Historical-Archaeological Collection

thumb_18976-1

Научное издание
Гістарычна-археалагічны зборнік

Выдавец: Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Першы нумар зборніка выйшаў у 1927 г.
Выданне адноўлена ў 1993 г.
Адрас рэдакцыі:
Рэспубліка Беларусь, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1/226.
Тэлефоны: (+375 17) 379-18-34, (+375 17) 378-75-55.
Факс:  (+375 17) 379-18-34.
E-mail: ii@history.by

+Рэдакцыйная калегія:
Каваленя А.А., доктар гістарычных навук, прафесар (галоўны рэдактар);
Лакіза В.Л., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік галоўнага рэдактара);
Глеб М.У., кандыдат гістарычных навук;
Голубеў В.Ф., доктар гістарычных навук, прафесар;
Груша А.І., кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Даніловіч В.В., кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Доўнар А.Б., кандыдат гістарычных навук;
Жылінскі М.Г., кандыдыт гістарычных навук, дацэнт;
Жылінская І.Ў., кандыдыт гістарычных навук, дацэнт;
Кодзін Я.В., доктар гістарычных навук, прафесар (Смаленск, Расійская Федэрацыя)
Літвін А.М., доктар гістарычных навук, прафесар;
Ляўко В.М., доктар гістарычных навук, прафесар;
Мініцкі М.І., доктар гістарычных навук, прафесар;
Мірановіч Я., доктар гістарычных навук, прафесар (Беласток, Польшча);
Мяцельскі А.А., доктар гістарычных навук;
Новік Н.Я., кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Салаўянаў А.П., кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Смяховіч М.У., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (адказны сакратар);
Солапава А.В., кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Масква Расійская Федэрацыя)
Траццяк С.А., кандыдат гістарычных навук;
Касцюкевіч А.У., кандыдат гістарычных навук (тэхнічны сакратар);
Бараноўскі А.В., магістр гістарычных навук (тэхнічны сакратар).
+ПРАВІЛЫ ДЛЯ АЎТАРАЎ
Тэкст артыкула падаецца ў рэдакцыю “Гістарычна-археалагічнага зборніка” на электронным носьбіце і ў двух надрукаваных экзэмплярах у адпаведнасці з наступнымі тэхнічнымі патрабаваннямі:

 • аб’ём артыкула да 40 000 знакаў з прабеламі (1 друкаваны аркуш), у гэты аб’ём уваходзяць тэкст, табліцы, фотаздымкі, малюнкі і спіс літаратуры;
 • матэрыял артыкула павінен знаходзіцца ў адным файле;
 • у артыкуле ўказваюцца: імя, прозвішча, вучоная ступень і званне аўтара (аўтараў), адрас электронай пошты аўтара (e-mail), арганізацыя, якую ён (яны) прадстаўляе, пасада, якую ён (яны) займае, горад;
 • назва артыкула павінна быць набрана малымі літарамі (за выключэннем абрывіятур);
 • назва файла, які ўтрымлівае тэкст артыкула, павінна супадаць з першымі 8 літарамі прозвішча аўтара лацінскімі літарамі;
 • табліцы, фотаздымкі і малюнкі павінны быць пранумараваны і мець назвы;
 • фотаздымкі і малюнкі, якія змяшчаюцца ў артыкуле, акрамя гэтага павінны знаходзіцца ў асобным графічным файле фармата TIFF ці JPEG (пашырэнне 300 dpi);
 • для падачы ў рэдакцыю тэкст друкуецца праз 1,5 інтэрвала, шрыфт Times New Roman, памера 14 пунктаў.

Напачатку артыкула аўтару неабходна ўказаць індэкс УДК.

Структура і змест артыкула:

 • ключавыя словы (10–15 слоў);
 • уводзіны, у якіх фармулюецца актуальнасць даследавання і апісваецца аб’ект даследавання;
 • агляд замежнай і айчыннай літаратуры, які пацвярджае адсутнасць у літаратурных крыніцах вырашэння гэтай задачы і які паказвае папярэднікаў, на даследаваннях якіх грунтуецца праца;
 • вызначэнне мэты і пастаноўка задач;
 • апісанне даследавання (асноўная частка артыкула);
 • заключэнне, у якім коратка падводзяцца вынікі навуковага даследавання. Высновы павінны лагічна адпавядаць пастаўленым у пачатку артыкула задачам;
 • спіс літаратуры.

