Novik Natalia Evgenievna

Head of department of the history of Belarus at the end of the 18th — beginning of the 20th centuries,
PhD in History, Assistant Professor

Тэл.: (+375 17) 378-18-39
E-mail: n.novik@icloud.com

Нарадзілася 6 ліпеня 1973 г. у Мінску. У 1995 г. скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці гісторыя. У 1995 — 1998 гг. — аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1999 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму: “Профессиональное образование в Беларуси во второй половине XIX — начале XX в.” (навуковы кіраўнік кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.А. Цяплова).

Працоўная дзейнасць:
У 1999 — 2003 гг. — малодшы навуковы супрацоўнік, старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі гістарычнай адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі. У 2003–2005 гг. — старшы навуковы супрацоўнік навукова-даследчай часткі, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. У 2006–2009 гг. — дактарант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З 2009 г. — старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. З 4 мая 2020 г. — вядучы навуковы супрацоўнік.

Выкладчыцкая дзейнасць:
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • • гісторыя Беларусі XIX–пачатку XX ст.;
 • • гісторыя прафесійнай адукацыі ў Беларусі.

Публікацыі:
Аўтар больш за 90 навуковых і навукова-метадычных прац, сярод іх:
Радзелы ў калектыўных манаграфіях:

 • • Национальная политика российского правительства в начале XX в. // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 2. Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII–начало XX в.) / Н. В. Смехович [и др.]; отв. ред. тома Н. В. Смехович, А. В. Унучек, Е. Н. Филатова; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларуская навука, 2019. — С. 238–257.
 • • Фарміраванне камунікацыйнай і інфармацыйнай прасторы // Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі (канец XVIII — пачатак XX ст.) / В. В. Яноўская [і інш.]; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск: Беларуская навука, 2020. — С. 373–492.

Падручнікі і навучальныя дапаможнікі:

 • • Гiстoрыя Беларусi XIX–пачатку XXI ст.: эксперым. вучэб. дапам. для 12-га кл. устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыi, з бел. і рус. мовамi навучання з 12-гадовым тэрмiнам навучання (павыш. узровень) — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2005. — С. 49–55, 101–106, 132–137, 250–291, 319–325.
 • • Гісторыя Беларусі. У 2 Ч. Ч 1. Ад старажытных часоў — па люты 1917 г.: падручнік/ Я.К. Новік [і інш.]; пад. рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. — 3-е выд., дапрац і дап. — Мінск: Выш. шк., 2007. — Ч. 1. — С. 128–151, 374–390; Ч. 2. — С. 399–402.
 • • Гісторыя Беларусі, XIX–пачатак XX ст.: вучэб. дапам. для 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання/ Я.К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я.К. Новіка. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. — С. 80–88, 176–188, 210–216.
 • • История Беларуси. С древнейших времен до 2013 г.: учеб. пособие. 4-е изд. исправленное и дополненное/ Е.К. Новик, И.Л. Качалов, Н.Е. Новик. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — С. 204–210, 287–292, 423–440, 451–479, 487–501, 531–539.

Важнейшыя навуковыя артыкулы:

 • • Жаночая прафесійная адукацыя ў Беларусі (другая палова XIX–пачатак XX ст.) // Беларускi гiстарычны часопiс. — 2007. — № 5. — С. 34–40.
 • • Прыватныя і грамадскія ініцыятывы ў развіцці прафесійнай адукацыі Беларусі (другая палова XIX–пачатак XX ст.) // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. — Серыя 2. — 2009. — № 1. — С. 3–9.
 • • Сельскагаспадарчая адукацыя як фактар аграрнай мадэрнізацыі Беларусі (XIX–пачатак XX ст.) // Беларускi гiстарычны часопiс. — 2009. — № 10. — С. 43–48.
 • • Учительские институты в системе профессионального образования Беларуси начала XX в. // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. — 2009. — № 3. — С. 32–36.
 • • Ремесленные учебные заведения в системе профессионального образования в Беларуси (XIX — начало XX в.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Выпуск 25. — Мінск, 2010. — С. 53–59.
 • • Чыгунка як фактар сацыяльна-культурнага развіцця Беларусі (другая палова XIX — пачатак XX ст.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Выпуск 29. — Мінск, 2014. — С. 164–169.
 • • Водныя шляхі зносін і развіццё воднага транспарту на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII — пачатку XX ст. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Выпуск 30. — Мінск, 2015. — С. 99–105.
 • • Дзейнасць праваслаўнай царквы па стварэнні прафесійных навучальных устаноў у другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст. (на прыкладзе беларуска-літоўскіх губерняў) // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. — Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. — Частина 1: Церковна історія. — С. 353–363.
 • • Подготовка специалистов в области торговли в коммерческих учебных заведениях Беларуси начала XX в. // Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад. А.А. Скеп’ян; Рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш]. — Мінск: Беларуская навука, 2016. — С. 281–293.
 • • Семья и школа: опыт взаимодействия (на примере профессиональных учебных заведений Беларуси второй половины XIX–начала XX в.) // Гісторыка-этнаграфічныя і дэмаграфічныя аспекты даследавання сям’і: зб. навук. арт. / уклад.: В. В. Яноўская, Р. У. Зянюк; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 102–110.
 • • К вопросу о настроениях и оппозиционных выступлениях учащихся профессиональных школ Беларуси в 1905–1907 гг. // Гістарычна-археалагічны зборнік. Выпуск 33. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 51–55.
 • • Вклад выпускников учительских семинарий дореволюционной Беларуси в развитие образования и науки БССР / Н. Е. Новик // Гістарычны лес беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годзя абвяшчэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі): зб. артыкулаў / рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш]; Нац. акад, навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск: Беларуская навука, 2021. — С. 231-240.
 • • Школа и аграрная модернизация Беларуси (XIX — начало XX вв.) // Беларусь, Свіслацкі край и Эдвард Вайніловйч (да 765-годдзя г. Свіслач): матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, г. Свіслач, 13–14 жніўня 2021 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд. кал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш]; У. С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск: ІВЦ «Мінфіна», 2021. — С. 325–346.