Лепельшчыны.

Час правядзення канферэнцыі — 15–16 кастрычніка 2021 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі — г. Лепель.
Мовы канферэнцыі — беларуская, руская.
Заяўкі для ўдзелу ў канферэнцыі прымаюцца да 30 жніўня 2021 г. на электронны адрас: palatyda@tut.by; museum-lepel@rambler.ru.
Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе і павінна змяшчаць наступныя пункты:
1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада
5. Працоўны і хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Кантакты:
Марат Васільевіч Клімаў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 29) 776-26-75, факс (017) 284-18-70.
— Аліна Уладзіміраўна Стэльмах, 211174, г. Лепель, Віцебская вобл., вул. Калініна, д. 66. Установа культуры “Лепельскі раённы краязнаўчы музей”

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.
 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
 • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.
 • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.

Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў:
электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Scientific and Practical Conference
«Chechershchina: back to the roots»
Chechersk, October 21–22, 2021
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Чачэрскі раённы
выканаўчы камітэт

———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«Чачэршчына: вяртанне да вытокаў»

Плануемае поле канферэнцыі:
– Чачэрск і ваколіцы паводле археалагічных крыніц;
– развіццё Чачэршчыны ў часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
– Чачэрск ў XIX–XX стагоддзях;
– Чачэршчына ў віхурах войн і рэвалюцый, пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
– культурная спадчына Чачэршчыны (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
– сацыяльная прастора Чачэршчыны (сацыяльныя і маёмасныя группы, іх узаемаадносіны, роля ў гісторыі краю);
– сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць, шляхі зносін у гісторыі краю;
– славутыя імёны Чачэршчыны.

Час правядзення канферэнцыі: 21–22 кастрычніка 2021 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Чачэрск Гомельскай вобл.
Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 верасня 2021 г. ппа электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru.

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-14-09, факс (017) 284-18-70, Доўнар Аляксандр Барысавіч, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 кастрычніка 2021 г.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште dounar_zagor@mail.ru да 30 лістапада 2021 г.
 • Пражыванне аплочваецца прымаючым бокам.
 • Харчаванне за кошт камандзіруючага боку.
 • Трансфер па маршруце Мінск — Чачэрск — Мінск ажыцяўляецца арганізатарамі канферэнцыі.

Патрабаванні да тэкстаў:
Аб’ём — не болей 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+XIV Korelichy local history reading
«Historical and cultural heritage of Korelichy region»
Korelichi, November 12, 2021
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Карэліцкі раённы
выканаўчы камітэт

———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
ХIV Карэліцкія краязнаўчыя чытанні
«Гісторыка-культурная спадчына Карэліччыны»

Плануемае поле канферэнцыі:
– Карэлічы і ваколіца паводле археалагічных крыніц;
– развіццё Карэліччыны ў часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
– Карэлічы ў XIX–XX стагоддзях;
– Карэліччына ў віхурах войн і рэвалюцый, пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
– культурная спадчына Карэліччыны (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
– сацыяльная прастора Карэліччыны (сацыяльныя і маёмасныя группы, іх узаемаадносіны, роля ў гісторыі краю);
– сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць, шляхі зносін у гісторыі краю;
– славутыя імёны Карэліччыны.

Час правядзення канферэнцыі: 12 лістапада 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Карэлічы Гродзенскай вобл.
Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 6 кастрычніка 2021 г. ппа электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru.

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-14-09, факс (017) 284-18-70, Доўнар Аляксандр Барысавіч, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 12 кастрычніка 2021 г.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште dounar_zagor@mail.ru да 12 снежня 2021 г.
 • Харчаванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі, праезд па маршруце Мінск — Карэлічы — Мінск ажыцяўляецца арганізатарамі канферэнцыі.

Патрабаванні да тэкстаў:
Аб’ём — не болей 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)