Літаратура і крыніцы, выкарыстаныя ў артыкуле, друкуюцца пасля тэксту артукула спісам, а спасылкі ў тэксце абазначаюцца парадкавым нумарам у квадратных дужках па схеме: [1, с. 25 – 31]. Спіс літаратуры і крыніц афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь.

Да артыкула павінны быць прыкладзены:

 • рэкамендацыя аддзела ці кафедры;
 • рэцэнзія спецыяліста ў пэўнай галіне (доктара альбо кандыдата навук). Пры паступленні артыкул накіроўваецца на дадатковае экспертнае рэцэнзаванне супрацоўнікам Інстытута;
 • рэферат і ключавыя словы на рускай мове, калі артыкул на беларускай мове (альбо на беларускай мове, калі артыкул на рускай мове);
 • рэферат і ключавыя словы на англійскай мове.

У рэфераты уваходзяць пераклад назвы малымі літарамі (за выключэннем абрывіятур), прозвішча і імя аўтара (аўтараў) у адпаведнасці з пашпартам. Рефераты павінны паўтараць структуру артыкула: ключавыя словы, актуальнасць, мэты і задачы, методыка, вынікі, высновы. Памер кожнага рэферата 300 – 500 знакаў.

Артыкул прымаецца да апублікавання пасля разгляду рэдакцыйнай калегіяй. Калі па рэкамендацыі рэцэнзента артыкул вяртаецца аўтару на дапрацоўку, то дапрацаваны рукапіс зноў разглядаецца рэдкалегіяй і датай паступлення лічыцца той дзень, у які рэдакцыя атрымала яго канчатковы варыянт. Пры гэтым адхіленыя рэдкалегіяй рукапісы не вяртаюцца і не рэдагуюцца.
Аўтар артыкула нясе адказнасць за накіраванне ў рэдакцыю матэрыялаў, якія былі раней апублікаваны ў друку, альбо якія прыняты да друку іншымі выданнямі.
Рэдакцыйная калегія не спаганяе з аўтараў плату за друкаванне артыкулаў і іншых матэрыялаў.
Рэдакцыйная калегія дае магчымасць першачарговага друкавання артыкулаў асобам, якія з’яўляюцца аспірантамі, дактарантамі і суіскальнікамі навуковай ступені ў год завяршэння навучання, што павінна быць адлюстравана ў рэцэнзіі.

УВАГА!
Электронны носьбіт, на якім у рэдакцыю падаецца тэкст артыкула, не павінен ўтрымліваць любых пабочных файлаў, што не маюць дачынення да прадстаўляемых у рэдакцыю матэрыялаў.
Пры невыкананні ўказаных патрабаванняў матэрыялы да публікацыі могуць не прымацца.

