Trubchyk Pavel

Deputy Director for Research of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Candidate of Historical Sciences, assistant professor.

Tel.: (+375 17) 378-18-61
E-mail: trubchik.p@mail.ru

Profile in Google Scholar

He was born in 1978. In 2000 he graduated from the Faculty of History of the Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank with a degree in History. Socio-political disciplines “, in 2001 — a master’s degree in” History “, in 2004 — a graduate program in 07.00.02 — “National History”. In 2013 he defended his dissertation “The National Question in the programs and activities of political parties and groups in Belarus (late nineteenth century — 1914).” In 2016, he was awarded the title of associate professor of “History”.

Work activity:
— since 2004 lecturer at the Department of National and World History of the Belarusian State Pedagogical University;
— from 2011 to 2016 Deputy Dean of the Belarusian State Pedagogical University;
— since 2014, associate professor of the Department of History of Belarus and Slavic Peoples of the Belarusian State Pedagogical University;
— since 2021, a senior researcher at the Department of History of Belarus of the late XVIII — early XX centuries of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus;
— since 2022, scientific secretary of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus;
— since November 2022, Deputy Director for Research of the State Scientific Institution “Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus”.

Research interests:

 • historiography of the history of Belarus in the second half of the XIX–XXI centuries;
 • socio-economic and socio-political processes in Belarus in the late nineteenth — early twentieth century.

Publications:
Author of more than 60 scientific papers, among them:

