Metelskii Andrej Anatolievich

Head of the Department of the History of Belarus IX–XVIII centuries, Doctor of Historical Sciences

Тел.: (+375 17) 373-27-00;
e-mail: a_miacelski@tut.by

Родился 16 сентября 1960 г. в г. Котбус, Германия. В 1984 г. окончил исторический факультет Гродненского государственного университета имени Я. Купалы. В 1990 г. окончил аспирантуру Института истории АН БССР. Кандидатская диссертация защищена в 1992 г. — “Города белорусского Посожья Х–XIII вв.” (научный руководитель — д.и.н. П.Ф. Лысенко) по специальности 07.00.06 — археология. Докторская диссертация на тему “Мсціслаўская воласць, княства і ваяводства: адміністрацыйна-тэрытарыяльнае, гаспадарчае і канфесійнае развіццё ў ХІ–ХVIII стст.” защищена 17 октября 2018 г.

Трудовая деятельность:
В Институте истории НАН Беларуси работает с 1990 г.: 1990–1993 гг. младший научный сотрудник, 1993–1998 гг. научный сотрудник, 1998–2009 гг. старший научный сотрудник отдела археологии средневекового периода, 2009–2013 гг. старший научный сотрудник отдела истории Беларуси Средних веков и начала Нового времени, с 2014 г. старший научный сотрудник отдела источниковедения и археографии, с февраля 2016 г. — ведущий научный сотрудник отдела источниковедения и археографии, а с июля 2018 г. заведующий отделом историографии и методов исторических исследований. С 2021 г. — отдела истории Беларуси IX–XVIII веков.

Преподавательская деятельность:
Институт туризма Белорусского государственного университета физкультуры. Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета.

Сфера научных интересов:

 • археология и история Средневековья и Нового времени;
 • историческая география;
 • археография.

Публикации
Автор более 200 публикаций, из них:

Монографии:

 • Мяцельскі А.А. Старадаўні Крычаў: гістарычна-археалагічны нарыс гісторыі горада ад старажытных часоў да канца XVIII ст. — Мн.: Бел. навука, 2003. — 167 с.
 • Мяцельскі А.А. Мсціслаўскае княства і ваяводства ў ХІІ-ХVIII стст. — Мн.: Бел. навука, 2010. — 664 с. У 2014 г. выйшла другое выданне гэтай манаграфіі.
 • Метельский А.А. Владельцы старого Несвижа. — Мн.: Бел.Эн., 2011 — 164 с. У 2014 г. выйшла другое выданне гэтай кнігі.
  Метельский А.А. Забытая Альба: очерк истории загородной резиденции Радзивиллов под Несвижем — Мн.: Бел. навука, 2014. — 128 с.
 • Мяцельскі А.А. Мсціслаўская воласць, княства і ваяводства: адміністрацыйна-тэрытарыяльнае, гаспадарчае і канфесійнае развіццё ў XI-XVIII стст. — аўтарэферат дысертацыі на суісканне вучонай ступені доктара гістарычных навук па спецыяльнасці 07.00.02. — айчынная гісторыя. — Мінск, 2018. — 46 с.

Разделы в коллективных монографиях:

 • Землі Пасожжа ў ХІ–ХІІІ стст // Гісторыя Беларусі ў 6 т. — Т. 1. Старажытная Беларусь. Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІ ст. — Мінск, 2000. — с. 201–210.
 • Станаўленне сярэдневяковага Новагародка = Становление средневекового Новогрудка // Гісторыя Навагрудка з глыбінь вякоў да нашых дзён = История Новогрудка из глубин веков до наших дней. — Мн., Белстан, 2014, с. 54–129. (cааўтар Т. С. Бубенька).
 • Первые исторические формы белорусской государственности (ІХ — первая половина ХІІІ в.) // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 1 : Белорусская государственность: от истоков до конца XVIII в. — Мн. : Беларуская навука, 2018. — С. 211–231 (соавторы О.Н. Левко, Г.В. Штыхов, О.В. Иов).

