Holubeu Valiantsin Fedaravich

Head of Center For The History Of Belarus IX — XVIII Centuries And Special Historical Sciences, Doctor of Historical Sciences, Professor

Tel.: (+375 17) 284-18-74;
E-mail: v_goloubeu@mail.ru

Was born on June 21,1955 in Krivoy Rog, Ukraine. In 1981 he graduated from the historical faculty of the Belarusian State University. 1982-1985 – post-graduate student in the Institute of History of NAS of Belarus. In 1987 he defended PhD thesis «Land Ownership and Land Tenure of Belarus Peasants in XVI–XVIII centuries» (Supervisor — Doct. Hist. Sc. Vasilii I. Myaleshka). In 1999 — awarded the title of associate professor. In 2007–2010 – Postdoctoral Training in the Institute of History of NAS of Belarus, in 2011 he defended his doctoral dissertation «The rural community in the state, privately and church possessions in Belarus XVI–XVIII centuries» (Scientific consultant — Doct. Hist. Sc. Georgii Ya. Golenchenko). In 2014 — awarded the title of professor.

Research Internships in Geneva, Bialystok, Warsaw, Wroclaw, Jagiellonian, Poznan, Vilnius Pedagogical Universities. First Lev Sapieha Prize winner (Poland, 2006). In 2014 — awarded the title of professor.

Work Experience:
From 1981 works at the Institute of History: 1981–1982 — Senior laboratory assistant, 1982–1985 — Postgraduate student, 1985–1989 — Junior Researcher, 1989–1990 — Researcher, 1990–1992, 1996–2011 — Senior Researcher, 2011–2013 — Leading Researcher, in 2013 — Chief Researcher, 2014 — Head of Department.
Deputy of the Supreme Soviet of the BSSR XII convocation. From 1992–1996 — Secretary of the Commission of the Supreme Council for Foreign Affairs and Foreign Relations. Member of the Constitutional Commission, one of the authors of the Constitution and the Declaration «On the State Sovereignty of the Republic of Belarus».

Teaching:
Belarusian State University, Belarusian State Economic University, European Humanities University, Polotsk State University, University of Geneva, University of Bialystok, University of Warsaw, Poznan University, Wroclaw University, Belarusian Humanities Lyceum.

Research interests:
Socio-economic development of the Grand Duchy of Lithuania, confessional history, family history, community, Belarusian town and castle in XIV–XVIII centuries., historiography and source of Belarusian history, the history of the Belarusian statehood.

Publications
Author more than 250 scientific papers, including:

Monographs:

 • Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі: ХVІ–ХVІІІ стст. — Мінск: Навука і тэхніка, 1992. — 176 с.
 • Сельская абшчына ў Беларусі ХVІ–ХVІІІ стст. — Мінск: Беларус. навука, 2008. — 407 с.

Chapters in the books:

