Tratsiak Siarhei Aliaksandravič

Head of the Department of Modern History of Belarus,
Candidate of Historical Sciences

Tel.: (+375 17) 379 16 10
E-mail: dynochius@mail.ru

Born July 26, 1974 in Minsk in the family of employees. In 1991 graduated from high school №49 in Minsk with a silver medal. In 1991 — 1996 studied the history department of the Belarusian State University with a degree in “history and socio-political discipline”, from which graduated with honors. In 1996 — 1999 was a postgraduate student of the Institute of History of NAS of Belarus in “national history”, from which graduated without submitting the thesis. In 2005 defended his thesis for the degree of Candidate of Historical Sciences on the theme “Brest peace treaty and political processes in Belarus” (supervisors: academician of NAS of Belarus, Doctor of Historical Sciences, Professor Ignatenko I.M., academician of NAS of Belarus, Doctor history, Professor Kostiuk M.P.).

Gainful employment:
In 1996–1999 years. worked as a reporter and an artist in the magazine of the Armed Forces of the Republic of Belarus “Army”. In 1999 — 2007 junior researcher, in 2007 — 2010 researcher, in January — September 2011, a senior fellow at the Institute of History of NAS of Belarus. In October 2011 — December 2013, Head of Department of the recent history of the Republic of Belarus the Institute of History of NAS of Belarus. On January 1, 2014 — Head of the Department of Modern History of Belarus State Scientific Institution “Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus.”

He is the deputy head of assignment 1.1.03 “Belarus in the historical process: socio-economic transformations and socio-cultural changes (late 18th — early 21st centuries)”.

Teaching activities: Belarusian State University of Physical Culture and Sports, Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank, Minsk State Linguistic University.
Prepared one candidate of historical sciences.

Research interests: political, social, economic, military and diplomatic history of Belarus of the XX century, World history, philosophy of history.

Author of about 100 scientific and popular publications. Editor of a number of scientific publications — collections of articles and materials, collective works.

Main publications:
Monographs:

 • Траццяк С.А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 — студзень 1919 г. / С.А. Траццяк. — Мн.: Беларус. навука, 2009. — 208 с.

Popular science publications:

 • Третьяк, С. А. Трудный путь к Победе / С. А. Третьяк. — Минск : Беларуская навука, 2015. — 287 с. : ил.

Collective works (co-author):

 • Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917 — 1945 гг. / Гал. рэд. М.Касцюк. — Мн.: Экаперспектыва, 2006. — 613 с. : іл.
 • Беларусь: Народ. Государство. Время. / Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т истории; редкол. А.А. Коваленя [и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2009. — 879 с.
 • Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць. / Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; В.Г. Белявец [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя (стар.) [і інш.] — Мн.: Беларус. навука, 2009. — 455 с.
 • Зямля сілы: Белавежская пушча. Фотаальбом. — Мн.: БелЭн імя П.Броўкі, 2009. — 600 с.
 • Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы). — [Навагрудак], 2010. — 382 с.
 • Беларусь: страницы истории. / Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редсовет А.А. Коваленя [и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2011. — 408 с.
 • Полацк. 1150 = Полоцк. 1150: фотаальбом. / склад. У.П. Свентахоўскі і інш.; рэд. савет: А.М. Косінец і інш. — Мн.: Бел. Эн. імя П.Броўкі, 2012. — 552 с.
 • Прыпяцкае Палессе: ад старажытнасці да сучаснасці: гісторыя рэгіёна Нацыянальнага парка «Прыпяцкі» / Ю.М. Бохан і інш.; рэд. кал. А.А. Каваленя (гал. рэд.) і інш. — Брэст: Альтэрнатыва, 2013. — 264 с.
 • Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921 — 1953 гг. В 2 кн. Кн.1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2014. — 593 с.: ил.
 • Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921 — 1953 гг. В 2 кн. Кн.2. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2014. — 335 с.: ил.
 • Беларусь: страницы истории / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А. Коваленя и др. — Social sciences academic press (China), 2016. — 380 с. (на китайском языке)
 • Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Прыпяцкае Палессе / Ю.М. Бохан [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 441 с.
 • Белорусский путь развития (вопросы и ответы) : справ. / М.Г. Жилинский [и др.] ; под общ. ред. М.Г. Жилинского. — Минск : Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2017. — 184 с.
 • Беларуская Народная Рэспубліка — крок да незалежнасці : да 100-годдзя абвяшчэння : гістарычны нарыс / А.А.Каваленя [і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — 157 с.
 • Belarus: pages of history / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А.Коваленя и др. — Минск: Беларус. навука, 2018. — 380 с. (на английском языке)
 • История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917–1939 гг.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск : Беларуская навука, 2019. — 639 с.
 • На службе Президенту и Отечеству: к 25-летию Службы безопасности Президента Республики Беларусь / М. В. Глеб [и др.]. — Минск : Мастацкая літаратура, 2019. — 271 с.
 • История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ — начало ХХІ в.) / А.А. Коваленя [и др.] ; отв. ред. тома Н. В. Смехович ; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. — Минск: Беларуская навука, 2020. — 759 с. : ил.
 • Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений. Т. 1. Государствообразующие процессы. Государственное строительство (этапы становления). Институты власти и управления. Национальная правовая система. Конституционные права и свободы граждан. Гарантии их обеспечения. Население. Государственные языки. Административно-территориальное устройство / А. Г. Боброва [и др.]; редсовет: В. П. Андрейченко [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2020. — 631 с. : ил.

