Klimov Marat Vasiljevich

Senior researcher at the Department of
archeology of the Middle ages and Modern times
,
Candidate of Historical Sciences, assistant professor

Tel.: (+375 17) 378-28-89
E-mail: palatyda@tut.by

Born on February 6, 1972 in Chausy. Graduated from the Belarusian State University. In 2005 he defended his Ph.D. thesis “Rural settlements in the Polotsk district of the 10th — mid-16th centuries.” (scientific director -).

Work activity:
In 1994–1995 worked as a teacher at Polotsk State University. Since 1998 he has been working at the Institute of History.

Sphere of scientific interests:

 • archaeological research of settlements in the vicinity of ancient Polotsk (Verkhnedvinsky, Lepel, Miorsky, Polotsk districts);
 • study of the structure and characteristics of settlement on the territory of the Polotsk Podvina;
 • study of the issues of the genesis and historical topography of the cities of Podvina;
 • Study of fortresses during the Livonian War (2nd half of the 16th century).

Publications:
Latest scientific publications:

 • Klimau, Marat W. Importowana ceramika naczyniowa za stanowiska 1 w miejscowości Łuczna: problem identyfikacji ośrodków wytwórczości i napływu (w świetle materiałow wykopaliskowych z lat 1998–2012) // Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Zahodnniej Białjrusi I Ukrainie w roku 2013: streszenia referatów XXX konferencji / pod redakcją J. Libery, A. Zakościelnej. — Lublin, 2014. — s. 50–51.
 • Клімаў, М. В. Некаторыя археалагічныя сведчанні кліматычных зменаў у паўночнай частцы Беларусі ў 2-й палове ХІІІ — XIV стст. (па выніках доследаў помніка Лучна–1) ” / М.В. Клімаў // Матеріали і дослідження з археологіі Прикорпаття і Волині. — Львів, 2014. — Вип. 18. — С. 164–171.
 • Клімаў, М. В. Да пытання аб рыбалоўстве на сельскіх паселішчах акругі Полацка ў ХІ–XVI стст. / М. В. Клімаў, Э. А. Ляшкевіч // МАБ. — № 26, 2015. — С. 50–58. / совместно с Э. А. Ляшкевич
 • Клімаў, М. В. Новыя матэрыялы з паселішчаў Полацкага Падзвіння (па выніках археалагічных даследаванняў 2013 г.) / М. В. Клімаў // МАБ. — № 26, 2015. — С. 237–245.
 • Клімаў, М. В. Даследаванне селішча Ворань як адлюстраванне праблемы вывучэння вясковых паселішчаў другой паловы ХІІІ — пачатку XVI стагоддзя // МАБ. — № 27, 2016. — С. 106 –119.
 • Клімаў М. В. Заўвагі адносна рассялення на тэрыторыі Верхнядзвінскага раёна / М. В. Клімаў // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Браслаўскія чытанні (да 950-годдзя Браслава). Зб. навук. прац. — Мн. : Беларус. навука, 2016. — С. 93–108.
 • Клімаў, М. В. Некаторыя археалагічная сведчанні гандлю па р. Зах. Дзвіне ў XV–XVI cтст. // Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі : зб. навук арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад : А. А. Скеп’ян; рэдкал. : А. А. Каваленя [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2016. — С. 100–111.
 • Клімаў, М. В. Некаторыя заўвагі адносна балгарскага ўплыву на керамічную вытворчасць Полацка ў ХІ ст. // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук. арт. ІІІ міжнар. Навук.-практ. Канф., Полацк. 14–15 крас. 2016 г. : у 2 ч. / полацкі дзярж. Ун-т ; пад агул. Рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак. — Наваполацк, 2016. — Ч. 1. — С. 59–63.
 • Клімаў, М. В. Доследы паселішчаў у месцы будаўніцтва Віцебскай ГЭС // Віцебскія старажытнасці : матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 150-годдзю з дня нараджэння У.Г. Краснянскага, Віцебск, 17–18 кастрычніка 2013 г. /Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцеб. аблвыканкама, Віцеб. абл. краязн. музей ; рэдкал.: Г.У. Савіцкі [і інш.]. — Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава, 2017. — С. 98–111.
 • Клімаў, М. В. Праблема храналагічнай стратыфікацыі XVI ст. (па матэрыялах з Полацкага Падзвіння) / М.В. Клімаў //Этнокультурные процессы на территории Беларуси в І — начале ІІ тысячелетия нашей эры : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию проф. Э. М. Загорульского, Минск, 6–7 декабря 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Егорейченко (науч. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — С. 101–109. Клімаў, М.В. Археалагічны комплекс Лучна–1 у акрузе Полацка. (ХІ –XVI стст.) / М. В. Клімаў. — Мінск: Беларуская навука, 2019. — 567 с. : іл.
 • Клімаў, М. В. Вызначэнне дакладнага месцазнаходжання фартэцыі Сокал па выніках археалагічных прац 2016 г. / М. В. Клімаў // МАБ. — № 30, 2019. — С. 191–206.
 • Грунтовы могільнік Сокал. Да праблемы накладання розных археалагічных кантэкстаў / М. В. Клімаў // Экспедыцыя працягласцю ў жыццё : зборнік навуковых артыкулаў памяці Аляксандра Плавінскага; уклад. і навук. рэд.: М. А. Плавінскі, В. М. Сідаровіч. — Мінск, 2021 — С. 327–340.
 • Мифы и реальность в процессе выяснения местоположения крепости «Сокол» (Период Ливонской войны) по результатам новейших археологических исследований в Полоцком Подвинье / М.В. Климов // Военная археология. Сборник материалов научного семинара. Выпуск 6. — М.: ИА РАН, 2021 — С. 180–192.
 • Гравюры фартэцый перыяду Лівонскай вайны: верыфікацыя паводле археалагічных крыніц. Папярэднія заўвагі / М. В. Клімаў // Актуальные проблемы источниковедения: материалы VI Международной научно-практической конференции, Витебск, 23–24 апреля 2021 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: А. Н. Дулов (отв. ред.) [и др.]. — Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. — С. 438–442.
 • Кілішак з Дрысы (Верхнядзвінска) як сведчанне адной з рыс паўсядзённасці ў XVI ст. / М.В. Климов // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. арт. V міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 крас. 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А.І. Корсак (адк. рэд.), В.У. Чараўко, У.Я. Аўсейчыка. — Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. — С. 28–32.