АРХІЎ НУМАРОЎ

Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А.Каваленя. Вып. 35. — Мінск: Беларус. навука, 2020. — 260 с.
У зборніку змешчаны артыкулы вядучых вучоных-гісторыкаў Беларусі, якія прааналізвалі найноўшыя дасягненні акадэмічнай гістарычнай навукі за апошнія гады, паказалі найбольш знакавыя адкрыцці гісторыкаў і археолагаў. У артыкулах навукоўцаў раскрываюцца сучасныя погляды на актуальныя праблемы айчыннай і замежнай гісторыі ад першабытнасці да сучаснасці. Выданне разлічана на прафесійных вучоных-гісторыкаў, археолагаў, антраполагаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, шырокае кола чытачоў (Спампаваць змест).
Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А.Каваленя. Вып. 34. — Мінск: Беларус. навука, 2019. — 228 с.
Інстытут гісторыі НАН Беларусі працягвае выданне «Гістарычна-археалагічнага зборніка». Дадзены выпуск прысвечаны 90-годдзю з дня заснавання Інстытута. У зборніку змешчаны артыкулы вядучых вучоных-гісторыкаў Беларусі, якія прааналізавалі найноўшыя дасягненні акадэмічнай гістарычнай навукі за апошнія гады, паказалі найбольш знакавыя адкрыцці гісторыкаў, археолагаў і антраполагаў. У артыкулах вучоных з Беларусі і Украіны раскрываюцца сучасныя погляды на актуальныя праблемы айчыннай і замежнай гісторыі ад першабытнасці да сучаснасці. Выданне разлічана на прафесійных вучоных-гісторыкаў, археолагаў, антраполагаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, шырокае кола чытачоў (Спампаваць змест).
19032014 Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А.Каваленя. Вып. 33. — Мінск: Беларус. навука, 2018. — 224 с.
Чарговы выпуск «Гістарычна-археалагічнага зборніка» Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвечаны падзеям рэвалюцыі 1905–1907 гг. (раздзел «Маніфест 17 кастрычніка 1905 г.: гістарычны вопыт»), У зборніку таксама змешчаны артыкулы гісторыкаў і археолагаў нашай краіны, прысвечаныя актуальным праблемам гісторыі, гістарыяграфіі, крыніцазнаўства і археалогіі. У артыкулах вучоных прадстаўлены найноўшыя дасягненні гістарычнай навукі, раскрыты сучасныя погляды на актуальныя праблемы айчыннай і замежнай гісторыі ад першабытнасці да сучаснасці. Выданне разлічана на прафесійных вучоных-гісторыкаў, археолагаў, антраполагаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, шырокае кола чытачоў, якія неабыякава ставяцца да гістарычнага мінулага (Спампаваць змест).
19032014 Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А.Каваленя. Вып. 32. — Мінск: Беларус. навука, 2017. — 252 с.
Чарговы выпуск «Гістарычна-археалагічнага зборніка» Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвечаны 60-годцзю Валянціна Фёдаравіча Голубева. У зборніку змешчаны артыкулы вядучых вучоных-гісторыкаў, якія прааналізавалі найноўшыя дасягненні гістарычнай навукі, паказалі найбольш знакавыя адкрыцці гісторыкаў і археолагаў. У артыкулах вучоных з Беларусі, Полынчы, Літвы і Украіны раскрываюцца сучасныя погляды на актуальныя праблемы айчыннай і за-межнай гісторыі ад першабытнасці да сучаснасці. Выданне разлічана на прафесійных вучоных-гісторыкаў, археолагаў, антраполагаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, шырокае кола чытачоў, якія неабыякава ставяцца да гістарычнага мінулага (Спампаваць змест).
19032014 Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А.Каваленя. Вып. 31. — Мінск: Беларус. навука, 2016. — 242 с.
Чарговы выпуск “Гістарычна-археалагічнага зборніка” Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвечаны 155-годдзю з дня нараджэння акадэміка Яўхіма Фёдаравіча Карскага. У зборніку змешчаны артыкулы вядучых вучоных Беларусі і Расіі, якія прааналізавалі найноўшыя дасягненні гістарычнай навукі, паказалі найбольш знакавыя адкрыцці гісторыкаў і археолагаў. У артыкулах даследчыкаў раскрываюцца сучасныя погляды на актуальныя праблемы айчыннай і замежнай гісторыі ад першабытнасці да сучаснасці. Выданне разлічана на прафесійных вучоных-гісторыкаў, археолагаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, шырокае кола чытачоў, якія неабыякава ставяцца да гістарычнага мінулага (Спампаваць змест).
19032014 Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А.Каваленя. Вып. 30. — Мінск: Беларус. навука, 2015 . — 368 с.
Інстытут гісторыі НАН Беларусі працягвае выданне “Гістарычна-археалагічнага зборніка”. Дадзены выпуск прысвечаны 95-годдзю з дня нараджэння І.М. Ігнаценкі. У зборніку змешчаны артыкулы вядучых вучоных-гісторыкаў Беларусі, якія прааналізавалі найноўшыя дасягненні гістарычнай навукі, паказалі найбольш знакавыя адкрыцці гісторыкаў, археолагаў і антраполагаў. У артыкулах вучоных з Беларусі, Расіі і Украіны раскрываюцца сучасныя погляды на актуальныя праблемы айчыннай і замежнай гісторыі ад першабытнасці да сучаснасці.
Выданне разлічана на прафесійных вучоных-гісторыкаў, археолагаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, шырокае кола чытачоў, якія неабыякава ставяцца да гістарычнага мінулага. Гістарычна-археалагічны зборнік 30 / Спампаваць