Sections in collective works:

 • Третьяк, С. А. От Госплана к Министерству экономики: в поисках новых путей и инструментов развития (1991–1995 гг.) / С. А. Третьяк [и др.] // Министерство экономики Республики Беларусь: история и современность / А. В. Червяков [и др.]; редкол.: В. Г. Гусаков [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2021. — 638 с. — С. 345–376.
 • Третьяк, С. А. Формирование социально-ориентированной экономики и восстановительный рост (1996–2000 гг.) / С. А. Третьяк [и др.] // Министерство экономики Республики Беларусь: история и современность / А. В. Червяков [и др.]; редкол.: В. Г. Гусаков [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2021. — 638 с. — С. 377–402.
 • Третьяк, С. А. Обеспечение устойчивого роста (2001–2010 гг.) / С. А. Третьяк [и др.] // Министерство экономики Республики Беларусь: история и современность / А. В. Червяков [и др.]; редкол.: В. Г. Гусаков [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2021. — 638 с. — С. 403–428.
 • Третьяк, С. А. В поисках стабильности и сбалансированной модели развития (2011–2015 гг.) / С. А. Третьяк [и др.] // Министерство экономики Республики Беларусь: история и современность / А. В. Червяков [и др.]; редкол.: В. Г. Гусаков [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2021. — 638 с. — С. 429–468.

Sections in textbooks and tutorials:

 • Третьяк, С. А. Тегеранская конференция / С. А. Третьяк // История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории. Учебное пособие / под ред. А. А. Ковалени, Е. И. Пивовара. — СПб. : Алетейя, 2020. — 850 с. — С. 386–391.
 • Третьяк, С. А. Крымская конференция. / С. А. Третьяк // История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории. Учебное пособие / под ред. А. А. Ковалени, Е. И. Пивовара. — СПб. : Алетейя, 2020. — 850 с. — С. 534–541.
 • Третьяк, С. А. Берлинская операция. Капитуляция Германии / С. А. Третьяк [и др.] // История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории. Учебное пособие / под ред. А. А. Ковалени, Е. И. Пивовара. — СПб. : Алетейя, 2020. — 850 с. — С. 542–546.
 • Третьяк, С. А. Потсдамская конференция / С. А. Третьяк // История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории. Учебное пособие / под ред. А. А. Ковалени, Е. И. Пивовара. — СПб. : Алетейя, 2020. — 850 с. — С. 547–550.
 • Третьяк, С. А. Образование ООН. Начало холодной войны и формирование биполярного мира / С. А. Третьяк [и др.] // История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории. Учебное пособие / под ред. А. А. Ковалени, Е. И. Пивовара. — СПб. : Алетейя, 2020. — 850 с. — С. 633–648.

Biobibliographic publications (co-authored):

 • Акадэмік М. П. Касцюк / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: В. Г. Мазец, С. А. Траццяк, А. А. Капліеў. — Мінск: Беларуская навука, 2020. — 135 с. : іл. — (Людзі беларускай навукі).

