Medvedeva Olga Vladimirovna

Leading Researcher Center for the History of Science and Archival Affairs,
Candidate of Historical Sciences

Тел.: (+375 17) 373 27 00
E-mail: olgamedv@tut.by

Born in 1962 in d. Osinovka, Mstislavsky district, Mogilev region. In 1991, she graduated from the History Department of the Belarusian State University, and in 2004, she graduated from the post-graduate program of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus with a degree in archeology. In 2009, she defended her PhD thesis on the topic: «Products of bone-cutting production from the territory of the Polotsk land of the IX–XIII centuries (technology, typology, chronology)».

Career:

 • Since 1986, he has been working at the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus.
 • Since 2014 — Senior Researcher at the Central Scientific Archive (CNA) NAS of Belarus.

Research interests:

 • study of bone-cutting craft in the territory of Belarus in the medieval period (IX-XVII centuries);
 • study of the material and spiritual culture of the medieval population in the territory of Belarus;
 • study of the history of the development of Belarusian archaeological science.

Publications:
Author of more than 120 scientific, popular science, informational and encyclopedic publications, including: 5 monographs (3 of them co-authored) and 6 informational publications.

Monographs:

 • Сярэдневяковыя шахматы Беларусі (гісторыка-археалагічнае даследаванне). — Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2005. — 82 с., іл.
 • Касцярэзная вытворчасць Полацкай зямлі ІХ–ХІІІ стст. — Мінск: Беларус. навука, 2013. — 236 с.: іл.
 • Віцязь, С. П. Даследчыкі археалагічных старажытнасцей Беларусі: бібліяграфічны даведнік / С. П. Віцязь, В. У. Мядзведзева, Л. У. Дучыц; аўт. ідэі В. У. Мядзведзева; навук. рэд. І. А. Марзалюк; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. — Мінск: «Беларуская навука», 2020. — 504 с., [8] л.: іл.

 • Section in the monograph:

  • Перечень отчетов по исследованиям Витебска (Архив археологической научной документации Института истории Национальной академии наук Беларуси) // О. Н. Левко. Витебск (Древнейшие города Беларуси). — Минск: Беларус. навука, 2010. — С. 318–322.


  Sections in collective monographs:

  • Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; рэдкал. А. А. Каваленя (старш.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2009. — 455 с.
  • Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX–XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV–XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом Полоцке / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларуская навука, 2012. — 743 с.: ил. — (Древнейшие города Беларуси).
  • Друцк: Друцк и Друцкая волость (княжество) в ІХ–ХІІ вв., летопись древних слоев, князья Друцкие и их владения в ХІІІ–ХVIII вв., ремесло, промыслы, торговля (по данным археологии, нумизматики, письменных источников), памятники архитектуры и объекты туризма / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларуская навука, 2014. — 619 [5] с.: ил. — (Древнейшие города Беларуси).
  • Інстытут беларускай культуры: 1922–1928 гг. / У. Р. Гусакоў [і інш.]; рэдкал.: У. Р. Гусакоў [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск: Беларуская навука, 2022. — 223 с.: іл.


  Information publications:

  • Георгій Васільевіч Штыхаў. (Да 75-годдзя з дня нараджэння) / Укладальнікі Л. У. Калядзінскі, В. У. Мядзведзева. — Мінск, 2002. — 89 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
  • Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924–2007). У 3 ч. Ч. І. Каменны і бронзавы вякі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; складальнік В. У. Мядзведзева. — Мінск: Беларуская навука, 2009. — 135 с.
  • Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў. У 3 ч. Ч. 2 (1936–2009). Жалезны век і ранняе сярэднявечча / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; складанне, анатацыі В. У. Мядзведзева. — Мінск: Беларуская навука, 2012. — 187 с.
  • Георгій Васільевіч Штыхаў: да 85-годдзя з дня нараджэння / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад. В. У. Мядзведзева; навук. рэд. А. А. Каваленя. — Мінск: Беларуская навука, 2012. — 95 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
  • Пётр Фёдаравіч Лысенка: да 85-годдзя з дня нараджэння / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: Н. М. Дубіцкая, В. У. Мядзведзева. — Мінск: Беларуская навука, 2016. — 99 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
  • Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў. У 3 ч. Ч. ІІІ (1923–2015). Сярэднявечны перыяд і Новы час / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; склад. і аўт. анат. В. У. Мядзведзева, К. А. Мядзведзеў. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — 491 с.


  Author of the idea, compiler and scientific editor of the collection:

  • Гісторыя і археалогія гарадзішча Маскавічы: зб. навук. артыкулаў у гонар Людмілы Уладзіміраўны Дучыц / Уклад. В. У. Мядзведзева, Э. А. Ляшкевіч; навук. рэд. В. У. Мядзведзева. — Рыга: Інстытут беларускай гісторыі і культуры, 2013. — 386 с., іл.


  One of the compilers of the scientific collection:

  • Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі / Уклад.: А. М. Мядзведзеў, В. У. Мядзведзева; навук. рэд. А. М. Мядзведзеў. — Мінск: Беларуская навука, 2017. — Вып. 28: Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі (памяці Таццяны Мікалаеўны Каробушкінай). — 292 с., іл.