 • Гісторыя сялянства Беларусі: у 3 т. / рэдкал.: В.І. Мялешка (гал. рэд.) [і інш.]. — Т. 1: Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г. — Мінск, 1997.
 • Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Т 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (ХVІІ–ХVІІІ стст.) / Ю. Бохан [і інш.]. — Мінск, 2004.
 • Белавежская пушча. Вытокі запаведнасці. Гісторыя і сучаснасць / В.Ф. Голубеў, В.Г. Белявец і інш. // А.А. Каваленя (кір.) [і інш.]; рэд. А.А. Каваленя. — Мінск, 2009.
 • Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці. / В.Ф. Голубеў, А.Б. Доўнар і інш. — Мінск, 2012.
 • Речица 800 лет истории / В.Ф Голубев, О.А. Макушников и др. — Речица, 2013.
 • The joint books:
 • Ці ведаеце Вы гісторыю сваёй краіны? / В.Ф. Голубеў, У.П. Крук, П.А. Лойка. — Мінск, 1994. — 135 с.
 • Belarus in the context of times and politics // V. Golubev, A. Sannikov. — Stockholm: The Olof Palme International Center, 1997. — 71 s.
 • Аграрная рэформа Антонія Тызенгаўза на Беларусі ў другой палове ХVІІІ ст. / В.Ф. Голубеў, І.Ф. Кітурка // З гісторыі эканамічных рэформаў на Беларусі. Вучэбна-метадычны зборнік. — Выпуск 3. — Мінск, 2003. — С. 32–48.
 • Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. У пытаннях і адказах. / В.Ф. Голубеў, В.І. Ермаловіч, Г.А. Грыгор’еў [і інш.]. — Мінск, 2003. — 296 с.
 • Антоній Тызенгаўз — стваральнік мануфактур, асветнік і меценат / В.Ф. Голубеў, І.Ф. Кітурка // Філаматы. Бюлетэнь Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)” № 2 (5). — Мінск, 2003. — С. 74–95.
 • Belarusian Trade Unions: Transformation and Prospects / V. Holubew, A. Khadyka. — Minsk: Fridrich Ebert Foundation, 2003. — 96 p.
 • Нарысы гісторыі беларускай дзяржаўнасці / В.Ф. Голубеў, І.Ф. Кітурка. — Мінск, 2004. — 140 c.
 • Формы рэнты і сельская абшчына ў другой палове XVI — XVII ст. Карта / В.Ф. Голубеў, В.М. Цемушаў; Формы рэнты і сельская абшчына ў другой палове XVIІ — першай палове XVIIІ ст. Карта / В.Ф. Голубеў, В.М. Цемушаў; Формы рэнты і сельская абшчына ў другой палове XVIIІ ст. Карта / В.Ф. Голубеў, В.М. Цемушаў // Вялікі гістарычны атлас Беларусі ў 4-х тамах. — Т.2. — Мінск: Белкартаграфія, 2013.
 • Main scientific papers:
 • Вялікая аграрная рэформа ХVІ ст. // Спадчына. — 1993. — № 4. — С. 63–78.
 • Сялянская абшчына ў заходнебеларускай вёсцы // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы рэсп. навук. канф., Гродна, 5–6 снежня 1997 г. — Гродна, 1998. — С. 292–294.
 • Беларуска-расійскія дачыненні: гісторыя, сучаснасць, перспектывы // Ад “тутэйшасці” да нацыянальнай дзяржаўнасці. — Мінск, 1999. — С. 234–243.
 • Архивное наследие Великого княжества Литовского в государственных архивах Беларуси, Литвы, Польши и России: к проблеме выявления, изучения и введения в научное обращение // The Sciences Archives in the European Integration: materials of the International Conference. Warsaw, Poland, 2–3 XII 1999. — Warszawa, 2000. — S. 175–179.
 • Праблемы тэрміналогіі сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі 13-18 ст. // Гістарычны альманах. — Т. 9. — Гародня, 2003. — С. 6–12.
 • Канфесійная палітыка ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць // Філаматы. Бюлетэнь Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)”. — № 1 (4).– Мінск, 2003. — С. 85–95.
 • Беларуска-расійскія адносіны: гістарычны вопыт і новыя падыходы // Філаматы. Бюлетэнь Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)”. — № 3 (6). — Мінск, 2003. — С. 5–23
 • Культура Беларуси в годы советской власти. // Філаматы. Бюлетэнь Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)” № 4 (7). Мінск, 2003. — С. 69–86.
 • Методыка напісання навуковай працы // Вялікае княства Літоўскае. Метадалогія і метады даследавання. Санкт-Пецярбург, 2003. — С. 28–43.
 • Грамадска-тэрытарыяльныя супольнасці ў Беларусі: ад родавай абшчыны да суседскай грамады // Гіст.-археал. зб. — 2005. — № 20. — C. 206–211.