Archaeographic publications (co-authored):

 • Жизнь и деятельность академика Е. Ф. Карского: сб. док. и материалов. В 2 ч. Ч. 1. Проблемы истории и культуры Беларуси в документальном наследии Е. Ф. Карского. Материалы семьи / сост. части А. В. Унучек [и др.]; отв. ред. Л. Д. Бондарь [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, Санкт-Петерб. ф-л Арх. Рос. акад. наук. — Минск : Беларуская навука, 2020. — 442 л.

Cartographic publications (co-authored):

 • Вялікі гістарычны атлас Беларусі: У 4 т. Т.4. — Мінск: Белкартаграфія, 2018. — 272 с.
 • Гістарычны атлас Беларусі. — Мінск: Белкартаграфія, 2020. — 336 с.

Articles in scientific journals and collections:

 • Беларуская гістарыяграфія аб Брэсцкім міры. // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 6 — 7 кастрычніка 1999 г.). Мн., 2000. С.211 — 212.
 • Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі ў кантэксце Брэст-Літоўскай міжнароднай сістэмы. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. — 2002, №2. С.56 — 61.
 • Становішча на Беларусі ў час Брэст-Літоўскіх перагавораў. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. — 2002, №3. С.41 — 46.
 • Антысавецкая апазіцыя ў Беларусі ў 1917 — 1918 г. // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Гродна, 3 — 4 мая 2002 года). У 4 ч. Ч.4. / Пад рэд. І.П. Крэня, У.І. Навіцкага, І.А. Змітровіча. Гродна: ГрДУ, 2003. С.155 — 163, 303 (зноскі).
 • Лістападаўская рэвалюцыя 1918 года ў Германіі і Беларусь. // Беларусь у ХХ стагоддзі: Сборник научных трудов. Вып.2. Мн., 2003. С.310 — 316.
 • Баявыя дзеянні і ўзброеныя сілы бакоў на Беларускім тэатры ваенных дзеянняў і ў прылягаючых раёнах у 1918 г. // Армия: Журнал Вооружённых сил Республики Беларусь. 2004, №6. С.56 — 62.
 • Кіеўская місія Беларускай Народнай Рэспублікі. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. — 2005, №3. С.50 — 55.
 • У.М. Ігнатоўскі і развіццё беларускай гістарычнай навукі. // Камянецкія чытанні: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Камянец, 4 верасня 2005 г.) / Адк. рэд А.А. Лукашанец. — Мн.: Права і эканоміка, 2006. С.69 — 74.
 • Роля У.М. Ігнатоўскага ў развіцці гістарычнай навукі Беларусі. // Проблемы методологии исследований истории Беларуси: Материалы Международной научной конференции (Минск, 26 — 27 октября 2006 г.). / Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя и др. — Мн: Бел. наука, 2008. С.292 — 294.
 • Брестский мир 1918 года и Беларусь. // Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ. — 2008. №1 — 4. С.128 — 138.
 • Мінск — сталіца Заходняй Камуны (снежань 1918 г.). // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада): матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 7 — 9 верасня 2007 г.) / Рэдкал: А.А. Каваленя і інш. — Мн.: Бел. навука, 2008. С.337 — 343.
 • Народнагаспадарчы комплекс Беларусі: праблемы мадэрнізацыі (1921 — 1941 гг.) // Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, перспективы: Материалы междунар. науч. конф. Минск, 22 — 23 октября 2008 г. — Мн.: Бел. навука, 2009. — С. 188 — 192.
 • Беларускае пытанне ў палітыцы Савецкай улады (лістапад 1917 — лістапад 1918 гг.). // Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці (да 90-годдзя з дня ўтварэння БССР). Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск, 18 снежня 2008 г. — Мн.: ВЦ БДУ, 2009. С.191 — 200.
 • Солы, лістапад 1917 года: заключэнне перамір’я на Заходнім фронце. // Беларусь у гады Першай сусветнай вайны: Смаргоншчына: трагедыя, гераізм, памяць: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Смаргонь, 18 — 19 мая 2007 г.) / навук. рэд.: А.М. Літвін, У.В. Ляхоўскі; рэдкал.: М.У. Мясніковіч [і інш.]. — Мн.: Чатыры чвэрці, 2009. С.457 — 464.
 • Заходняя Беларусь — складовая частка народнагаспадарчага комплексу Польскай дзяржавы (1921 — 1939 гг.). // Восень 1939 года ў гістарычным лёсе Беларусі: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 24 верасня 2009 г.) / рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: Беларус. навука, 2010. С.216 — 224.