  The most important scientific articles:

  • Касцяныя вырабы з сярэднявечных гарадоў (па матэрыялах раскопак М. А. Ткачова) // Castrum, urbis et bellum. Зборнік навуковых прац. — Баранавічы, 2002. — С. 272–285.
  • Рамесныя касцярэзныя майстэрні ХІІ–ХVІІІ стст. // Романовские чтения. Матер. Межд. науч. конф. — Могилев, 2005. — С. 172–175.
  • Сярэдневяковыя шашкі Беларусі (па матэрыялах археалагічных даследаванняў) // Гіст.-археал. зб. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Вып. 22. — Мінск, 2006. — С. 187–200.
  • Хрысціянскія рэліквіі сярэдневякоўя (па матэрыялах касцярэзнай вытворчасці) // Беларусь: государство, религия, общество. Матер. Межд. науч.-практ. конф. — Минск, 2008. — С. 131–137.
  • Археалагічная навука Беларусі ў датах і лічбах // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2010. — Вып. 19. — С. 238–243.
  • Костяные изделия Туровской земли, Понеманья и Поднепровья, как составляющая часть материальной культуры территории Беларуси IX–XVIII вв. // Основные итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2006–2010 годах / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2011. — С. 154–162.
  • Культура сярэдневяковага насельніцтва Полацка (на аснове касцярэзнай вытворчасці) // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2011. — Вып. 21. — С. 225–231.
  • Гістарыяграфія развіцця беларускай археалагічнай навукі // Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси. К 90-летию создания Института белорусской культуры: Матер. Межд. науч. конф. — Мінск, 2012. — С. 586–593.
  • Матэрыяльная культура Мінска ХІ–ХVIII стст. (касцярэзны аспект) // Гіст.-археал. зб. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2012. — Вып. 27. — С. 297–324.
  • Гісторыя археалагічнага даследавання Полацка // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: Матэр. Міжн. навук. канф. — Мінск, 2012. — С. 364–372.
  • Гісторыя археалагічнага даследавання Мінска // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць (да 945-годдзя Мінска): зб. навук. арт. — Мінск, 2012. — С. 11–20.
  • Касцярэзнае рамяство гарадзішча Маскавічы // Гісторыя і археалогія гарадзішча Маскавічы: зб. навук. артыкулаў у гонар Людмілы Уладзіміраўны Дучыц. — Рыга, 2013. — С. 149–182.
  • Актуальныя праблемы захавання і выкарыстання археалагічных помнікаў Беларусі // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: У 5 ч. — Ч. 5: Праблемы захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны. — Мінск, 2013. — С. 94–99.
  • Старажытная музычная культура Беларусі (паводле археалагічных дадзеных) // Acta аrchaeologica Albaruthenica. — Vol. IX (Вып. 9) / Уклад. М. А. Плавінскі, В. М. Сідаровіч. — Мінск, 2013. — С. 150–165.
  • Вырабы касцярэзнага рамяства ІХ–ХІ стст. на тэрыторыі Беларусі як гістарычная крыніца (па матэрыялах аднабаковых грабянёў) // МАБ. — Мінск, 2014. — Вып. 25. — С. 113–123.
  • Гісторыя і гістарыяграфія навуковай дзейнасці А. М. Ляўданскага // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2015. — Вып. 26. — С. 5–14.
  • Касцярэзная вытворчасць горада Браслава і яго акругі ў ІХ–XVIIІ стст. // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Браслаўскія чытанні (да 950-годдзя горада Браслава). — Мінск, 2016. — С. 54–77.
  • Уклад у беларускую культуру выпускнікоў Маскоўскага археалагічнага інстытута і яго філіялаў у Смаленску і Віцебску // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў. Матэр. VI Міжн. навук.-практ. канф. — Мінск, 2016. — Вып. 6. — С. 698–702. (сааўт. С. В. Віцязь, Л. У. Дучыц).
  • Асаблівасці матэрыяльнай культуры сярэднявечнага насельніцтва Беларусі: на прыкладзе касцярэзнай вытворчасці // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры: зборнiк матэрыялаў / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мінск, 2016. — С. 167–170.
  • Жанчыны ў беларускай археалогіі ХVIII — першай паловы ХХ стст. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2017. — Вып. 28. — С. 26–34 (сааўт. С. П. Віцязь, Л. У. Дучыц).
  • The Spread of Chess in Medieval Belarus // The Cultural Role of Chess in Medieval and Modern Times. 50th Anniversary Jubilee of the Sandomierz Chess Discovery / Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses. Vol. 21. — Poznań, 2018. — S. 113–132.
  • Касцярэзнае рамяство Полацка ў познім сярэднявеччы (XIV–XVIII стст.) // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. арт. — Наваполацк, 2018. — С. 78–92.
  • З гісторыі археалагічнага вывучэння Свіслаччыны ў ХІХ–ХХІ стст. // Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2018. — (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). — С. 14–37 (сааўт. В. Л. Лакіза).
  • Наукові взаємозв’язки білоруських та украïнських археологів у XIX–XX стст. // Вісник НАН України. — Киïв, 2019. — № 3. — С. 71–78. — 0,5 д. а. (сааўт. С. П. Віцязь, Л. У. Дучыц).
  • Гісторыя даследавання археалагічных помнікаў на тэрыторыі Магілёўскага раёна // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў удзельнікаў ХІІ Міжнар. навук. канф., 25–26 чэрвеня 2021 г., г. Магілёў / уклад. І. А. Пушкін. — Магілёў, 2021. — С. 126–132 (сааўт. К. А. Мядзведзеў).
  • Помнікі археалогіі на тэрыторыі Глыбоцкага раёна // Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч: Матэр. навук.-практ. канф., г. Глыбокае, 25 верасня 2020 г. / Ін-т гісторыі НАН Беларусі; рэдкал. А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2020. — С. 31–58 (сааўт. К. А. Мядзведзеў).
  • Ураджэнцы Беларусі ў сусветнай археалогіі // Беларускі гістарычны часопіс. — Мінск, 2022. — № 9. — С. 59–67 (сааўт. С. П. Віцязь, Л. У. Дучыц).