19032014 Гістарычна-археалагічны зборнік. Выпуск 29. — Мінск: Беларус. навука, 2014. — 354 с.
Інстытут гісторыі НАН Беларусі працягваевыданне “Гістарычна-археалагічнага зборніка”. Дадзены выпуск прысвечаны 85-годдзю з дня заснавання Інстытута. У зборніку змешчаны артыкулы вядучых вучоных-гісторыкаў Беларусі, якія прааналізавалі найноўшыя дасягненні акадэмічнай гістарычнай навукі за апошнія пяць гадоў, паказалі найбольш знакавыя адкрыцці гісторыкаў, археолагаў і антраполагаў. У артыкулах вучоных з Беларусі, Расіі і Украіны раскрываюцца сучасныя погляды на актуальныя праблемы айчыннай і замежнай гісторыі ад першабытнасці да сучаснасці.
Выданне разлічана на прафесійных вучоных-гісторыкаў, археолагаў, антраполагаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, шырокае кола чытачоў, якія неабыякава ставяцца да гістарычнага мінулага. Гістарычна-археалагічны зборнік 29 / Спампаваць
19032014 Гістарычна-археалагічны зборнік. Выпуск 28. — Мінск: Беларус. навука, 2013. — 311 с.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працягвае выданне “Гістарычна-археалагічнага зборніка”. У гэтым выпуску змешчаны артыкулы гісторыкаў і археолагаў краіны, прысвечаныя актуальным праблемам айчыннай гісторыі і метадалогіі гістарычных даследаванняў (раздзелы «Метадалогія гісторыі», «Археалогія»). Таксама друкуюцца матэрыялы, якія ўтрымліваюць вынікі навуковых даследаванняў супрацоўнікаў Інстытута гісторыі за 2011–2012 гг. (раздзелы «Гісторыя», «Хроніка»). Выданне прысвечана 75-годдзю з дня нараджэння М.С. Сташкевіча (раздзел «Памяці М.С.Сташкевіча». Выданне разлічана на настаўнікаў, прафесійных вучоных-гісторыкаў, студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, творчую інтэлігенцыю, шырокае кола чытачоў, неабыякавых да айчыннай гісторыі; рэкамендуецца для выкарыстання ў навукова-даследчай працы і вучэбным працэсе.
Гістарычна-археалагічны зборнік 28 / Спампаваць
30052012-1 Гістарычна-археалагічны зборнік. Выпуск 27. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — 343 с.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працягвае выданне “Гістарычна-археалагічнага зборніка”. У гэтым выпуску змешчаны артыкулы гісторыкаў і археолагаў краіны, прысвечаныя актуальным праблема айчыннай гісторыі і метадалогіі гістарычных даследаванняў. Таксама друкуюцца матэрыялы, якія ўтрымліваюць вынікі навуковых даследаванняў супрацоўнікаў Інстытута гісторыі за 2010–2011 гг.Выданне разлічана на настаўнікаў, прафесійных вучоных-гісторыкаў, студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, творчую інтэлігенцыю, шырокае кола чытачоў, неабыякавых да айчыннай гісторыі; рэкамендуецца для выкарыстання ў навукова-даследчай працы і вучэбным працэсе.
04092011-3 Гістарычна-археалагічны зборнік. Выпуск 26. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Актуальныя праблемы ранняй гісторыі славян” Мінск 29-30 верасня 2009 г. Мінск: Беларуская навука. — 2011. — 262 с.
Дадзены выпуск зборніка змяшчае артыкулы археолагаў і гісторыкаў Беларусі, Расіі, Украіны, Чэхіі, Польшчы, у якіх разгледжаны актуальныя пытанні па праблематыцы вывучэння ранняй гісторыі славян на тэрыторыі Усходняй і Цэнтральнай Еўропы. Разлічаны на прафесійных археолагаў, гісторыкаў, аспірантаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца сучасным станам вывучэння археалогіі, гісторыі і культуры славян.
image003 Гістарычна-археалагічны зборнік Выпуск 25. Да юбілею з дня заснавання Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Рэд. калегія: А.А.Каваленя (гал. рэд.) і інш. Мінск: Беларуская навука 2010. — 287 с.
У зборніку змешчаны артыкулы гісторыкаў і археолагаў нашай краіны, прысвечаныя актуальным праблемам айчыннай гісторыі і метадалогіі гістарычных даследаванняў. Таксама друкуюцца матэрыялы, якія ўтрымліваюць вынікі даследаванняў вучоных Інстытута гісторыі за 2009 г. Выданне прысвячаецца 80-годдзю з дня заснавання Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Зборнік разлічаны на студэнтаў, аспірантаў, прафесійных гісторыкаў, тых, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі.
image014 Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 24. — Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2008. — 265 с.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працягвае выданне “Гістарычна-археалагічнага зборніка”. У гэтым выпуску змешчаны артыкулы гісторыкаў і археолагаў нашай краіны, прысвечаныя актуальным праблемам айчыннай гісторыі і метадалогіі гістарычных даследаванняў. Таксама друкуюцца матэрыялы, якія ўтрымліваюць вынікі навуковых дасдедаванняў супрацоўнікаў Інстытута гісторыі за 2008 г.Зборнік разлічаны на студэнтаў, аспірантаў, прафесійных гісторыкаў, шырокія колы грамадскасці, тых, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі.Выданне прысвячаецца 70-годдзю ўз’яднання беларускага народа ў адзінай нацыянальнай дзяржаве і 65-й гадавіне вызвалення Беларусі ад германскіх захопнікаў.
image006 Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 23. — Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2007. — 238 с.