 • Киевская миссия Белорусской Народной Республики (1918 год). // Европейские сравнительно-исторические исследования. — Вып.3. История и сообщества. — М.: ИВИ РАН, 2010. С.194 — 203.
 • Белавежская пушча, 1944 — 1957 гг.: Метамарфозы дзяржаўнага запаведніка. // Беловежская пуща: история, природа, туризм: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 600-летию заповедности Беловежской пущи “Беловежская пуща: от лесничества до Национального парка” (Каменюки, 14 нояб. 2008 г.), “Беловежская пуща: история, природа, туризм” (Каменюки, 18 — 19 сент. 2009 г.). / Упр. делами Президента Респ. Беларусь и др.; науч. ред. А.А. Коваленя, М.Е. Никифоров. — Брест: Альтернатива, 2010. С.140 — 151.
 • Белавежская пушча — дзяржаўная запаведна-паляўнічая гаспадарка (1957 — 1991). // Беловежская пуща: история, природа, туризм: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 600-летию заповедности Беловежской пущи “Беловежская пуща: от лесничества до Национального парка” (Каменюки, 14 нояб. 2008 г.), “Беловежская пуща: история, природа, туризм” (Каменюки, 18 — 19 сент. 2009 г.). / Упр. делами Президента Респ. Беларусь и др.; науч. ред. А.А. Коваленя, М.Е. Никифоров. — Брест: Альтернатива, 2010. С.151 — 159.
 • У.М. Ігнатоўскі — метадолаг гістарычнай навукі Беларусі. // Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси: к 90-летию создания Института белорусской культуры: Материалы Международной научной конференции, Минск, 8 — 9 декабря 2011 г. / редкол.: А.А. Коваленя и др. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.382 — 388.
 • Становление постиндустриального общества в Республике Беларусь: к постановке проблемы. // Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці: зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 24 — 25 лістапада 2011 г. / рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2012. С.341 — 348.
 • Брэсцкі мір 1918 года ў гісторыі Беларусі. // Брестчина: история и современность: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, Брест, 29 — 30 июня 2012 г. / БрГУ им. А.С. Пушкина; редкол. А.В. Митюков и др. — Брест: БрГТУ, 2012. — С.129 — 137.
 • БССР як форма дзяржаўнага самавызначэння. // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці: матэрыялы навукова-практычнага семінара (Мінск, 26 сакавіка 2013 г.). / рэдкал. Г.В. Гусакоў і інш. — Мінск: Беларуская навука, 2013. — С.80 — 92.
 • Народнагаспадарчы комплекс БССР у 1921 — 1939 гг.: перыферыйная сацыялістычная мадэрнізацыя. // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 24 — 25 апреля 2013 г. В 5 ч. Ч.5. — Мн.: МГЛУ, 2013. — С.158 — 161.
 • Причины избрания Михаила Романова на царский трон. // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. (Новосибирск, НП “СибАК”) — №28, 2013. С.110 — 114. (Co-author)
 • Брэсцкі мір 1918 года ў гісторыі беларускага народа. // Першая сусветная вайна ў народнай памяці і мастацкім адлюстраванні. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 7–8 кастрычніка 2014 г.). — Мінск: Права і эканоміка, 2014. — С. 323–327.
 • Вядомы вучоны, педагог і грамадскі дзеяч (Да 95-годдзя з дня нараджэння Іларыёна Мяфодзьевіча Ігнаценкі). // Беларускі гістарычны часопіс. — 2015. — №2. — С.38 — 40. (Co-author)
 • Дальневосточная кампания 1945 года: взгляд через 70 лет. // Никто не забыт, ничто не забыто: сб. науч. материалов (К 70-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны) / сост.: Я.П. Безлепкин, А.В. Берянев, А.П. Соловьянов; редкол.: В.В. Данилович и [др.]. — Минск: Колорград, 2016. — С.124–141.
 • Акадэмік Я.Ф. Карскі — невядомыя дакументы і факты. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Вып.31. — Мінск: Беларуская навука, 2016. — С.11–17. (Co-author)
 • Биографические сведения о Е.Ф. Карском в архивах Беларуси. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Вып.31. — Мінск: Беларуская навука, 2016. — С. 223–232. (Co-author)
