Tkachev Oleg Yurjevich

researcher at the
department of archaeology of prehistoric society,
master of historical sciences

Tel.: (+375 17) 378-28-89
e-mail: aleh.tkachou@gmail.com

Born in 1985 in the village of Volka, Ivatsevichi district, Brest region. In 2008 he graduated from the Faculty of History of BSU with a degree in history (archeology), in 2009 he graduated from the Faculty of History of BSU with a degree in archeology. In 2012, he completed his postgraduate studies at the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus with a degree in archeology.

Work activity:
He has been working at the Institute of History of the National Academy of Sciences since 2012. Since 2015 he has been a researcher at the Department of Archeology of Primitive Society.

Research interests:
He studies the Neolithic ceramics of Western Belarus (Pripyat-Neman and Neman cultures). Conducted research in Brest and Grodno regions.

Publications
The most important scientific articles:

  Лакіза, В., Ткачоў, А. Вынікі археалагічных даследаванняў у зоне Будаўніцтва газаправода на тэрыторыі Стаўбцоўскага раёна / В. Лакіза, А. Ткачоў // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Вып. 23. — Мн., 2007, — с. 203-205.
  Белявец, В., Ткачоў, А. Раскопкі на стаянцы Камянюкі-1 / В. Белявец, А. Ткачоў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 17. — Мн., 2009, — с. 128-131.
  Ткачоў, А.Ю. Грабеньчата-накольчатая кераміка Заходняй Беларусі / А.Ю. Ткачоў // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы III Междунар. науч. — теорет. конф. г. Минск, 28 апр., 2010 г. — Мн., 2010. — с. 210–212.
  Ткачоў, А. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Баранавіцкага і Івацэвіцкага раёнаў Брэсцкай вобласці / А. Ткачоў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 20. — Мн., 2011, — с. 278-282.
  Ткачоў, А. Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў помнікаў каменнага і бронзавага вякоў на тэрыторыі Белавежскай пушчы / А. Ткачоў // Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesnej epoki brązu, — Białystok, 2011, — s. 229-236.
  Лакіза, В., Ткачоў, А. Некаторыя прыклады выкарыстання археалагічнай спадчыны НП “Белавежская пушча” ў сферы культурнага турызму / В. Лакіза, А. Ткачоў // Опыт сохранения историко-культурного наследия и трансграничное сотрудничество в сфере культурного туризма. Материалы международной научно-практической конференции. Витебск, 24-25 октября 2012 г. — Витебск, 2012, — с. 187-191.
  Ткачоў, А. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Камянецкага і Пружанскага раёнаў Брэсцкай вобласці ў 2010 годзе / А. Ткачоў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 23. — Мн., 2012, — с. 262-265.
  Ткачоў, А. Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва аўтадарогі вакол НП “Белавежская пушча” як адзін з прыкладаў выучэння і захавання гісторыка-культурна спадчыны / А. Ткачоў // Брестчина: история и современность: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции; Брест, 29-30 июня 2012 г. — Брест, 2012, — с. 123-129.
  Ткачоў, А. Гісторыя вывучэння помнікаў каменнага і бронзавага вякоў Беларускага Пабужжа / А. Ткачоў // Весці НАН Беларусі, Серыя гуманітарных навук, — № 4, — 2012, — с. 83-89.