У чарговым выпуску змешчаны артыкулы археолагаў і гісторыкаў Беларусі і Расіі, прысвечаныя актуальным праблемам шырокага храналагічнага дыяпазону. Таксама друкуются матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі па выніках палявых археалагічных даследаванняў у 2006 г. (Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, май 2007 г.). Зборнік разлічаны на археолагаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, тых, хто цікавіцца старажытнай гісторыяй і культурай Беларусі.

image006 Гістарычна-археалагічны зборнік. № 21. — Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2006. — 242 с.

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працягвае выданне «Гістарычна-археалагічнага зборніка». У чарговым нумары змешчаны матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 110-годдзю з дня нараджэння А.Д. Кавалені, якая адбылася ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі 5 сакавіка 2005 г. Таксама друкуюцца даклады з IV Рэспубліканскай канферэнцыі па выніках палявых археалагічных даследаванняў 2005 г. (Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 9 лютага 2006 г.) і іншыя артыкулы, прысвечаныя актуальным пытанням археалогіі Беларусі і сумежных тэрыторый. Зборнік разлічаны на археолагаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, тых, хто цікавіцца старажытнай гісторыяй і культурай Беларусі.

image006 Гістарычна-археалагічны зборнік. № 18. — Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2003. — 296 с.

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працягвае выданне «Гістарычна-археалагічнага зборніка». I гэты нумар прысвечаны дзесяцігоддзю сумеснай працы беларускіх і амерыканскіх археолагаў па даследаванню помнікаў раннеславянскай пражскай культуры на Беларускім Палессі і падрыхтаваны намаганнямі Інстытута гісторыі НАН Беларусі і Мюленбергскага каледжа (штат Пенсільванія, ЗША). Большасць змешчаных у ім артыкулаў аб’яднаны праблематыкай, звязанай з гісторыяй насельніцтва Палесся ў розныя храналагічныя перыяды. Зборнік разлічаны на археолагаў, гісторыкаў, краязнаўцаў і ўсіх тых, хто цікавіцца старажытнай гісторыяй і культурай Беларусі. Матэрыялы да друку падрыхтаваны рэдакцыйна-выдавецкай групай аддзелаў археалогіі згодна з рашэннем Вучонай Рады Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