Археографические издания:

 • Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга запісаў № 70. — Мінск: Беларуская навука, 2008. — 354 с.
 • Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга № 272. Кніга судовых спраў № 58 (1576–1579). — Мінск : Беларуская навука, 2015. — 437 с.
 • Помнікі права Беларусі XIV-XVI стст.: агульназемскія прывілеі і акты дзяржаўнай ўніі: крыніцазнаўчы дапаможнік / склад.: Г.Я. Галенчанка, А.А. Жлутка, А.А. Мяцельскі [і інш.] — Мінск : БелНДІДАС, 2015 — 388 с.
 • Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 35 (1541–1558). — Мн.: Беларуская навука, 2020. — 539 с.

Важнейшие научные статьи:

 • Некаторыя вынікі археалагічнага вывучэння акольнага горада Мсціслава ХІІ–ХVIII стст. // Весці АН БССР. Серыя грамад. навук. – 1990. – № 2. – С. 80–88. (сумесна з М. А. Ткачовым і А. А. Трусавым).
 • Некаторыя пытанні гістарычнай геаграфіі Смаленскай зямлі ХІІ–ХІІІ стст. // Гістарычна-археалагічны зборнік. Памяці Міхася Ткачова. – 1993. – Ч. 2. – С. 60–76.
 • Смаленска-чарнігаўскае памежжа ХІІ ст. ў міжрэччы Дзясны і Дняпра // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 1994. – № 4. – С. 140–160.
 • Орша ў ХІІ–ХІІІ стст.: паміж Полацкам і Смаленскам // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 1995. – № 6. – С. 214–225.
 • О местонахождении центра Зарубской волости Смоленской земли // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 1996. – № 10. – С. 62–64.
 • Исследователь древностей Смоленщины: Александр Лявданский // Край Смоленский. – № 1–2. – 1997. – С. 15–21.
 • Да пытання аб антрапагенных і прыродных межах Віцебскай зямлі ХІІ–ХІІІ стст. // З глыбі вякоў. Наш край. Гістарычна–культуралагічны зборнік. – № 2. – 1997. – С. 100–116.
 • Хоцімск: да пытання пра час ўзнікнення // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 1999. – № 4. – С. 20–24.
 • Воласць Крычава ў ХІІ–ХVI стст.: тэрыторыя, адміністрацыйна-гаспадарчы падзел, паселішчы // Гістарычна-археалагічны зборнік. – № 15. – 2000. – С. 81–92.
 • Лучыцкая воласць у XV–XVIII стст // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2000. – № 4. – C. 59–66.
 • Замак Крычава ў ХІІ–XVIII стст: фартыфікацыйныя збудаванні. // Zamak i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku. Materialy XIX Seminariumа Mediewistycznego. – Poznań, 2001. – S. 98–103.
 • Фарміраванне і тэрытарыяльнае развіццё Мсціслаўскага княства сярэдзіны ХІІ – пачатку XVI ст. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 3. – 2001. – С. 22–43.
 • Гарадзішча Карабанавічы // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 3. – 2001. – С. 78–101. (сааўтар А.М.Мядзведзеў).
 • Археалагічныя знаходкі У.С. Галынскага з наваколляў Крычава // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 3. – Мінск, 2001. – С. 276–279. (сааўтар В.Н.Сядых).
 • Да пытання пра лакалізацыю Нясвіжа ХІ – пачатку XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2006. – № 1. – С. 26–29.
 • Мсціслаўскае ваяводства на картах XVII–XVIII стст. // Гістарычна-археалагічны зборнік – 2005. – № 22. – С. 255–258. (cааўтар В.А. Блашко)
 • Miasteczki wojewódstwa Mscislawskiego w XVI–XVIII wieku // Procesy lokacijne w Europe wschodnie-srodkowej. – Wroclaw, 2006. – S. 186–197.
 • Князі Мсціслаўскія на службе Маскоўскай // Беларускі гістарычны часопіс. – 2007. – № 3. – С. 19–25.
 • Радзівілаўская Альба канца XVI – сярэдзіны XVII ст. // Древняя история Восточной Европы. Сборник научных статей, посвящённых 80-летию профессора Э.М. Загорульского. – Мінск, 2009. – С. 98–111.
