Publications 2018

Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А.Каваленя. Вып. 32. — Мінск: Беларус. навука, 2017. — 252 с.
Чарговы выпуск «Гістарычна-археалагічнага зборніка» Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвечаны 60-годцзю Валянціна Фёдаравіча Голубева. У зборніку змешчаны артыкулы вядучых вучоных-гісторыкаў, якія прааналізавалі найноўшыя дасягненні гістарычнай навукі, паказалі найбольш знакавыя адкрыцці гісторыкаў і археолагаў. У артыкулах вучоных з Беларусі, Полынчы, Літвы і Украіны раскрываюцца сучасныя погляды на актуальныя праблемы айчыннай і за-межнай гісторыі ад першабытнасці да сучаснасці. Выданне разлічана на прафесійных вучоных-гісторыкаў, археолагаў, антраполагаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, шырокае кола чытачоў, якія неабыякава ставяцца да гістарычнага мінулага.
Нарочская операция 1916 г.: история и современность / Сборник статей / редкол.: В.В. Данилович [и др.]. — М. 2017.: Фонд «Историческая память», 2017. — 164 с.: ил.
Статьи и сообщения сборника посвящены различным аспектам событий Первой мировой войны 1914–1918 гг. на территории Беларуси, рассмотрению места и значения Нарочской операции марта 1916 г. в истории боевых действий на российско-германском фронте и Европейском театре боевых действий в целом, состоянию и перспективам мемориализации памяти о героях и жертвах Первой мировой войны в России и Беларуси. Издание рассчитано на историков, исследователей, преподавателей, студентов и всех, кто интересуется военной историей.
Туркманчайский мирный договор: к 190-летию события: сборник научных статей / редкол.: Н. Н. Мезга (гл. ред.) [и др.]; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский облисполком, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. — 150 с.
Сборник посвящен Туркманчайскому мирному договору, подписанному 10 (22) февраля 1828 г., событию, которое завершило Русско-персидскую войну 1826-1828 гг. и сыграло важную роль в истории народов Закавказья, прежде всего азербайджанцев и армян. В отдельных статьях уделяется внимание исследования жизни и деятельности великого русского писателя А. С. Грибоедова и генерал-фельдмаршала графа И. Ф. Паскевича, в особенности их вкладу в подготовку и подписание этого договора. Издание адресовано историкам, юристам, культурологам, педагогам и студентам, обучающимся на исторических, юридических и других специальностях высших учебных заведений. Сборник издается в соответствии с оригиналом, подготовленным редакционной коллегией, при участии издательства.
Беларусь, Слуцкі край і Эдвард Вайніловіч : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Слуцк — Мінск, 22-23 верасня 2017 г. / Інстытут гісторыі НАН Беларусі [і інш.]; рэдкал.: А.А.Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Медысонт, 2018. — 416 с. — (Серыя «Беларусь і Эдвард Вайніловіч»)
У зборніку змешчаны даследванні беларускіх і польскіх навукоўцаў, спецыялістаў па гісторыі Беларусі другой паловы ХІХ — першай трэці ХХ ст., прысвечаныя выдатнай асобе, рэфарматару, патрыёту сваёй Айчыны Эдварду Вайніловічу (1847–1928), а таксама Слуцку і Слуцкаму краю. На фоне гістарычных катаклізмаў як у Беларусі, так і за яе межамі адлюстраваны важнейшыя вехі з жыцця і дзейнасці нашага суайчынніка. Адрасуецца вучоным, выкладчыкам ВНУ, настаўнікам школ, краязнаўцам і ўсім тым, хто зацікаўлены ў вывучэнні амаль забытых старонак з гісторыі нашай Бацькаўшчыны.
Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягенні, перспектывы : зборнік навуковых артыкулаў /Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: В. В. Яноўская; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — 262 с.
У зборніку прадстаўлены вынікі даследаванняў вычоных з Беларусі, Расіі і Украіны, падагульнены навуковыя здабыткі метадалогіі даследавання гісторыі Беларусі, крытычна асэнсаваны праблемы тэрміналогіі і навуковай перыядызацыі гісторыі Беларусі. Разлічаны на даследчыкаў, а таксама на тых, хто распачынае свой шлях у навуку і цікавіцца гісторыяй Беларусі.