 • Гістарыяграфія сацыяльна-эканамічнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага ХІІІ–ХVІ стст. // Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003 гг.: матэр. міжнар. круглага стала, Гродна, 16–18 мая 2003 г. — Мінск, 2006. — С. 124–138.
 • Гарадскія збудаванні і ўмацаванні горада Шклова і абшчына ў Шклоўскай воласці паводле інвентарных апісанняў другой паловы ХVІІ — першай паловы ХVІІІ ст. // Материалы по археол. Беларуси. Памятники эпохи железа и средневековья Беларуси. К 60-летию О.Н. Левко. — 2007. — № 14. — С. 201–214.
 • Бона Сфорца і Жыгімонт Аўгуст — ініцыятары і арганізатары Вялікай аграрнай рэформы ў ВКЛ // Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына. Матэр. міжнар. навук.-практ. канф. Гальшаны–Навагрудак. 8–10 верасня 2006 г. — Мінск, 2007. — С. 216–231.
 • Сельская грамада ў Беларусі ХVІ–ХVІІІ стст. // Беларускі гістарычны часопіс. — 2008. — № 10 — C. 8–20.
 • “Сельская грамада ў польскай гістарыяграфіі” // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Беласток, 2008. — № 30. — С. 26–40.
 • Абшчына ў расійскай гістарыяграфіі ХІХ–ХХ стст. // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуман. навук. — 2009. — № 4. — С. 72–80.
 • Крыніцы па гісторыі сялянскай абшчыны ў Беларусі ў ХVІ–ХVІІІ стст. // Беларускі гістарычны часопіс. — 2009. — № 10. — C. 24–30.
 • Паганскія і хрысціянскія традыцыі ў паўсядзённым (сямейным) жыцці сялян Беларусі ў XVI–XVIII стст. // Вялікае княства Літоўскае ў гісторыі і культуры Беларусі: зб. навук. арт. — Мінск. — 2009. — С. 49–56.
 • Сільська община (громада) XVI–XVIII стст. в українській історіографії // Український історичний журнал. — Київ, 2009. — № 5. — С. 186–200.
 • “Старина” в жизни населения белорусских земель Великого Княжества Литовского как отражение исторической памяти (конца ХV — середины ХVІ вв.) // Kulturines atminties kaita ir lokaline istorija. Alternation of Cultural Memory and Local History: sudare R.R. Trimoniene. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. — 2009. — №9. — P. 266–273.
 • Валочная памера на беларускіх землях // Вялікі гістарычны атлас Беларусі ў 4-х тамах. — Т. 1. — Мінск: Белкартаграфія, 2009. — С. 77.
 • Ульскі замак паводле інвентара 1581 г. // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Зб. навук. прац міжнар. навук. канфер., прысвечанай 160-годдзю з дня нараджэння А.П. Сапунова (Полацк, 21–23 красавіка 2011 г.). — Наваполацк, 2011. — С. 43–45.
 • Ліст Льва Сапегі, канцлера Вялікага княства Літоўскага магілёўскага старосты, жыхарам горада Слоніма на самакіраванне, 1 студзеня 1615 г. // Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база. Зборнік навуковых артыкулаў. — Гродна, 2011. — Ч. І. — C. 150–154.
 • Горад Мазыр паводле інвентара 1789 г. // Музей і традыцыйная культура Беларусі. Матэрыялы ІІ навукова-практ. канферэнцыі. Мазыр, 30–31 мая 2012 г. — С. 46–49.
 • Панскі маёнтак ў Беларусі XVІ–XVIІ стст. у айчыннай гістарыяграфіі // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. — Львів, 2012. — С. 631–639.
 • Грамада ў сельскім судаводстве ў Беларусі XVI–XVIII стст. // Вялікае княства Літоўскае: Права. Вайна. Дыпламатыя. / Пад рэд. С.Ф. Сокала, А.М. Янушкевіча. — Мінск, 2012. — С. 151–165.
 • “З гісторыі паўсядзённага жыцця насельніцтва г. Дзісна ў пачатку XVII ст. (паводле скаргі ксяндза Дзісненскага касцёла на праваслаўных жыхароў за пераслед католікаў)” // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Полацк, 22–23 мая 2012 г.). — Мінск, 2012. — С. 181–191.
 • Новыя дакументы па гісторыі Лепеля // Беларускі гістарычны часопіс. — 2013. — № 12. — С. 5– 20.
 • Люблю Беларусь! Пароль паўстанцаў 1863–1864 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. — 2013. — № 12. — С. 11–15.
 • Столік аднаногі з круглаю шашачнаю дошкаю… (аб рэчах, што засталіся пасля смерці К. Каліноўскага) // Беларускі гістарычны часопіс. — 2013. — № 12. — С. 16–24.
 • Handbook
 • Гісторыя Беларусі — даты, падзеі, асобы: інфармацыйна-метадычны дапаможнік. — Мінск: Лімарыус, 2013. — 178 с.