  Ткачоў, А. З вопыту вывучэння і захавання археалагічнай спадчыны на тэрыторыі Нацыянальнага парку “Белавежская пушча” / А. Ткачоў // Опыт сохранения историко-культурного наследия и трансграничное сотрудничество в сфере культурного туризма. Материалы международной научно-практической конференции. Витебск, 24-25 октября 2012 г. — Витебск, 2012, — с. 20-25.
  Ткачоў, А.Ю., Ашэйчык, В.У. Раскопкі на стаянцы каменнага веку Селішча Малое-3 у басейне р. Лясная Правая / А.Ю. Ткачоў, В.У. Ашэйчык // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 23. — Мн., 2012, — с. 266-269.
  Ткачоў, А.Ю., Белявец, В.Г. Раскопкі на паселішчы Стаўповіскі-5 / А.Ю. Ткачоў, В.Г. Белявец // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 23. — Мн., 2012, — с. 270-277.
  Ткачоў А. Вынікі археалагічных дасоедаванняў на тэрыторыі Белавежскай пушчы ў 2011 г. / А. Ткачоў // Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodniej, zachodniej Bialorusi I Ukrainie w roku 2011. Streszczenia referatow XXVIII konferencji sprawozdawczej. — Lublin, 2012. — s. 21.
  Ткачоў, А. Археалагічныя даследаванні на поўдні Белавежскай пушчы ў 2011 г. / А. Ткачоў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 24. — Мн., 2013, — с. 303-306.
  Ткачоў, А.Ю. Матэрыялы “ляснога неаліту” з тэрыторыі паўднёва-заходняй Беларусі / А.Ю. Ткачоў // Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і Дняпра. Тэзісы дакладаў. — Мн., 2013. — с. 21.
  Ткачёв, О.Ю. Керамика “лесного” неолита Беларусского Побужья / О.Ю. Ткачёв // Международная полевая школа в Болгаре. Сборник материалов итоговой конференции. — Казань, Болгар, 2014, — с. 129-133.
  Ткачоў, А.Ю. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці ў 2012 годзе / А.Ю. Ткачоў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 25. — Мн., 2014, — с. 370-374.
  Ткачоў, А.Ю. Археалагічныя даследванні на Беларускім Пабужжы ў 2013 годзе / А.Ю. Ткачоў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 26 — Мінск: Беларуская навука, 2015. — с. 349–352.
  Ткачоў, А. Кераміка ляснога неаліту з тэрыторыі Беларускага Пабужжа / А. Ткачоў // Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і Дняпра: Зборнік навуковых артыкулаў памяці Міхала Чарняўскага — Мінск: А.М. Янушкевіч, 2015. — c. 143–164.
  Калечыц А.Г., Ткачоў А.Ю. Каменныя свідраваныя сякеры са збораў археалагічнага музея «Нашы карані» ў вёсцы Моталь Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці / А.Г. Калечыц, А.Ю. Ткачоў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 27. — Мн., 2016. — с. 152-157.
  Крывальцэвіч М.М., Касюк А.Ф., Вашанаў А.М., Ткачоў А.Ю. Вынікі археалагічных разведак 2014 года ў басейне ракі Трасцяніца (Беларускае Пабужжа) / М.М. Крывальцэвіч, А.Ф. Касюк, А.М. Вашанаў, А.Ю. Ткачоў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 27. — Мн., 2016. — с. 253-264.
  Ткачоў А.Ю. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці / А.Ю. Ткачоў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 27. — Мн., 2016. — с. 274-281.
  Tkaczou O. Wstępne wyniki badań na osadzie Bobinka 2 na pograniczu bialorusko-polskim / O. Tkaczou // Badania Archeologiczne w Polsce Srodkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015. Streszczenia Wystąpień — Lublin, 2016. — s. 39.
