Voitekhovich Andrei Vyacheslavovich

Head of the Department of preservation and use of the archeological heritage, Candidate of Historical Sciences

Тел.: (+375 17) 378-90-93
e-mail: voitehowich@tut.by

Was born in 1972 in Bobruisk. Graduated from the Belarusian University of Culture. In 2011 he defended his Ph.D. thesis “Development of forms and types of funeral rites on the territory of the Polotsk land in the X-XII centuries.”
Work activity:
Since 2006 he has been working at the Institute of History.

Sphere of scientific interests:

 • archaeological research of burial mounds of the VIII-XII centuries. in the upper reaches of the Berezina Dnieper (Dokshitsky and Lepel districts) and the upper reaches of the Ptichi (Minsk district);
 • study of the problems of barrow antiquities in Northern and Central Belarus;
 • study of issues related to the origin and development of the culture of the Smolensk-Polotsk long burial mounds VIII – early. XI centuries;
 • protection and preservation of monuments of history and archeology;
 • Exploration of the archaeological complex on the river. Menka and its surroundings in the X–XII centuries
 • Study of the settlement system of the Slavs in the interfluve of the Berezina, Dnieper, Ptich and Neman in the X–XI centuries

Publications:
Monograph:
Войтехович, А.В. Погребальный обряд населения Полоцкой земли в Х-ХII вв. / А. В. Войтехович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларуская навука, 2019. — 269 с.

Major scientific publications:

 • Пахавальныя комплексы ХІІ–ХІІІ стагоддзяў у мураваных храмах Беларусі // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук, 2004. — № 1. — С. 64–69.
 • Тры ўзроўні інгумацыі ў курганах Полацкай зямлі (на прыкладзе курганнага могільніка Звязда) // ГАЗ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2005 — № 20 — С. 150 — 162.
 • Курганны могільнік каля вёскі Новыя Валосавічы Лепельскага раёна Віцебскай воб. // МАБ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2006. — вып. 11. — С. 94–104.
 • Пахавальныя помнікі каля вёскі Новыя Валосавічы Лепельскага раёна Віцебскай вобл. // МАБ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2006. — вып. 12. — С. 89–102.
 • Крэмацыя. Пытанні інтэрпрэтацыі // ГАЗ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2007. — № 22. — С. 121–123.
 • Пахавальны абрад курганнага могільніка канца Х–ХІІ стст. каля в. Вітунічы Докшыцкага раёна Віцебскай вобл. // МАБ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2007. — вып. 14. — С. 86–109.
 • Асаблівасці пахавальнага абраду курганнага могільніка Бірулі (Парэчча) Докшыцкага раёна Віцебскай вобл. // МАБ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2008. — вып. 15. — С. 218–235.
 • Пахавальны абрад некропаляў, звязаных з полацкімі культавымі будынкамі ХІІ–ХІІІ стст. // Весник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, 2008. — № 1. — С. 23–25.
 • Курганны могільнік Слабада ў вярхоўях Дзвінасы // ГАЗ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2011. — № 26. — С. 138 — 145.
 • Змены ў абрадзе крэмацыі на тэрыторыі Полацкай зямлі ў Х ст. // ГАЗ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2011. — № 26 — С. 178 — 184.
 • Распаўсюджванне пахавальнага абраду інгумацыі на тэрыторыі Полацкай зямлі ў канцы Х — ХІІ стст. // МАБ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2011. — вып. 20. — С. 200 — 208.
 • Археологические исследования Друцка в 2008–2009 гг. / Левко О.Н., Вайцяховіч А.В., Кенько П.М. // МАБ. — 2011. — Вып. 21. — С. 122–153.
 • Новыя даследаванні археалагічнага комплексу на р. Менка / Н.А. Плавінскі // МАБ. — 2013. — Вып. 24. — С. 329–333.
 • Войтехович, А.В. Курганный могильник Прилуки Минского района в системе сельских поселений верховьев Птичи // МАБ — вып.29. — 2018 — С. 142 — 153.
 • Вайцяховіч А.В. «Тапаграфія і вывучэнне курганных могільнікаў на тэрыторыі сучаснага Мінска» /А.В. Вайцяховіч // МАБ — Вып. 3 — 2019. — С. 6 — 29.
 • Войтехович, А.В. Водораздел Днепровской, Неманской и Двинской систем в конце І — начале ІІ тысячелетий (по материалам раскопок курганных могильников) /А.В. Войтехович // Славяне на территории Беларуси в догосударственный период: к 90-летию со дня рождения Л.Д. Поболя в 2 кн. Кн. 2. Мн., “Беларуская навука”, 2019 г. — С. 174 — 189.
 • Войтехович А.В. Курганы с погребениями кремации в верховьях р. Птичь / А.В. Войтехович // Славяне на территории Беларуси в догосударственный переод: к 90-летию со дня рождения Л.Д. Поболя в 2 кн. Кн. 2. — Мн. «Беларуская навука», 2019. — С. 179 — 196.
 • Войтехович, А.В. Топография и изучение курганных могильников междуречья Свислочи и Усы / А.В. Войтехович // МАБ — 2020 — № 31 — с. 21–35.
 • Водораздел Днепровской, Неманской и Двинской систем в контексте функционирования торговых путей / А.В. Войтехович // Дніпро-Даугава-Німон: міжцивілізаційні контакти в середньовічні часи. Нариси; наук. рэд. О.П. Моця. — Киів, 2021 — С. 99–107.
 • Курганный могильник Сенница (по следам одной экспедиции) / А. Войтехович // Экспедыцыя працягласцю ў жыццё : зборнік навуковых артыкулаў памяці Аляксандра Плавінскага; уклад. і навук. рэд.: М. А. Плавінскі, В. М. Сідаровіч. — Мінск, 2021 — С. 241–252.
 • Вярхоўя Пцічы ў Х–ХІ стст. (па матэрыялах даследаванняў курганных могільнікаў) / А.В. Вайцяховіч // Археологія і давня історія Украіни — № 1 (38), 2021– С. 242-258.
 • Войтехович, А.В. Нетипичные височные колца из курганов Полоцкой земли / А.В. Войтехович // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысціплінарных даследаванняў: Зб. арт. V міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 крас. 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А.І. Корсак (адк. рэд.), В.У. Чараўко, У.Я. Аўсейчыка. — Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. — С. 5-8.