1389238579_250 Гістарычна-археалагічны зборнік. № 10. — Мінск, 1996. — 260 с.
Выпускам 10-га нумара “Гістарычна-Археалагічнага зборніка” Інстытут гісторыі АН Беларусі працягвае публікацыю новых матэрыялаў па археалогіі і гісторыі Беларусі і сумежных краін. Артыкулы, якія прысвечаны тэматыцы жалезнага веку, упершыню прагучалі ў якасці навуковых дакладаў на міжнароднай навуковай канферэнцыі “Этнакасмалёгія Ўсходняй Еўропы: Балыцкая мадэль сьвету” (верасень 1994 г.). Зборнік уяўляе цікавасць для археолагаў, гісторыкаў, мастацвазнаўцаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.
thumb_11065-1 Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 8 / Уклад.: А. А. Мяцельскі. — Мінск, 1996. — 258 с.
Выпускам 8-га нумара “Гістарычна-археалагічнага зборніка” Інстытут гісторыі АН Беларусі працягвае публікацыю новых матэрыялаў па археалогіі і гісторыі Беларусі і сумежных краін. Зборнік уяўляе цікавасць для археолагаў, гісторыкаў, мастацтвазнаўцаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй.
thumb_11065-1 Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 6 / Уклад.: М. І. Лашанкоў, А. А. Мяцельскі. — Мінск, 1996. — 260 с.
Археолагі Інстытута гісторыі АН Беларусі выданнем шостага нумара Гістарычна – археалагічнага эборніка працягваюць публікацыю новых матэрыялаў і тэарэтычных распрацовак. Даследаванні адносяцца да старажытнага перыяду Беларусі і суседніх тэрыторый. Яны ахопліваюць час з бронзавага веку па позняе сярэднявечча ўклачна. Зборнік уяўляе цікавасць для археолагаў, гісторыкаў, этнографаў, мастацтвазнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца далёкім мінулым Беларусі і суседніх тэрыторый.
thumb_15830-1 Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 5. — Мінск: Інстытут гісторыі АН Беларусі, 1994. — с.
Выданнем чарговага пятага нумара “Гістарычна-археалагічнага эборніка”, Інстытут гісторыі АН Беларусі працягвае публікацыю новых матэрыялаў і тэарэтычных распрацовак па старажытнейшаму перыяду Беларусі. Даследаванні ахопліваюць час з эпохі мезаліта па ранняе сярэднявечча ўключна. Зборнік уяўляе цікавасць для археолагаў, гісторыкаў, этнографаў, нуміэматаў, ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі ў дадзяржаўны перыяд.
thumb_11064-1 Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 4. — Мінск: Інстытут гісторыі АН Беларусі, 1994. — 228 с.
Чацверты нумар Гістарычна-археалагічнага зборніка, прысвечаны публікацыі матэрыялаў па археалогіі і гісторыі Беларусі эпохі сярэднявечча. Зборнік уяўляе цікавасць для археолагаў, гісторыкаў, мастацтвазнаўцаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.
Гістарычна-археалагічны зборнік. Выпуск 3. — Мінск: Інстытут гісторыі АН Беларусі, 1994. — 289 с.
У 1927 г. Інстытутам беларускай культуры быў выдадзены Гістарычна-архіалагічны зборнік нумар 1 у якім былі надрукаваны матэрыялы па археалогіі і гісторыі сярэдневяковай Беларусі. У 1993 г. Інстытут гісторыі АН Беларусі выдаў Гістарычна-археалагічны зборнік памяці Міхася Ткачова. Ён з’яўляецца працягам гэтага выдання. Выпускам трэцяга нумара Гістарычна-археалагічнага зборніка, Інстытут гісторыі АН Беларусі працягвае публікацыю гістарычна-археалагічных матэрыялаў. Зборнік уяўляе цікавасць для археолагаў, гісторыкаў, мастацтвазнаўцаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.