 • Zachodni bastion zamku w Nieświeźu, restauracja i uźytkowanie // Zamki, grody, ruiny. Waloryzacja i ochrona. – Warszawa – Białystok, 2009. – S. 401–408.
 • Заснаванне Пустынскага Свята-Успенскага манастыра: загадкі гісторыі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 11. – С. 47–49.
 • Новыя знаходкі агнястрэльнай зброі з Нясвіжскага замка. // Беларускі гістарычны часопіс – 2012. – № 6. – С. 42–45. (сааўтар Ціхінская В.А.).
 • Тыпалогія кафлі Нясвіжскага замка XVI–XVIII стст. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 23. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі ў 2009–2010 гадах. – Мінск, 2012. – С. 150–160 (сааўтар Абражэвіч А).
 • Fortyfikacje zamku w Nieświzu z końca XVI – początku XVIII w. // Regiony, rzemiosla, kategorie. Аrcheologia późnego średniowiecza i czasow nawoźytnych u uwaruńkowaniach nowogo ustroju. Archaeologia – Historica – Polona. / Czasopismo Uniwersiteckiego centrum archeologii Średniowiecza i Nowoźytnosci przy Uniwersitetu Mikolaja Kopernika. – T. 20. – Torun, 2012. – S. 161-190.
 • Развитие летней резиденции Радзивиллов в Альбе в XVIII веке // Замкі, палацы і сядзібы ў кантэксце еўрапейскай культуры: зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск, 2013. – С. 118-127.
 • Пачаткі Навагрудка: вытокі і генезіс. // Bialoruskie Zeszyty Historyczne. – T. 40. – Białystok, 2013. – S. 7–30. (сааўтар Т.С. Бубенька).
 • Первоначальный Новогрудок // Podlaskie zeszyty archeologiczne. – T. 9 – Białystok, 2013 – s. 39–58. (соавтор Т. С. Бубенько).
 • Становление Новоугородка: гипотезы и реальность // Беларуская думка. – № 8, 2014, с. 80–87. (соавтор Т. С. Бубенька).
 • Заснавальнік Мсціслава князь Расціслаў Мсціславіч. Штрыхi да партрэта // Канцепцыя святости. Материалы 2-й международной конференциии. Мстиславль, 27 июля 2014 г. – Смаленск, 2014, с. 144-155.
 • Фортификация Несвижского замка конца ХVІ–ХVІІІ стст. (по материалам историко-археологических исследований 2001–2011 гг.) // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 25. – с. 93–112.
 • Археологические исследования фортификационных сооружений Новогрудского замка в 2011 г. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 25. – с. 341–344.
 • Лавришевский монастырь и его основатели: мифы, агиографические предания, историческая реальность, гипотезы // Гістарычна-археалагічным зборнік. – 2015. – № 30. – С. 40–52.
 • Метельский, А.А. Первоначальный Новогрудок / Т.С. Бубенько, А.А. Метельский // Podlaskie zeszyty archeologiczne. – T. 9 – Białystok, 2015 – s. 39–58.
 • Метельский, А.А. Проектный план парка в Заушье под Несвижем / А.А. Метельский // Музы Нясвіжа: двадцать гадоў мастацкага асветніцтва. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. / Мін-во культуры РБ, Мінскі аблвыканкам, Нясвіжскі райвыканкам, Засл. калектыў “Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі”. – Нясвіж, 22 мая 2015 г. – с. 161–169.
 • К вопросу о локализации Зароя Смоленской земли // Известия Смоленского гос. университета. – 2016. – № 3. – С. 262–269.
 • Князь Расціслаў Мсціславіч: князь і чалавек // Беларуская думка. – 2016. – №2. – С. 86–91.
 • Формирование монастырей на территории Мстиславльского княжества и воеводства Известия Смоленского гос. Университета. – 2016. – № 4. – С. 272–285.
 • До питання про формування адміністративно-територіальних центрів Смоленськоі землі ХІІ-ХІІІ стст на Посожжі // Cіверянській літопис. Всеукраинський науковий журнал – 2016. – Верасень-Жовтень. – № 5. – С. 86–91.