 • Беларусь у 1939 — 1941 гг.: сацыялістычная ўніфікацыя і падрыхтоўка да “вялікай вайны”. // Этот день мы приближали, как могли…: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны (Минск, 7 — 8 мая 2015 г.). в 2 ч. Ч.2 / Нац. акад. наук Беларуси, М-во обороны Респ. Беларусь ; редкол.: В.Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2016. — С.295–310.
 • Навукова-даследчая работа, прапаганда ідэй аховы прыроды, экалагічнае асветніцтва і турыстычна-рэкрэацыйная дзейнасць у працы Прыпяцкага дзяржаўнага ландшафтна-гідралагічнага запаведніка ў 1969–1991 гг. // Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья: сб. докл. Междунар. науч. конф. (Минск, 14–17 сент. 2016 г.). В 2 т. — Т.2. / Нац. акад. наук Беларуси [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2016. — С.536–539.
 • Имам Хомейни — исламский революционер, государственный и военный деятель Ирана. // Интеллектуальное наследие имама Хомейни в дискурсе истории и геполитики: сб. науч. статей / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. — Минск: Колорград, 2016. — С.18–32.
 • Брэсцкі мір 1918 года ў гісторыі беларускага народа. // Першая сусветная вайна ў гістарычным лёсе Беларусі: матэрыялы рэспубліканскага круглага стала / рэд. калег. А.С. Лучанкова, В.М. Хаданёнак, В.Я. Бездзель, А.М. Дулаў, В.А. Космач, Д.В. Юрчак. — Віцебск: УА “ВДТУ”, 2016. — С.43–52.
 • “Апошні беларускі баярын”: Эдвард Вайніловіч і мірныя перагаворы ў Рызе (1920 — 1921 гг.). // Беларусь, Капыльшчына і Эдвард Вайніловіч: матэрыялы навук.-практ. канф. (г. Капыль, 14 лістап. 2015 г.) / уклад.: А.У. Унучак, У.С. Пуцік, Н.В. Анофранка. — Мінск: Медысонт, 2016. — С.193–213.
 • Беларуская ССР у 1939 — 1941 гг.: фінансы, гандаль і народны дабрабыт // Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: А.А. Скеп’ян ; рэдкал.: А.А.Каваленя [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — С.414–422.
 • Беларусь в сентябре 1939 — июне 1941 годов: социалистическая унификация и подготовка к «большой войне». // Через года, через века — помните : сб. науч. ст. : (к 75-летию начала Великой Отечественной войны) / сост.: Я.П.Безлепкин, А.В.Берянев, А.П.Соловьянов ; редкол.: В.В.Данилович (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Колорград, 2017. — С.122–148.
 • Мясцовае кіраванне и самакіраванне ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць / М.П. Касцюк, С.А. Траццяк // Проблемы управления. Научно-практический журнал. — 2017. — №1(63). — Сер. А и В. — С.13–20. (Co-author)
 • Парламентаризм в Республике Беларусь: история и современность. // Парламентаризм в государствах — участниках Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств: сб. статей / под общ. ред. С.Л. Ткаченко, Д.Г. Кладея. — СПб.: Секретариат МПА СНГ, 2017. — С.166–191. (Co-author)
 • Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі — гісторык і метадолаг гістарычнай навукі. // Інстытут беларускай культуры : здабыткі, значэнне, вынікі дзейнасці : матэрыялы Міжнар. круглага стала, прысвечанага 95-годдзю Інстытута беларускай культуры, Мінск, 10 лістапада 2017 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2017. — С.90–95.
 • Трагедыя беларускага краёўца: Рыжскі мір 1921 г. у лёсе Эдварда Вайніловіча. // Знакамітыя мінчане : Мінск і Міншчына пасля падзей 1921 года — лёсы людзей і краіны : Матэрыялы Х Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, Мінск, 13–14 верасня 2016 г. / Польскі Інстытут у Мінску, ПУА «БІП-Інстытут правазнаўства» ; рэдкал.: А.Вялікі [і інш.] ; навук. рэд. А.Вялікі і З.Вінніцкі. — Мінск : Выд. В.Хурсік, 2017. — С.34–49.
 • 1917 год и опыт национально-государственного строительства в Беларуси. // 1917 год в исторических судьбах народов Беларуси : материалы Международной научно-теоретической конференции, г. Минск, 22 декабря 2017 г. / Белорус. Гос. пед. Ун-т им. М. Танка ; редкол. : А.В. Касович (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГПУ, 2017. — С.17–21.