  Tkaczou O., Wajtowicz A., Aszejczyk W., Linewicz S., Tkaczowa M., Waszanau A., Wielent-Szczrbacz S. Badania na stanowisku Kamianiuki 1 w Puszczy Białowieskiej w roku 2015 / O. Tkaczou, A. Wajtowicz, W. Aszejczyk, S. Linewicz, M. Tkaczowa, A. Waszanau, S. Wielent-Szczrbacz // Badania Archeologiczne w Polsce Srodkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015. Streszczenia Wystąpień — Lublin, 2016. — s. 16.
  Wielent-Szczrbacz S., Tkaczou O., Jaskowicz H. Wstępne wyniki badań na osadzie z przelomu neolitu I epoki brązu w miejscowości Barawa, stan. 5 (zachodnia Bialorus) / S. Wielent-Szczrbacz, O. Tkaczou, H. Jaskowicz // Badania Archeologiczne w Polsce Srodkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015. Streszczenia Wystąpień — Lublin, 2016. — s. 17-18.
  Ткачёв О.Ю. Ранненеолитическая керамика Западной Беларуси — современное состояние и перспективы изучения // Культурные процессы в циркумбалтийском пространстве в раннем и среднем голоцене. Доклады международной научной кон-ференции, посвященной 70-летию со дня рождения В.И. Тимофеева. Санкт-Петербург, Россия, 26–28 апреля 2017 г. — СПб.: МАЭ РАН, 2017. — с. 243-246 с.
  Ткачёв О.Ю. Ранненеолитическая керамика Западной Беларуси: современное состояние и перспективы изучения // Самарский научный вестник — Самара, 2017. — Т. 6, № 4 (21) — 110-116 с.
  Ткачоў А.Ю., Вашанаў А.М. Мезалітычныя матэрыялы з басейна р Лясная Правая // Матэрыялы па археалогіі Беларусі — Вып. 28. — Мн., 2017. — с. 161-172.
  Tkaczou O., Waszanau A. Wyniki badań archeologicznych na terenie Puszczy Białowieskiej w 2016 r / O. Tkaczou, A. Waszanau // Badania Archeologiczne w Polsce Srodkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015. Streszczenia Wystąpień — Lublin, 2017. — s. 8.
  Wielent-Szczrbacz S., Tkaczou O. Nowa osada z epoki neolitu i brązu w miejscowości Barawa, stanowisko 5 (zachodnia Bialorus). Wyniki badań z lat 2015-2016 / S. Wielent-Szczrbacz, O. Tkaczou // Badania Archeologiczne w Polsce Srodkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016. Streszczenia Wystąpień — Lublin, 2017. — s. 20-21.
  Ткачоў, А.Ю. Даследаванні 2015 і 2017 гадоў на помніку Камянюкі-1 у Белавежскай пушчы / А.Ю. Ткачоў // Беловежская пуща. Исследования. — 2018. — Вып. 16. — С. 237-253.
  Ткачоў, А.Ю. et al. Археалагічныя даследаванні ў кв. 805 на помніку Язвінка-1 на тэрыторыі НП «Белавежская пушча» ў 2017 г. / А.Ю. Ткачоў, D. Krasnodębski, J. Mizerka, С.С. Велент-Шчэрбач // Беловежская пуща. Исследования. — 2018. — Вып. 16. — С. 223-236.
  Tkachou A. Early Neolithic Pottery of the Western Belarus / A. Tkachou // Archaeologia Baltica, — 2018. — Vol. 25 — p. 82-99
  Tkaczou O. Badania archeologiczne na stanowisku Kamianiuki 17 w Puszczy Białowieskiej w roku 2017 / O. Tkaczou // Badania Archeologiczne w Polsce Srodkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017: Streszczenia referatów XXXIV konferencji — Lublin, 2018. — s. 19.
  Wielent-Szczrbacz S., Tkaczou O. Nowe dane dotyczące osada Barawa, stanowiska 5 (Zachodnia Białoruś) — wyniki badań w 2017 r. / S. Wielent-Szczrbacz, O. Tkaczou // Badania Archeologiczne w Polsce Srodkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017: Streszczenia referatów XXXIV konferencji — Lublin, 2018. — s. 18-19.
  Ткачоў А. Прыпяцка-нёманскі сусвет: што ёсць і куды далей // Гісторыя археалагічнага вывучэння Беларусі: стан і перспектыва (да 80-годдзя М.М. Чарняўскага) — Гродна, 2018. — с. 5-7.