 • Трубчык, П.А. Нацыянальнае пытанне ў палітычным жыцці Беларусі ў 1907–1912 гг. / П.А. Трубчык // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 2011. — № 3. — С. 71–79.
 • Трубчык, П.А. Спецыфіка нацыянальнай палітыкі царызму ў Беларусі (канец ХІХ — пачатак ХХ ст.) / П.А. Трубчык // Актуальныя праблемы айчыннай і сусветнай гісторыі : зб. навук. прац / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка ; рэдкал. М.М. Забаўскі, А.П. Жытко, Г.А. Космач і інш. — Мінск : БДПУ, 2013. — С. 99−103.
 • Трубчык, П.А. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. (нацыянальны аспект) / П.А. Трубчык // Европа : актуальные проблемы этнокультуры : материалы VІ Междунар. науч.-теорет. конф., Минск, 22 апр. 2013 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол.: В.В. Тугай (отв. ред.), А.П. Житко, Г.А. Космач [и др.]. — Минск, 2013. — С. 230–232.
 • Трубчык, П.А. Нацыянальнае пытанне ў праграмных палажэннях ліберальных партый на тэрыторыі Беларусі ў пачатку ХХ ст. / П.А. Трубчык // Вестник МГИРО. — 2014. — № 4. — С. 42–45.
 • Трубчык, П.А. Асаблівасці сацыяльнай стратыфікацыі насельніцтва на тэрыторыі Беларусі ў пачатку ХХ ст. / П.А. Трубчык // Беларусь у пачатку ХХ ст. Да 100-годдзя БДПУ : зб. навук. арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя. М. Танка ; редкал. : А.І. Андарала, М.М. Забаўскі, А.М. Люты і інш. — Мінск : БДПУ, 2014. — С. 236–239.
 • Трубчык, П.А. Праблемы развіцця адукацыі ў заходніх губернях у пачатку ХХ ст. (па матэрыялах дзейнасці Дзяржаўнай думы Расійскай імперыі) / П.А. Трубчык // Вестник МГИРО. — 2015. — № 3. — С. 49–52.
 • Трубчык, П.А. Дарэвалюцыйная гістарыяграфія спецыфікі нацыянальных адносін на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. / П.А. Трубчык // Весці БДПУ, Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. — 2015. — № 4. — С. 11–15.
 • Трубчык, П.А. Рэлігійная палітыка ў паўночна-заходніх губернях Расійскай імперыі ў пачатку ХХ ст. (па матэрыялах Дзяржаўнай думы). / П.А. Трубчык // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 2016. — № 2. — С. 44–48.
 • Трубчык, П.А. Асаблівасці нацыянальных адносін на тэрыторыі Беларусі ў дзейнасці расійскай Дзяржаўнай думы (1906–1917 гг.): найноўшая гістарыяграфія / П.А. Трубчык // Образование и наука в Беларуси: актуальные проблемы и перспективы развития в XXI в. : сб. науч. ст. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. : отв. ред. А. В. Торхова [и др.]. — Минск : БГПУ, 2017. — 260 с. — С. 145–149.
 • Трубчык, П.А. Адлюстраванне нацыянальных адносін у праграмах і дзейнасці палітычных партый і груп на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ–пачатку ХХ ст. (найноўшая гістарыяграфія) / П.А. Трубчык // Вестник МГИРО. — 2017. — № 1. — С. 39–44.
 • Трубчык, П.А. Сучасная айчынная гістарыяграфія афармлення і дзейнасці палітычных партый і рухаў на тэрыторыі Беларусі ў канцы ІХ — пачатку ХХ ст. / П.А. Трубчык // Белорусская государственность: истоки, становление, развитие (ІХ — ХХІ вв.) : материалы Респ. науч.-теорет. конф., [и др.]. — Минск : РИВШ, 2017. — 232 с. С. 74–76.
 • Трубчык, П.А. Праблема станаўлення партый рэвалюцыйна-дэмакратычнага кірунку на тэрыторыі Беларусі (канец ХІХ — пачатак ХХ ст.) у сучаснай айчыннай гістарыяграфіі / П.А. Трубчык // Весці БДПУ, Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. — 2018. — № 4. — С. 21–26.
 • Трубчык, П.А. Аналіз гістарыяграфічных даследаванняў гісторыі палітычных партый сацыялістычнага кірунку на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. / П.А. Трубчык // Весці БДПУ, Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. — 2019. — № 2. — С. 21–25.
 • Трубчык, П.А. Дзейнасць польскіх палітычных партый на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст: айчынная гістарыяграфія праблемы / П.А. Трубчык // Белорусская государственность: истоки, становление, развитие. ІХ — ХХІ вв. (к 100-летию провозглашения БССР) : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 21 дек. 2018 г. / редкол.: А. В. Касович (отв. ред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2019. — 304 с. С. 234–236.
 • Трубчык, П.А. Асноўныя накірункі сучаснай гістарыяграфіі ліберальных партый на тэрыторыі Беларусі ў пачатку ХХ ст. / П.А. Трубчык // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-год. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-год. гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы. У 2 ч. Ч. 1 / ГрДУ імя Я. Купалы ; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш]. — Гродна : ГрДУ, 2019. — 424 с. С. 83–85.
 • Трубчык, П.А. Гістарыяграфія вывучэння ліберальных партый і іх адгалінаванняў на тэрыторыі Беларусі ў пачатку ХХ ст. / П. А. Трубчык // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 2020. — Т. 65, № 2. — С. 172–180.
 • Трубчык, П.А. Канцэптуальныя асновы даследавання праблематыкі афармлення беларускага нацыянальнага руху ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст. / П.А. Трубчык // Беларусь и Европа: историко-культурное наследие и современность : материалы ІІ междунар. науч.-практ. онлайн-конференции, Минск, 1 апреля 2021 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. : А. В. Торхова [и др.]; В. П. Скок (отв. ред.). — Минск : БГПУ, 2021. — 238 с. С. 62–66.
 • Трубчик, П.А. Историография проблемы подготовки педагогических кадров в высших учебных заведениях Беларуси (1919–2020 гг.) / П.А. Трубчик // Весці БДПУ, Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. — 2021. — № 4. — С. 33–38.
 • Трубчык, П.А. Тэарэтычна-метадалагічныя падыходы да вывучэння ліберальных партый на тэрыторыі Беларусі ў пачатку ХХ ст. / П.А. Трубчык // «Беларусь и Европа: историко-культурное наследие и современность» (посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24 апр. 2020 г. / редкол.: В. П. Скок (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГПУ, 2021. — 244 с. С. 237–239.
 • Трубчык, П.А. Гістарыяграфія манархічнага руху на беларускіх землях у 1920 — пачатку 1970-х гг. / П.А. Трубчык // Весці БДПУ, Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. — 2022. — № 2. — С. 20–25.
 • Трубчык, П.А. Праблема станаўлення і дзейнасці манархічных арганізацый на тэрыторыі Беларусі ў пачатку ХХ ст. у публікацыях дарэвалюцыйнага перыяду / П. А. Трубчык // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. — 2022. — Т. 67, № 3. — С. 281–288.
 • Трубчык, П.А. Даследаванне дзейнасці ліберальных партый на тэрыторыі Беларусі ў пачатку ХХ ст. у савецкай гістарыяграфіі / П.А. Трубчык // Гістарычна-археалагічны зборнік, Выпуск 36. — 2022. — С. 159–165.