 • Крычаўска-бранскае памежжы ВКЛ і Рускага царства XVI – пачатку XVIII ст. // Русский сборник. – Выпуск № 8. – Том. 2. – Брянск, РИО БГУ, 2016. – С. 147–154.
 • Станаўленне мсціслаўскага рубяжа ВКЛ у XVI-XVIII стст. // Bialoruskie Zeszyty Historyczne. – 2017. – T. 47. – S. 23–43.
 • Інвентар Морацкого манастыра 1609 года // Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Вып. 15. / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Мн. : НГАБ, 2017. – С. 62-71.
 • Костел и доминиканский монастырь Кричева в XVII – начале XX в. // Дрогобицький краезнавчій збірник. – Вып. 19–20. – Дрогобич. Редакційно-видавничый відділ Дрогобицького Державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2017. – С. 220–235.
 • Мяцельскі, А. А. Вызнянская воласць Слуцкага княства ў XV-XVIII стст. / А. А. Мяцельскі // Беларусь, Слуцкі край і Эдвард Вайніловіч. Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Слуцк-Мінск, 22–23 верасня 2017 г. – Мінск ; Медысонт, 2018, с. 66–76.
 • Метельский, А.А. Костёл в Шумячах. / А.А. Метельский. Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и в настоящем:
  материалы международной научной конференции «Россиеведение и белорусоведение в XXI веке: традиционные и новые тенденции в
  научных исследованиях» (Смоленск, 11–12 октября 2018 г.) / под ред.
  Е.В. Кодина. Вып. 4. Смоленск: Изд-во СмолГУ. 2018. – C. 299–308.
 • Мяцельскі, А.А. Род Галынскіх і распаўсюджванне касцёла на ўсходзе Магілёўшчыны / А.А. Мяцельскі // Мсціслаў і Мсціслаўскі край : зборнік навуковых артыкулаў. – Мн. : Беларуская навука, 2019. – C. 242–255.
 • Мяцельскі, А.А. Забыты касцёл нясвіжскіх езуітаў / А.А. Мяцельскі // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава. Зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаны 80-годдзю Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы і 65-годдзю гістарычнай адукацыі ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы. У 2 частках. Частка 2 – Гродна, ГрДУ імя Я. Купалы, 2019. – C. 157–160
 • Метельский, А.А. Парки Заушья / А.А. Метельский // Труды БГТУ. Научный журнал. Серия 1. Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. № 2 (222) – 2019. С. 119–125.
 • Мяцельскі, А.А. Грэка-каталіцкая царква на тэрыторыі Мсціслаўскага ваяводства ў XVIІ–XVIII стст. / А.А. Мяцельскі // Рэлігійнае жыццё ў Вялікім Княстве Літоўскім ў Каралеўстве Польскім ў XV-XVIII стагоддзях. У коле мясцовых спраў і праблем. – Мн. : А.М. Янушкевіч, 2019. – C. 125–143.
 • Спроба будаўніцтва мураванага праваслаўнага храма ў Нясвіжы ў ХІХ ст. // Народы и культуры славянского мира Восточной Европы в исторической ретроспективе (Беларусь, Украина, Россия, Польша). Сборник научных статей / ред.-сост. А.Д. Дудько – Гродно: «ЮрСаПринт, 2020. – C. 118–121.
 • Мураваныя капліцы нясвіжскіх езуітаў пачатку XVII ст. // Архитектура: сборник научных трудов. Выпуск 13. – Минск, БНТУ, 2020. – С. 66–70.
 • Костёлы Мстиславля: взлёт и падения // Stan badan ad wielokulturowym dziedzictwem dawnej rzeczypospolitej. – T. XI. – red. Wojciech Walczak, Karol Łopatecki. – Białystok 2020. – С. 317–341.
 • Мураваныя капліцы нясвіжскіх езуітаў пачатку XVII ст. // Архитектура : сборник научных трудов. Выпуск 13. – Минск, БНТУ, 2020. – С. 66–70.
 • Стварэнне і функцыянаванне мураваных будынкаў касцёла і кляштара дамініканцаў у вёсцы Пацкава Мсціслаўскага раёна // Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Вып. 19. / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Мн. : НГАБ, 2020. – С. 62–71.