  Велент-Шчэрбач С., Ткачоў, А. Новы помнік каменнага і бронзавага веку Барава 5 у Верхнім Панямонні (вынікі даследаванняў 2014-2018 гг.) / С. Велент-Шчэрбач, А. Ткачоў // Беларусь, Іўеўскі край і Эдвар Вайніловіч. — Мн., 2019. — С. 46-63.
  Ткачёв, О.Ю. Особенности развития неолитической керамики Западного Полесья: на примере памятников Погост-Загородского микрорегиона / О.Ю. Ткачёв // Эволюция неолитических культур Восточной Европы. Материалы международной конференции, посвященной 120-летию М.Е. Фосс, 110-летию Н.Н. Гуриной и 80-летию А.Т. Синюка — СПб.: ИИМК РАН, ГЭ, Самара: СГСПУ, 2019. — s. 93-94.
  Ткачоў, А.Ю. Ранненеалітычная кераміка на тэрыторыі Заходняй Беларусі: сучасны стан даследавання / А.Ю. Ткачоў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2019. — Вып. 30. — С. 137-160.
  Трифонов, Ю.Ю. и др. Применение дистанционных методов в ходе исследования археологического памятника Кокорица-4 / Ю.Ю. Трифонов, Н.Н. Кривальцевич, О.Ю. Ткачёв // Актуальные вопросы наук о земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств. — Гомель, 2019. — Ч. 1. — С. 278-284.
  Klecha, A. et al. Residues endurance on the example of scanning analyses of flint arrowheads from Białowieża Forest, Western Belarus / A. Klecha, A. Tkachou, A. Vashanau, / – 16th SKAM Lithic Workshop. Abstract book. — 2019. — S. 25.
  Tkachou, A. Один исток — два пути. развитие ранненеолитиечских традиций в Беларусском Понёманье и Западном Полесье / A. Tkachou // Przeszłość ma przyszłość! Książka abstraktów. — 2019. — S. 31.
  Tsvirko, D. et al. Late Glacial and Holocene environmental changes on the territory of Sporovsky Reserve (Belarusian Polesie) / D. Tsvirko, M. Kryvaltsevich, A. Tkachou, Yu. Trifonov, T. Kalicki, M. Frączek, P. Kusztal // Konference 25. Kvartér. Sborník abstraktů. — Brno, 2019. — S. 63.
  Ашэйчык, В. et al. Крамянёвыя імпарты на помніках каменнага веку з тэрыторыі Белавежскай пушчы / В. Ашэйчык, А. Вашанаў, А. Ткачоў // Беловежская пуща. Исследования. Вып.17 — Брест, 2019. — С. 147–167.
  Courel, B. et al. Supplementary Information for Organic residue analysis shows sub-regional patterns in the use of pottery by Northern European hunter–gatherers / B. Courel, H. K. Robson, A. Lucquin, E. Dolbunova, E. Oras, K. Adamczak, S. H. Andersen, P. M. Astrup, M. Charniauski, A. Czekaj-Zastawny, I. Ezepenko, S. Hartz, J. Kabaciński, A. Kotula, S. Kukawka, I. Loze, A. Mazurkevich, H. Piezonka, G. Piličiauskas, S. A. Sørensen, H. M. Talbot, A. Tkachou, M. Tkachova, A. Wawrusiewicz, J.Meadows, C. P. Heron and O. E. Craig // Royal Society Open Science — 2020. — R. Soc. Open Sci. 7: 192016. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.192016
  Tkačou, A. Stan badan nad wczesnosubneolityczna ceramika z obszarow zachodniej Bialorusi. / A. Tkačou // Podlaskie zeszyty archeologiczne — z. 14-15 — Białystok, 2020. — s. 5-37.
  Трыфанаваў, Ю.Ю. і інш. Какорыца-4 — новы помнік каменнага і бронзавага вякоў. Першыя вынікі комплекснага даследвання. / Ю.Ю. Трыфанаваў, М.М. Крывальцэвіч, А.Ю. Ткачоў, Дз.І. Цвірка // Музейныя здабыткі. Матэрыялы ІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 12-13 лістапада 2020 года — Брэст, 2020. — с. 42-52.