 • У.М. Ігнатоўскі як метадолаг гістарычнай навукі // Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі : традыцыі і навацыі : зб. навук. арт. / уклад. : В.В. Яноўская, Р.У. Зянюк ; рэдкал. : В.В.Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — С.155–162.
 • Становление национальной концепции истории Беларуси в 1910–1920-е годы. // Миллеровские чтения — 2018: Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального академического наследия : Материалы II Международной научной конференции, 24–26 мая 2018 г., Санкт-Петербург / сост. и отв. ред. д. и. н. И. В. Тункина ; Минобрнауки России, СПбФ АРАН. — СПб. : «Реноме», 2018. — 830 с., [16] с. ил. — (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 14). — С.207–213. The collection is included in РИНЦ;
 • Утварэнне Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі і пазіцыя мясцовых палітычных сіл. // Беларуская думка. — №10. Кастрычнік. — 2018. — С.62–70.
 • Александр Фёдорович Мясников: деятельность на благо трёх республик. // Международная научно-практическая конференция «Армяно-белорусские историко-культурные отношения. Традиции и современность», Минск, 21–22 мая 2015 г. / [сост. и отв. ред. Е. Гуринов]. — Москва : Ключ-С, 2019. — 320 с. — С.227–232. The collection is included in РИНЦ.
 • Раз’яднаная нацыя: Беларусь у 1921 — 1939 гг. у гістарычнай памяці // Историческая память о Беларуси как фактор консолидации общества : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г.Минск, 26–27 сентября 2019 г. / ред. кол. : Коршунов Г.П. (гл. ред.) [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. — Минск : ООО «СУГАРТ», 2019. — С.271–273.
 • Отделение физики, математики и информатики НАН Беларуси в 1950–1960-е гг. // Октябрьская революция в исторических судьбах белорусской государственности: сборник статей / редкол.: А. А. Коваленя [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2020. — С.195–203.
 • Траццяк, С. А. Напярэдадні ваеных выпрабаванняў: мерапрыемствы па павышэнні абароназдольнасці Беларускай ССР у 1939–1941 гг. / С. А. Траццяк // Беларусь у полымі 1941 года: да 80-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; навук. рэд. А. М. Літвін. — Мінск : Беларуская навука, 2021. — С. 8–22.
 • Третьяк, С. А. Разделенная нация: Беларусь в 1921–1939 гг. в исторической памяти / С. А. Третьяк // Назаўжды разам (да 80-годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР): зб. арт. / Над. акад. навук Беларусі ; Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя (старш.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2021. — 293 с. — С. 117–122.

Encyclopedic articles:

 • О восстановлении профсоюзных организаций в освобождённых от немецких оккупантов районах // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.52.
 • О постановлении Секретариата ВЦСПС «О работе Белорусского республиканского совета профсоюзов // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.52 — 53.
 • Об объединении Народного комиссариата труда СССР с Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.53 — 55.
 • Положение о порядке заключения коллективных договоров // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.161 — 162.
 • Положение о постоянно действующем производственном совещании на промышленном предприятии, стройке, в совхозе, МТС и РТС // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.162 — 163.
 • Положение о правах фабричного, заводского, местного комитета профессионального союза // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.165 — 166.
 • Положение об общественных инспекторах по охране труда // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.166 — 167.
 • Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.167 — 168.
 • Белорусская Народная Республика // Российская Историческая Энциклопедия. — Т.2: Аристомен — Благоев / Гл. ред: А.О. Чубарьян. — М.: ОлмаМедиа Групп, 2015. — С.460–461.