Стоял у истоков возрождения “Гістарычна-археалагічнага зборніка” в начале 90-х гг. ХХ ст.

Научные гранты:
Фонд королевы Ядвиги Ягеллонского университета (2007 г.), Касса имени Юзефа Мяновского (2010 г.).

Конференции
1. Круглый стол: Праблемы сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі XVI–XVIII cтст.: (да 100-годдзя з дня нараджэння З. Ю. Капыскага), Мінск, 22 студзеня 2016 г. Даклад: “Урбаністычныя працэсы на тэрыторыі Мсціслаўскага ваяводства XVI–XVIII стст.”
2. Круглый стол: Забыткі і перспектывы развіцця археаграфіі Беларусі (да 90-годдзя з’езду даследчыкаў беларускай археалогіі і археаграфіі). Мінск. 30 лістапада 2016 г. Даклад: “Правілы падрыхтоўкі да публікацыі кніг Метрыкі ВКЛ на прыкладзе кнігі запісаў № 35 (1551–1558 гг.)”.
3. VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Гальшанскія чытанні” “Ашмяншчына — рэгіянальныя асаблівасці развіцця Х-ХХ стст.” Даклад : ”Інвентар Жупран 1701 г. як унікальная крыніца па сацыяльна-эканамічнай гісторыі Ашмяншчыны”. — Гальшаны, 26 мая 2016 г.
4. V Международная научная конференция «Западный регион России в международных отношениях X-XX вв.» – Брянск, 29 июня — 1 июля 2016 года. Доклад : «Инвентарь волости Мглина 1650 года».
5. Канферэнцыя. Стаўбцоўшчына — гісторыка-культурная спадчына наднёманскага рэгіёна. — Стоўбцы, 27 кастрычніка 2014 г. Даклад : «Двор Мікалаеўшчына ў XV-XVIII стст.».
6. VI Всероссийский научный семинар «Город Средневековья и раннего Нового времени» – Куликово поле, 15–18 ноября 2016 г. Доклад : «Новый взгляд на происхождение и формирование детинца Новогрудка».
7. IV Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Пралог» прысвечаны дням славянскай культуры. Беласток, Польшча – 20–23 мая 2018 года. Даклад «Станаўленне Лаўрышаўскага манастыра».
8. Круглы стол «Асоба Саламеі Русецкай ў рэтраспектыве прасторы і часу». Мінск – 13 лістапада 2018 г. Даклад «Навагрудскі замак у ХІ — пачатку ХІV ст.»
9. Международная научная конференция «Россиеведениие и белорусоведение в ХХІ веке: традиционные и новые тенденции в научных исследованиях», Смоленск, 11–12 октября 2019 г. Доклад: «Костёл в Шумячах».
10. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Pax militaris: людзі, узбраенне, фартыфікацыя (ад старажытнасці да пачатку ХІХ ст)”. Минск, 25–26 апреля 2019 г. Доклад “Навагрудскі замак Х-ХIV стст.”.
11. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Междисциплинарные подходы в антропологических исследованиях этнокультурных регионов”. Минск, 24–26 июня 2019 г. Доклад “Каплица в Ужанке — владение несвижских иезуитов. Загадки и перспективы исследования”.
12. Международная научная конференция “Православие в Беларуси ХІХ-ХХ вв.” Минск, 1 ноября 2019 г. Доклад «Спроба будаўніцтва мураванага праваслаўнага храма ў Нясвіжы ў ХІХ ст.»;
13. Международная научная конференция «Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: грамадства, дзяржава, асоба», г. Гродно, 12 — 13 декабря 2019 г. Даклад “Забыты касцёл нясвіжскіх езуітаў”.
14. Навукова-практычная канферэнцыя “Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, падзеі, людзі”. Мсціслаў, 26–27 верасня 2019 г. Даклад “Будаўніцтва мураваных праваслаўных храмаў у Мсціславе ў ХІХ стагоддзі”.